İhale Duyurusu  

İhale Detayı
Bu ihalenin tarihi geçmiş.
KİK* Dosya No: inc/00685600
İşin AdıHbs Ag Mikro Eliza, Anti-Hcv Mikro Eliza, Vdrl-Rpr, Hbs-Ag Kiti, Kan Sayımı Kiti, Crossmatch Kartı Alımı
Kurumİstanbul Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü
İşin TürüMal Alımıİhale Tarihi26/03/2009 PerşembeİlİSTANBUL
İlan Metni

İstanbul Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü

İhale Kayıt Numarası: 2009/24652 AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK

İDARİ ŞARTNAME

I -   İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1- İş sahibi idareye ilişkin bilgiler

1.1.  İş sahibi idarenin;

a)           Adı : İstanbul Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü

b)    Adresi: Babahasan Alemi Mah. Horhor Cad.Kavalah Sok. No:3/4 Fatih-İSTANBUL

c)           Telefon numarası:0212 534 00 34

d)          Faks numarası    : 0212 534 00 32

e)           Elektronik posta adresi: [isletmemd@istanbul.edu.tr]

f)              İlgili personelinin adı-soyadı/unvanı: Doç.Dr. Sezai VATANSEVER - Vekil İşletme Müdürü, Vasfı KENDİR - Satınalma Müdürü, Cumali ÇANAKÇI - Satmalma Müdür Yardımcısı, Gülseren ÇANAKÇI - Memur.

1.2.  İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat
kurmak suretiyle temin edebilirler.

Madde 2- İhale konusu işe ilişkin bilgiler

İhale konusu malın;

a)          Adı: LABORATUAR MALZEMELERİ TEMİNİ

b)    Varsa kodu:..............................................................

c)          Miktarı ve türü: 9 KALEM

 

Sıra No

Hizmet / Malzeme Adı

Birimi

Miktarı

1

HBS AG MİKRO ELİZA

TEST

20.000

2

ANTİ-HCV MİKRO ELİZA

TEST

20.000

3

ANTİ HIV MİKRO ELİZA

TEST

20.000

4

VDRL-RPR

TEST

40.000

5

HBS-AG KİTİ, MAKRO-ELİSA

TEST

20.000

6

ANTİ-HCV MAKRO-ELİSA

TEST

20.000

7

ANTİ-HIV MAKRO-ELİSA

TEST

20.000

8

KAN SAYIMI KİTİ

TEST

30.000

9

CROSSMATCH KARTI

TEST

20.000

d) Teslim edileceği yer: Istanbıı

e)   Alıma ait (varsa) diğer bilgiler
Merkezinin   İstemi

Madde 3-İhaIeye ilişkin bilgiler

İhaleye ilişkin bilgiler;

a)          İhale usulü: Açık İhale Usulü

b)    İhalenin yapılacağı adres: h


c)          İhale tarihi: 26.03.2009

d)         İhale saati: 10:30

e)  İhale komisyonu toplantı yeri:    İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
kütüphane Binası Zemin Kat İhale Komisyon Odası Cerrahpaşa/İSTANBUL

Madde 4- İhale dokümanının görülmesi ve temini

4.1. İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif

verecek olanların idarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.

a)  İhale dokümanının görülebileceği yer: İstanbul Üniversitesi Döner Sermaye İşletme

b) İhale dokümanının satın alınabileceği yer:  İstanbul Üniversitesi Döner Sermaye

c)  İhale dokumam satış bedeli (varsa vergi dahil): 100;00 TL(Yüz TL)

4.2.  İhale dokümanı, içeriğindeki belgeleri gösteren bir dizi pusulasıyla birlikte verilir. İstekli, İhale dokümanım oluşturan belgelerin aslına uygunluğunu ve belgelerin tamam olup olmadığını kontrol eder. İdare bu incelemeden sonra isteklinin, ihale dokümanını oluşturan belgelerin tamamını aslına uygun olarak teslim aldığına dair dizi pusulası üzerine yazılarak imzalanmış beyanını alır.

4.3.  İstekli ihale dokümanını satın almakla, ihale dokümanını oluşturan belgelerde yer alan koşul ve kuralları kabul etmiş sayılır.

