İhale Duyurusu  

İhale Detayı
Bu ihalenin tarihi geçmiş.
KİK* Dosya No: 2008/127542
İşin AdıTıbbi Demirbaş Malzemeleri Satın Alınacaktır.
KurumÜmraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi
İşin TürüMal Alımıİhale Tarihi16/09/2008 SalıSaati11:00İlİSTANBUL
Uyarılar
Bu ihale için düzeltme var. Sayfanın en sonuna bakmayı unutmayın.
İlan Metni
 
 
  Tıbbi Demirbaş Malzemeleri Satın Alınacaktır.
 
İdarenin Adı : Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi    
İşin Adı : Tıbbi Demirbaş Malzemeleri Alımı İhalesi    
İhale Kayıt No : 2008/127542    
Türü - Usulü : Mal alımı - Açık ihale usulü    
 
 
 
 
  1. İdarenin
  a ) Adresi : Kazım Karabekir Mahallesi Adem Yavuz Caddesi No:1 ÜMRANİYE / İSTANBUL
  b ) Telefon - Faks Numarası : 216 6321818-1164 - 216 6327121
  c)Elektronik Posta Adresi (varsa) : ueah@mynet.com
  2. İhale Konusu malın
  a ) Niteliği, Türü ve Miktarı

:

Teknik Şartnameye Uygun ve Aşağıdaki Tabloda Belirtildiği Gibi.
  b ) Teslim Yeri(leri) : Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Deposu
  c ) Teslim Tarihi : Sözleşmeye Müteakip Verilen İşe Başlama Yazısı (Yazılı Tebliğ, Telefon Ya Da Faks) Tarihinden İtibaren İşe Başlanacak Olup, 60 Takvim Günü İçerisinde Hastane Deposuna Tek Partide Teslimat Yapılacaktır.(İhale Sürecinin Uzaması Nedeniyle Zaman Kısalırsa Son Teslimat Tarihi 15.12.2008’ Dir.)
3. İhalenin
  a ) Yapılacağı Yer

:

Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Satın Alma Bölümü (Toplantı Salonu) Kazım Karabekir Mahallesi Adem Yavuz Caddesi No:1 Ümraniye /İstanbul
b ) Tarihi - Saati : 16.09.2008 - 11:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
 
4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,
4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
4.1.2.3. İhale konusu mala ilişkin mevzuatı gereği öngörülen mecburi standart/belge/bilgi:

4.1.2.3-Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamındaki ürünler için; İstekliler, teklif ettikleri tıbbi Demirbaş ve/veya cihaz/cihazların Sağlık Bakanlığı "T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" veri tabanına kayıtlı olduklarına dair belgeyi ihale dosyasında sunacaklardır.

****Sağlık Bakanlığı tarafından UBB Kodu verilmiş malzemelerin barkod numaralarının ihale dosyası içinde sunulması zorunludur.

****Tıbbi Cihaz yönetmeliği kapsamına girmeyen ve 3, 8, 9, 10, 11, 43, 47, 48, 49, 56, 57, 60, 64, 65, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101 nolu kalemler dışındaki tıbbi demirbaşlar için ; TSE, ISO, CE ve/veya benzeri kalite belgelerinden en az birinin sunulması zorunludur.

****Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamındaki ürünler için; Teklif edilen Tıbbi Demirbaş ve cihaz/cihazların ait olduğu sınıfını kendi antetli kağıtlarına yazarak ihaledosyasında beyan edeceklerdir.

4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.4. 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,
4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
4.1.6. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,
4.1.7. İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,
4.1.9. Gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre ortağı olduğu şahıs şirketleri ile sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerine ilişkin beyanname,
  4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
 
4.3.1. Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler

4.3.4.1- İstekliler, teklif ettikleri 1, 2, 4, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 45, 46, 51, 52, 53, 60, 61, 65, 66, 67, 68, 69, 73, 94 nolu kalemlere ait, 2.Panel olan 102 nolu kalemden başlayarak 147 nolu kalemde dahil olmak üzere ve III.Panel olan 150 nolu kalemden başlayarak 175 nol kalemde dahil olmak üzere Garanti Taahhütnamesini ihale dosyasında sunacaktır. (Teklif edilen tıbbi demirbaş ve cihazların garanti süresi imalat ve montaj hatalarına karşı (Asgari Garanti Süresi Kapsamında) en az 2(iki) yıl, 45 nolu kalem (3 Blade´li Fiberoptik Laringoskop Seti) ve 150 nolu kalemden başlayarak 175 nolu kalemde dahil olmak üzere III.Panel Cerrahi El Aletleri için 5(beş) yıl, 51 nolu kalem (Yeni Doğan Steteskobu) için ise 3(üç) yıl olmalıdır, ve bu garanti Üretici ve Türkiye Temsilcisi ve varsa yetki verilen Satıcı Firma tarafından verilmelidir.

