İhale Duyurusu  

İhale Detayı
Bu ihalenin tarihi geçmiş.
KİK* Dosya No: 2009/20531
İşin Adıİçmesuyu İsale Hattı İnşaatı Yaptırılacaktır.
KurumDsi Genel Müdürlüğü İçmesuyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
İşin TürüYapımİhale Tarihi15/04/2009 ÇarşambaSaati14:00İlANKARA
Uyarılar
Bu ihale için düzeltme var. Sayfanın en sonuna bakmayı unutmayın.
İlan Metni
 
 
  İçmesuyu İsale Hattı İnşaatı Yaptırılacaktır.
 
İdarenin Adı : Dsi Genel Müdürlüğü İçmesuyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı    
İşin Adı : Çankırı İçmesuyu Projesi 2. Kısım İsale Hattı İnşaatı    
İhale Kayıt No : 2009/20531    
Türü - Usulü : Yapım işi - Açık ihale usulü    
 
 
 
 
  1. İdarenin
  a ) Adresi : DSİ Genel Müdürlüğü İçmesuyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı ismet İnönü Bulvarı Yücetepe/Çankaya/ANKARA
  b ) Telefon - Faks Numarası : 312 425 16 73 - 312 425 89 93
  c)Elektronik Posta Adresi (varsa) : icm-ihale@dsi.gov.tr
  2. İhale konusu yapım işinin
  a ) Niteliği, Türü ve Miktarı

:

İhale konusu işin türü, niteliği ve miktarı ekli listede belirtilmiştir.
  b ) Yapılacağı Yer : Dsi V. Bölge Müdürlüğü Sınırları İçerisinde Yer Alan Çankırı İli-Orta İlçesi
  c ) İşe Başlama Tarihi : Sözleşmenin yapıldığının tebliğ tarihinden itibaren15(onbeş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır
    d ) İşin Süresi : Yer tesliminden itibaren 500(beşyüz) takvim günüdür.
3. İhalenin
  a ) Yapılacağı Yer

:

Dsi Genel Müdürlüğü İçmesuyu ve Kanalizasyon Dairesi başkanlığı D Blok 4. Kat 404 No’lu Oda İsmet İnönü Bulvarı Yücetepe /Ankara
b ) Tarihi - Saati : 15.04.2009 - 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
 
4.1.1. Mevzuati geregi kayitli oldugu Ticaret ve/veya Sanayi Odasi Belgesi yada Esnaf ve Sanatkarlar Odasi Belgesi.
4.1.1.1. Gerçek kisi olmasi halinde, ilk ilan ya da ihale tarihinin içinde bulundugu yilda alinmis, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasina ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasina kayitli oldugunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kisi olmasi halinde, ilgili mevzuati geregi kayitli bulundugu Ticaret ve/veya Sanayi Odasindan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundugu yilda alinmis, tüzel kisiligin odaya kayitli oldugunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili oldugunu gösteren Imza Beyannamesi veya Imza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kisi olmasi halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kisi olmasi halinde, ilgisine göre tüzel kisiligin ortaklari, üyeleri veya kuruculari ile tüzel kisiligin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamaminin bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasi halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlari gösteren belgeler ile tüzel kisiligin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Sekli ve içerigi Idari Sartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Sekli ve içerigi Idari Sartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. Istekliler, ihale konusu yapim isinde, alt yüklenicilere yaptirmayi düsündükleri islere ait listeyi teklifleri ekinde vereceklerdir.
4.1.6. Tüzel kisi tarafindan is deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kisiligin yarisindan fazla hissesine sahip ortagina ait olmasi halinde; Türkiye Odalar ve Borsalar Birligi veya yeminli mali müsavir ya da serbest muhasebeci mali müsavir veya noter tarafindan, düzenlendigi tarihten geriye dogru son bir yildir kesintisiz olarak bu sartin korundugunu göstermek üzere ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen belge.
  4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
  4.2.1. Bankalardan Temin Edilecek Belgeler
Teklif edilen bedelin % 10’undan az olmamak üzere istekli tarafindan belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanilmamis nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kisitlama bulunmayan mevduatini gösteren banka referans mektubu, Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarlari toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de saglanabilir.
4.2.2. Bilanço veya esdeger belgeler
Ihalenin yapildigi yildan önceki yila ait:
a) Yil sonu bilançosunun, bilançonun gerekli görülen bölümleri,
b) (a) bendinde belirtilen belgelere esdeger belgeleri,
a ve b bendinde sayilan belgelerden birinin sunulmasi yeterlidir.
Isteklinin;
    a) Cari oranin (dönen varliklar / kisa vadeli borçlar) en az 0,75 olmasi ,
    b) Öz kaynak oraninin (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olmasi ,
    c) Kisa vadeli banka borçlarinin öz kaynaklara oraninin 0,50’ den küçük olmasi,
yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranir.  Bu kriterleri bir önceki yilda saglayamayanlar, son üç yila kadar olan yillarin belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yillarin ortalamasi üzerinden yeterlik kriterlerinin saglanip saglanmadigina bakilir.
4.2.3. Is hacmini gösteren belgeler
a)Ihalenin yapildigi yildan önceki son üç yillik dönemdeki her yila ait toplam cirolari gösteren gelir tablolari,
b)Taahhüt altinda devam eden yapim islerinin gerçeklestirilen kisminin ve bitirilen yapim islerinin parasal tutarini gösteren son üç yilda düzenlenmis faturalar,
Son üç yila iliskin bu iki belgeden, birinin sunulmasi yeterlidir.Bu belgelerin sunulan yillara ait tutarlarin toplaminin 1/3’ünün; toplam cirosunun teklif edilen bedelin % 25’inden, taahhüt altinda devam eden yapim islerinin gerçeklestirilen kisminin veya bitirilen yapim islerinin parasal tutarinin ise teklif edilen bedelin % 15’inden az olmamasi gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini saglayan ve sagladigi kritere iliskin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.Bu kriterleri son üç yilda saglayamayanlar, son alti yila kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yillarin parasal tutarlarinin ortalamasi üzerinden yeterlik kriterlerinin saglanip saglanmadigina bakilir.

