İhale Duyurusu  

İhale Detayı
Bu ihalenin tarihi geçmiş.
KİK* Dosya No: 2008/71932
İşin AdıÖzel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır
KurumKarayolları 9. Bölge Müdürlüğü
İşin TürüHizmet Alımıİhale Tarihi30/06/2008 PazartesiSaati10:00İlDİYARBAKIR
İlan Metni
 
 
  Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır
 
İdarenin Adı : Karayolları 9. Bölge Müdürlüğü    
İşin Adı : Karayolları 9. Bölge Müdürlüğü Özel Güvenlik Hizmeti Alımı İşi;    
İhale Kayıt No : 2008/71932    
Türü - Usulü : Hizmet alımı - Açık ihale usulü    
 
 
 
 
  1. İdarenin
  a ) Adresi : Büyükalp Cad. Yenişehir/DİYARBAKIR
  b ) Telefon - Faks Numarası : 412 2288050 - 412 2245068
  c)Elektronik Posta Adresi (varsa) :
  2. İhale konusu hizmetin
  a ) Niteliği, Türü ve Miktarı

:

1 Adet Güvenlik Amiri, 2 Adet Güvenlik Şefi, 38 Adet Güvenlik Görevlisi Olmak Üzere Toplam 41 Personel ile 10 Ay Süreyle Silahsız Özel Güvenlik Hizmeti Alımı İşi;


  b ) Yapılacağı Yer : Karayolları 9. Bölge Müdürlüğü’nün Büyükalp Caddesi Üzerindeki Sitesi İçerisindeki İdare ve Hizmet Binaları, Lojmanlar, Tesisler Şefliği, Saymanlık, Araştırma Başmühendisliği, Merkezi Sistem, Site İçerisindeki Açık Alanlar, Araç Park Alanları, Site Çevresi ve Ayrıca Elazığ Yolu Üzerindeki(Seyrantepe) Makine İkmal Başmühendisliği Sitesi, Site İçerisindeki Açık Alanlar, Araç Park Alanları, Site Çevresi ile 92. Şube Şefliği Sitesi, Site İçerisindeki Açık Alanlar, Araç Park Alanları, Site Çevresi
    c ) İşin Süresi : 15.07.2008- 14.05.2009 Tarihleri Arası
3. İhalenin
  a ) Yapılacağı Yer

:

Karayolları 9. Bölge Müdürlüğü İhale Salonu
b ) Tarihi - Saati : 30.06.2008 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
 
4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi.
4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.2.1 Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2.2 Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
4.1.2.3. İhale konusu işin yapılmasına ilişkin olarak ilgili mevzuatı gereği alınması zorunlu olan belge:
5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetleri Kanunu kapsamında alınmış Özel Güvenlik Şirketi Faaliyet İzin Belgesi aslı veya noter onaylı fotokopisi
4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.3.1 Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.3.2 Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
4.1.4. 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,
4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.6. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.7. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge
4.1.9. Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişilere ilişkin beyanname.
4.1.10. Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak iş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırılmayacağına ilişkin taahhütname.
  4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
  4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin % 5’ inden az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisi veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini ya da serbest mevduatını gösterir, yerli veya yabancı bankalardan alınacak belgeler.
4.2.2. İsteklinin bilançosu veya eşdeğer belgeleri
İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait isteklinin yıl sonu bilançosu veya gerekli görülen bölümleri, yoksa bunlara eşdeğer belgeler,
İsteklinin;
   a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,50 olması,
   b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,10 olması,
   c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75’den küçük olması,
yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır. Bu şartları bir önceki yılda sağlayamayan istekliler, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan son iki yılın ortalaması üzerinden asgari değerlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.Serbest meslek erbabının vereceği ve ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, toplam gelir/toplam gider oranının son yılının veya son iki yıllık ortalamasının enaz (1,25) olması şartı aranır. Bu durumda yukarıda bilançolar veya gerekli görülen bölümler üzerinden hesaplanacak oranlar aranmaz.
  4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
 
4.3.1. İş deneyim belgeleri::
İsteklinin son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında, kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az %70’i oranında gerçekleştirdiği, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif bedelinin %40 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi,
4.3.2. İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler::
   a) İstekliler çalıştıracağı personele ait 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair kanun ve ilgili yönetmelikler uyarınca Özel güvenlik Mali sorumluluk sigortası yaptıracaktır. Yetkili  Sigorta acentelerinden alınacak proforma fatura veya sözleşme ekine Özel Güvenlik Mali Sorumluluk sigortası Tarifesinde yeralan teminat miktarları üzerinden teklif edilen prim tutarları ve sözkonusu sigortayı yapabileceklerine ilişkin ilgili sigorta şirketi Genel Müdürlüğünden veya Bölge müdürlüğünden alınacak teyit yazısının  eklenmesi gerekmektedir. Ayrıca bu teyit yazısı yetkili kişilerce imzalanmalıdır.
   b) 

İstekliler sözleşme süresince ihale konusu iş ile ilgili 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair kanun ve ilgili mevzutına bağlı olarak yerine getirmesi gereken tüm yükümlülüklerini  Teknik Şartnamenin 17. maddesinde belirtilen şartlara haiz ; 1 Adet Güvenlik Amiri, 2 Adet Güvenlik Şefi ve 38 Özel Güvenlik Görevlisi (En az 2 Adedi bayan olmak üzere) ile yerine getirecektir.

4.3.3. Makine, tesis ve diğer ekipmana ilişkin belgeler
İstekli ihale konusu işi yerine getirebilmek için Teknik şartnamenin 20. maddesinde yazılı olup yüklenici tarafından temin edilecek teçhizatlardan; kendi malı olanları Fatura ve Demirbaş Amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair tespit tutanağı veya Yeminli Mali Müşavir ya da Serbest Muhasebeci Mali Müşavir raporu ile tevsik edecektir.Taahhüt edilerek temin edilecek teçhizatlar için ise, bu teçhizatları  işin başından sonuna kadar işbaşında kullanuma hazır vaziyette bulundurulacağına dair noter onaylı taahhütname verilecektir.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak , kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörde yapılan Özel Güvenlik hizmet alımı işleri kabul edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı Karayolları 9. Bölge Müdürlüğü Yol Yapım Başmühendisliği adresinde görülebilir ve 200 YTL / Milyon TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8. Teklifler 30.06.2008 tarihi, saat 10:00 'a kadar Karayolları 9. Bölge Müdürlüğü İhale Salonu adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.
12. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
Diğer Hususlar:
  1. İdareye sunulan teklif dosyası  içerisindeki evraklarda standart KİK formatları kullanılacaktır. Standart KİK formatına uygun olmayan belgeler ile yapılan başvurular geçersiz sayılacak ve istekli, ihale dışı bırakılacaktır.
 
   İhale yapan Kurumdan satın alınan ihale dosyası ve ekleri asıldır.


1495578720