İhale Duyurusu  

İhale Detayı
Bu ihalenin tarihi geçmiş.
KİK* Dosya No: inc/00707513
İşin AdıKOCAELİ PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ ARAÇ SATIŞ İLANI
KurumPTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İşin TürüMal Satışıİhale Tarihi22/07/2009 ÇarşambaİlKOCAELİ
İlan Metni

Duyuru Tarihi15-07-2009
İhale Tarihi22-07-2009
İhale KonusuKOCAELİ PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ ARAÇ SATIŞ İLANI
Açıklamaİ L A N
KOCAELİ PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜNDEN

a) İdarenin adı: Kocaeli PTT Başmüdürlüğü
b) Adresi: Kocaeli PTT Başmüdürlüğü Hacı Halil Mah. Cumhuriyet Meydanı No.9 41402 Gebze/ KOCAELİ
: Tel: 0262 6423513 Faks: 0262 642 35 00
c) İhalenin adı, niteliği, türü, miktarı: Başmüdürlüğümüzde ekonomik ömrünü doldurmuş olması nedeniyle, tasfiye edilecek 1 adet otomobil pazarlık usulü suretiyle satılacaktır.
ARACIN CİNSİ MODELİ PLAKA NO RENGİ MUHAM. BEDELİ (KDV HARİÇ) HASAR ORANI
1- Otomobil(Murat 131 Kartal STW) 1991 Model 41 AY 006 Siyah 2.200,00-TL YOK
d) İhale usulü: Pazarlık Usulü
e) İhale tarih ve saati :22/07/2009 günü, saat 14:30’da
f) Tekliflerin nereye verileceği: Kocaeli PTT Başmüdürlüğü Malzeme Servisi GEBZE /KOCAELİ
g) İsteklilerde aranılan şartlar, belgeler ve yeterlik kriterleri,
İstekliler, ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında idareye sunarlar:
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,
b) Teklif mektubu,
c) Geçici teminat.
ç) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,
d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
e) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
h) Tekliflerin geçerlilik süresi:60 gün
ı) İş artırım şartları: İştirakçiler istenilen geçici teminat miktarını yatırmak kaydıyla söz konusu araç için ihaleye katılabilirler.
j) Vergi, resim ve harçlar ile sözleşme ile ilgili diğer giderlerin kimin tarafından ödeneceği,
1) Vergi Dairesi harçları ile trafik alım-satım ve plaka devir işlem masrafları.
Bu satışla ilgili her türlü vergi, resim ve harçlar,
Alıcıya aittir.
k) Geçici ve kesin teminat oranları ile teminatlara ait şartlar:
1) Bu satışa ait geçici teminat bedeli en az 75,00-TL’dir. İhaleye katılıp, ihale kendisinde kalan istekli, aracını teslimat süresi içerisinde almaz ise geçici teminatı protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın Başmüdürlüğümüzce irat kaydedilir.
2) İhaleyi kazanamayanların geçici teminatları, ihale sonuçlandıktan sonra kendilerine iade edilir.
l) İhale gününden önce ihalenin iptal edilmesinde idarenin serbest olduğu: Kurum ihalenin herhangi bir safhasında, ihaleyi iptal etme, tehir etme veya gerçekleştirmekte serbest olup, istekliler itiraz hakkına sahip değildir.
m) İhale teklif zarfları 22/07/2009 günü, saat:14:30’a kadar Kocaeli PTT Başmüdürlüğü Malzeme Servisine elden teslim edilebilir.
n) İhale konusu işin yapılma yeri, teslim şartları: 22/07/2009 günü, saat 14.30’da pazarlık usulü ile Kocaeli PTT Başmüdürlüğü Gebze/Kocaeli’de yapılacaktır.
Satılacak araç 1991 model Tofaş Murat 131 Kartal STW otomobil olup iş günlerinde 09:30-11:30/ 13:30-16:30 saatleri arasında park edildiği, İzmit PTT Müdürlüğü Kuruçeşme Posta İşleme Merkezinde görülebilir.
Alıcılar aracı hiçbir şekilde deneme ve çalıştırma işlemine tabi tutamaz, aracın ön camında yazılı bulunan mevcut durumunu kabul etmiş sayılırlar ve herhangi bir ilave talepte bulunamazlar.
o) Ödeme yeri: Kocaeli PTT Başmüdürlüğü dür.
p) Gerekli açıklamalar, şartnamesinde mevcut olup, şartnameler Kocaeli PTT Başmüdürlüğü Malzeme Servisi’nden 4,72-TL karşılığı temin edilebilir.
r) Teşekkülümüz 2886 sayılı kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta, bölümlere ayırmakta veya dilediğine yapmakta serbesttir.Sözkonusu bu ihale 25/04/2009 tarih ve 27210 sayıl Resmi Gazete’de yayınlanan PTT Genel Müdürlüğü Taşınır Mal Satım İşlemleri Yönetmeliği’ne göre yapılacaktır
Bu ihaleye ait şartname, Başmüdürlüğümüzden temin edilecek olup, ihale şartnamesini alan her istekli ihale şartlarını kabul etmiş sayılır


İhale yapan Kurumdan satın alınan ihale dosyası ve ekleri asıldır.


1495572361