İhale Duyurusu  

İhale Detayı
Bu ihalenin tarihi geçmiş.
KİK* Dosya No: inc/00707538
Konserve Satın Alınacaktır.
İstanbul Jandarma İkmal Merkezi Komutanlığı
Konserve alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt No : 2009/71581
1. İdarenin
a ) Adresi : Jandarma İkmal Merkezi Komutanlığı Soğanlık-Kartal/İstanbul
b ) Telefon ve Faks Numarası : 216 3778283-3778285 - 216 3091272
c ) Elektronik Posta Adresi : IHLKOM1IKM34@JANDARMA.GOV.TR.
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) :
2. İhale konusu malın
a ) Niteliği, Türü ve Miktarı :
Konserve, Barbunya Pilaki, 200 Gr. Bitkisel Sıvı Yağlı, 18.000 Adet, Konserve, Fasulye Pilaki, 200 Gr., 18.000 Adet, Konserve, Yaprak Sarma, 200 Gr., 10.000 Adet, Konserve, Hazır Yemek, Patlıcan Kebap, 200 Gr., 14.000 Adet, Konserve, Tavuk Eti Net:200 Gr.(Salçalı), 15.000 Adet, Konserve, Et Kavurma Net:100 Gr., 15.000 Adet, Konserve, Dana Rosto, Net:200 Gr., 15.000 Adet, Konserve, Alabalık Soslu, 120 Gr., 10.000 Adet, Konserve, Alabalık Yağlı, 120 Gr., 10.000 Adet, Konserve, Ton Balık, Net:80 Gr., 15.000 Adet
b ) Teslim Yeri(leri) : Jandarma Bölge Komutanlığı Balmumcu-Beşiktaş/İstanbul
c ) Teslim Tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını takip eden günden itibaren 30 takvim günüdür.
3. İhalenin
a ) Yapılacağı Yer :
Jandarma İkmal Merkezi Komutanlığı Soğanlık-Kartal/İstanbul
b ) Tarihi - Saati : 30.07.2009 - 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası yada ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu iş ile mesleki faaliyetin sürdürülmesi için ilgili mevzuatı uyarınca gerekli belge/bilgi:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,


4.1.5. İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 16 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Jandarma İkmal Merkezi Komutanlığı Soğanlık-Kartal/İstanbul adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem- kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle mal kalemi-kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İşin AdıJandarma İkmal Merkezi Komutanlığı Soğanlık-Kartal/İstanbul
Kurum18.000 Adet, Konserve
İşin TürüMal Alımıİhale Tarihi30/07/2009 PerşembeİlİSTANBUL
İlan Metni


İhale yapan Kurumdan satın alınan ihale dosyası ve ekleri asıldır.


1495578092