4.4.  (Ek: 08/06/2004 - 25486 R.G. / 32 md.) İhale dokümanım oluşturan belgelerin Türkçe yanında başka dillerde de hazırlanıp isteklilere satılması halinde, ihale dokümanının anlaşılmasında, yorumlanmasında ve idare ile istekliler arasında oluşacak anlaşmazlıkların çözümünde Türkçe metin esas alınacaktır.

Madde 5- Tekliflerin sunulacağı yer, son teklif verme tarih ve saati

5.1. Tekliflerin sunulacağı yer, son teklif verme tarih ve saati;

a)          Tekliflerin sunulacağı yer:   İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Merkez Kütüphane Binası Zemin Kat İhale Komisyon Odası Cerrahpaşa / İSTANBUL

b)         Son teklif verme tarihi (İhale tarihi): 26.03.2009

c)          Son teklif verme saati (İhale saati) : 10:30

 

5.2.  Teklifler ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

5.3.  İdareye verilen veya ulaşan teklifler, bu Şartnamenin 14 üncü maddesine göre zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz.

5.4.  İhale için tespit olunan tarihin tatil gününe rastlaması halinde ihale, takip eden ilk iş gününde yukarıda belirtilen saatte aynı yerde yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir.

5.5.  Çalışma saatlerinin sonradan değişmesi halinde de ihale yukarıda belirtilen saatte yapım

5.6.        Saat ayarlarında, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu (TRT)'nun ulusal saat ayarı esastır.

Madde 6-İhaIe dokümanının kapsamı

6.1 İhale dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır:

a)                İdari Şartname

b)       İhtiyaç Listesi

c)                Teknik Şartname

d)               Sözleşme Tasarısı

e)                Standart formlar:

1-   Birim Fiyat Teklif Mektubu KİK019.0/M

2-  İhaleye Katılamayacak Olanlar Kapsamında bulunmadığına ilişkin taahhütname KÎK027.0/M

3-  Ortaklık Hisse beyanı KİK027.3/M

4-  Geçici Teminat Mektubu KİK029.0/M

5-  Kesin Teminat Mektubu KİK029.1/M

6-  İş Ortaklığı Beyannamesi KİK028.0/M

 

6.2.    Ayrıca, bu Şartnamenin ilgili hükümleri gereğince, idarenin çıkaracağı zeyilnameler ile isteklilerin yazılı talebi üzerine idare tarafından yapılan yazılı açıklamalar, ihale dokümanının bağlayıcı bir parçasını teşkil eder.

6.3.    İsteklinin yukarıda belirtilen dokümanların tümünün içeriğim dikkatli bir şekilde incelemesi gerekir. Teklifin verilmesine ilişkin şartları yerine getirememesi halinde ortaya çıkacak sorumluluk teklif verene ait olacaktır. İhale dokümanında öngörülen ve tarif edilen usule uygun olmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

II- İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 7-İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a)          Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b)    (Değişik: 22/06/2005 - 25853 R.G. / 19 md.) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c)  Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1)       Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2)   Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortaklan, üyeleri veya kuruculan ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) (Değişik: 08/06/2004 - 25486 R.G. / 33 md.) Bu Şartnamenin 10 uncu maddesinin (a),
(b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taâhfîutn^me,

e)  Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
i) Bu şartnamede belirlenen geçici teminat,

g) Bu şartnamenin 7.2 ve 7.3 üncü maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri,

h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi ile 16 ncı maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri öngörülmüş ise, isteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen konsorsiyum beyannamesi,

j) Bu şartnamenin 17 nci maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

k) İhale dokümanının saün alındığına dair belge,

1) Bu şartnamenin 8 veya 36 ncı maddelerinde belirtilmesi halinde yerli istekli olunduğuna ilişkin Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen belgeler,

m) Bu şartnamenin 36 ncı maddesinde belirtilmesi halinde teklif edilen malın yerli malı olduğunu tevsik eden belgeler,

n) (Ek: 08/06/2004 - 25486 R.G. / 33 md.) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname,

o) (Değişik: 22/06/2005 - 25853 R.G. / 19 md.) Bu şartnamenin 7.3. maddesinde İş deneyimi istenilmesi durumunda; tüzel kişi istekli tarafından sunulan İş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak İş Deneyim Belgesinin Başka Bir Tüzel Kişiye Kullandınlmayacağma İlişkin Taahhütname.