4.3.4.2-  İstekliler, teklif ettikleri 2, 4, 6 , 7, 12, 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,45,46,61,65,94 nolu kalemlere ait, 2.Panel olan 102 nol kalemden başlayarak 147 nolu kalemde dahil olmak üzere garanti süresinin bitiminden itibaren 10(on) yıl boyunca ücreti karşılığında yedek parça temin edeceklerine dair, Üretici ve/veya Türkiye Temsilcisi ve/veya varsa yetki verilen Satıcı Firma tarafından Yedek Parça Temin Garanti Taahhütnamesini ihale dosyasında sunacaktır.

* İstekliler, Kan Alma Koltuğu için garanti süresinin bitiminden itibaren 10(on) yıl boyunca ücreti karşılığında yedek parça temini ve teknik servis hizmeti sağlamalıdır ve buna ilişkin Yedek Parça Temini ve Teknik Servis Hizmeti Taahhütnamesini ihale dosyasında sunacaktır. 

4.3.4.3- İstekliler, teklif ettikleri Binoküler Mikroskop (Binoküler Tıp Işık Mikroskobu) için hızlı devreden yedek parçaların ileriye dönük  döviz bazında fiyatlı parça (X ışın tüpü, devre kartları v.b. gibi) listeleri ve yıllık periyodik bakım bedeli taahhüdünü ihale dosyasında sunacaktır.

4.3.4.4- İstekliler, Binoküler Mikroskop( Binoküler Tıp Işık Mikroskobu )için teklifi ile birlikte cihazın tıbbi ve teknik özelliklerinin görülebileceği orjinal gerekli teknik dökümanları, Otoskop seti için Katolog ve tanıtım broşürlerini ve teklif ettiği aletlerin katolog numaralarını ihale dosyasında sunacaktır.

4.3.4.5- İstekliler, ihale dosyasında Binoküler Mikroskop (Binoküler Tıp Işık Mikroskobu) için teknik servis imkanlarını ve teknik alt yapı durumunu gösterir belgeleri, (Teknik personel sayısı, bakım onarım imkanları, eğitim belgeleri, maaş bordrosu vb.)ihale komisyonuna sunacaktır.

4.3.4.6- İstekliler, Otoskop Setine ait Yerli veya Avrupa Menşei Belgesini ihale dosyasında sunacaktır.

4.3.4.7- İstekliler Oksijen Dedantörünün Garanti Süresince arıza yapması halinde onarımı yapılıncaya kadar yerine emaneten çalışır oksijen dedantörü takacaklarına dair taahhütnameyi ihale dosyasında sunacaktır.

4.3.4.8- İhale süreci içerisinde gerek görüldüğü takdirde, ihale komisyonu tarafından numune istemi yapılabilir.

4.3.4.9- Çocuk acil tedavi arabası için, istekliler ihalenin herhangi bir aşamasında gerek ihale komisyonu, gerekse idarenin lüzum görmesi halinde ve idarenin istediği yerde demonstrasyon yapacak ve buna ilişkin taahhütnameyi ihale dosyasında sunacaktır.

4.3.4.10- İstekliler, Dijital Mikro Görüntüleme Sistemli Trinoküler Laboratuar Mikroskobu için teklif ettiği cihazın özellikleri hususunda orjinal katologları üzerinde Teknik Şartnameye madde madde cevap vereceklerdir, verdikleri cevaplar orjinal katologları üzerinde görünmeyen firmaların verdikleri teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

4.3.4.11- İstekliler teklif ettikleri 84 nolu kalemden başlayarak 93 nolu kalemde dahil olmak üzere Cerrahi Aletlerin kullanım süresi içinde gazlı kuru veya buharlı sterilizasyona uygun olduğunu taahhüt etmelidir.

