İhale Duyurusu  

İhale Detayı
Bu ihalenin tarihi geçmiş.
KİK* Dosya No: 2009/93459
İşin AdıTıbbi Demirbaş Satın Alınacaktır.
KurumBatman Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Baştabipliği
İşin TürüMal Alımıİhale Tarihi11/08/2009 SalıSaati10:00İlBATMAN
İlan Metni

maketable2(17)
1. İdarenin
a ) Adresi : ZİYA GÖKALP MAH.SSK CAD. BATMAN
b ) Telefon ve Faks Numarası : 488 2131213 - 488 2139001
c)Elektronik Posta Adresi : batmandcb1@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) :
2. İhale konusu malın
a ) Niteliği, Türü ve Miktarı : 159 Kalem Tıbbi Demirbaş Alımı İşi
b ) Teslim Yeri(leri) : Batman Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Tıbbi Demirbaş Ambarı
c ) Teslim Tarihi : Sözleşme Tarihi İtibariyle 20 Gün İçerisinde Malzemelerin Teslimatı Firma Yetkilisinin Nezaretinde Yapılacaktır.
3. İhalenin
a ) Yapılacağı Yer : Batman Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Satınalma Birimi
b ) Tarihi - Saati : 11.08.2009 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası yada ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi; 4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,
4.1.5. İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
4.3.1. İş deneyim belgeleri:: Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan veTeklif edilen bedelin % 40oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler, 4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman, teklif zarfında sunulması gerekmektedir.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1 TIBBİ DEMİRBAŞ ALIMI İŞİ BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Batman Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Satınalma Birimi - Ziya Gökalp Mah.Ssk Cad. Batman adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem- kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle mal kalemi-kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (DOKSAN) takvim günü olmalıdır.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
Diğer Hususlar:1-İSTENEN BELGELERİN TÜMÜ ASIL VEYA NOTER ONAYLI SURETLERİ OLACAKTIR.2-İSTEKLİLERİN TEKLİF EDECEĞİ TIBBİ DEMİRBAŞLARIN YETKİ BELGELERİ TEKLİF ZARFINDA SUNULMASI GEREKMEKTEDİR.3-İLAN METNİNDE BULUNMAYAN HÜKÜMLER KONUSUNDA; TEKNİK ŞARTNAME, İDARİ ŞARTNAME, SÖZLEŞME TASARISI, SAĞLIK BAKANLIĞI MEVZUATI VE İHALE İLE İLGİLİ TÜM KANUN/YÖNETMELİK/TEBLİĞ HÜKÜMLERİ GEÇERLİDİR.4-ÇEŞİTLİ İHTİLAFLAR OLMAMASI İÇİN İHALE DÖKÜMANI SATILIRKEN GERÇEK VEYA TÜZEL KİŞİLERDEN İMZA YETKİLİSİ OLDUĞUNA DAİR BELGE VEYA VEKALETNAME İSTENECEKTİR.5-İSTEKLİLER SAĞLIK BAKANLIĞI ULUSAL BİLGİ BANKASI (UBB) KAYDINI TEVSİK ETMELERİ GEREKMEKTEDİR.6-İSTEKLİLER TEKNİK ŞARTNAMEYE UYGUNLUK TAAHHÜTNAMESİNİ TEKLİF ZARFINDA SUNMALARI GEREKMEKTEDİR.7-İHALE KONUSU DEMİRBAŞLAR 11.08.2005 TARİH VE 25903 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİREN YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI ENFEKSİYON KONTROL YÖNETMELİĞİ HÜKÜMLERİNE UYGUN OLACAKTIR. İSTEKLİLER İHALE KONUSU DEMİRBAŞLARIN BU YÖNETMELİĞİN HÜKÜMLERİNE UYGUN OLDUĞUNA DAİR NOTER ONAYLI TAAHHÜTNAMEYİ TEKLİF ZARFINDA SUNMAK ZORUNDADIR.