7.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

7.3.Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

7.3.1.  Uluslar arası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş kalite kontrol kuruluşları
tarafmdan verilen sertifikalar;.........................

Bu belge ve sertifikaların, Türk Akreditasyon Kurumu tarafmdan akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslar arası Akreditasyon Forumu karşılıklı tanınma antlaşmasında yeralan Ulusal Akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur.

7.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları;

- 1, 2, 3 no'lu kalemler için istekliler, cihaz ile ilgili teknik dokümanları teklif zarfında vermelidirler.

7.4.   Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir.

7.5.  Belgelerin sunuluş şekli (Değişik: 08/06/2004 - 25486 R.G. / 33 md.)

7.5.1-İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. (Ek: 22/06/2005 - 25853 R.G. / 21 md.) Ancak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesi'nin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde; Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca "aslının aynıdır" şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri kabul edilecektir.

7.5.2- Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile "ibraz edilenin aynıdır" veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.

7.5.3-İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihaleden önce idarenin yetkili personel tarafından "aslı idarece görülmüştür" veya bu anlama gelecek şerh düşülen ve aslı kendilerine iade edilen belgelerin suretlerim de tekliflerine ekleyebilirler.

7.5.4-   Aşağıda 7.5.4.1 de belirtilen belgeler dışında yerli veya yabancı isteklilerce sunulacak yabancı ülkelerden temin edilen belgelerin, ait olduğu ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve alındığı ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması gerekir. Ancak, Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesine taraf ülkelerden sağlanan ve bu sözleşmenin 1 inci maddesi kapsamındaki resmi belgeler, "apostille" kaşesi taşıması kaydıyla belgelerin alındığı ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya Türk Dışişleri Bakanlığı onay işleminden muaftır. Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik işlemini belirli işlemlere bağlı tutan hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde, bu ülkelerden sağlanan belgelerin onayı bu anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir.

7.5.5-  Bu Şartnamede belgelerin Türkçe tercümelerinin istenildiği hallerde, yurt dışından sağlanan resmi  belgeler  ile  idarece   ihale  dokümanında  belirlenen  belgelerin  tercümelerirnlff^rkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması şarttırSivŞostüîei, kaşesi taşıyan belgelerin tercümeleri ile Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunca y^ya'-Tür^Dışjişlerfp


 

Bakanlığınca onaylı olması  şartı aranmayan belgelerin tercümelerinin yeminli mütercimlerce yapılması ve noter onaylı olması zorunludur.

Madde 8-İhaIenin yabancı isteklilere açıkhğı

İhale, bu şartnamedeki katılma koşullarım taşıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere açıktır.

Madde 9-İhaleye katılamayacak olanlar

9.1.  Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları
adına hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar;

a)      4734 ve 4735 sayılı Kanunlar ile diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar.

b)  İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler.

c)      İdarenin ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler.

d)   İdarenin ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek,
sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar.

e)       (c) ve (d) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri.

f)          (c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin % 10'undan fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketler hariç).

g)       4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (b) fıkrasının 8 inci alt bendi gereğince alınacak Bakanlar Kurulu Kararları ile belirlenen yabancı ülkelerin isteklileri.

 

9.2.   İdare bünyesinde bulunan veya idare ile ilgili her ne amaçla kurulmuş olursa olsun vakıf, dernek, birlik, sandık gibi kuruluşlar ile bu kuruluşların ortak oldukları şirketler bu ihaleye katılamazlar.

9.3.   Ayrıca ihale konusu alımla ilgili danışmanlık hizmetlerini yapan yükleniciler bu işin ihalesine katılamazlar. Bu yasak, bunlarm ortaklık ve yönetim ilişkisi olan şirketleri ile bu şirketlerin sermayesinin yansından fazlasına sahip oldukları şirketleri için de geçerlidir.