4.3.4.12- İstekliler, teklif ettikleri 2.ve 3. Paneller için yani 102 nolu kalemden 147. kalemde dahil Cerrahi Aletlere ve 150 nolu kalemden 175 nolu kalemde dahil olmak üzere Cerrahi El Aletlerine ait teklif edilecek Cerrahi Aletlerin üretildiği çelik ham maddesinin sertlik değeri Uluslararası Rockwell sertlik standartlarına göre 40(kırk)´ tan az olmamalıdır. Ayrıca çeliğin yapısında bulunan ve çeliğin dayanıklılık özelliklerini bozan karbon, mangan fosfor, kükürt, nikel, silisyum molibden ve vanadyum gibi elementler %1 (bir)´den fazla bulunmamalıdır. Bu özellikler noter tasdikli olarak belgelendirilmeli ve ihale dosyasında sunulmalıdır.

4.3.4.13- İstekliler, teklif ettikleri 102 nolu kalemden 147. kalemde dahil Cerrahi Aletlere ait korozyon testine karşı pasifize (nötralize) edinmediğini istirakçı firmanın antetli kağıdına yazılmış ve yetkili kişi tarafından imzalanmış olarak ihale dosyasında sunulacaktır.

4.3.4.14- İstekliler, teklif ettikleri 102 nolu kalemden 147. kalemde dahil Cerrahi Aletlere ait orjinal katologlarını ihale dosyasında sunacaktır. (Teklif edilen her malzeme orjinal katologunda ayrı ayrı gösterilecek olup, katologundan ayrıca olmayan Cerrahi Aletler için v.b. ibaresi kullanılmayacaktır).

4.3.4.15- İstekliler, teklif ettikleri 150 nolu kalemden 175 nolu kalemde dahil olmak üzere Cerrahi El Aletlerinin Garanti Süresi kapsamında kullanım hatası haricinde paslanma ve deforme olma gibi durumlarda, aleti yenisi ile değiştireceğine dair taahhütnameyi Satıcı ve Üretici veya İthalatçısı tarafından sunulacaktır.     

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanı Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Satın Alma Bölümü Kazım Karabekir Mahallesi Adem Yavuz Caddesi No:1 Ümraniye /İstanbul adresinde görülebilir ve 100 YTL / Milyon TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8. Teklifler 16.09.2008 tarihi, saat 11:00 'a kadar Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Satın Alma Bölümü (Toplantı Salonu) Kazım Karabekir Mahallesi Adem Yavuz Caddesi No:1 Ümraniye /İstanbul adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem/kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.
12. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
Diğer Hususlar:
İdari Şartnamede belirtilmeyen hususlar, Teknik Şartname, Sözleşme Tasarısı ve Mal Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliği Hükümleri geçerlidir.
 
