İhale Duyurusu  

İhale Detayı
Bu ihalenin tarihi geçmiş.
KİK* Dosya No: 2008/156521
İşin AdıAtelye ve Laboratuvar Donatımı Satın Alınacaktır.
KurumAfyonkarahisar Gazi Anadolu Teknik Lisesi, Anadolu Meslek Lisesi, Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesi
İşin TürüMal Alımıİhale Tarihi20/10/2008 PazartesiSaati10:00İlAFYON
İlan Metni
 
 
  Atelye ve Laboratuvar Donatımı Satın Alınacaktır.
 
İdarenin Adı : Afyonkarahisar Gazi Anadolu Teknik Lisesi, Anadolu Meslek Lisesi, Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesi    
İşin Adı : Afyonkarahisar Gazi Anadolu Meslek Lisesi Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı Atelye ve Laboratuvar Donatımı    
İhale Kayıt No : 2008/156521    
Türü - Usulü : Mal alımı - Açık ihale usulü    
 
 
 
 
  1. İdarenin
  a ) Adresi : ALİ ÇETİNKAYA MAH. ATATÜRK CAD. NO:6 AFYONKARAHİSAR
  b ) Telefon - Faks Numarası : 272 2141185 - 272 2141953
  c)Elektronik Posta Adresi (varsa) : gazieml03@yahoo.com
  2. İhale Konusu malın
  a ) Niteliği, Türü ve Miktarı

:

İhale konusu işin türü, niteliği ve miktarı ekli listede belirtilmiştir.
  b ) Teslim Yeri(leri) : Afyonkarahisar Gazi Anadolu Meslek Lisesi
  c ) Teslim Tarihi : 11.11.2008
3. İhalenin
  a ) Yapılacağı Yer

:

Afyonkarahisar Gazi Anadolu Meslek Lisesi
b ) Tarihi - Saati : 20.10.2008 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
 
4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,
4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
4.1.2.3. İhale konusu mala ilişkin mevzuatı gereği öngörülen mecburi standart/belge/bilgi:
ISO VE TSE BELGELERİ
4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.4. 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,
4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
4.1.6. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,
4.1.7. İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,
4.1.9. Gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre ortağı olduğu şahıs şirketleri ile sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerine ilişkin beyanname,
4.1.10. Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak iş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırılmayacağına ilişkin taahhütname.
  4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
  4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin % 5’ inden az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisi veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini ya da serbest mevduatını gösterir, yerli veya yabancı bankalardan alınacak belgeler.


4.2.2. İsteklinin bilançosu veya eşdeğer belgeleri
İhalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıla ait isteklinin yıl sonu bilançosu veya gerekli görülen bölümleri yoksa bunlara eşdeğer belgeler 
İsteklinin;
   a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,50 olması,
   b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,10 olması,
   c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75’den küçük olması,
yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır. Bu şartları bir önceki yılda sağlayamayan istekliler, bir önceki yılın yanısıra iki önceki yılın belgelerini sunabilirler, bu takdirde belgeleri sunulan bu iki yılın ortalaması üzerinden asgari değerlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Serbest meslek erbabının vereceği ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, toplam gelir/toplam gider oranının son yıl değerinin en az (1,25) olması şartı aranır. Bu durumda yukarıda bilançolar veya gerekli görülen bölümler üzerinden hesaplanacak oranlar aranmaz.İhalenin yapıldığı yıl içinde kurulan şirketlerde (a), (b) ve (c) bendlerinde belirtilen bilanço oranlarını karşılayan açılış bilançosunun verilmesi yeterlidir. 
4.2.3. İsteklinin iş hacmini gösteren belgeler:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, toplam cirosunu gösteren gelir tablosu veya ihale konusu iş ile ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgeler,  Bu belgelerdeki tutarların, toplam ciro için, isteklinin teklif edeceği bedelin % 15 inden, toplam satış geliri için ise, isteklinin teklif edeceği bedelin % 10 undan az olmaması gerekir. İsteklinin öngörülen bu kriterlerden birini sağlaması yeterli kabul edilir.

Bu şartları bir önceki yılda sağlayamayan istekliler, bir önceki yılın yanısıra iki önceki yılın belgelerini sunabilirler, bu takdirde belgeleri sunulan bu iki yılın ortalaması üzerinden yeterlik şartlarının sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

İhalenin yapıldığı yıl içinde kurulan şirketlerde ihalenin yapıldığı tarihe kadar olan toplam ciro veya toplam satış gelirini gösteren belgelerin verilmesi yeterlidir.  4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
 