9.4.   Yukarıdaki yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

Madde 10- İhale dışı bırakılma nedenleri

Aşağıda belirtilen durumlardaki istekliler, bu durumlarının tespit edilmesi halinde, ihale dışı

bırakılacaktır;

a)      İflas eden, tasfiye halinde olan, işleri mahkeme tarafından yürütülen, konkordato ilân eden, işlerini askıya alan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan.

b)     İflası ilân edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresi altında bulunan veya kendi ülkesindeki mevzuat hük^mılerin^ggfej/fee^fes^bir durumda olan. 

c)      Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş prim borcu olan.

d)       Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olan.

e)        İhale tarihinden Önceki beş yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyen.

f)           İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, idareye yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu idare tarafından ispat edilen.

g)        İhale tarihi itibariyle, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men edilmiş olan.

h) Bu maddede belirtilen bilgi ve belgeleri vermeyen veya yanıltıcı bilgi ve/veya sahte belge verdiği tespit edilen.

i) Şartnamenin 9 uncu maddesinde ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılan. j) Şartnamenin 11 inci maddesinde belirtilen yasak fiil'veya davranışlarda bulunduğu tespit edilen.

Madde 11- Yasak fiil veya davranışlar

11.1. İhale süresince aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır:

a)  Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya
başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek.

b)   İsteklileri  tereddüde  düşürmek,  katılımı engellemek,  isteklilere  anlaşma teklifinde
bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak.

c)      Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek.

d)     Alternatif teklif verebilme halleri dışında, bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermek.

e)   Şartnamenin  9  uncu maddesinde  ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde  ihaleye
katılmak.

11.2.  Bu yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar hakkında fiil veya davranışın özelliğine göre 4734
sayılı Kanunun Dördüncü Kısmında belirtilen hükümler uygulanır.

Madde 12- Teklif hazırlama giderleri

Tekliflerin hazırlanması ve sunulması ile ilgili bütün masraflar isteklilere aittir. İdare, ihalenin seyrine ve sonucuna bakılmaksızın, isteklinin üstlendiği bu masraflardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Madde 13- İhale dokümanında açıklama yapılması

13.1.   İstekliler, tekliflerin hazırlanması aşamasında, ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç
duydukları hususlarla ilgili olarak, son teklif verme gününden yirmi (20) gün öncesine kadar yazılı
olarak açıklama talep edebilirler. Bu tarihten sonra yapılacak açıklama talepleri değerlendirmeye
alınmayacaktır.

13.2.         Açıklama talebinin uygun görülmesi halinde, idarece yapılacak açıklama, bu tarihe kadar ihale dokumam alan tüm isteklilere yazılı olarak iadeli taahhütlü mektupla gönderilir veya imza karşılığı elden verilir. İdarenin bu yazılı açıklaması, son teklif verme gününden en az on (10) gün önce tüm isteklilerin bilgi sahibi olmalarını sağlayacak şekilde yapılacaktır.

13.3.         Açıklamada, sorunun tarifi ve idarenin aynntüı cevaplan yer alır; açıklama talebinde bulunan isteklinin kimliği belirtilmez.

13.4.    Yapılan yazılı açıklamalar, ihale dokümanım açıklamanın yapıldığı tarihten sonra olan isteklilere ihale dokümanı içerisinde verilir.

Madde 14- İhale dokümanında değişiklik yapılması

14.1.   İlan yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Ancak, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi halinde, zeyilname düzenlenmek suretiyle ihale dokümanında değişiklik yapılabilir.

14.2.   Zeyilname, ihale dokumam alanların tümüne iadeli taahhütlü mektup yoluyla gönderilir veya imza karşılığı elden verilir ve ihale tarihinden en az on (10) gün önce bilgi sahibi olmaları sağlanır.

14.3.   Yapılan değişiklik nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde, idare ihale tarihini bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi(20) gün süreyle zeyilname ile erteleyebilir. Erteleme süresince ihale dokümanı satılmasına ve teklif alınmasına devam edilecektir.

14.4.   Zeyilname düzenlenmesi halinde, teklifini bu düzenlemeden önce vermiş olan isteklilere tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verme imkanı tanınacaktır.

Madde 15-İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesinde idarenin serbestliği

15.1.  İdarenin gerekli gördüğü veya ihale dokümanında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların bulunduğunun tespit edildiği hallerde, ihale saatinden önce ihale iptal edilebilir.

