İhale Duyurusu  

İhale Detayı
Bu ihalenin tarihi geçmiş.
KİK* Dosya No: 2008/170498
İşin AdıMuhtelif Rulman, Yatak, Tespit Bileziği, Manşon ve Keçe Satın Alınacaktır.
KurumT.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Ticaret İşleri Dairesi Başkanlığı Satınalma Şube Müdürlüğü
İşin TürüMal Alımıİhale Tarihi02/12/2008 SalıSaati14:00İlİZMİR
İlan Metni
 
 
  Muhtelif Rulman, Yatak, Tespit Bileziği, Manşon ve Keçe Satın Alınacaktır.
 
İdarenin Adı : T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Ticaret İşleri Dairesi Başkanlığı Satınalma Şube Müdürlüğü    
İşin Adı : Muhtelif Rulman, Yatak, Tespit Bileziği, Manşon ve Keçe Alımı    
İhale Kayıt No : 2008/170498    
Türü - Usulü : Mal alımı - Açık ihale usulü    
 
 
 
 
  1. İdarenin
  a ) Adresi : Cumhuriyet Bulvarı No:16 KONAK/İZMİR
  b ) Telefon - Faks Numarası : 0 232 455 22 61 - 0 232 489 05 33
  c)Elektronik Posta Adresi (varsa) : İzsu.gov.tr
  2. İhale Konusu malın
  a ) Niteliği, Türü ve Miktarı

:

İhale konusu işin türü, niteliği ve miktarı ekli listede belirtilmiştir.
  b ) Teslim Yeri(leri) : Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi Tuzla Caddesi Sasalı Yolu 8.Km Çiğli
  c ) Teslim Tarihi : Sözleşmenin Yürürlüğe Girmesinden İtibaren 30 Takvim Günüdür.
3. İhalenin
  a ) Yapılacağı Yer

:

Cumhuriyet Bulvarı No:16 Konak/İzmir
b ) Tarihi - Saati : 02.12.2008 - 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
 
4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,
4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
4.1.2.3. İhale konusu mala ilişkin mevzuatı gereği öngörülen mecburi standart/belge/bilgi:
a) Rulmanlar,yataklar, tespit bilezikleri, manşonlar ve keçelere ait ISO 9001-2000 belgesi.
b) Rulmanların imalat yıllarını gösteren tablo.
c) Teklifçi firmalar üretici firmanın yetkili temsilcisi olduğuna dair mümessillik belgesi.
d)Rulmanlar,yataklar, tespit bilezikleri, manşonlar ve keçelere ait garanti belgesi.
4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.4. 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,
4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
4.1.6. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,
4.1.7. İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,
4.1.9. Gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre ortağı olduğu şahıs şirketleri ile sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerine ilişkin beyanname,
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı Cumhuriyet Bulvarı No:16 K.1 Konak/İzmir adresinde görülebilir ve 20 YTL / Milyon TL karşılığı Cumhuriyet Bulvarı No:16 K.1 Konak/İzmir adresinden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8. Teklifler 02.12.2008 tarihi, saat 14:00 'a kadar Cumhuriyet Bulvarı No:16 Konak/İzmir adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem/kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.
12. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
Diğer Hususlar:
Teklif edilen rulmanlar, yataklar, tespit bilezikleri, manşonlar ve keçelerin imalat yılı 2007 yılından eski olmamalıdır.
Ek:
SIRA MALIN/İŞİN CİNSİ MİKTAR BİRİM AÇIKLAMA (varsa)
1 722520 B RULMAN YATAĞI 2 ADET  
2 22220 CK RULMAN 5 ADET  
3 H 320 MANŞON 5 ADET  
4 22213 CK RULMAN 14 ADET  
5 SNL 513 RULMAN YATAĞI 2 ADET  
6 H 313 MANŞON 12 ADET  
7 UCF 214 RULMANLI YATAK 12 ADET  
8 30307 RULMAN 6 ADET  
9 30306 RULMAN 6 ADET  
10 6016-Z RULMAN 10 ADET  
11 30310 RULMAN 5 ADET  
12 30309 RULMAN 5 ADET  
13 6022-Z RULMAN 5 ADET  
14 TESPİT BİLEZİĞİ FMR 180/10 2 ADET  
15 TESPİT BİLEZİĞİ FRM 180/12 2 ADET  
16 6208-ZZ RULMAN 8 ADET  
17 6206 RULMAN 5 ADET  
18 6208 RULMAN 10 ADET  
19 6303 RULMAN 5 ADET  
20 6304 RULMAN 10 ADET  
21 TESPİT BİLEZİĞİ YARIM AY FRB 10/120 10 ADET  
22 KEÇE 513 L 20 ADET  
23 6308-ZZ RULMAN 10 ADET  
24 6206-ZZ RULMAN 10 ADET  
25 6312-ZZ RULMAN 4 ADET  
26 6309-ZZ RULMAN 4 ADET  
27 6312-2Z RULMAN 12 ADET  
28 6306-2Z/C3 RULMAN 8 ADET  
29 6205-2Z RULMAN 8 ADET  
30 6209-2Z/C3 RULMAN 4 ADET  
 
   İhale yapan Kurumdan satın alınan ihale dosyası ve ekleri asıldır.


1495572371