İhale Duyurusu  

İhale Detayı
Bu ihalenin tarihi geçmiş.
KİK* Dosya No: 2008/57243
İşin AdıSosyal Hizmetler Bakım Hizmeti Alınacaktır.
Kurumİstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Darülaceze Müdürlüğü
İşin TürüHizmet Alımıİhale Tarihi16/06/2008 PazartesiSaati10:30İlİSTANBUL
İlan Metni
 
 
  Sosyal Hizmetler Bakım Hizmeti Alınacaktır.
 
İdarenin Adı : İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Darülaceze Müdürlüğü    
İşin Adı : 2008 Yılı İstanbul Darülaceze Müdürlüğü Sakin Bakım    
İhale Kayıt No : 2008/57243    
Türü - Usulü : Hizmet alımı - Açık ihale usulü    
 
 
 
 
  1. İdarenin
  a ) Adresi : Kayışdağı Caddesi No:233 Kadıköy/İstanbul
  b ) Telefon - Faks Numarası : 216 4713460 - 216 4713467
  c)Elektronik Posta Adresi (varsa) : tkarali@ibb.gov.tr
  2. İhale konusu hizmetin
  a ) Niteliği, Türü ve Miktarı

:

İstanbul Darülaceze Müdürlüğü´nde 2008 Yılı İçinde Kartal Çocuk Evi, İsmem, Yakacık Huzur Evi ve Darülaceze Kayışdağı Tesisleri´nde Olmak Üzere 1020 Sakinin Her Türlü Bireysel Bakımı, İleri Sağlık Hizmetleri ile Sağlık Kontrollerinin Düzenli Olarak Sağlanması, Yemek, Temizlik, Tesisin İşletilmesi, Günlük Yaşam Aktiviteleri ile Rehabilitasyon İhtiyaçlarının Karşılanması Hizmet Alımı İşi.
  b ) Yapılacağı Yer : İstanbul Darülaceze Müdürlüğü/Kayışdağı-Kadıköy İstanbul
    c ) İşin Süresi : 01/06/2008 Tarihinden 31/12/2008 Tarihine Kadar 214 (İkiyüzondört) Takvim Günüdür.
3. İhalenin
  a ) Yapılacağı Yer

:

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası İhale Salonu Kat: 4 Merter/İstanbul
b ) Tarihi - Saati : 16.06.2008 - 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
 
4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi.
4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.2.1 Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2.2 Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.3.1 Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.3.2 Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
4.1.4. 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,
4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.6. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.7. İstekliler, ihale konusu hizmetin alt yüklenicelere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi, teklif eki olarak tekliflerine dahil edeceklerdir.
4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge
4.1.9. Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişilere ilişkin beyanname.
4.1.10. Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak iş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırılmayacağına ilişkin taahhütname.
  4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
  4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin % 5’ inden az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisi veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini ya da serbest mevduatını gösterir, yerli veya yabancı bankalardan alınacak belgeler.
4.2.2. İsteklinin bilançosu veya eşdeğer belgeleri
İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait isteklinin yıl sonu bilançosu veya gerekli görülen bölümleri, yoksa bunlara eşdeğer belgeler,
İsteklinin;
   a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,50 olması,
   b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,10 olması,
   c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75’den küçük olması,
yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır. Bu şartları bir önceki yılda sağlayamayan istekliler, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan son iki yılın ortalaması üzerinden asgari değerlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.Serbest meslek erbabının vereceği ve ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, toplam gelir/toplam gider oranının son yılının veya son iki yıllık ortalamasının enaz (1,25) olması şartı aranır. Bu durumda yukarıda bilançolar veya gerekli görülen bölümler üzerinden hesaplanacak oranlar aranmaz.
4.2.3. İsteklinin iş hacmini gösteren belgeler:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam cirosunu gösteren gelir tablosu veya ihale konusu iş ile ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgelerin verilmesi. Bu belgelerdeki tutarların; toplam ciro için, teklif edilecek bedelin % 15’inden, ihale konusu hizmet işleri ile ilgili gelirleri için ise, teklif edilecek bedelin % 10’undan az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeleri sunan istekli yeterli kabul edilir.

