İhale Duyurusu  

İhale Detayı
Bu ihalenin tarihi geçmiş.
KİK* Dosya No: 2008/98664
İşin AdıLed ile Aydınlatma İşi Yaptırılacaktır.
KurumŞahinbey İlçe Belediyesi
İşin TürüYapımİhale Tarihi18/08/2008 PazartesiSaati14:00İlGAZİANTEP
İlan Metni
 
 
  Led ile Aydınlatma İşi Yaptırılacaktır.
 
İdarenin Adı : Şahinbey İlçe Belediyesi    
İşin Adı : Şahinbey Belediyesi Hizmet Binasının Dış Cephe Dekoratif Led ile Aydınlatma İşi    
İhale Kayıt No : 2008/98664    
Türü - Usulü : Yapım işi - Açık ihale usulü    
 
 
 
 
  1. İdarenin
  a ) Adresi : Kolejtepe Mah.Yeşil Cami Cad.No.8 Şahinbey/GAZİANTEP
  b ) Telefon - Faks Numarası : 342 2321111-2309947 - 342 2323445-2309947
  c)Elektronik Posta Adresi (varsa) : ihaletakip@sahinbey.bel.tr
  2. İhale konusu yapım işinin
  a ) Niteliği, Türü ve Miktarı

:

Yapım İşi, 700 Adet Dekoratif Led Armatürle Aydınlatma İşi
  b ) Yapılacağı Yer : Şahinbey Belediyesi Hizmet Binası
  c ) İşe Başlama Tarihi : Sözleşmenin yapıldığının tebliğ tarihinden itibaren5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır
    d ) İşin Süresi : Yer tesliminden itibaren 60 takvim günüdür.
3. İhalenin
  a ) Yapılacağı Yer

:

Şahinbey Belediyesi Hizmet Binası
b ) Tarihi - Saati : 18.08.2008 - 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
 
4.1.1. Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi.
4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış , tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
4.1.4. 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,
4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.6. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.7. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
4.1.9. Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişilere ilişkin beyanname.
4.1.10. Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak iş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırılmayacağına ilişkin taahhütname.
  4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
  4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin % 10’undan az olmamak üzere, istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini ya da serbest mevduatını gösterir yerli veya yabancı bankalardan alınacak belgeler,


  4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
 

4.3.1. İş deneyim belgeleri::
İsteklinin, son on beş yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az % 70’i oranında gerçekleştirdiği veya % 50’si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin %99 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi,

4.3.2. İsteklinin organizasyon yapısı ve personel durumu ile kaliteye ilişkin belgeler
   a) 

ANAHTAR TEKNİK PERSONEL LİSTESİ

Sıra Mesleki Ünvanı Mesleki Özellikleri Adet
1 Elektrik Mühendisi En az 5 yıl deneyimli 1

İstekliler yukarıda belirtilen Anahtar Teknik Personel Listesini vereceklerdir. (KİK 030.0/Y) Anahtar Teknik Personelin en az 5 yıl olması yeterlidir.Anahtar Teknik Personelin en az 5 yıl deneyimli olması yeterlidir.


   b) 

TEKNİK PERSONEL LİSTESİ   
Sıra Pozisyonu Melsleki Ünvanı Mesleki Özellikleri (varsa) Adet
1 Şantiye Şefi Elektrik veya Elektronik Mühendisi En az 5 yıl deneyimli, diploma, meslek odası üye belgesi 1

İstekliler, ihale konusu işi yerine getirmek için  yukarıda öngörülen sayıda ve nitelikteki personel çalıştırdığına dair "Teknik Personel Taahhütnamesi" vereceklerdir. (KİK 040.0/Y) 
 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak , 29/12/2005 tarih ve 26038 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan "Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirirlecek Benzer İşlere Dair Tebliğ´de yer lanan Benzer İş Gruplarından (D) Grubu Elektrik İşlerinden D/V grubu işler benzer iş kabul edilecektir. ve ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri; Elektrik Mühendisliği ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği dir
5. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
6. İhale dokümanı Şahinbey Belediyesi-İhale Takip Bürosu adresinde görülebilir ve 250 YTL / Milyon TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
7. Teklifler ihale saatine kadar Şahinbey Belediyesi Hizmet Binası adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
8. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
9. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
10. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.
11. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.
 
   İhale yapan Kurumdan satın alınan ihale dosyası ve ekleri asıldır.


1495578692