İhale Duyurusu  

İhale Detayı
Bu ihalenin tarihi geçmiş.
KİK* Dosya No: 2009/23220
İşin AdıÖzel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır
KurumMta Genel Müdürlüğü
İşin TürüHizmet Alımıİhale Tarihi14/04/2009 SalıSaati10:30İlANKARA
Uyarılar
Bu ihale için düzeltme var. Sayfanın en sonuna bakmayı unutmayın.
İlan Metni
 
 
  Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır
 
İdarenin Adı : Mta Genel Müdürlüğü    
İşin Adı : Özel Güvenlik Hizmeti    
İhale Kayıt No : 2009/23220    
Türü - Usulü : Hizmet alımı - Açık ihale usulü    
 
 
 
 
  1. İdarenin
  a ) Adresi : ÜNİVERSİTELER MAH. DUMLUPINAR BLV. NO:139 06800 ÇANKAYA-ANKARA
  b ) Telefon - Faks Numarası : 312 2873430 - 312 2854270
  c)Elektronik Posta Adresi (varsa) : mta@mta.gov.tr
  2. İhale konusu hizmetin
  a ) Niteliği, Türü ve Miktarı

:

hizmet Alımı, 1 Kişi Güvenlik Müdürü, 5 Kişi Vardiya Amiri, 54 Kişi Özel Güvenlik Personeli Olmak Üzere Toplam 60 Kişi

  b ) Yapılacağı Yer : Mta Genel Müdürlüğü Merkez Kampusu, Etimesgut Sondaj Ambarları
    c ) İşin Süresi : 01.06.2009 - 31.05.2010 Tarihleri Arası 365 (Üçyüzaltmışbeş) Takvim Günü
3. İhalenin
  a ) Yapılacağı Yer

:

Mta Genel Müdürlüğü İhsan Ketin Toplantı Salonu (Teklifler Genel Haberleşme Şube Müdürlüğüne Verilecektir)
b ) Tarihi - Saati : 14.04.2009 - 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
 
4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi.
4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.2.1 Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2.2 Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
4.1.2.3. İhale konusu işin yapılmasına ilişkin olarak ilgili mevzuatı gereği alınması zorunlu olan belge:

İstekliler ihale konusu hizmetin yerine getirilmesine ilişkin olarak ilgili mevzuat gereği alınması zorunlu olan Özel Güvenlik Şirketi Faaliyet İzin Belgesini teklif eklerinde sunacaklardır.

4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.3.1 Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.3.2 Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
4.1.4. 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,
4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.6. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.7. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge
4.1.9. Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişilere ilişkin beyanname.
4.1.10. Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak iş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırılmayacağına ilişkin taahhütname.
  4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
  4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin % 5’ inden az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisi veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini ya da serbest mevduatını gösterir, yerli veya yabancı bankalardan alınacak belgeler.
4.2.2. İsteklinin bilançosu veya eşdeğer belgeleri
İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait isteklinin yıl sonu bilançosu veya gerekli görülen bölümleri, yoksa bunlara eşdeğer belgeler,
İsteklinin;
   a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,50 olması,
   b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,10 olması,
   c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75’den küçük olması,
yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır. Bu şartları bir önceki yılda sağlayamayan istekliler, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan son iki yılın ortalaması üzerinden asgari değerlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.Serbest meslek erbabının vereceği ve ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, toplam gelir/toplam gider oranının son yılının veya son iki yıllık ortalamasının enaz (1,25) olması şartı aranır. Bu durumda yukarıda bilançolar veya gerekli görülen bölümler üzerinden hesaplanacak oranlar aranmaz.
4.2.3. İsteklinin iş hacmini gösteren belgeler:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam cirosunu gösteren gelir tablosu veya ihale konusu iş ile ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgelerin verilmesi. Bu belgelerdeki tutarların; toplam ciro için, teklif edilecek bedelin % 15’inden, ihale konusu hizmet işleri ile ilgili gelirleri için ise, teklif edilecek bedelin % 10’undan az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeleri sunan istekli yeterli kabul edilir.

Bu şartları bir önceki yılda sağlayamayan istekliler, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler, bu takdirde belgeleri sunulan son iki yılın ortalaması üzerinden asgari kriterlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 

  4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
 
4.3.1. İş deneyim belgeleri::
İsteklinin son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında, kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az %70’i oranında gerçekleştirdiği, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif bedelinin %40 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi,
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak , Kamu veya özel sektörde gerçekleştirilen tek sözleşmeye dayalı her türlü özel güvenlik hizmetleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale tüm isteklilere açıktır.İhalede yerli istekliler lehine %15 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı Alım Satım Şube Müdürlüğü adresinde görülebilir ve 300 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8. Teklifler 14.04.2009 tarihi, saat 10:30 'a kadar Mta Genel Müdürlüğü İhsan Ketin Toplantı Salonu (Teklifler Genel Haberleşme Şube Müdürlüğüne Verilecektir) adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.
12. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
 
   


Düzeltme
  3.İHALENİN A) YAPILACAĞI YER: MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LOKALİ (TEKLİFLER GENEL HABERLEŞME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE VERİLECEKTİR) 8. TEKLİFLER 14.04.2009 TARİHİ, SAAT 10:30´A KADAR MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LOKALİ (TEKLİFLER GENEL HABERLEŞME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE VERİLECEKTİR.) ADRESİNE VERİLEBİLECEĞİ GİBİ, İADELİ TAAHHÜTLÜ POSTA VASITASIYLA DA GÖNDERİLEBİLİR.

İhale yapan Kurumdan satın alınan ihale dosyası ve ekleri asıldır.


1495572352