İhale Duyurusu  

İhale Detayı
Bu ihalenin tarihi geçmiş.
KİK* Dosya No: 2008/133448
İşin AdıMuhtelif Tıbbi Sarf Malzeme Satın Alınacaktır.
KurumNizip Devlet Hastanesi Baştbipliği
İşin TürüMal Alımıİhale Tarihi15/09/2008 PazartesiSaati11:00İlGAZİANTEP
İlan Metni
 
 
  Muhtelif Tıbbi Sarf Malzeme Satın Alınacaktır.
 
İdarenin Adı : Nizip Devlet Hastanesi Baştbipliği    
İşin Adı : Muhtelif Tıbbi Sarf Malzeme Alımı    
İhale Kayıt No : 2008/133448    
Türü - Usulü : Mal alımı - Açık ihale usulü    
 
 
 
 
  1. İdarenin
  a ) Adresi : Fatih Sultan Mah. Hastane Cad.No:1 Nizip / Gaziantep
  b ) Telefon - Faks Numarası : 342 5175400-125 - 342 5180032
  c)Elektronik Posta Adresi (varsa) : gaziantepdhs2@saglik.gov.tr
  2. İhale Konusu malın
  a ) Niteliği, Türü ve Miktarı

:

Mal Alımı , Muhtelif Tıbbi Sarf Malzeme , 156 Kalem Ekli Listede Belirtilmiştir.
  b ) Teslim Yeri(leri) : Nizip Devlet Hastanesi Eczanesi
  c ) Teslim Tarihi : 06.10.2008-06.10.2009 ( Bir Yıl)
3. İhalenin
  a ) Yapılacağı Yer

:

Nizip Devlet Hastanesi Baştabiplik Odası
b ) Tarihi - Saati : 15.09.2008 - 11:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
 
4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,
4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
4.1.2.3. İhale konusu mala ilişkin mevzuatı gereği öngörülen mecburi standart/belge/bilgi:
T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB) kayıtlı olması ve Satın alınacak Tıbbi Sarf Malzemenin TİTUBB´de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğuna dair belgeyi komisyona ibraz etmek zorundadır. 
4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.4. 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,
4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
4.1.6. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,
4.1.7. İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,
4.1.9. Gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre ortağı olduğu şahıs şirketleri ile sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerine ilişkin beyanname,
4.1.10. Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak iş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırılmayacağına ilişkin taahhütname.
  4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
 
4.3.1. İş deneyim belgeleri::
İsteklinin son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında, kamu veya özel sektörde gerçekleştirilen ve idarece noksansız ve ayıpsız kabul edilen ihale konusu alım veya ihale dokümanında belirlenecek benzer nitelikteki alımlarla ilgili deneyimi gösteren belgeler.İhale konusu işin özelliğine göre istekliler tarafından teklif edilen bedelin %50 oranında, ihale konusu alım veya ihale dokümanında belirlenecek benzer nitelikteki alımlara ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi ibraz edilecektir.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak , Kamu ve Özel Sektör Hastanelerine vermiş oldukları tıbbi cihaz ve Tıbbi sarf malzemeleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı Satın Alma Bölümü adresinde görülebilir ve 100 YTL / Milyon TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8. Teklifler 15.09.2008 tarihi, saat 11:00 'a kadar Nizip Devlet Hastanesi Baştabiplik Odası adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem/kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.
12. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
 