Bu şartları bir önceki yılda sağlayamayan istekliler, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler, bu takdirde belgeleri sunulan son iki yılın ortalaması üzerinden asgari kriterlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 

  4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
 
4.3.1. İş deneyim belgeleri::
İsteklinin son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında, kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az %70’i oranında gerçekleştirdiği, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif bedelinin %25 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi,
4.3.2. İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler::
İhale konusu işin yerine getirilmesinde idarece çalıştırılması öngörülen personelin sayı ve nitelikleri aşağıda belirtildiği gibidir.
Öngörülen Personel: 1 adet Araştırma Personeli, 1 adet Bahçe ve Çevre Bakım Sorumlusu, 30 adet Bakım Elemanı, 10 adet Bakım Hemşiresi, 1 adet Basın Yayın Personeli, 1 adet Baş Teknisyen, 1 adet Bilgi İşlem Teknisyeni, 1 adet Çocuk Gelişim Uzmanı, 1 adet Çocuk Psikiyatrisi, 2 adet Eğitim Görevlisi (Uzman Eğitici), 40 adet Grup Sorumlusu, 3 adet Halkla İlişkiler Görevlisi, 1 adet Hukuk Servisi Görevlisi, 1 adet Organizasyon Görevlisi, 40 adet Öğretmen/Eğitmen, 10 adet Psikolojik Danışman, 49 adet Sağlık Personeli, 3 adet Sosyal Hizmet Uzmanı, 2 adet Sosyal İnceleme Personeli, 7 adet Sosyal Koordinatör, 1 adet Sosyal Proje Mimarı, 4 adet Sosyolog, 2 adet Spor ve Egzersiz Görevlisi, 3 adet Süpervayzır, 4 adet Teknik Öğretmen, 20 adet Usta Öğretici, 1 adet Ergen Psikiyatrisi, 8 adet Banyo Elemanı, 152 adet Hasta Bakıcı, 10 adet Çamaşırhane Personeli, 3 adet Odacı Çaycı, 6 adet Kafeterya Personeli, 1 adet Terzi, 125 adet Hizmetli, 45 adet Şoför, 3 adet Santral Operatörü, 22 adet Bahçe Bakım İşçisi, 17 adet Çocuk Bakıcısı, 5 adet Malzeme Dağıtım Personeli, 3 adet Sosyal Servis Görevlisi, 18 adet Büro Personeli, 1 adet Sosyal Bakım Personeli, 33 adet Teknik İşler Personeli, 2 adet Yaşam Evi Personeli, 56 adet Yatalak Hasta Bakıcı, 1 adet İlaç Dağıtım Görevlisi, 2 adet Tanıtım Görevlisi, 1 adet Kafeteryalar Sorumlusu, 6 adet Kuaför, 5 adet Manevi Bakım Görevlisi, 1 adet Defin ve İbadethaneler Görevlisi, 1 adet Ürün Satış Elemanı, 4 adet Bilgi İşlem Elemanı olmak üzere toplam 771 adet Personel.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak , sakin bakım hizmetleri, sağlık hizmetleri, rehabilitasyon hizmetleri, personel temini hizmetleri konusunda gerçekleştirilen işler yapmış olmak kabul edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale tüm isteklilere açıktır.İhalede yerli istekliler lehine %10 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı İstanbul Darülaceze Müdürlüğü Kayışdağı Caddesi No:233 Kadıköy/İstanbul adresinde görülebilir ve 300 YTL / Milyon TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8. Teklifler 16.06.2008 tarihi, saat 10:30 'a kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası İhale Salonu Kat: 4 Merter/İstanbul adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.
12. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
 
   İhale yapan Kurumdan satın alınan ihale dosyası ve ekleri asıldır.


1495572357