15.2.  Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği isteklilere ilan edilerek duyurulur. Bu aşamaya kadar teklif vermiş olanlara İhalenin iptal edildiği ayrıca tebliğ edilir.

15.3.  İhalenin iptali halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve bu teklifler açılmaksızm isteklilere iade edilir.

15.4.  İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce idareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

Madde 16- Ortak girişim

16.1.  Birden fazla gerçek veya tüzel kişi iş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verebilir.

16.2.  İş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verecek istekliler, iş ortaklığı yaptıklarına dair pilot ortağın da belirtildiği ekte örneği bulunan iş ortaklığı beyannamesini de teklifleriyle beraber sunacaklardır.

16.3.  İhalenin iş ortaklığı üzerinde kalması halinde iş ortaklığından, sözleşme imzalanmadan önce noter tasdikli ortaklık sözleşmesini vermesi istenecektir.

16.4.  İş ortaklığı anlaşmasında (iş ortaklığı beyannamesi) ve sözleşmesinde iş ortaklığım oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin taahhüdün yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları belirtilecektir.

16.5.         İş ortakhğmda pilot ortak, en çok hisseye sahip ortak olmalıdır. Ortakların hisse oranlan, ortaklık anlaşmasında (iş ortaklığı beyannamesi) ve ortaklık sözleşmesinde gösterilir.

16.6 . Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez. Madde 17-Alt yükleniciler

İhale konusu alımın /işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptmlamazt

III. TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE SUNULMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

Maddel8-Teklif ve sözleşme türü

İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

Madde 19- Teklifin dili

Teklifi oluşturan bütün belgeler ve ekleri ile diğer dokümanlar Türkçe olacaktır. Başka bir

dilde  sunulan  belgeler,   Türkçe   onaylı  tercümesi  ile  birlikte  verilmesi  halinde   geçerli

sayılacaktır. Bu durumda teklifin veya belgenin yorumlanmasında Türkçe tercüme esas

alınır.

Madde 20-Teklif ve ödemelerde geçerli para birimi

İhalelerde isteklilerin tekliflerini Türk Lirası (TL) olarak vermeleri zorunlu olup, ödeme esas para birimi de Türk Lirası (TL) dır.

Madde 21-Kısmi teklif verilmesi 21.1. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.

21.2 Kısmi teklifin verilme şekli;

1.      Kısım :    1,2,3     no'lu kalemler, (Tamamına teklif verilecektir.)

2.      Kısım :    5,6, 7     no'lu kalemler, (Tamamına teklif verilecektir.)

21.3. İstekliler; kısımlara ve kalemlere ayrı ayrı teklif vereceği gibi, kısımların ve kalemlerin tamamına teklif verebilirler.

Madde 22- Alternatif teklifler

İhale konusu işe ilişkin olarak alternatif teklif verilmeyecektir.

Madde 23-Tekliflerin sunulma şekli

23.1.  Teklif Mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak bu Şartname ile istenilen bütün belgeler bir zarfa veya pakete konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanarak, mühürlenecek veya kaşelenecektir.

23.2.  Teklifler ihale dokümamnda belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında idareye (tekliflerin sunulacağı yere) teslim edilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmadan istekliye iade edilir.

23.3.  Teklifler iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümamnda belirtilen ihale saatine kadar idareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir ve değerlendirmeye alınmaz.

23.4.  Verilen teklifler, bu Şartname hükümlerine göre zeyilname düzenlermıeşi.halÂıharİÇ» herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez.                                                                                                ^S-^^-^h '**'

 


 

23.5. Zeyilname ile teklif verme süresinin uzatılması halinde, idare ve isteklilerin ilk teklif verme tarihine bağlı tüm hak ve yükümlülükleri süre açısından, yeniden tespit edilen son teklif verme tarihine ve saatine kadar uzatılmış sayılır.

Madde 24-Teküf mektubunun şekli ve içeriği

24.1.   Teklif mektupları, ekteki form örneğine uygun şekilde yazılı ve imzalı olarak sunulur.

24.2.   Teklif Mektubunda;

 

a)           İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

b)    Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması,

c)           Üzerinde kazmtı, silinti, düzeltme bulunmaması,

d)          Teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

zorunludur.