Tıbbi Cihaz Kalemleri Listesi
S.NoBransKoduBransAdAdetTic. Sunum ŞekliAçıklama
1 99 Laringeskop Seti Adet  Teknik Şartnamede belirtilmiştir. 
2 99 Binoküler Mikroskop ( Binoküler Tıp Işık Mikroskobu) Adet  Teknik Şartnamede belirtilmiştir. 
3 99 Pansuman Arabası Adet  Teknik Şartnamede belirtilmiştir. 
4 99 Tedavi Arabası Adet  Teknik Şartnamede belirtilmiştir. 
5 99 KBB Muayene Üniti Adet  Teknik Şartnamede belirtilmiştir. 
6 99 Acil Arabası Adet  Teknik Şartnamede belirtilmiştir. 
7 99 İlaç Arabası 11  Adet  Teknik Şartnamede belirtilmiştir. 
8 99 Pansuman Arabası Adet  Teknik Şartnamede belirtilmiştir. 
9 99 Nebülizasyon Seti (AQUAPACK) Adet  Teknik Şartnamede belirtilmiştir. 
10 99 Cpap Maske Seti Adet  Teknik Şartnamede belirtilmiştir. 
11 99 Trakeal Tüp İntroducer ( Zor Entübasyon Stilesi) Adet  Teknik Şartnamede belirtilmiştir. 
12 99 Ameliyat Masası Adet  Teknik Şartnamede belirtilmiştir. 
13 99 Ameliyat Tavan Lambası (İki Başlıklı) Adet  Teknik Şartnamede belirtilmiştir. 
14 99 Ameliyat Tavan Lambası(Tek Başlıklı) Adet  Teknik Şartnamede belirtilmiştir. 
15 99 Maya Masası Adet  Teknik Şartnamede belirtilmiştir. 
16 99 Alet Masası Adet  Teknik Şartnamede belirtilmiştir. 
17 99 İlaç Hazırlık Arabası Adet  Teknik Şartnamede belirtilmiştir. 
18 99 Ay Masası Adet  Teknik Şartnamede belirtilmiştir. 
19 99 İlaç Dolabı Adet  Teknik Şartnamede belirtilmiştir. 
20 99 Ameliyathane Dolabı Adet  Teknik Şartnamede belirtilmiştir. 
21 99 Sehpalık Küvet Tekli ( Hareketli) Adet  Teknik Şartnamede belirtilmiştir. 
22 99 Atık Kovası ( Hareketli) Adet  Teknik Şartnamede belirtilmiştir. 
23 99 Basamak (Tekli) Adet  Teknik Şartnamede belirtilmiştir. 
24 99 Basamak (İkili) Adet  Teknik Şartnamede belirtilmiştir. 
25 99 Tabure ( Hidrolik, Arkalıklı) Adet  Teknik Şartnamede belirtilmiştir. 
26 99 Tabure ( Hidrolik) 30  Adet  Teknik Şartnamede belirtilmiştir. 
27 99 Transfer Sedyesi 25  Adet  Teknik Şartnamede belirtilmiştir. 
28 99 Jel Baş Desteği (Yetişkin) 10  Adet  Teknik Şartnamede belirtilmiştir. 
29 99 Jel Baş Desteği (Pediatrik) Adet  Teknik Şartnamede belirtilmiştir. 
30 99 Jel At Nalı Baş Desteği (Yetişkin) Adet  Teknik Şartnamede belirtilmiştir. 
31 99 Jel At Nalı Baş Desteği (Pediatrik) Adet  Teknik Şartnamede belirtilmiştir. 
32 99 Jel Göğüs Desteği (Yetişkin) 12  Adet  Teknik Şartnamede belirtilmiştir. 
33 99 Jel Göğüs Desteği (Pediatrik) Adet  Teknik Şartnamede belirtilmiştir. 
34 99 Jel Kol Desteği Adet  Teknik Şartnamede belirtilmiştir. 
35 99 Jel Topuk Desteği 20  Adet  Teknik Şartnamede belirtilmiştir. 
36 99 Jel Ayak Bilek Desteği Adet  Teknik Şartnamede belirtilmiştir. 
37 99 Jel - At Nalı Yüksek Baş Desteği (Yetişkin) Adet  Teknik Şartnamede belirtilmiştir. 
38 99 Jel -Entübasyonlu Baş Sabitleme (Yetişkin) Adet  Teknik Şartnamede belirtilmiştir. 
39 99 Ray Adaptörü 10  Adet  Üzümcü Marka 5 Parçalı Ameliyat Masasına Uyumlu 
40 99 Döner Ayarlı Ray Adaptörü Adet  Üzümcü Marka 5 Parçalı Ameliyat Masasına Uyumlu 
41 99 Anestezi Çerçevesi için Ray Adaptörü Adet  Üzümcü Marka 5 Parçalı Ameliyat Masasına Uyumlu 