4.3.1. İş deneyim belgeleri::
İsteklinin son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında, kamu veya özel sektörde gerçekleştirilen ve idarece noksansız ve ayıpsız kabul edilen ihale konusu alım veya ihale dokümanında belirlenecek benzer nitelikteki alımlarla ilgili deneyimi gösteren belgeler.İhale konusu işin özelliğine göre istekliler tarafından teklif edilen bedelin %40 oranında, ihale konusu alım veya ihale dokümanında belirlenecek benzer nitelikteki alımlara ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi ibraz edilecektir.
4.3.2. Üretim, imalat kapasitesi, araştırma-geliştirme faaliyetlerini belirlemeye yönelik belgeler
   a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belgeler  ve sanayi sicil belgesi  ve kapasite raporu
  b) İstekli yetkili satıcı ise, yetkili satıcı olduğunu gösteren belgeler  ve imalatçının sanayi sicil belgesi ve imalatçı olduğunu gösteren belgeler
   c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteren imalatçı veya yetkili satıcı ise yukarıdaki belgelerin yanı sıra serbest bölge faaliyet belgesi
verilmesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak , ELEKTRİK, ELEKTRONİK, BİLGİSAYAR, MAKİNE VE DONATIM MALZEMELERİ
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanı Gazi A.M.L. Ali Çetinkaya Mah. Atatürk Cad. No:6 Afyonkarahisar adresinde görülebilir ve 50 YTL / Milyon TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8. Teklifler 20.10.2008 tarihi, saat 10:00 'a kadar Afyonkarahisar Gazi Anadolu Meslek Lisesi adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem/kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.
12. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
Ek:
İŞİN NİTELİĞİ: ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI ATELYE VE LABORATUVARLARINDA KULLANILMAK ÜZERE AŞAĞIDAKİ LİSTEDE BELİRTİLEN MALZEMELERİN ALIMI YAPILACAKTIR.
İŞİN TÜRÜ: DEMİRBAŞ MAL ALIMI
İŞİN MİKTARI: 66 KALEM MALZEME ALINACAKTIR.
NO MALZEME ADI MİKTARI (ADET)
1 MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR 25
2 SUNUCU BİLGİSAYAR 1
3 HARDDİSK KUTUSU 60
4 SATA HARDDISK 60
5 SCSI HARDDISK 2
6 SUNUCU RACK KABİN 2
7 KABLOSUZ ERİŞİM NOKTASI ALICISI 5
8 KABLOSUZ ERİŞİM NOKTASI VERİCİSİ 4
9 PROJEKSİYON CİHAZI 5
10 LAZER YAZICI (SİYAH BEYAZ) 1
11 YEDEKLEME ÜNİTESİ 2
12 SCADA YAZILIMI 1
13 DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR 1
14 BEYAZ YAZI TAHTASI 4
15 ELEKTRONİK DEVRE ELEMANLARI DOLABI 2
16 MALZEME DOLABI 15
17 ÖĞRENCİ SANDALYESİ 30
18 ÖLÇÜ ALETLERİ DOLABI 10
19 SANDALYE VERZALİT 20
20 TABURE 60
21 TAKIM DOLABI 5
22 SOYUNMA DOLABI 16
23 BİLGİSAYAR MASASI 20
24 PLC DENEY SETİ (TEMEL SEVİYE) 8
25 PLC DENEY SETİ (İLERİ SEVİYE) 5
26 ASIBUS AYGITI 1
27 PLC HABERLEŞME KARTI 1
28 DC SERVO MOTOR DENEY SETİ 1
29 ASANSÖR EĞİTİM SETİ 1
30 GÖMÜLÜ SİSTEM EĞİTİM SETİ 1
31 SAYISAL SİNYAL İŞLEME DENEY SETİ 1
32 KUVVET VE BASINÇ ALGILAMA SENSÖR EĞİTİM SETİ 1
33 MESAFE VE YOL ALGILAMA EĞİTİM SETİ 1
34 TEMASSIZ ALGILAYICILAR SENSÖR EĞİTİM SETİ 1
35 MİKRODENETLEYİCİ EĞİTİM SETİ 16
36 MİKRODENETLEYİCİ ROBOT EĞİTİM SETİ 1
37 ENDÜSTRİYEL MOTOR VE KUMANDA EĞİTİM SETİ 10
38 PNÖMATİK ELEKTROPNÖMATİK DENEY SETİ 1
39 SERVO PNÖMATİK DENEY SETİ 1
40 HİDROLİK ELEKTROHİDROLİK DENEY SETİ 1
41 YÜRÜYEN BANT 1
42 DİJİTAL OSİLASKOP 1
43 RCL METRE 2
44 LCR METRE 1
45 SİNYAL JENERATÖRÜ (AF) 1
46 SİNYAL JENERATÖRÜ (RF) 1
47 TAKOMETRE 2
48 KLİMA DUVAR TİP 1
49 AC&DC ENERJİ ÜNİTELİ MASA 2
50 MASAÜSTÜ MİNYATÜR MATKABI (1-13 mm) 5
51 TORNA TEZGAHI 2
52 FREZE TEZGAHI 2
53 KENET (BÜKME) MAKİNESİ 1
54 KOLLU DİYOTİN MAKAS 1
55 HİDROLİK TESTERE TEZGAHI 1
56 YÜKSEK HIZLI KESİM MAKİNESİ 1
57 MİNİ DÖNER TESTERE 1
58 PUNTO KAYNAK MAKİNESİ 1
59 TESVİYECİ MENGENESİ 20
60 TESVİYECİ TEZGAHI 3
61 DAİRE KESME MAKİNESİ 1
62 KORDON MAKİNESİ 1
63 MASAÜSTÜ TAŞLAMA MOTORU 1
64 UNIVERSAL KESİCİ TAKIMI BİLEME MAKİNESİ 1
65 ÜÇ MERDANELİ KOLLU SİLİNDİR MAKİNESİ 1
66 MONTAJ MASASI 2
 
   İhale yapan Kurumdan satın alınan ihale dosyası ve ekleri asıldır.


1495578417