24.3.   Ortak girişim olarak teklif veren isteklilerin teklif mektuplarının, ortakların tamamı tarafından veya teklif vermeye yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanması gerekir.

24.4.   (Ek: 22/06/2005 - 25853 R.G. / 25 md.) Konsorsiyum olarak teklif verecek isteklilerin teklif mektuplarında, Konsorsiyum ortaklarının işin uzmanlık gerektiren kısımları için teklif ettikleri bedel ayrı ayn yazılacaktır. Konsorsiyum ortaklarının işin uzmanlık gerektiren kısımları için teklif ettikleri bedellerin toplamı, konsorsiyumun toplam teklif bedelini oluşturacaktır.

Madde 25- Tekliflerin geçerlilik süresi

25.1. Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az    90 (Doksan) takvim günü

olmalıdır. Bu süreden daha kısa süreli geçerli olduğu belirtilen teklif mektupları değerlendirmeye alınmayacaktır.

25.2.   (Değişik: 22/06/2005 - 25853 R.G. / 26 md.) İhtiyaç duyulması halinde İdare, teklif geçerlilik süresinin en fazla yukarıda belirlenen süre kadar uzatılması yönünde istekliden talepte bulunacaktır. İstekli, İdarenin bu talebini kabul edebilir veya reddedebilir. İdarenin teklif geçerlilik süresinin uzatılması talebini reddeden isteklinin geçici teminatı iade edilecektir.

25.3.   Talebi kabul eden istekliler, teklif ve sözleşme koşulları değiştirilmeksizin, geçici teminatmı kabul edilen yeni teklif geçerlilik süresine ve her bakımdan geçici teminata ilişkin hükümlere uydurmak zorundadır.

25.4.   Bu konudaki istek ve cevaplar yazılı olarak yapılır, iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderilir veya imza karşılığı elden teslim edilir.

Madde 26-Teklif fiyata dahil olan masraflar

26.1.     Sözleşmenin uygulanması  sırasında ilgili mevzuat gereğince  ödenecek (KDV) hariç ver resim,harç ve benzeri giderler ile ulaşım ve her türlü sigorta giderleri istekliye aittir.

26.2.     (26.1.) inci maddede yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemleri oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farklan karşılayacak payı içerdiği kabul edilecektir.           -^ ^^^

26.3. Ancak, sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katoaj3lğbr Vergisi
(KDV) ilgili mevzuatı çerçevesinde idarece yükleniciye ayrıca ödenir.     İ » jt'4|f~ *£

 


 

Madde 27-Geçici teminat

27.1. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3'ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

27.2 (Değişik: 22/06/2005 - 25853 R.G. / 27 md.) İsteklinin ortak girişim olması halinde, toplam geçici teminat miktarı ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen tekliflere bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir.

27.3.   (Değişik: 22/06/2005 - 25853 R.G. / 27 md.) Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, teklif geçerlilik süresinin bitiminden itibaren otuz (30) günden az olmamak üzere isteklilerce belirlenir.

27.4.   Kabul edilebilir bir geçici teminat ile birlikte verilmeyen teklifler, idare tarafından istenilen katılma şartlarının sağlanamadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Madde 28- Teminat olarak kabul edilecek değerler

28.1. Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda sayılmıştır;

a)      Tedavüldeki Türk Parası.

b)  Bankalar ve özel fmans kurumları tarafından verilen teminat mektupları.

c)      Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler.

 

28.2.  (c) bendinde belirtilen senetler ve bu senetler yerine düzenlenen belgelerden nominal değere faiz dahil edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satış değeri üzerinden teminat olarak kabul edilir.

28.3.  İlgili mevzuatına göre Türkiye'de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantİsi üzerine Türkiye'de faaliyette bulunan bankaların veya özel fınans kurumlarının düzenleyecekleri teminat mektuplan da teminat olarak kabul edilir.

28.4.   Teminat mektubu verilmesi halinde, bu mektubun kapsam ve şeklinin, Kamu İhale
Kurumunun belirlediği esaslara uygun olması gerekir. Bu esaslara aykırı olarak düzenlenmiş
teminat mektupları geçerli kabul edilmez.

28.5.  Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.