42 99 Cihaz Sehpası Adet   
43 99 Spiral Lamba Adet   
44 99 Çocuk Acil Tedavi Arabası Adet   
45 99 3 Blade li Fiberoptik Laringoskop Seti Adet  Fiberoptik 
46 99 Otoskop Adet   
47 99 Açık Yatak Oksijen Tedavi Üniti (Oksijen Flowmetre ve Oksijen Hortumu) Adet  Drager Açık Yatak ve Drager Jack ile Uyumlu 
48 99 Thoma Lam (Sayma Kamerası) Adet   
49 99 Najot Lamı (Sayma Kamerası) Adet   
50 99 Gonad Koruyucu (Save The Gonads) Adet  Farklı Boyutlarda 
51 99 Yeni Doğan Steteskop 20  Adet   
52 99 Machintosh Bleytli Laringoskop Seti Set   
53 99 Miller Bleytli Laringoskop Seti Set   
54 99 Plastik Omurga Tahtası Adet   
55 99 Kaşık Sedye Adet   
56 99 Acil Müdahale ve Travma Çantası Adet   
57 99 Ampule Çantası Adet   
58 99 Yüzük Kesme Makası Adet   
59 99 Perilaryngeal Airway Set   
60 99 Oksijen Tüpü Taşıma Arabası 10  Adet   
61 99 Jinekolojik ve Ürolojik Amaçlı Masa Adet  Teknik Şartnamede belirtilmiştir. 
62 99 Lipoliz Kit Parçası Set  Teknik Şartnamede belirtilmiştir. 
63 99 Elektrostimilasyon Sistemi için Ara Konnektör Set  Teknik Şartnamede belirtilmiştir. 
64 99 Anne Refakatli Süt Çocuğu Yatağı 20  Adet  Teknik Şartnamede belirtilmiştir. 
65 99 Acil Servis Arabası 19  Adet  Teknik Şartnamede belirtilmiştir. 
66 99 Makroskopi Kabini Adet  Teknik Şartnamede belirtilmiştir. 
67 99 Dijital Görüntüleme sistemi Adet  Teknik Şartnamede belirtilmiştir. 
68 99 İkili Eğitim Ataşmanı Adet  Teknik Şartnamede belirtilmiştir. 
69 99 Laringoskop Seti Adet  Teknik Şartnamede belirtilmiştir. 
70 99 Walker Adet  Genişliği 50 cm 
71 99 Koltuk Değneği 10  Cift  En Kısa 118 cm Ayarlı 
72 99 Kanedyan Koltuk Değneği 10  Cift  En Kısa 92 cm Ayarlı 
73 99 Seyyar Serum Askısı Adet  Teknik Şartnamede belirtilmiştir. 
74 99 Eskabo Adet  Teknik Şartnamede belirtilmiştir. 
75 99 Tekerlekli Sandalye Adet  Teknik Şartnamede belirtilmiştir. 
76 99 Spiral Lamba Adet  Teknik Şartnamede belirtilmiştir. 
77 99 Deve Boynu Adet   
78 99 Traksiyon için nal 12  Adet   
79 99 5 kg lık ağırlık Adet   
80 99 2 kg lık ağırlık Adet   
81 99 1 kg lık ağırlık Adet   
82 99 0,5 kg lık ağırlık Adet   
83 99 İdrar torbası askısı 60  Adet   
84 99 Portegü Adet  Teknik Şartnamede belirtilmiştir. 
85 99 Penset(Dişsiz) 10  Adet  Teknik Şartnamede belirtilmiştir. 
86 99 Penset ( Dişli ) 10  Adet  Teknik Şartnamede belirtilmiştir. 
87 99 Makas (Düz Uçlu) Adet  Teknik Şartnamede belirtilmiştir. 
88 99 Makas (Alçı Kesme) 15  Adet  Teknik Şartnamede belirtilmiştir. 
89 99 Halsted mosguito ( Düz Dişsiz ) 25  Adet  Teknik Şartnamede belirtilmiştir. 
90 99 Halsted mosguito ( Eğri Dişsiz ) 25  Adet  Teknik Şartnamede belirtilmiştir. 
91 99 Küret (3 mm) Adet  Teknik Şartnamede belirtilmiştir. 
92 99 Küret (3,6 mm) Adet  Teknik Şartnamede belirtilmiştir. 
93 99 Böbrek küvet Adet  Teknik Şartnamede belirtilmiştir. 
94 99 Kan Alma Koltuğu Adet  Teknik Şartnamede belirtilmiştir. 
95 99 Hasta Taşıma Sandalyesi 50  Adet  Teknik Şartnamede belirtilmiştir. 
96 99 Hasta Taşıma Sandalyesi İstasyonu (Tekli) Adet  Teknik Şartnamede belirtilmiştir. 