  4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
 

4.3.1. Is deneyim belgeleri
Ilk ilan tarihinden geriye dogru son on bes yil içinde bedel içeren bir sözlesme kapsaminda taahhüt edilen ihale konusu ise benzer islerdeki deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin %80 oranindan az olmamak üzere tek sözlesmeye iliskin is deneyim belgesi,

4.3.2. Organizasyon yapisi ve personel durumuna iliskin belgeler
   a) Çankiri 2. Kisim Isale Hatti Insati isinde bir (1) adet anahtar personel çalistirilmasi gerekmektedir. (Standart Form KIK 025.3/Y)
 
Adet Pozisyonu Mesleki Unvani Asgari Tecrübesi
1 Proje Müdürü Insaat,Çevre veya Makina Mühendisi 5 Yil

(1) Idarece yeterlik kriteri olarak anahtar teknik personele iliskin belgelerin istenildigi hallerde, ilk ilan veya ihale tarihinden geriye dogru en az bir yil boyunca gerçek veya tüzel kisiligin ticari faaliyette bulundugu yerde kesintisiz sekilde ve isin niteligine uygun olarak idarece öngörülen sayida mühendis veya mimar çalistirmasi ve bu durumun belgelendirilmesi sarti aranir. Bu sart ayni pozisyon için tek bir mühendis veya mimar ile tevsik edilebilecegi gibi farkli mühendis veya mimarlarla da tevsik edilebilir.Yil içinde toplam olarak otuz günü asmayan kesintiler, kesinti olarak kabul edilmez.
(2)  Bu personelin deneyim süresi mezuniyete iliskin belgeyle isteklininin bünyesinde bulundugu hususu ise ilgili adina prim ödendigini gösteren sosyal güvenlik kurumu onayli belge ile tevsik edilir.
Anahtar teknik personel sartinin ayni meslek alanina iliskin farkli kisiller bildirilmek suretiyle karsilanmasi halinde; bu kisilerin tamaminin deneyim süresinin mezuniyet belgeleriyle tevsik edilmesi zorunludur.
(3) Anahtar teknik personel olarak bildirilen personel isteklinin bünyesinde çalistiklarina ve ihale konusu iste isteklinin anahtar teknik personeli olarak çalistiklarina iliskin yazili beyanlarini verirler.
(4) Anahtar teknik personel olarak bildirilen kisiler, isteklinin bünyesinde görev yaptiklari süre boyunca baska bir gerçek veya tüzel kiside anahtar teknik personel olarak çalisamazlar.
(5) Yukarida belirtilen niteliklere sahip gerçek kisi istekliler sahis sirketi ortaklari, limited sirketlerde müdürlük görevini yürüten ortaklar, anonim sirketlerin yönetim kurulu baskani, yönetim kurulu üyeleri, murahhas müdür ve genel müdür ortaklari, ortak girisimlerin ise gerçek kisi ortaklari ve tüzel kisi ortaklarinin yukarida sayilan ünvanlari tasiyan gerçek kisi ortaklarinin, anahtar teknik personel olarak bildirilmesi durumunda isteklinin bünyesinde çalistigina dair belge aranmaz. Gerçek kisi istekliler hariç bu kisilerin tüzel kisilikteki görev ve/veya  ortaklik süreleri Türkiye Odalar ve Borsalar Birligi, Noter, Yeminli Mali Müsavir veya serbest nuhasebeci mali müsavir tarafindan düzenlenen belge ile tevsik edilir.
(6) Is ortakliginda, ortaklik oranina bakilmaksizin, pilot ve diger ortaklar ait anahtar teknik personelin tamami degerlendirilir.
(7) Ihalede anahtar teknik personel olarak gösterilen personel , ayni zamanda sözlesmenin  uygulanmasinda teknik personel olarak istihdam edilemez.