28.6.  Her ne surette olursa olsun, İdarece alman teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

Madde 29-Geçici teminatın teslim yeri

29.1. Teminat mektupları, teklif zarfının içinde ihale komisyonuna sunulur.

29.2.   Teminat mektuplan dışındaki teminatlann Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine
yatırılması ve makbuzlarının teklif zarfının içinde sunulması gerekir.

Madde 30-Geçici teminatların iadesi                                                                           

30.1. İhale üzerinde kalan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif-sahibi istekliye ait
teminat mektuplan ihaleden sonra Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlükledne teslim edıln "Diğer
isteklilere ait teminatlar ise hemen iade edilir.
                                                    


 

30.2. İhale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı ise, gerekli kesin teminatın verilip sözleşmeyi imzalaması halinde iade edilir.


 

30.3. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine ait teminat, ihale üzerinde kalan istekli ile sözleşme İmzalanmasından hemen sonra iade edilir.

(30.4. maddesi 22/06/2005 - 25853 R.G. /81 md. üe kaldırılmıştır.)

IV-TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SÖZLEŞME YAPILMASINA

İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 31-Tekliflerin alınması ve açılması

31.1.  Teklifler, bu Şartnamede belirtilen ihale saatine kadar idareye (tekliflerin sunulacağı yere)
verilecektir.

31.2. İhale komisyonunca, tekliflerin alınması ve açılmasında aşağıda yer alan usul uygulanır;

31.2.1 İhale komisyonunca bu Şartnamede belirtilen ihale saatine kadar kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır.

31.2.2.   İhale komisyonu teklif zarflarmı almış sırasma göre İnceler. Bu incelemede, zarfın üzerinde isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu, ihaleyi yapan idarenin açık adresi ve zarfin yapıştırılan yerinin istekli tarafından imzalanıp, mühürlenmesi veya kaşelenmesi hususlarına bakılır. Bu hususlara uygun olmayan zarflar bir tutanakla belirlenerek değerlendirmeye alınmaz.

31.2.3.   (Değişik: 22/06/2005 - 25853 R.G. / 28 md.) Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır. İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir! İstekliler, teklif fiyatları ve yaklaşık maliyet açıklanarak tutanağa bağlanır.

31.2.4.   (Değişik: 22/06/2005 - 25853 R.G. / 28 md.) 31.2.3 maddesine göre düzenlenecek tutanaklar ihale komisyonunca imzalanır. Bu tutanakların ihale komisyon başkanı tarafından onaylanmış bir sureti isteyenlere imza karşılığı verilir.

31.2.5. Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek üzere oturum kapatılır.

Madde 32-Tekliflerin değerlendirilmesi

32.1. (Değişik: 08/06/2004 - 25486 R.G. / 34 md.) Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı bu Şartnamenin 31.2.3. üncü maddesine göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir.

 
32.1.1. Bu şartnameye göre teklif zarfı içinde sunulması gereken belgele^ve^by^belğelpre ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan eklerinden herhangi birinin,Jîsteklij^r^s"ûnurinaması halinde, bu eksik belgeler ve ekleri tamamlatılmayacaktır.

 


 

32.1.2.Ancak,

a)       Geçici teminat ve teklif mektuplarının Kanunen taşıması zorunlu hususlar hariç olmak üzere, sunulan belgelerde teklifin esasım değiştirecek nitelikte olmayan bilgi eksikliklerinin bulunması halinde bu tür bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,

b)  îsteklilerce sunulan ve başka kurum, kuruluş ve kişilerce düzenlenen belgelerde, belgenin taşıması zorunlu asli unsurlar dışında, belgenin içeriğine ilişkin tereddüt yaratacak nitelikte olan ve belgeyi düzenleyen kurum, kuruluş veya kişilerden kaynaklanan bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,

verilen süre içinde tamamlanacaktır.

32.1.3. Bilgi eksikliklerinin tamamlatılmasma ilişkin olarak verilen süre içinde îsteklilerce sunulan belgelerin, ihale tarihinden sonraki bir tarihte düzenlenmesi halinde, bu belgeler isteklinin ihale tarihi itibarıyla ihaleye katılım şartlarını sağladığını tevsik etmesi halinde kabul edilecektir.

32.2. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir.