97 99 Hasta Taşıma Sandalyesi İstasyonu (İkili) Adet  Teknik Şartnamede belirtilmiştir. 
98 99 Hasta Taşıma Sandalyesi İstasyonu (Üçlü) Adet  Teknik Şartnamede belirtilmiştir. 
99 99 Numune Taşıma Çantası 12  Adet  Teknik Şartnamede belirtilmiştir. 
100 99 Cerrahi Pansuman Seti Adet  Teknik Şartnamede belirtilmiştir. 
101 99 Böbrek Küveti (Orta Boy) Adet  Teknik Şartnamede belirtilmiştir. 
102 99 Adson Lamınectomy retractor, Yarı Künt 325 mm Adet  Teknik Şartnamede belirtilmiştir. 
103 99 Freer Elevator, Sharp/Blunt, 185 mm Adet  Teknik Şartnamede belirtilmiştir. 
104 99 Davıs Dıssector, Double Ended, 245 mm Adet  Teknik Şartnamede belirtilmiştir. 
105 99 Scıssors for coronary artery debakey 45 derece 15 mm Adet  Teknik Şartnamede belirtilmiştir. 
106 99 Glover Buldog Clamp 35*57 mm Adet  Teknik Şartnamede belirtilmiştir. 
107 99 De Bakey Periph. Vascular clamp 180 mm Adet  Teknik Şartnamede belirtilmiştir. 
108 99 De Bakey Aneurısm clamp 255 mm Adet  Teknik Şartnamede belirtilmiştir. 
109 99 De Bakey Occlusıon clamp 220 mm Adet  Teknik Şartnamede belirtilmiştir. 
110 99 Dıssectıon. Scıssors, nelson - Metzenbaum,260 mm Adet  Teknik Şartnamede belirtilmiştir. 
111 99 Cushıng nerve hook, 280 mm Adet  Teknik Şartnamede belirtilmiştir. 
112 99 Zenker Retractor, 240 mm Adet  Teknik Şartnamede belirtilmiştir. 
113 99 Koenıg veın-And wound retractor 180 mm Adet  Teknik Şartnamede belirtilmiştir. 
114 99 Cushıng vein-and wound retractor 205 mm Adet  Teknik Şartnamede belirtilmiştir. 
115 99 De Bakey Atravmatik Penset 150 mm Adet  Teknik Şartnamede belirtilmiştir. 
116 99 Baby-Finochıetto rıb spreader 95mm Adet  Teknik Şartnamede belirtilmiştir. 
117 99 Sternotomy-Spreader for children 200mm Adet  Teknik Şartnamede belirtilmiştir. 
118 99 Alls Atravmatik 200 mm Adet  Teknik Şartnamede belirtilmiştir. 
119 99 De Bakey atraumatik Bulldogg Clamp, Curved 28*78mm Adet  Teknik Şartnamede belirtilmiştir. 
120 99 Atravmatik forceps cooley 165 mm Adet  Teknik Şartnamede belirtilmiştir. 
121 99 Ring Handle Bulldog Clamp Cooley 115mm Adet  Teknik Şartnamede belirtilmiştir. 
122 99 Tubing Clamp Forceps 165mm Adet  Teknik Şartnamede belirtilmiştir. 
123 99 Reill Wıre Cutter 75mm Adet  Teknik Şartnamede belirtilmiştir. 
124 99 Sternotomy-Spreader for adults 290mm Adet  Teknik Şartnamede belirtilmiştir. 
125 99 Tuannis Dissector, 240mm Adet  Teknik Şartnamede belirtilmiştir. 
126 99 Micro spring scıssors 160mm Adet  Teknik Şartnamede belirtilmiştir. 
127 99 Micro Penset 135mm Adet  Teknik Şartnamede belirtilmiştir. 
128 99 Coronary-scıssors, Dıethrich Model 125 Derece Ters Açılı 170mm Adet  Teknik Şartnamede belirtilmiştir. 
129 99 Lambert Atravmatik Forceps 210mm Adet  Teknik Şartnamede belirtilmiştir. 
130 99 Aortic Punch, 5mm Çapında 140mm Adet  Teknik Şartnamede belirtilmiştir. 
131 99 Aorta Value Retractor 270mm Adet  Teknik Şartnamede belirtilmiştir. 
132 99 Mıcro Needleholder düz, 200 mm Adet  Teknik Şartnamede belirtilmiştir. 
133 99 Mıcro Suture Tyıng Penset 185 mm Adet  Teknik Şartnamede belirtilmiştir. 