(8)Ihale konusu iste çalistirilmasi öngörülen teknik personelin nitelik ve sayisi idari sartnamenin " Sözlesmenin Uygulanmasina Iliskin Hususlar" baslikli bölümündeki ilgili maddede belirtilmistir. Yüklenicinin, isin yürütülmesi sirasinda çalistiracagi teknik personelin idarece öngörülen nitelik ve sayida olduguna dair belgeleri, yer tesliminin yapildigi tarihten itibaren bes gün içinde idareye sunmasi zorunludur. Is ortakliginda teknik personel, ortaklik oranina bakilmaksizin pilot ve diger ortaklar tarafindan karsilanabilir.
Yüklenici ihale konusu isin yapilabilmesi için asagida belirtilen personeli is yerinde bulundurmak zorundadir.
Adet Pozisyonu Mesleki Ünvani Tecrübesi
1 Santiye Sefi Insaat veya Çevre Mühendisi 5 Yil
1 Santiye Mühendisi Insaat veya Çevre mühendisi 5 Yil
1 Santiye Mühendisi Makina Mühendisi 5 Yil
1 Santiye Mühendisi Elektrik Mühendisi 2 Yil
1 Santiye Mühendisi Harita Mühendisi 2 Yil
1 Santiye Mühendisi Maden Mühendisi 2 Yil
1 Tekniker Insaat Teknikeri 2 Yil
1 Tekniker Makina Teknikeri 2 Yil
1 Topograf Topograf 2 Yil
1 Teknisyen Insaat Teknisyeni 2Yil

Anahtar Teknik Personelin en az 5 yil deneyimli olmasi yeterlidir.
4.3.3. Makine, teçhizat ve diger ekipmana iliskin belgeler
Ihale konusu isin yapilabilmesi için istenen yapi araçlari ve asgari yeterlik kriterleri
 (1) Isteklinin ihale konusu isi yerine getirebilmesi için sekli ve içerigi Yapim Isleri Uygulama Yönetmeliginde belirtilen isin süresi boyunca asagida gösterilen sayi ve nitelikteki yapi aracini ise baslama tarihinden itibaren is yerinde bulundurmayi taahhüt edecektir.
(2) Tesis, makina, teçhizat ve diger ekipman için kendi mali olma sartinin aranmamasi esastir.
(3) Isteklinin kendi mali olan tesis, makina, teçhizat ve diger ekipman; ruhsat, demirbas ve amortisman defterinde kayitli olduguna dair noter tespit tutanagi ya da yeminli mali müsavir raporu veya serbest muhasebeci mali müsavir ve mali müsavir raporu ile tevsik edilir.
(4) Geçici ithalle getirilmis veya finansal kiralama yoluyla edinilmis tesis, makina,teçhizat ve ekipmanin, kira sözlesmesinin sunulmasi ve ihalenin ilk ilan veya davet tarihine kadar olan kiralarinin ödendiginin belgelenmesi sarti ile isteklinin kendi mali sayilir.
(5) Is ortakliginda tesis, makina, teçhizat ve diger ekipman ortaklarin biri veya birkaçi tarafindan saglanir.
Sira No Makina ve Teçhizatin Cinsi Kapasitesi Adedi
1 Ekskavatör (Back -Hoe) Uygun Kapasite 1
2 Yükleyici 2,5 m3 1
3 Greyder 80 hp den yukari 1
4 Buldozer D8 veya Muadili 1
5 Seyyar Kompresör Yeterli Kapasitede 1
6 Seyyar Jeneratör Yeterli Kapasitede 2
7 Kaynak Makinasi Yeterli Kapasitede 2
8 Seyyar Vinç Yeterli Kapasitede 1
9 Beton Santrali 10 m3/saat 1
10 Beton pompasi 10 m3/saat 1
Ayrica insaat yerinde yeterli miktar ve kapasitede vibratör, kamyon ,taransmikser, arazöz,motopomp,pünomatik tokmak ve lüzumlu diger ekipmanlari bulunduracaktir.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak , 29/12/2005 tarih ve 26038 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde yer alan A/V Grubu işler (1-Kanalizasyon ve/veya yağmur suyu şebekeleri 2-Yeraltı ve/veya yer üstü sulama suyu tesisleri, su isale hatları, 3- Su depoları, su kuleleri, terfi hatları, pompa istasyonları , 4- Su Tünelleri) kabul edilecektir. Bu gruba dahil olan işlerden her hangi birini tek taahhüt bünyesinde yapmış olmak şartı aranacaktır ve ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri; İnşaat,Çevre,Makina dir
5. İhale tüm isteklilere açıktır.
6. İhale dokümanı

