İhale Duyurusu  

İhale Detayı
Bu ihalenin tarihi geçmiş.
KİK* Dosya No: 2008/129983
İşin AdıTermik Santralı ve Termik Santralı Şalt Sahasında Bulunan Çeşitli Binaların Bakım ve Onarımı Yaptırılacaktır.
KurumTeiaş 3.İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü
İşin TürüYapımİhale Tarihi11/09/2008 PerşembeSaati14:00İlİZMİR
İlan Metni
 
 
  Termik Santralı ve Termik Santralı Şalt Sahasında Bulunan Çeşitli Binaların Bakım ve Onarımı Yaptırılacaktır.
 
İdarenin Adı : Teiaş 3.İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü    
İşin Adı : Yeniköy Termik Santralı, Kemerköy Termik Santralı ve Yatağan Termik Santralı Şalt Sahasında Bulunan Çeşitli Binaların Bakım ve Onarımının Yapılması    
İhale Kayıt No : 2008/129983    
Türü - Usulü : Yapım işi - Açık ihale usulü    
 
 
 
 
  1. İdarenin
  a ) Adresi : Üniversite Caddesi No:57 Bornova/İZMİR
  b ) Telefon - Faks Numarası : 232 4771300 - 232 4771315
  c)Elektronik Posta Adresi (varsa) : 3grupmd@teias.gov.tr
  2. İhale konusu yapım işinin
  a ) Niteliği, Türü ve Miktarı

:

ihale Konusu Yapım İşi, Teiaş 3.İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünün İşletme ve Bakım Sorumluluğundaki Yeniköy Termik Santralı Şalt Sahasında Bulunan 1 Adet Kumanda Binası, 1 Adet Telekom Binası, 1 Adet Şalt Binası, 1 Adet Reaktör Binasının, Kemerköy Termik Santralı Şalt Sahasında Bulunan 1 Adet Kumanda Binasının, Yatağan Termik Santralı Şalt Sahasında Bulunan 1 Adet Kumanda Binası, 1 Adet Şalt Binası, 1 Adet Reaktör Binasının Bakım ve Onarımının Yapılmasıdır.

  b ) Yapılacağı Yer : İhale Konusu Yapım İşi, Yeniköy Termik Santralı Yeniköy/Milas Adresinde Bulunan Yeniköy Termik Santralı Şalt Sahasında, Kemerköy Termik Santralı Kemerköy/Milas Adresinde Bulunan Kemerköy Termik Santralı Şalt Sahasında ve Yatağan Termik Santralı Yatağan/Muğla Adresinde Bulunan Yatağan Termik Santralı Şalt Sahasında Yapılacaktır.
  c ) İşe Başlama Tarihi : Sözleşmenin yapıldığının tebliğ tarihinden itibaren7 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır
    d ) İşin Süresi : Yer tesliminden itibaren 120 takvim günüdür.
3. İhalenin
  a ) Yapılacağı Yer

:

Teiaş 3.İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü Üniversite Caddesi No:57 Bornova/İzmir
b ) Tarihi - Saati : 11.09.2008 - 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
 
4.1.1. Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi.
4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış , tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
4.1.4. 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,
4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.6. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.7. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
4.1.9. Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişilere ilişkin beyanname.
4.1.10. Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak iş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırılmayacağına ilişkin taahhütname.
  4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
  4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin % 10’undan az olmamak üzere, istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini ya da serbest mevduatını gösterir yerli veya yabancı bankalardan alınacak belgeler,


  4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
 

4.3.1. İş deneyim belgeleri::
İsteklinin, son on beş yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az % 70’i oranında gerçekleştirdiği veya % 50’si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin %70 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi,

4.3.2. İsteklinin organizasyon yapısı ve personel durumu ile kaliteye ilişkin belgeler
   a) 

Anahtar Teknik Personel;

1 adet İnşaat Mühendisi proje yönetici olarak görevlendirilecektir. Proje yöneticisinin benzer işlerde deneyimli olması, ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibariyle isteklinin bünyesinde çalışıyor bulunması şartı aranır.
Anahtar Teknik Personelin en az 5 yıl deneyimli olması yeterlidir.


   b) 

Taahhüt Edilecek Personel;

 

ADET

POZİSYONU

MESLEKİ ÜNVANI

MESLEKİ ÖZELLİKLERİ

1

İnşaat İşleri Sorumlusu

İnşaat Mühendisi

En az 2 yıl tecrübeli

1

Elektrik Tesisat Sorumlusu-İş Güvenlik Sorumlusu

Elektrik Mühendisi

En az 2 yıl tecrübeli

İstekli, sözleşme süresince 2 yıl deneyimli 1 adet İnşaat Mühendisi, 1 adet Elektrik Mühendisi çalıştıracağına dair Teknik Personel Taahhütnamesini İdareye verecektir. 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak , 29.12.2005 tarih ve 26038 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzer işlere ait Tebliğinde, B Bina Grubu İş Kapsamına giren işler ve bunlara ait bakım-onarım-tevziat işleri, D Elektrik İşleri, III.Grup İş Kapsamına giren işler ve bunlara ait bakım-onarım-tevziat v.b.işler kabul edilecektir ve ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri; İnşaat Mühendisliği-Mimarlık dir
5. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
6. İhale dokümanı Teiaş 3.İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü Üniversite Caddesi No:57 Bornova/İzmir adresinde görülebilir ve 59 YTL / Milyon TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
7. Teklifler ihale saatine kadar Teiaş 3.İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü Üniversite Caddesi No:57 Bornova/İzmir adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
8. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
9. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
10. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.
11. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.
 
   İhale yapan Kurumdan satın alınan ihale dosyası ve ekleri asıldır.


1495572384