134 99 Dıssectıon. Scıssors, Tonnıs - Adson 175 mm Adet  Teknik Şartnamede belirtilmiştir. 
135 99 De Bakey Atravmatik Penset 150 mm Adet  Teknik Şartnamede belirtilmiştir. 
136 99 De Bakey Atravmatik Penset 200 mm Adet  Teknik Şartnamede belirtilmiştir. 
137 99 De Bakey Coarctatıon vascular clamp 225 mm Adet  Teknik Şartnamede belirtilmiştir. 
138 99 Sternum Testeresi Adet  Teknik Şartnamede belirtilmiştir. 
139 99 Sternum Testere Bıçağı Adet  Teknik Şartnamede belirtilmiştir. 
140 99 Sternum Testeresi Pnömatik Hortumu Adet  Teknik Şartnamede belirtilmiştir. 
141 99 Pnömatik Motor Gövdesi Adet  Teknik Şartnamede belirtilmiştir. 
142 99 Sagittal Sternum Testere El Parçası Adet  Teknik Şartnamede belirtilmiştir. 
143 99 Sagittal Testere Bıçagı Adet  Teknik Şartnamede belirtilmiştir. 
144 99 Cerrahi Alet Konteyner Kapağı Adet  Teknik Şartnamede belirtilmiştir. 
145 99 Cerrahi Alet Konteyner Alt Kısmı 470x285x153 mm Adet  Teknik Şartnamede belirtilmiştir. 
146 99 Cerrahi Alet Sepeti 406x253x56 mm Adet  Teknik Şartnamede belirtilmiştir. 
147 99 Cerrahi Alet Sepeti 406x253x76 mm Adet  Teknik Şartnamede belirtilmiştir. 
148 99 Novak Küret Adet  Teknik Şartnamede belirtilmiştir. 
149 99 Çelik Küvet Adet  Teknik Şartnamede belirtilmiştir. 
150 99 Dişsiz Penset 14,5 cm Adet  Teknik Şartnamede belirtilmiştir. 
151 99 Dişli Penset 16cm Adet  Teknik Şartnamede belirtilmiştir. 
152 99 Makas 14,5 cm Adet  Teknik Şartnamede belirtilmiştir. 
153 99 Moskito Orta Boy 18 cm Adet  Teknik Şartnamede belirtilmiştir. 
154 99 Moskito Küçük Boy 12,5 cm Adet  Teknik Şartnamede belirtilmiştir. 
155 99 Standart Boy Spekulumu 50  Adet  Teknik Şartnamede belirtilmiştir. 
156 99 Küçük Boy Burun Spekulumu 10  Adet  Teknik Şartnamede belirtilmiştir. 
157 99 Bayonet Penset 16 cm 14  Adet  Teknik Şartnamede belirtilmiştir. 
158 99 Aligatör 8,5 cm 16  Adet  Teknik Şartnamede belirtilmiştir. 
159 99 Ash Forceps Adet  Teknik Şartnamede belirtilmiştir. 
160 99 Portcoton 14 cm 10  Adet  Teknik Şartnamede belirtilmiştir. 
161 99 Bistüri Sapı 15 no Adet  Teknik Şartnamede belirtilmiştir. 
162 99 Cetvelli Bistüri Sapı 15 no Adet  Teknik Şartnamede belirtilmiştir. 
163 99 Diapozon Seti Adet  Teknik Şartnamede belirtilmiştir. 
164 99 Kulak Spekulumu Adet  Teknik Şartnamede belirtilmiştir. 
165 99 Diazpozon Adet  Teknik Şartnamede belirtilmiştir. 
166 99 Portcoton 16,5 cm 10  Adet  Teknik Şartnamede belirtilmiştir. 
167 99 Parasentez Bıçağı Adet  Teknik Şartnamede belirtilmiştir. 
168 99 Ans Teli 20  Adet  Teknik Şartnamede belirtilmiştir. 
169 99 Aspiratör Ucu (Baron Tipi) Adet  Teknik Şartnamede belirtilmiştir. 
170 99 Piston Cutting Jig Adet  Teknik Şartnamede belirtilmiştir. 
171 99 Adson Penset Dişsiz 12,5 cm Adet  Teknik Şartnamede belirtilmiştir. 
172 99 Adson Penset Dişli 12,5 cm Adet  Teknik Şartnamede belirtilmiştir. 
173 99 Aspiratör ucu (Frazier Tipi) 35  Adet  Teknik Şartnamede belirtilmiştir. 
174 99 Trokar 4,0 mm Adet  Teknik Şartnamede belirtilmiştir. 
175 99 Trokar 2,7 mm Adet  Teknik Şartnamede belirtilmiştir. 
   