Microsoft VBScript runtime error '800a005e'

Invalid use of Null

/Include/constr.asp, line 52

Düzeltme
  İhale İlanı Madde 4.3.2. "Organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler " aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. a) Aşağıda belirtilen personel Anahtar teknik personel olarak istenmektedir. (Standart Form KİK039.0/Y).geçerli İstekli ihale konusu işi yerine getirebilmek için aşağıda öngörülen sayıda ve nitelikte anahtar personelin firmalarında çalışmakta olduğunu belgelemek zorundadır. Adet Pozisyonu Mesleki Unvanı Asgari Tecrübesi 1Proje Müdürüİnşaat, Çevre veya Makine Müh.5 Yıl (1) Asgari yeterlik kriteri olarak anahtar teknik personel öngörülmekte olup, bu personelin ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde çalışıyor olması gerekmektedir. Özel sektörde geçen deneyim süresi ilgili meslek odası kayıt süresini gösteren belgeyle, kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt belgesiyle; isteklinin bünyesinde bulunuyor olduğu hususu ise, ilgili adına prim ödendiğini veya ilgilinin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu onaylı belgeler ile tevsik edilir (2) Bu niteliklere sahip gerçek kişi isteklilerden, şahıs şirketi ortaklarından, limited şirketlerde müdürlük görevini yürüten ortaklarından, anonim şirketlerin yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, murahhas müdür ve genel müdür ortaklarından, ortak girişimlerin ise gerçek kişi ortaklarından ve tüzel kişi ortaklarının yukarıda sayılan unvanları taşıyan gerçek kişi ortaklarından isteklinin bünyesinde çalıştığına dair belge aranmaz. Ancak yukarıda belirtilen görevlerde bulundukları, görev dağılımı tescil ilanını içeren Ticaret Sicil Gazetesi ile tevsik edilecektir. (3) İş ortaklığında, ortaklık oranına bakılmaksızın, pilot ve diğer ortaklara ait anahtar teknik personelin tamamı değerlendirilir. (4) Anahtar teknik personel olarak gösterilen personel, aynı zamanda teknik personel olarak ihale konusu işte istihdam edilemez. (5) İhale konusu işte çalıştırılması öngörülen teknik personelin nitelik ve sayısı aşağıda belirtilmiştir. AdetPozisyonuMesleki Unvanı Mesleki Özellikleri 1Şantiye Şefiİnşaat, Makine veya Çevre Mühendisi 5 Yıl Deneyimli 2Şantiye Mühendisiİnşaat Mühendisi5 Yıl Deneyimli 1Şantiye MühendisiMakine Mühendisi5 Yıl Deneyimli 1Şantiye MühendisiHarita Mühendisi5 Yıl Deneyimli 1Şantiye MühendisiMaden Mühendisi5 Yıl Deneyimli 2Tekniker İnşaat Teknikeri2 Yıl Deneyimli 1TeknikerMakine Teknikeri2 Yıl Deneyimli 1Topograf Topograf 2 Yıl Deneyimli 2Alet OperatörüAlet Operatörü2 Yıl Deneyimli (6) İş ortaklığında teknik personel, ortaklık oranına bakılmaksızın pilot ve diğer ortaklar tarafından karşılanabilir İhale İlanı Madde4.3.3. "Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler" aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. (1) İşin yapılabilmesi için gerekli görülen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanın sayısı ve niteliği aşağıda gösterilmiş olup, İstekli ihale konusu işin süresi boyunca söz konusu yapı araçlarını işe başlama tarihinden itibaren iş yerinde bulunduracaktır. (2) Tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman için kendi malı olma şartının aranmaması esastır. (3) İstekli kendi malı olan tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanı; ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir ve mali müşavir raporu ile tevsik edecektir. (4) Geçici ithalle getirilmiş veya finansal kiralama yoluyla edinilmiş tesis, makine, teçhizat ve ekipmanın, kira sözleşmesinin sunulması ve ihalenin ilk ilan veya davet tarihine kadar olan kiralarının ödendiğinin belgelenmesi şartı ile isteklinin kendi malı sayılır. (5) İş ortaklığında, tesis, makine, teçhizat ve ekipman ortakların biri veya birkaçı tarafından sağlanır. İhale İlanı EK kısmı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. EK: Halen inşaatı devam eden Çankırı İçmesuyu Arıtma Tesisinden alınacak içme ve kullanma suyunun, Arıtma Tesisinden itibaren Orta ilçe merkezi ile Dodurga, Kalfat, Dumanlı ve Taşkaracalar Beldeleri depolarına kadar yaklaşık 44 430 m lik isale hattı ile iletilmesidir. İşin Kapsamında; A) İsale Hatları: İçmesuyu Arıtma Tesisi – Dodurga Terfi Hattı:(250 mm çaplı, L= 3742 m, PE 100 Boru), İçmesuyu Arıtma Tesisi – Orta Ayrımı Arası ( 400 mm çaplı x 4,5 mm, L= 10018 m, , St 44 Çelik Boru), Orta Ayrımı – Orta Arası İsale Hattı: (225 mm çaplı, L= 578 m PE 100 Boru), Orta Ayrımı – Kalfat Ayrımı Arası İsale Hattı: 250 mm çaplı 4,5 mm, L= 3096 m, St 44 Çelik Boru), Kalfat Ayrımı – Kalfat Arası İsale Hattı ( 160 mm çaplı , L= 4700 m, PE 100 Boru), Kalfat Ayrımı – Röle (2.Terfi Merkezi) Arası İsale Hattı: (250 mm çaplı , L= 8439 m, PE 100 Boru), Röle (2. Terfi Merkezi) – Dumanlı Ayrımı Arası İsale Hattı ( 250 mm çaplı , L= 8553 m, PE 100 Boru), Dumanlı Ayrımı - Dumanlı Arası İsale Hattı ( 160 mm çaplı L= 900 m, PE 100 Boru), Dumanlı Ayrımı – Taşkaracalar Arası İsale Hattı ( 225 mm çaplı , L= 4135 m, PE 100 Boru) Not: (verilen boru boyu ve çapları yaklaşık olup kesin uzunlukları projelerden ölçülebilir) B) Terfi Merkezi: Dumanlı – Taşkaracalar Terfi Merkezi (Q= 30,81 l/s Hm= 178 m), (1 asıl +1 yedek pompa), Dodurga Terfi Hattı Pompaları (Q= 27,60 l/s Hm= 100 m) (1 asıl + 1 yedek pompa) Not:Dodurga için Terfi merkezi inşaatı yapılmayacak olup, terfi hattı pompaları ve bağlantı elemanları temin edilerek Çankırı İçmesuyu Arıtma Tesisi İnşaatı kapsamında inşa edilen Temiz Su Deposu Manevra Odasına monte edilecektir. C) Sanat Yapıları: İsale Hattı üzerinde projesine uygun olarak ayrıca; vantuz, tahliye, hat vanası, Branşman, debimetre odası (Orta, Kalfat, Dumanlı ve Taşkaracalar depo girişlerine), basınç kırıcı vana odası (Orta ve Kalfat Depo girişlerine) inşaatlarının yapılması ve mekanik ekipmanı tesis edilmesi işleri bulunmaktadır. Ayrıca; Kamulaştırma planları hazırlanması, SCDA Sisteminin Kurulması, İş sonu projeleri ve kesin hesap dosyasının hazırlanmas, İsale hattı üzerinde yer alan, menhol, dere ve yol geçişleri, tespit halkası vb. sanat yapıları da kapsam içinde değerlendirilecektir. Sistemin başlangıcı olan İçmesuyu Arıtma Tesisi’nden itibaren ana isale hattının çelik ve PE boruları ile özel parçaları temin edilerek döşenecek ve inşaatları yapılacaktır. Çelik Boruların içi solventsiz epoksi kaplı, dışı polietilen tecritli olacak, spiral kaynaklı, arazide birleşimleri alın alına kaynaklı olacak ve korozyona karşı katodik koruması yapılacaktır

İhale yapan Kurumdan satın alınan ihale dosyası ve ekleri asıldır.


1495578354