Tıbbi Cihaz Kalemleri Listesi
S.No BransKodu BransAd Adet Tic. Sunum Şekli Açıklama
1 99 TIBBİ DEMİRBAŞ 6 ADET EL DOPLERİ
2 99 TIBBİ DEMİRBAŞ 7 ADET NEBULİZÖR CİHAZI
3 99 TIBBİ DEMİRBAŞ 4 ADET EKG CİHAZI
4 99 TIBBİ DEMİRBAŞ 15 ADET MONİTÖR
5 99 TIBBİ DEMİRBAŞ 2 ADET LARENGOSKOP CİHAZI
6 99 TIBBİ DEMİRBAŞ 3 ADET AMBU CİHAZI
7 99 TIBBİ DEMİRBAŞ 5 ADET SOĞUK BUHAR CİHAZI
8 99 TIBBİ DEMİRBAŞ 5 ADET ASPİRATÖR CİHAZI.
9 99 TIBBİ DEMİRBAŞ 3 ADET ASPİRATÖR CİHAZI (PEDİATRİK)
10 99 TIBBİ DEMİRBAŞ 2 ADET DEFİBİLATÖR CİHAZI
11 99 TIBBİ DEMİRBAŞ 6 ADET OTOSKOP
12 99 TIBBİ DEMİRBAŞ 4 ADET PALSOKSİMETRE
13 99 TIBBİ DEMİRBAŞ 9 ADET TANSİYON ALETİ(YETİŞKİN)
14 99 TIBBİ DEMİRBAŞ 3 ADET ACİL YARDIM ÇANTASI(ERİŞKİN)
15 99 TIBBİ DEMİRBAŞ 22 ADET OKSİJEN TÜPÜ BAŞLIĞI MANOMETRE
16 99 TIBBİ DEMİRBAŞ 3 ADET AMBU CİHAZI (PEDİATRİK)
17 99 TIBBİ DEMİRBAŞ 2 ADET PANSUMAN ARABASI
18 99 TIBBİ DEMİRBAŞ 2 ADET DOĞUM MASASI, JİNEKOLOJİK
19 99 TIBBİ DEMİRBAŞ 4 TAKIM HEGAR - BUJİ SETİ (nitelik:1mm-17.5 cm) (uzunluk:18.5cm)
20 99 TIBBİ DEMİRBAŞ 6 ADET WİNTER (nitelik eğilimli, uzunluk 29.5cm)
21 99 TIBBİ DEMİRBAŞ 2 TAKIM KESKİN KÜRET (KÜÇÜK BOY) (nitelik:4.5mm-12mm, uzunluk:36cm-39.5cm)
22 99 TIBBİ DEMİRBAŞ 2 ADET KESKİN KÜRET(ORTA BOY) (nitelik:14mm-23mm, uzunluk:34.5cm-36cm)
23 99 TIBBİ DEMİRBAŞ 2 ADET KESKİN KÜRET(BÜYÜK BOY) (nitelik:15mm-23.5mm, uzunluk:34.5cm-36cm)
24 99 TIBBİ DEMİRBAŞ 2 ADET NST CİHAZI İKİZ
25 99 TIBBİ DEMİRBAŞ 11 ADET KESME MAKASI (eğilimli:15cm)
26 99 TIBBİ DEMİRBAŞ 19 ADET EPİZYO MAKAS (18cm)
27 99 TIBBİ DEMİRBAŞ 6 ADET SPEKÜLÜM (90*36mm)
28 99 TIBBİ DEMİRBAŞ 1 ADET SPEKÜLÜM CUSCO
29 99 TIBBİ DEMİRBAŞ 4 TAKIM VALF SET (çap:95*39mm, uzunluk:20cm)
30 99 TIBBİ DEMİRBAŞ 15 ADET PORTEGÜ DÜZ (20cm)
31 99 TIBBİ DEMİRBAŞ 22 ADET OVER PENSİ (DÜZ DİŞLİ, 24CM)
32 99 TIBBİ DEMİRBAŞ 12 ADET HEMOSTATİK DOKU PENSİ (DÜZ, 14CM)
33 99 TIBBİ DEMİRBAŞ 22 ADET TENEKÜLÜM (25CM)
34 99 TIBBİ DEMİRBAŞ 3 ADET KAN ISITMA CİHAZI.
