İhale Duyurusu  

İhale Detayı
Bu ihalenin tarihi geçmiş.
KİK* Dosya No: 2008/38277
İşin AdıAçp, Hdpe, Df,ve Çelik Boru Tamir ve Birleştirme Parçaları Satın Alınacaktır.
KurumT.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Ticaret İşleri Dairesi Başkanlığı Satınalma Şube Müdürlüğü
İşin TürüMal Alımıİhale Tarihi12/05/2008 PazartesiSaati14:00İlİZMİR
İlan Metni
 
 
  Açp, Hdpe, Df,ve Çelik Boru Tamir ve Birleştirme Parçaları Satın Alınacaktır.
 
İdarenin Adı : T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Ticaret İşleri Dairesi Başkanlığı Satınalma Şube Müdürlüğü    
İşin Adı : Açp, Hdpe, Df,ve Çelik Boru Tamir ve Birleştirme Parçaları Alımı    
İhale Kayıt No : 2008/38277    
Türü - Usulü : Mal alımı - Açık ihale usulü    
 
 
 
 
  1. İdarenin
  a ) Adresi : Cumhuriyet Bulvarı No:16 KONAK/İZMİR
  b ) Telefon - Faks Numarası : 0 232 455 22 61 - 0 232 489 05 33
  c)Elektronik Posta Adresi (varsa) : İzsu.gov.tr
  2. İhale Konusu malın
  a ) Niteliği, Türü ve Miktarı

:

İhale konusu işin türü, niteliği ve miktarı ekli listede belirtilmiştir.
  b ) Teslim Yeri(leri) : Gaziler Cad.No:373 Halkapınar/İzmir
  c ) Teslim Tarihi : Sözleşmenin Yürürlüğe Girmesinden İtibaren 120 Takvim Günüdür.
3. İhalenin
  a ) Yapılacağı Yer

:

Cumhuriyet Bulvarı No:16 K.1 Konak/İzmir
b ) Tarihi - Saati : 12.05.2008 - 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
 
4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,
4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.4. 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,
4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
4.1.6. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,
4.1.7. İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,
4.1.9. Gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre ortağı olduğu şahıs şirketleri ile sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerine ilişkin beyanname,
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı Cumhuriyet Bulvarı No:16 K.1 Konak/İzmir adresinde görülebilir ve 20 YTL / Milyon TL karşılığı Cumhuriyet Bulvarı No:16 K.1 Konak/İzmir adresinden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8. Teklifler 12.05.2008 tarihi, saat 14:00 'a kadar Cumhuriyet Bulvarı No:16 K.1 Konak/İzmir adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem/kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.
12. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
Ek:
SIRA MALIN/İŞİN CİNSİ MİKTAR BİRİM AÇIKLAMA (varsa)
1 90/100 mm.=20mm.Q90 HDPE BORU EKLEME 50 Adet Ekli ölçü tablosunda belirtilen aralıklarda ve ekli teknik resime uygun.
2 110/132 mm.=22mm.Q100 AÇB, Q100DF.,Q110 HDPE BORU EKLEME 100 Adet Ekli ölçü tablosunda belirtilen aralıklarda ve ekli teknik resime uygun.
3 145/170 mm.=25mm.Q125 AÇB, Q150DF.Q160 HDPE BORU EKLEME 100 Adet Ekli ölçü tablosunda belirtilen aralıklarda ve ekli teknik resime uygun.
4 160/190 mm.=30mm. Q150 AÇB.,Q150 DF.,Q160 HDPE BORU EKLEME 100 Adet Ekli ölçü tablosunda belirtilen aralıklarda ve ekli teknik resime uygun.
5 200/222mm.=20mm. Q175 AÇB BORU EKLEME 50 Adet Ekli ölçü tablosunda belirtilen aralıklarda ve ekli teknik resime uygun.
6 222/252 mm.=30mm. Q200 AÇB.,Q200 DF.,Q225 HDPE BORU EKLEME 100 Adet Ekli ölçü tablosunda belirtilen aralıklarda ve ekli teknik resime uygun.
7 273/288 mm.=15mm.Q250 AÇB.(7,5 ve 10 atü), Q250 ST.,Q250 DF.BORU EKLEME 50 Adet Ekli ölçü tablosunda belirtilen aralıklarda ve ekli teknik resime uygun.
8 298/326 mm.=28mm.Q250 AÇB.(12.5 ve 15 atü), Q300 ST.,Q300 DF.BORU EKLEME 50 Adet Ekli ölçü tablosunda belirtilen aralıklarda ve ekli teknik resime uygun.
9 324/344 mm.=20mm.Q300 AÇB.(7,5 ve 10 atü),Q300 ST.,Q300 DF.BORU EKLEME 50 Adet Ekli ölçü tablosunda belirtilen aralıklarda ve ekli teknik resime uygun.
10 355/378 mm.=23mm.Q300 AÇB.(12,5 ve 15 atü), Q300 ST.,Q300 DF.BORU EKLEME 50 Adet Ekli ölçü tablosunda belirtilen aralıklarda ve ekli teknik resime uygun.
11 390/406 mm.=16mm.Q350 AÇB.(7,5 ve 10 atü), Q400 ST.BORU EKLEME 30 Adet Ekli ölçü tablosunda belirtilen aralıklarda ve ekli teknik resime uygun.
12 406/429 mm.=23mm.Q350 AÇB.(12,5 ve 15 atü),Q400 ST.Q400 DF.BORU EKLEME 30 Adet Ekli ölçü tablosunda belirtilen aralıklarda ve ekli teknik resime uygun.
13 429/456 mm.=27 mm.Q400 AÇB.(7,5 ve 10 atü), Q400 DF.BORU EKLEME 20 Adet Ekli ölçü tablosunda belirtilen aralıklarda ve ekli teknik resime uygun.
14 472/490mm.=18 mm.Q400 AÇB.(12,5 ve 15 atü),Q450 DF.BORU EKLEME 20 Adet Ekli ölçü tablosunda belirtilen aralıklarda ve ekli teknik resime uygun.
15 500/532mm.=32mm. Q450 AÇB.(7,5 ve 10 atü),Q500 ST.,Q500 DF.BORU EKLEME 20 Adet Ekli ölçü tablosunda belirtilen aralıklarda ve ekli teknik resime uygun.
16 526/546mm.=20mm.Q450 AÇB.(12,5 ve 15 atü), Q500 DF.BORU EKLEME 20 Adet Ekli ölçü tablosunda belirtilen aralıklarda ve ekli teknik resime uygun.
17 532/568mm.=36mm. Q500 AÇB.(7,5 ve 10atü), Q500 DF.BORU EKLEME 20 Adet Ekli ölçü tablosunda belirtilen aralıklarda ve ekli teknik resime uygun.
18 584/610mm.=26mm. Q500 AÇB.(12,5 ve 15 atü), Q600 ST.BORU EKLEME 20 Adet Ekli ölçü tablosunda belirtilen aralıklarda ve ekli teknik resime uygun.
 
   İhale yapan Kurumdan satın alınan ihale dosyası ve ekleri asıldır.


1493130656