İhale Duyurusu  

İhale Detayı
Bu ihalenin tarihi geçmiş.
KİK* Dosya No: 2009/31005
İşin AdıPersonel Hizmeti Alınacaktır
KurumT.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi
İşin TürüHizmet Alımıİhale Tarihi08/07/2009 ÇarşambaSaati10:00İlİZMİR
İlan Metni
 
 
  Personel Hizmeti Alınacaktır
 
İdarenin Adı : T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi    
İşin Adı : Hastane Genel Hizmet Personeli Alımı    
İhale Kayıt No : 2009/31005    
Türü - Usulü : Hizmet alımı - Açık ihale usulü    
 
 
 
 
  1. İdarenin
  a ) Adresi : GAZİLER CADDESİ NO:468 YENİŞEHİR-İZMİR
  b ) Telefon - Faks Numarası : 232 469 69 69 - 1024 -1023 - 1111 - 232 4572346
  c)Elektronik Posta Adresi : ssktepecikmalzeme@hotmail.com
  ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : http://www.tepecikhastanesi.gov.tr/
  2. İhale Konusu hizmetin
  a ) Niteliği, Türü ve Miktarı

:

Hizmet Alımı  5 Hizmet Kalemi
 1- Malzemeli Genel Temizlik Hizmeti Alımı ( 1 Firma Yöneticisi + 5 Temizlik Ekip Şefi + 306 Temizlik Hizmet Personeli) 312 Kişi
2- Malzemesiz Yemek Hazırlama, Pişirme ve Dağıtım Hizmeti (3 Kat Şefi + 1 Aşçıbaşı + 6 Aşçı + 9 Aşçı Yardımcısı + 2 Mutfak Bulaşıkçısı + 3 Mutfak Meydancısı + 6 Yemekhane Garsonu + 6 Yemekhane Bulaşıkçısı + 39 Servis Garsonu) 75 Kişi
3- Hasta Yönlendirme Hizmeti (6 Hasta Refakat ve Yönlendirme Hizmet Personeli ) 6 Kişi
4- Hasta Transfer ve Refakat hizmeti ( 23 Hasta Transfer ve Refakat hizmet Personeli) 23 Kişi
5- Hbys Kullanıcı ve Destek Hizmeti ( 1 Hbys Bölüm Sorumlusu + 240 Hbys Bilgi Giriş Elemanı + 5 Network, Donanım Teknik Destek Bakım Elemanı) 246 Kişi

  b ) Yapılacağı Yer : : T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Bağlı Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Semt Polikliniği Alsancak Semt Polikliniği (Çidem) ve Çınarlı Semt Polikliniği Hizmet Binaları
    c ) İşin Süresi : Sözleşmenin İmzalandığı Tarihten İtibaren 15.08.2009 Tarihinde İşe Başlanacaktır. İşin Süresi 2 (İki) Yıldır.
3. İhalenin
  a ) Yapılacağı Yer

:

Hastanemiz İhale Salonu
b ) Tarihi - Saati : 08.07.2009 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1 Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2 Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1 Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2 Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İsteklinin konsorsiyum olması halinde, şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen konsorsiyum beyannamesi.
4.1.6. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.7.Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge,
  4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
  4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin % 10’undan, az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı gösteren banka referans mektubu,
Bu kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

4.2.2. Bilanço veya eşdeğer belgeler
İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait;
a) Yıl sonu bilançosunun ve bilançonun gerekli görülen bölümleri,
b) (a) bendinde belirtilen belgelere eşdeğer belgeleri,
a ve b bendinde sayılan belgelerden birinin sunulması yeterlidir.İsteklinin;
   a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması
   b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
   c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması,
yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir. Bu durumda, yukarıda bilançolar veya gerekli görülen bölümler üzerinden hesaplanacak oranlar aranmaz.

4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,
b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar,Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.
Toplam cironun teklif edilen bedelin %20’sinden, taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin %12’inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır.


  4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
 

4.3.1. İş deneyim belgeleri::
İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş  yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimi gösteren ve teklif edilen bedelin %25 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgesi,

4.3.2. Kalite ve standartda ilişkin belgeler
a)Temizlik hizmetleri ile ilgili olarak istekli adına düzenlenmiş ihale tarihi itibariyle geçerlilik süresini doldurmamış ISO-EN 9001 :2000 kalite Yönetim Sistem Belgesi aslı veya noter tasdikli sureti verilecektir.
b) Bilgisayar Kullanıcı Hizmetleri ile ilgili olarak istekli adına düzenlenmiş ihale tarihi itibariyle geçerlilik süresini doldurmamış bilgi işlem hizmetleri,otomasyon ve enformasyon hizmetleri ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistem Belgesi aslı veya noter tasdikli sureti verilecektir.
c) Yemek hizmeti ile ilgili olarak istekli adına düzenlenmiş ihale tarihi itibariyle geçerlilik süresini doldurmamış ISO EN 9001:2000 Kalite Yönetim Sistem belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti verilecektir.
Bu belgenin/Belgelerin Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. Teyit yazısı ihale veya son başvuru tarihinde geçerli olması koşuluyla düzenlendiği tarihten itibaren bir yıl süreyle geçerlidir. Ancak Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir.
  4.4. Benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1
1..Bu ihalede benzer iş olarak , Kamu veya Özel hastanelerde gerçekleştirdiği; personel çalıştırılmasına dayalı olarak genel hizmet alımı veya Malzemeli genel temizlik,hijyen ve haşere ilaçlama hizmetleri veya kamu veya özel hastanelerde gerçekleştirilmiş olan personel çalıştırılmasına yönelik hizmet işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. İhalede yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 Türk Lirası karşılığı Hastanemiz Satınalma Servisi adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Hastanemiz Satınalma Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11.Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilebilir.
12.1 İşin uzmanlık gerektiren kısımları "MALZEMELİ GENEL TEMİZLİK HİZMETİ ALIMI ", "HBYS KULLANICI VE DESTEK HİZMETİ ","YEMEK HAZIRLAMA, PİŞİRME VE DAĞITIM HİZMETİ”,”Hasta transfer ve refakat hizmeti, hasta yönlendirme hizmet alımı" dir
12.2 Bu işlere ait Benzer işler Kamu ve Özel hastanelerde gerçekleştirdiği personel çalıştırılmasına dayalı olarak genel hizmet alımı veya Malzemeli genel temizlik, hijyen ve haşere ilaçlama hizmetleri, Hastane otomasyon sisteminde görev yapacak olan bilgisayar operatörü hizmetlerine ait işler benzer iş olarak kabul edilecek dir
Diğer Hususlar:
Hizmet Kalemlerinin tümü grup olarak değerlendirileceğinden ihale toplam üzerinden en düşük fiyat veren isteklinin üzerinde bırakılacaktır.
 
   İhale yapan Kurumdan satın alınan ihale dosyası ve ekleri asıldır.


1493130627