35 99 TIBBİ DEMİRBAŞ 2 ADET OKSİJEN REGÜLATÖRÜ(FİSHER PAYLAL ISITICI)
36 99 TIBBİ DEMİRBAŞ 1 ADET VAKKUM CİHAZI
37 99 TIBBİ DEMİRBAŞ 1 ADET SEDYE
38 99 TIBBİ DEMİRBAŞ 2 ADET TEKERLEKLİ SANDALYE
39 99 TIBBİ DEMİRBAŞ 1 ADET TIBBİ ALET SEHPASI
40 99 TIBBİ DEMİRBAŞ 3 ADET SÜT SAĞMA CİHAZI
41 99 TIBBİ DEMİRBAŞ 8 ADET STETESKOP
42 99 TIBBİ DEMİRBAŞ 10 ADET OKSİJEN SATÜRASYON CİHAZI (PORTATİF)
43 99 TIBBİ DEMİRBAŞ 6 ADET DOKU PENSETİ (DİŞLİ)
44 99 TIBBİ DEMİRBAŞ 12 ADET ORGAN-DOKU PENSİ(DİŞLİ-DÜZ, 24m)
45 99 TIBBİ DEMİRBAŞ 13 ADET BİYOPSİ PENSİ (DÜZ, 24CM)
46 99 TIBBİ DEMİRBAŞ 6 ADET UTERİN TENEKÜLÜM PENSİ
47 99 TIBBİ DEMİRBAŞ 1 ADET RENKLİ DOPPLER ULTRASONOGRAFİ
48 99 TIBBİ DEMİRBAŞ 4 ADET SİYAH BEYAZ ULTRASONOGRAFİ
49 99 TIBBİ DEMİRBAŞ 2 ADET MİKRO PORTEGÜ(CASTROVİEJO)16 MM
50 99 TIBBİ DEMİRBAŞ 2 ADET BİSTÜRİ SAPI(KÜÇÜK A1-107 12, 5 CM)
51 99 TIBBİ DEMİRBAŞ 2 ADET MAKAS(STEVANS A4 252)
52 99 TIBBİ DEMİRBAŞ 2 ADET MAKAS(METZENBAUM A3 707 23 CM)
53 99 TIBBİ DEMİRBAŞ 1 ADET MAKAS(DEBAKEY A3 770 22 CM)
54 99 TIBBİ DEMİRBAŞ 1 ADET MİKRO MAKAS (MÜLLER A4 185 12 CM)
55 99 TIBBİ DEMİRBAŞ 1 ADET MİKRO MAKAS (MÜLLER A4 187 12 CM)
56 99 TIBBİ DEMİRBAŞ 2 ADET PENS(LARYNGUSCOPES X1 740 15 CM)
57 99 TIBBİ DEMİRBAŞ 1 ADET PENS(LARYNGUSCOPES 741 20 CM)
58 99 TIBBİ DEMİRBAŞ 1 ADET PENS(LARYNGUSCOPES 742 25 CM)
59 99 TIBBİ DEMİRBAŞ 10 ADET BİSTÜRİ SAPI (BÜYÜK A1 114)
60 99 TIBBİ DEMİRBAŞ 1 ADET ASPİRATÖR UCU (SUCTION TUBES 3, 0 MM)
61 99 TIBBİ DEMİRBAŞ 1 ADET ASPİRATÖR UCU (SUCTION TUBES 5, 0 MM)
62 99 TIBBİ DEMİRBAŞ 1 ADET STİLE (PROBES A2 815 10 CM)
63 99 TIBBİ DEMİRBAŞ 1 ADET STİLE (PROBES A2 816 16 CM)
64 99 TIBBİ DEMİRBAŞ 1 ADET STİLE (PROBES A2 820 07+08 MM)
65 99 TIBBİ DEMİRBAŞ 1 ADET STİLE (PROBES A2 821 09 MM)
66 99 TIBBİ DEMİRBAŞ 1 ADET RAYDINGIL(DİSSECTING BABY A98 14 CM)
67 99 TIBBİ DEMİRBAŞ 1 ADET HEMOSTATİK FORSEPS( A7 165 19.5 CM)