Tıbbi Cihaz Kalemleri Listesi
S.NoBransKoduBransAdAdetTic. Sunum ŞekliAçıklama
1 99 Bisturi Ucu No : 10,15,18,20,21,24 300  Kutu   
2 99 Non-Allerjik El Yıkama Solüsyonu (Klorheksidin İçeren) 40  Adet   
3 99 Cerrahi El Yıkama Solüsyonu ( % 10 İyotlu) 50  Adet   
4 99 El Yıkama Fırçası 40  Adet   
5 99 Laparoskopi optik sistemi için antifog (bugu önleyici solusyon) 20  Adet   
6 99 Selüloz Kanama Durdurucu 100  Adet   
7 99 Jelatin Kanama Durdurucu 100  Adet   
8 99 Jelatin Kanama Durdurucu ( Anal) 50  Adet   
9 99 Ameliyathane Kepi 8000  Adet   
10 99 Ameliyathane Bonesi 10000  Adet   
11 99 Ameliyathane Maskesi 10000  Adet   
12 99 Nazogastrik Sonda No:10,12,14,16,18 1000  Adet   
13 99 Galoş 12000  Adet   
14 99 Polydioxanone veya polyglikonate sütür , loop , 1 numara 90  Adet   
15 99 Cerrahi Cilt Kapatıcı Sütür Şeritleri 20  Adet   
16 99 Boks Önlüğü 90  Adet   
17 99 Koter Kalemi 500  Adet   
18 99 Koter Plağı 60  Adet   
19 99 Hemovak Mini 50  Adet   
20 99 Hemovak Çiftli 10,12,14,16 ch 100  Adet   
21 99 Penröz Dren 1/2 , 1/4 , 5/8 400  Adet   
22 99 T Tüp (14,16 Nolu Kavcuk) 10  Adet   
23 99 Kauçuk (lastik) dren 700  Adet   
24 99 Toraks Katateri no:16,28,32 20  Adet   
25 99 Göğüs drenaj seti 2000 ml 15  Adet   
26 99 Göğüs drenaj Seti 700 ml Adet   
27 99 Metilen mavisi 250 ml 20  Adet   
28 99 Steril Eldiven Pudrasız No: 7-7 , 5-8 6000  Adet   
29 99 Steril Eldiven Pudralı No:7-7 , 5-8 10000  Adet   
30 99 Polipropilen 3/0 , 2/0 , 1/0 (Keskin Uçlu) 300  Kutu   
31 99 Polipropilen 3/0 , 2/0 ,1/0 ( Yuvarlak Uclu) 150  Kutu   
32 99 Poliglaktin 2/0 ,1/0, 0 (Keskin Uçlu) 150  Kutu   
33 99 Poliglaktin 3/0 , 2/0 , 1/0 (Yuvarlak Uçlu) 200  Kutu   
34 99 Silk 2/0 17*45 , Silk 2/0 -0/3 0/4 0/5 - 0 - 1 nm 18,20,26,35,37 mm yuvarlak , Silk 2/0 - 3/0 - 0/4 -0/5 nm 18,20,26,37 mm keskin , Silk 3/0 nm 45 , Silk 17*45 metre 8000  Adet   
35 99 Pilli Koter 10  Adet   
36 99 Laparoskopi için 5 mm Trocar 80  Adet   
37 99 Laparoskopi için 11 mm Tracor 80  Adet   
38 99 Laparoskopik Otomatik Klip Atıcı 70  Adet   
39 99 Laparoskopik hook koter 10  Adet   
40 99 Laparoskopik dıssector 70  Adet   
41 99 Laparoskopik Makas 70  Adet   
42 99 Laparoskopik Grasper 50  Adet   
43 99 Laparoskopik irrigasyon - aspirasyon sistemi 30  Adet   
44 99 Disposable laparoskopik Spesimen Çıkarma Torbası 30  Adet   
45 99 Laparoskopik Clınch 50  Adet   
46 99 Laparoskopik hook tampon 10  Adet   
47 99 Veress İğnesi 30  Adet   
48 99 Non - Absorbable Mesh 30x30 cm 70  Kutu   
49 99 Kısmi Absorbable mesh 15x15 cm 100  Adet   
50 99 Aspirasyon Sonda No: 6,8,10,12,14,16,18 1200  Adet   
51 99 Branül Gri,Mavi,Pempe ,Satı ,Yeşil 2000  Adet   
52 99 Enj 2 cc 3 P 1000  Adet   
53 99 Enj 2 cc dental 0,40 x 50 mm lık 600  Adet   
54 99 Enj 5 cc 2 P , 3 P 2000  Adet   
55 99 Enj 5 cc ( Siyah , Yeşil ) Uçlu 500  Adet   
56 99 Enj 10 cc 3 P 1000  Adet   
57 99 Enj 20 cc 2 P , 3 P 750  Adet   
58 99 Enj 50 cc 150  Adet   
59 99 Enj ( Siyah ,Sarı , Yeşil ) Uç 1000  Adet   
60 99 Epudural Set 50  Adet   
61 99 Damla Ayarlayıcısı 50  Adet   
62 99 24 Saatlik Ağrı Pompası tek kullanımlık 150  Adet   
63 99 3 Yollu cvp kateter 10  Adet   
64 99 Endokrakeal Tüp 2000  Adet   
65 99 Spinal İğne 22,25,27 G 2000  Adet   
66 99 Epi - Sipi combine seti 100  Adet   
67 99 Değişik Boyda omuz altı yastığı ve simit silikon alacak her boydan 5 Adet 25  Adet   
68 99 Üç Yollu Musluk 350  Adet   
69 99 10 cm -15 cm lik Stimplex İğnesi 250  Adet   
70 99 Steril Sigar Sponge 40  Adet   
71 99 Steril Üçgen Sponge 40  Adet   
72 99 Ön Kamara kanülü ince uçlu Adet   