Düzeltme
  Miktarı ve türü: Teknik şartnameye uygun ve aşağıdaki tabloda belirtildiği gibi. İhale 3 panelden oluşmaktadır. 1. Panel: * 1. panel; 1 Nolu Kalemden başlayarak 101 nolu Kalemde dahil ve 148 ve 149 nolu kalemlerde dahil olmak üzere oluşmaktadır. 1. panelde kısmi teklif verilebilir ve her kalem bir kısmı oluşturmaktadır. 2.Panel: * 2. Panel 102 nolu kalemden başlayarak 147 nolu kaleme kadardır. 2. Panel 3 Sete ayrılmıştır. 1. Set ; 102 nolu kalemden başlayarak 137. kalemde dahil olmak üzere, işin tamamına teklif verilecektir. 2. Set; 138 nolu kalemden başlayarak 143 nolu kalemde dahil olmak üzere işin tamamına teklif verilecektir. 3. Set; 144 nolu kalemden başlayarak 147 nolu kalemde dahil olmak üzere işin tamamına teklif verilecektir. 2. Panel içerisindeki her sete ayrı ayrı teklif verilecek olup her set kendi içerisinde bir bütündür. 3.Panel: * 3. panel 150. kalemden 175. kalemde dahil kendi içinde ayrıca bir bütündür, kısımlara bölünemez, işin tamamı için teklif verilecektir. 4.3.4.1-İstekliler, teklif ettikleri 1, 2, 4, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 45, 46, 51, 52, 53, 60, 61, 65, 66, 67, 68, 69, 73, 94 nolu kalemlere ait , 2. Panel olan 102 nolu kalemden başlayarak 147 nolu kalemde dahil olmak üzere ve III.Panel olan 150 nolu kalemden başlayarak 175 nolu kalemde dahil olmak üzere Garanti Taahhütnamesini ihale dosyasında sunacaktır. Teklif Edilen tıbbi demirbaş , cihazların ve 2. Panel olan 102 nolu kalemden başlayarak 147 nolu kalemde dahil olmak üzere garanti süresi imalat ve montaj hatalarına karşı (Asgari Garanti Süresi Kapsamında) en az 2(iki) yıl, 45 nolu kalem (3 Blade´li Fiberoptik Laringoskop Seti) ve 150 nolu kalemden başlayarak 175 nolu kalemde dahil olmak üzere III.Panel cerrahi el aletleri için 5(Beş ) yıl, 51 nolu kalem (Yeni Doğan Steteskobu) için ise 3(Üç) yıl olmalıdır. 4.3.4.2- İstekliler, teklif ettikleri 2, 4, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 45, 46, 61, 65, 94 nolu kalemlere ait, 2. Panel olan 102 nolu kalemden başlayarak 147 nolu kalemde dahil olmak üzere garanti süresinin bitiminden itibaren 10(on) yıl boyunca ücreti karşılığında Yedek Parça Temin edeceğine dair taahhütnamesini ihale dosyasında sunacaktır. VI-DİĞER HUSUSLAR * İhale 3 panelden oluşmaktadır. 1. Panel: * 1. panel; 1 Nolu Kalemden başlayarak 101 nolu Kalemde dahil ve 148 ve 149 nolu kalemlerde dahil olmak üzere oluşmaktadır. 1. panelde kısmi teklif verilebilir ve her kalem bir kısmı oluşturmaktadır. 2.Panel: * 2. Panel 102 nolu kalemden başlayarak 147 nolu kaleme kadardır. 2. Panel 3 Sete ayrılmıştır. 1. Set ; 102 nolu kalemden başlayarak 137. kalemde dahil olmak üzere, işin tamamına teklif verilecektir. 2. Set; 138 nolu kalemden başlayarak 143 nolu kalemde dahil olmak üzere işin tamamına teklif verilecektir. 3. Set; 144 nolu kalemden başlayarak 147 nolu kalemde dahil olmak üzere işin tamamına teklif verilecektir. 2. Panel içerisindeki her sete ayrı ayrı teklif verilecek olup her set kendi içerisinde bir bütündür. 3.Panel: * 3. panel 150. kalemden 175. kalemde dahil kendi içinde ayrıca bir bütündür, kısımlara bölünemez, işin tamamı için teklif verilecektir.

İhale yapan Kurumdan satın alınan ihale dosyası ve ekleri asıldır.


1495578590