68 99 TIBBİ DEMİRBAŞ 1 ADET HEMOSTATİK FORSEPS ( A7 166 22 CM)
69 99 TIBBİ DEMİRBAŞ 1 ADET HEMOSTATİK FORSEPS ( A7 167 23 CM)
70 99 TIBBİ DEMİRBAŞ 1 ADET KLEMP(ALTRAUMA A8 161)
71 99 TIBBİ DEMİRBAŞ 1 ADET KLEMP(ALTRAUMA A8 162)
72 99 TIBBİ DEMİRBAŞ 4 ADET MİKRO ADSON(DİŞSİZ B3-70 12 CM)
73 99 TIBBİ DEMİRBAŞ 2 ADET MİKRO ADSON(DİŞLİ B3-84 12 CM)
74 99 TIBBİ DEMİRBAŞ 6 ADET MİKRO ADSON(DİŞLİ B3-98 15 CM)
75 99 TIBBİ DEMİRBAŞ 2 ADET DE BAKEY (B3 833 16 CM)
76 99 TIBBİ DEMİRBAŞ 2 ADET DE BAKEY (B3 834 20 CM)
77 99 TIBBİ DEMİRBAŞ 2 ADET FREER (B4 530 15 CM)
78 99 TIBBİ DEMİRBAŞ 2 ADET WOSND (B4 70 17 CM)
79 99 TIBBİ DEMİRBAŞ 2 ADET LANGENBECK (B4 798 16 CMX6 MM)
80 99 TIBBİ DEMİRBAŞ 2 ADET MASİNK(B4 98 14 CM)
81 99 TIBBİ DEMİRBAŞ 2 ADET LANGENBECK (B4 608 83X15 MM)
82 99 TIBBİ DEMİRBAŞ 2 ADET ABDOMİNAL RECTARTORS (B4 670)
83 99 TIBBİ DEMİRBAŞ 2 ADET ABDOMİNAL RECTARTORS (B4 672)
84 99 TIBBİ DEMİRBAŞ 1 ADET ADSON (SELF-RETAİNİNG RECTARTORS B5-130 13 CM)
85 99 TIBBİ DEMİRBAŞ 1 ADET GÖĞÜS EKARTÖRÜ (FİNOCHIETO L 802.00 18X21 MM)
86 99 TIBBİ DEMİRBAŞ 1 ADET GÖĞÜS EKARTÖRÜ (BLODES L 807.00 28X32 MM)
87 99 TIBBİ DEMİRBAŞ 1 ADET GÖĞÜS EKARTÖRÜ (FİNOCHIETO L 811.00 65X65 MM)
88 99 TIBBİ DEMİRBAŞ 1 ADET ALLISON (SPATULAS K.625.02 25.5 CM)
89 99 TIBBİ DEMİRBAŞ 1 ADET ALLISON (SPATULAS K.625.025 32 CM)
90 99 TIBBİ DEMİRBAŞ 1 ADET DE BAKEY (ASPİRATÖR UCU) J.304 00 3.0 MM 27.5 CM)
91 99 TIBBİ DEMİRBAŞ 1 ADET KEMİK KÜRETİ (SİMON N500.06 24 CM)
92 99 TIBBİ DEMİRBAŞ 2 ADET DİŞSİZ PENSET (MİCRO ADSEN D 204.00 12 CM)
93 99 TIBBİ DEMİRBAŞ 2 ADET HASSAS MAKAS (C715.0013 CM)
94 99 TIBBİ DEMİRBAŞ 1 ADET DAMAR MAKASI (POHS-SMITH C511.01.22 CM)
95 99 TIBBİ DEMİRBAŞ 1 ADET THOMSON-WALKER MESANE RECTARTORS(MILIN B5.640)
96 99 TIBBİ DEMİRBAŞ 1 ADET BÖBREK TAŞI PENSLERİ(PEDİATRİK-RANDAL SETİ-5)
97 99 TIBBİ DEMİRBAŞ 1 ADET BÖBREK KLEMBİ GUYON (469.02 G470.02 WERTHEM)