32.2.1.     Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.

32.2.2.     En son aşamada isteklilerin teklif mektubu eki cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı kontrol edilir.

 

32.2.3.  Teklif edilen fiyatları gösteren teklif mektubu eki cetvellerde çarpım ve toplamlarda aritmetik hata bulunması halinde, isteklilerce teklif edilen birim fiyatlar esas alınmak kaydıyla, aritmetik hatalar ihale komisyonu tarafından re'sen düzeltilir. Yapılan bu düzeltme sonucu bulunan teklif, isteklinin esas teklifi olarak kabul edilir ve bu durum hemen istekliye yazı ile bildirilir.

32.2.4.  İstekli düzeltilmiş teklifi kabul edip etmediğim tebliğ tarihini izleyen beş (5) gün içinde yazılı olarak bildirmek zorundadır. İsteklinin düzeltilmiş teklifi kabul etmediğini süresinde bildirmesi veya bu süre içinde herhangi bir cevap vermemesi halinde, teklifi değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatı gelir kaydedilir.

Madde 33- İsteklilerden tekliflerine açıklık getirilmesinin istenilmesi

33.1.   İhale komisyonunun talebi üzerine idare, tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve
değerlendirilmesinde yararlanmak üzere net olmayan hususlarla ilgili isteklilerden tekliflerini
açıklamalarını isteyebilir.

33.2.  Bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilemez ve bu sonucu doğuracak şekilde kullanılamaz.

33.3.  İdarenin açıklama talebi ve isteklinin bu talebe vereceği cevaplar yazılı olacaktır.

Madde 34-Aşırı düşük teklifler

34.1. İhale komisyonu verilen teklifleri bu Şartnamenin 32 nci maddesine göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşın düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde' teklif »sahiplerinden, teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister     .


 

34.2. İhale komisyonu;

a)  İmalat sürecinin ekonomik olması,

b)  Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temininde kullanacağı
avantajlı koşullar,

c)  Teklif edilen malın özgünlüğü,

hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşın düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

Madde 35-Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde idarenin serbestliği

35.1.  İhale komisyonunun karan üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez.

35.2.  İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir.

35.3.  Aynca, isteklilerin talepte bulunması halinde idare, ihalenin iptal edilme gerekçelerini talep eden istekliye bildirecektir.

Madde 36-Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi

36.1. İhale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılacaktır.

36.2.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

36.3.   Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin değerlendirilmesinde aşağıdaki hususlar esas
alınacaktır.

36.4.  En düşük fiyatın ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak değerlendirildiği ihalelerde, birden fazla istekli tarafından aynı fiyatın teklif edildiği ve bunların da ekonomik açıdan en avantajlı teklif olduğu anlaşıldığı takdirde, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde şartnamenin 36.5 maddesindeki unsurlar dikkate alınmak suretiyle ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenerek ihale sonuçlandırılacaktır.

36.5.  En avantajlı teklifin en düşük fiyat esasına göre belirleneceği durumlarda fiyatların eşit olması halinde fiyat dışında isteklilerde aranılacak hususlar

36.5.1-a) Maliyet Etkinliği: İhale Konusu malm/makinenin/tesisisin/üretim hattımn/teknoloji transferinin alım bedeli ile üretim için gerekli olan girdi maliyetleri ve malın üretilmesi/makinenin kullanılması için zorunlu olan işletme ve bakım maliyetleri, varsa enerji tüketim maliyeti veya üretim aşamasında kullanılan personel sayısından kaynaklanacak ilave maliyet unsurlarının toplamının nihai üretim içinde minimum seviyede olması suretiyle en fazla faydanın sağlanmasıdır.îdareler maliyet etkinliğinin hesabında; bir malın sadece satın alma bedelini değil bir birim ürünün elde edilmesi için satın alma bedeli üzerinden hesaplanacak yıllık amortisman tutarına yukarıda sayılan yıllık işletme dönemi giderlerini de ilave ederek yaklaşık birjm^aretim ve satış maliyeti unsurlarını da ilave etmek suretiyle yaklaşık bir maliyet belirleme^ ve akame edilebilir


İhale yapan Kurumdan satın alınan ihale dosyası ve ekleri asıldır.


1495572341