73 99 Ön Kamara Kanülü kalın uçlu Adet   
74 99 Kapsül germe halkası 10  Adet   
75 99 Tripan Mavisi Flokan   
76 99 Kistotom 10  Adet   
77 99 Chopper Adet   
78 99 10,0 nylon sütür 48  Adet   
79 99 7,0 Cerrahi Oftalmik Sütür 72  Adet   
80 99 8,0 Cerrahi Oftalmik Sütür 72  Adet   
81 99 6,0 Cerrahi Oftalmik Sütür 40  Adet   
82 99 PC - 9 Sütür 12  Adet   
83 99 Kresent bıçak 100  Adet   
84 99 Steril terapotik kontakt lens 0,0 diyoptri 10  Adet   
85 99 Steril Göz Drep ( Göz Örtüsü) 50  Adet   
86 99 20 G MVR Bıçak Adet   
87 99 3 mm Slit Bıçak 100  Adet   
88 99 45 derece Bıçak Adet   
89 99 PMMA İntraoküler lens 18-28 Diyoptri arası her diyoptriden (18-19-20 ..........................27-28 ) 1 er Adet 10  Adet   
90 99 15 Derece Bıçak 70  Adet   
91 99 Viskoelastik madde ( Metilselüloz) 50  Adet   
92 99 Viskoelastik Madde ( Sodyum Hyalürinat) 70  Adet   
93 99 Viskoelastik Madde ( Sodyum Hyalürinat -Kondroitin Sülfat) 50  Adet   
94 99 Katlanabilir Arka Kamera İntraoküler lens 18-28 arası 50  Adet   
95 99 Skleral Askılı İntraokular Lens ( 21 D) Adet   
96 99 Subtenon Kanülü 10  Adet   
97 99 Retrobuller göz iğnesi Kutu   
98 99 İris Retraktörü Kutu   
99 99 Entübasyon tüpü spiralli 100  Adet   
100 99 60-90-120 cm Basınca dayanıklı uzatma line 200  Adet   
101 99 Siyah Anestezi Maskesi Takım   
102 99 Anestezi Sistemi Yetişkin ve Pediatrik 35  Adet   
103 99 Larengeal maske ( normal ) 1,2,3,4,5, No: Her boydan Adet   
104 99 Aiway No: ( 0,00,2,3,4,5 ) 300  Adet   
105 99 Zefiran 350  Litre   
106 99 Kişner teli 2-2,5-3 nm 70  Adet   
107 99 Alkol 200  Litre   
108 99 Elastik bandaj No: 6,8,10,11,12,15,20 400  Adet   
109 99 Foley Sonda No:8,10,12,14,16,18,20 1500  Adet   
110 99 Foley Sonda Üç Yollu No:18,20,22 200  Adet   
111 99 Sodalaym 50  Kilo   
112 99 Simco kanül 30 mm 20  Adet   
113 99 Bowidick test 40  Adet   
114 99 Burun Alçısı ( gypson alcı) 40  Adet   
115 99 Cathajel 180  Adet   
116 99 Deconex 40  Litre   
117 99 Esmac Bandaj Adet   
118 99 Turnike 20  Adet   
119 99 Çam ağacı tek taraflı 30  Adet   
120 99 Formaldehit 40  Litre   
121 99 Gazlı bez 8000  Adet   
122 99 Gazlı Bez x raylı 7000  Adet   
123 99 Hasta Önlük 40  Adet   
124 99 Loban drep Adet   
125 99 Sargı Bezi 1000  Adet   
126 99 Savlasol 40  Litre   
127 99 Setanet 20  Adet   
128 99 Vıcyl 0,1,2,2/0,0/2 nm 26,32,36,40,45,17*45 nm yuvarlak 150  Kutu   
129 99 Transpacak invaziv basınç kablolarına uyumlu olacak 10  Adet   
130 99 Ekstrofor 140  Metre   
131 99 Kisner teli 3,5 nm 20  Adet   
132 99 Serkulaj teli 3,5 nm Adet   
133 99 Serkulaj teli 2,3 nm Adet   
134 99 Delici - Kesici atık kabı 20  Adet   
135 99 50 cc Enjektör çam uçlu 100  Adet   
136 99 Kombi tüp SA ( Özafaga - trakal) Adet   
137 99 2x2 metre cerrahi örtü ( yeşil) 40  Adet   
138 99 Kilitli Clips 40  Adet   
139 99 Sensor guidewire 20  Adet   
140 99 4,8 fur double J kanteter 40  Adet   
141 99 Reçetisol % 5 mannitol 3000 cc 70  Adet   
142 99 Basket katerer 10  Adet   
143 99 22 fr ihraway tieman sonda 20  Adet   
144 99 14 Fr , 15 Fr sistofıx kateter 10  Adet   
145 99 4 fr ireter kateteri Adet   
146 99 2 inş , 3 inş , 4 inş , 5 inş fiberklas alımı 20  Adet   
147 99 Sitokinet Adet   
148 99 Bonewax Adet   
149 99 Hazır rulo gazlı bez 10 x 10 250  Adet   
150 99 BSS 40  Adet   
151 99 Steril Masa Örtüsü 100  Adet   
152 99 Oksijen Tüpü Dolumu 50  Litre   
153 99 Karbondiolsit gazı Adet   
154 99 Azot protoksit gazı 20  Adet   
155 99 İdrar Torbası 1000  Adet   
156 99 Betadin Antiseptik 1000  Adet   
   İhale yapan Kurumdan satın alınan ihale dosyası ve ekleri asıldır.


1495572294