98 99 TIBBİ DEMİRBAŞ 2 ADET MESANE EKARTÖRLERİ (ST.MARKS.K725.0 29 CM)
99 99 TIBBİ DEMİRBAŞ 1 ADET REKTAL SPEKÜLÜM SIMS L 705.02)
100 99 TIBBİ DEMİRBAŞ 2 ADET BAĞIRSAK KLEMBLERİ KOCHER H360.02
101 99 TIBBİ DEMİRBAŞ 2 ADET BAĞIRSAK KLEMBİ BABY KOCHER H350
102 99 TIBBİ DEMİRBAŞ 1 ADET BAĞIRSAK KLEMBİ BABY KOCHER H351
103 99 TIBBİ DEMİRBAŞ 1 ADET BAĞIRSAK KLEMBİ BABY KOCHER H352
104 99 TIBBİ DEMİRBAŞ 1 ADET REKTAL SPEKÜLÜM SIMS 705.04
105 99 TIBBİ DEMİRBAŞ 1 ADET ÜRETRA SONDASI (JO95.06-JO95.20 SET)
106 99 TIBBİ DEMİRBAŞ 2 ADET DEAVER B4 183 23 CMX25 MM
107 99 TIBBİ DEMİRBAŞ 1 ADET VAGİNAL SPEKÜLÜM(CUSCO L-771.04 110X30 MM)
108 99 TIBBİ DEMİRBAŞ 2 ADET VAGİNAL SPEKÜLÜM(PREISKY K 683.04 130X30 MM)
109 99 TIBBİ DEMİRBAŞ 2 ADET UTERİN TENEKÜLÜM PENSİ(MUSEUX) E 380 04 24 CM
110 99 TIBBİ DEMİRBAŞ 20 ADET DİŞSİZ PENSET (DSEKSİYON PENSETİ) D 240.05.20 CM
111 99 TIBBİ DEMİRBAŞ 2 ADET DİŞSİZ PENSET D 238.00 20 CM
112 99 TIBBİ DEMİRBAŞ 2 ADET DAMAR KLEMBİ (DE BAKEY SATINSKY-H.571 00 24 CM-32 MM)
113 99 TIBBİ DEMİRBAŞ 2 ADET DAMAR KLEMBİ (DE BAKEY SATINSKY-H.477 01 26.5 CM)
114 99 TIBBİ DEMİRBAŞ 30 ADET ÇİFT KANALLI VOLÜMETRİK İF. PM.
115 99 TIBBİ DEMİRBAŞ 1 ADET NON İNVAZİV TRANSKUTAN PCO2, SP02 VE PR ÖLÇÜM MONİTÖRÜ
116 99 TIBBİ DEMİRBAŞ 2 ADET AZOT BAŞLIĞI
117 99 TIBBİ DEMİRBAŞ 1 ADET HASTA TRANSFER SİSTEMİ (ROLBORD) MİNDERİ
118 99 TIBBİ DEMİRBAŞ 4 ADET CERRAHİ CONTAİNERS SEPETİ(BÜYÜK) K2 450-480X250X30 MM)
119 99 TIBBİ DEMİRBAŞ 4 ADET CERRAHİ CONTAİNERS SEPETİ(KÜÇÜK) K2 993-257X125X50 MM-ENİ GENİŞ)
120 99 TIBBİ DEMİRBAŞ 5 ADET CERRAHİ CONTAİNERS SEPETİ K2 490-255X250X30 MM)ENİ DAR
121 99 TIBBİ DEMİRBAŞ 2 ADET CİHAZ SEHPASI
122 99 TIBBİ DEMİRBAŞ 2 ADET TERLİK ARABASI
123 99 TIBBİ DEMİRBAŞ 6 ADET AMELİYATHANE DOLABI
124 99 TIBBİ DEMİRBAŞ 1 ADET AMELİYATHANE TAVAN LAMBASI
125 99 TIBBİ DEMİRBAŞ 2 ADET RADYAN ISITICI.
