İhale Duyurusu  

İhale Detayı
KİK* Dosya No: 2008/202563
İşin AdıPersonel Hizmeti Alınacaktır
KurumT.C. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ego Genel Müdürlüğü Otobüs İşletme Dairesi Başkanlığı
İşin TürüHizmet Alımıİhale Tarihi09/02/2009 PazartesiSaati14:00İlANKARA
Uyarılar
Bu ihalenin sonucu ilan edilmiştir.İhale sonucuna ilişkin açıklama sayfanın en altında yer almaktadır.
İlan Metni
 
 
  Personel Hizmeti Alınacaktır
 
İdarenin Adı : T.C. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ego Genel Müdürlüğü Otobüs İşletme Dairesi Başkanlığı    
İşin Adı : 4000 Adet Şoför ve 448 Adet Kalifiye Eleman Hizmet Alımı    
İhale Kayıt No : 2008/202563    
Türü - Usulü : Hizmet alımı - Açık ihale usulü    
 
 
 
 
  1. İdarenin
  a ) Adresi : EGO Genel Müdürlüğü Otobüs İşletme Dairesi Başkanlığı Satınalma Şube Müdürlüğü Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No:5 A Blok YENİMAHALLE/ANKARA
  b ) Telefon - Faks Numarası : 0312.507 11 14 - 0312 507 14 92
  c)Elektronik Posta Adresi (varsa) : ali.altuner@ego.gov.tr
  2. İhale konusu hizmetin
  a ) Niteliği, Türü ve Miktarı

:

İhale konusu işin türü, niteliği ve miktarı ekli listede belirtilmiştir.
  b ) Yapılacağı Yer : Ankara Büyükşehir Belediyesi Ego Genel Müdürlüğünce Yürütülen Şehir İçi Toplu Taşımanının Yapıldığı Mücavir Alan Sınırları İçerisi.
    c ) İşin Süresi : Sözleşmenin Yürürlüğe Girmesinden İtibaren 365 Takvim Günüdür.
3. İhalenin
  a ) Yapılacağı Yer

:

Ego Genel Müdürlüğü Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No:5 A Blok Yenimahalle/Ankara
b ) Tarihi - Saati : 09.02.2009 - 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
 
4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi.
4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.2.1 Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2.2 Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.3.1 Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.3.2 Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
4.1.4. 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,
4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.6. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.7. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge
4.1.9. Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişilere ilişkin beyanname.
4.1.10. Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak iş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırılmayacağına ilişkin taahhütname.
  4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
  4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin % 5` inden az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisi veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini ya da serbest mevduatını gösterir, yerli veya yabancı bankalardan alınacak belgeler.
4.2.2. İsteklinin bilançosu veya eşdeğer belgeleri
İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait isteklinin yıl sonu bilançosu veya gerekli görülen bölümleri, yoksa bunlara eşdeğer belgeler,
İsteklinin;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0.50 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0.10 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0.75`den küçük olması,
yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Bu şartları bir önceki yılda sağlayamayan istekliler, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan son iki yılın ortalaması üzerinden asgari değerlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
Serbest meslek erbabının vereceği ve ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, toplam gelir/toplam gider oranının son yılının veya son iki yıllık ortalamasının enaz (1.25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir onaylı olması gerekir. Bu durumda yukarıda bilançolar veya gerekli görülen bölümler üzerinden hesaplanacak oranlar aranmaz.
4.2.3. İsteklinin iş hacmini gösteren belgeler:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam cirosunu gösteren gelir tablosu veya ihale konusu iş ile ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgelerin verilmesi.
Bu belgelerdeki tutarların; toplam ciro için, teklif edilecek bedelin % 15`inden, ihale konusu hizmet işleri ile ilgili gelirleri için ise, teklif edilecek bedelin % 10`undan az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeleri sunan istekli yeterli kabul edilir.
Bu şartları bir önceki yılda sağlayamayan istekliler, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler, bu takdirde belgeleri sunulan son iki yılın ortalaması üzerinden asgari kriterlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
  4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
 
4.3.1. İş deneyim belgeleri::
İsteklinin son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde, sözleşme bedelinin en az %70`i oranında gerçekleştirdiği, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif bedelinin %25 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak , Kamu veya Özel sektörde şoför veya Kalifiye eleman hizmet alımı işi benzer iş olarak kabul edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale tüm isteklilere açıktır. İhalede yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır
7. İhale dokümanı Ego Genel Müdürlüğü Otobüs İşletme Dairesi Başkanlığı Satınalma Şube Müdürlüğü İdari ve Yazı İşleri Servisi, Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No:5 A Blok Yenimahalle/Ankara adresinde görülebilir ve 500 YTL / Milyon TL karşılığı Ego Genel Müdürlüğü Otobüs İşletme Dairesi Başkanlığı Satınalma Şube Müdürlüğü İdari ve Yazı İşleri Servisi, Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No:5 A Blok Yenimahalle/Ankara adresinden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8. Teklifler 09.02.2009 tarihi, saat 14:00 'a kadar Ego Genel Müdürlüğü Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No:5 A Blok Yenimahalle/Ankara adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.
12. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
Diğer Hususlar:

