İhale Duyurusu  

İhale Detayı
Bu ihalenin tarihi geçmiş.
KİK* Dosya No: 2009/52456
İşin AdıToprak İşleme, Taş Kordon, Çuvallı Sedde, Dikenli Tel Çit İhata, Fidan Dikimi,ocak İri Taneli Tohum Ekimi ile 55 Ha Üçlü Riperle Alt Toprak İşlemesi. Toprak İşleme, Taş Kordon, Çuvallı Sedde, Dikenli Tel Çit İhata, Fidan Dikimi, Ocak İri Taneli Tohum Ekim
KurumErzurum İl Çevre ve Orman Müdürlüğü
İşin TürüHizmet Alımıİhale Tarihi02/06/2009 SalıSaati10:00İlERZURUM
İlan Metni
 
 
  Toprak İşleme, Taş Kordon, Çuvallı Sedde, Dikenli Tel Çit İhata, Fidan Dikimi,ocak İri Taneli Tohum Ekimi ile 55 Ha Üçlü Riperle Alt Toprak İşlemesi. Toprak İşleme, Taş Kordon, Çuvallı Sedde, Dikenli Tel Çit İhata, Fidan Dikimi, Ocak İri Taneli Tohum Ekimi ile Üçlü Riperle Alt Toprak İşlemesi Hizmeti Alınacaktır.
 
İdarenin Adı : Erzurum İl Çevre ve Orman Müdürlüğü    
İşin Adı : Tortum Çayı E.K.P Çakıllı Köyü ve Narman Çayı E.K.P Narman İlçesi Gulit Tepe Mevkii Erozyon Kontrolü Sahasında Tesis    
İhale Kayıt No : 2009/52456    
Türü - Usulü : Hizmet alımı - Açık ihale usulü    
 
 
 
 
  1. İdarenin
  a ) Adresi : Terminal mah. Kombina cad. Orman Bölge müd. site içi/ERZURUM
  b ) Telefon - Faks Numarası : 442 2336822-23 - 442 2352433
  c)Elektronik Posta Adresi : erzurum@cevreorman.gov.tr
  ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) :
  2. İhale Konusu hizmetin
  a ) Niteliği, Türü ve Miktarı

:

Erozyon Kontrol Sahasında İşçi Gücü ile 60 Km Toprak İşleme, 300 M Taş Kordon, 700 M3 Çuvallı Sedde, 11 Km Dikenli Tel Çit İhata, 82.000 Adet Fidan Dikimi, 19.000 Ocak İri Taneli Tohum Ekimi ile 55 Ha Üçlü Riperle Alt Toprak İşlemesi.
  b ) Yapılacağı Yer : Narman İlçe Merkezi Gulit Tepe Mevkii ile Tortum İlçesi Çakıllı Köyü Erozyon Kontrol Sahaları
    c ) İşin Süresi : Sözleşmenin İmzalanmasını Takiben 3 Gün İçerisinde İşe Başlanacak Olup, İşin Süresi İşe Başlama Tarihinden İtibaren 180 (Yüzseksen) Takvim Günüdür.
3. İhalenin
  a ) Yapılacağı Yer

:

Erzurum İl Çevre ve Orman Müdürlüğü Agm Şube Müdürlüğü Terminal Mah. Kombina Cad. Orman Bölge Müd. Site İçi/Erzurum
b ) Tarihi - Saati : 02.06.2009 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1 Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2 Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

İsteklinin Gerçek Kişi Olması Halinde: İlk ilan tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösteren belgesinden, hükmündeki ilgili meslek odasından; Orman Mühendisleri Odasının, belgesinden; 27.02.2007 tarihli ve 26447 sayılı resmi gazetede yayınlanan Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Kanunu hakkında kanuna dair ormancılık ve orman ürünleri bürolarının kuruluş ve çalışma esasları yönetmeliğine göre düzenlenmiş, Orman Mühendisleri Odasına kayıtlı ruhsatlı ve çalışanlar listesine kayıtlı olduğunu gösterir belgeler.

İsteklinin Tüzel Kişi Olması Halinde: Tüzel kişiliğin 27.02.2007 tarihli ve  26447 sayılı resmi gazetede yayınlanan Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Kanunu hakkında kanuna dair ormancılık ve orman ürünleri bürolarının kuruluş ve çalışma esasları yönetmeliğinin 13. ve 14. maddelerine göre, veya sözleşmesinde 5531 sayılı kanunun 4. maddesinde sayılan ve içinde uzmanlık konuları işleri yapmaya yetkili, ortaklar arasında veya teknik personel kadrosunda Orman Mühendisleri Odasına kayıtlı ruhsatlı ve çalışanlar listesine kayıtlı Orman Mühendisleri veya Orman Yüksek Mühendisleri bulunan tüzel kişi olması koşulu ile mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından ilk ilan ve ihale tarihi içerisinde bulunduğu yılda alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belgeler.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1 Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2 Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
  4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
 
4.3.1. Personel durumuna ilişkin belgeler

 İsteklinin kendisinin veya yöneticilik kadrosu ile işi yürütecek teknik personelin eğitimi ve mesleki niteliklerini gösteren belgeler: Tüzel kişi ortağı veya daimi çalışan konumunda bulunan meslek mensubu mühendis ve/veya mühendislerin ihale konusu işe ait konularda uzmanı olduğunu, çalışanlar listesine kayıtlı olduğunu gösterir Orman Mühendisleri Odasından alınmış ve Orman Mühendisleri Odası Serbest Meslek Mensupluğu Ruhsat Belgesi.

4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu
1 adet 160-230 HP gücünde  paletli traktör.
1 adet paletli traktörün riper ekipmanı
Makine, teçhizat ve diğer ekipman için kendi malı olma şartı yoktur. Kendi malı olan makine. tesis ve ekipmanı; fatura yada demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ile veya yeminli mali müşavir yada serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik ettirerek Yapı Araçları Bildirisinin, kiralanarak temin edilecek makine, teçhizat ve diğer ekipman için ise noter onaylı Yapı Araçları Taahhütnamesinin verilmesi zorunludur.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 70 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İl Çevre ve Orman Müdürlüğü Terminal Mah. Kombina Cad. Orman Bölge Müd Site İçi/Erzurum adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11.Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü olmalıdır.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
 
   İhale yapan Kurumdan satın alınan ihale dosyası ve ekleri asıldır.


1495572383