Ekonomik ve mali yeterlik kriterlerine ek olarak (İsteklinin bilançosu veya eşdeğer belgeler) ; İhale veya son başvuru tarihiyılın ilk üç ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli görülen bölümlerini ya dabunlara eşdeğer belgelerini sunamayan istekliler iki önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu bilanço belgelerinin yeterlikşartını sağlamaması halinde, iki önceki yılın bilanço belgeleri ile üç önceki yılın bilanço belgeleri sunulabilir ve belgelerisunulan yılların ortalaması üzerinden asgari değerlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. Bu düzenleme serbest meslek kazanç defteriiçin de geçerlidir.İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı sunması ve üçüncüfıkranın (a), (b) ve (c) bentlerinde veya serbest meslek kazanç defteri özetine ilişkin sekizinci fıkrada belirtilen şartlarısağlaması zorunludur.Ekonomik ve mali yeterlik kriterlerine ek olarak (İsteklinin iş hacmini gösteren belgeler) ;İhale veya son başvuru tarihi yılınilk üç ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunamayan istekliler iki önceki yılın gelir tablosunusunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik şartını sağlamaması halinde, iki önceki yılın gelir tablosu ile üç önceki yılın gelirtablosu sunulabilir ve gelir tablosu sunulan yılların ortalaması üzerinden asgari değerlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.İsteklinin ortak girişim olarak taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarına ilişkin ihale konusu hizmet işi gelirleri; işortaklığında o ortak girişimdeki hissesi oranında, konsorsiyumlarda ise gerçekleştirdikleri iş kısımları üzerinden hesaplanır.Konsorsiyumlarda, toplam ciro veya ihale konusu hizmet işleri geliri bakımından, koordinatör ortak ve diğer ortakların işinuzmanlık gerektiren kısımları için teklif ettikleri bedel üzerinden asgari yeterlik kriterini sağlamaları gerekir. Ortaklardanher birinin bu iki belgeden birini sunması ve sunulan belge için öngörülen kriteri teklif ettikleri bedel üzerinden sağlamalarızorunludur.
Ek:
SIRA MALIN/İŞİN CİNSİ MİKTAR BİRİM AÇIKLAMA (varsa)
1 Şoför 4000 Ad/yıl  
2 Makina Mühendisi 15 Ad/yıl  
3 Elektrik-Elektronik Mühendisi 2 Ad/yıl  
4 Makine Teknikeri 10 Ad/yıl  
5 Elektrik Teknikeri 4 Ad/yıl  
6 Makine Teknisyeni 10 Ad/yıl  
7 Elektrik Teknisyeni 15 Ad/yıl  
8 Elektronik Teknisyeni 4 Ad/yıl  
9 Motor Teknisyeni 30 Ad/yıl  
10 Ön düzen rot - balans Teknisyeni 4 Ad/yıl  
11 Torna Teknisyeni 4 Ad/yıl  
12 Hareket Başmemuru 30 Ad/yıl  
13 Hareket Memuru 160 Ad/yıl  
14 Halkla ilişkiler uzmanı 12 Ad/yıl  
15 Mütercim ( Tercüman ) 1 Ad/yıl  
16 Psikyatris 1 Ad/yıl  
17 Psikolog 2 Ad/yıl  
18 Danışman 1 Ad/yıl  
19 Kontrol memuru 100 Ad/yıl  
20 İnşaat koordinatörü 1 Ad/yıl  
21 Sigorta danışmanı 1 Ad/yıl  
22 Apel memuru 25 Ad/yıl  
23 Bilgisayar programcısı 1 Ad/yıl  
24 Bilgisayar operatörü 15 Ad/yıl  
 
   


Sonuç-
4000 Adet Şoför ve 448 Adet Kalifiye Eleman Hizmet Alımı   hizmet alımı işi için toplam 1 adet teklif verilmiş ve bu tekliflerin 1 adedi geçerli sayılmıştır. Söz konusu hizmet alımı işi  açık ihale usulü ile 09.02.2009 tarihinde 115.111.546.18 bedelle Bugsaş Başkent Ulaşım ve Doğalgaz hizmetleri Proje Taah. San. Tic. A.Ş 'a ihale edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

İhale yapan Kurumdan satın alınan ihale dosyası ve ekleri asıldır.


1495572330