126 99 TIBBİ DEMİRBAŞ 4 ADET AMALİYATHANE CERRAHİ ALET MASASI
127 99 TIBBİ DEMİRBAŞ 4 ADET KROM PASLANMAZ ÇELİK RAFLAR
128 99 TIBBİ DEMİRBAŞ 3 ADET METAL BASAMAK.
129 99 TIBBİ DEMİRBAŞ 7 ADET ÇÖP KOVASI(METAL)
130 99 TIBBİ DEMİRBAŞ 1 ADET MASKE BONE DOLABI
131 99 TIBBİ DEMİRBAŞ 3 ADET SEHPA KÜVETLİ(TEKLİ)
132 99 TIBBİ DEMİRBAŞ 4 ADET KÜVÖZ CİHAZI
133 99 TIBBİ DEMİRBAŞ 6 ADET FOTOTERAPİ CİHAZI.
134 99 TIBBİ DEMİRBAŞ 2 ADET PORTABL MEKANİK VENTİLATÖR
135 99 TIBBİ DEMİRBAŞ 3 SET LARİNGOSKOP SETİ (PEDİATRİK)
136 99 TIBBİ DEMİRBAŞ 1 ADET BLANKET ISITICI
137 99 TIBBİ DEMİRBAŞ 4 TAKIM BUMM KÜRET (nitelik: 23.5mm-28.5mm, uzunluk:31cm)
138 99 TIBBİ DEMİRBAŞ 2 TAKIM VALF (çap:112*45mm, uzunluk:23cm)
139 99 TIBBİ DEMİRBAŞ 4 TAKIM VALF (çap:95*45mm, uzunluk:23cm)
140 99 TIBBİ DEMİRBAŞ 3 ADET NOVAK BİYOPSİ KÜRETİ (24CM)
141 99 TIBBİ DEMİRBAŞ 30 ADET PENSET (BÜYÜK, UZUNLUK 18CM)
142 99 TIBBİ DEMİRBAŞ 2 ADET HİSTEROMETRİ (NİTELİK:4mm, UZUNLUK: 33cm)
143 99 TIBBİ DEMİRBAŞ 4 ADET KOHER PENSİ (çap:6-1/4mm, uzunluk:20cm)
144 99 TIBBİ DEMİRBAŞ 2 ADET KESME MAKASI (eğilimli:16, 5cm)
145 99 TIBBİ DEMİRBAŞ 2 ADET KESME MAKASI (eğilimli:17, 5cm)
146 99 TIBBİ DEMİRBAŞ 2 ADET KESME MAKASI (düz:15cm)
147 99 TIBBİ DEMİRBAŞ 4 ADET KESME MAKASI (düz:16, 5cm)
148 99 TIBBİ DEMİRBAŞ 2 ADET KESME MAKASI (düz:17, 5cm)
149 99 TIBBİ DEMİRBAŞ 6 ADET CERRAHİ MAKAS (eğri tek kanat sivri 17.5cm)
150 99 TIBBİ DEMİRBAŞ 4 ADET SPEKÜLÜM (80*24mm)
151 99 TIBBİ DEMİRBAŞ 4 ADET SPEKÜLÜM (80*32mm)
152 99 TIBBİ DEMİRBAŞ 6 ADET SPEKÜLÜM (110*37mm)
153 99 TIBBİ DEMİRBAŞ 10 ADET PORTEGÜ DÜZ (23cm)
154 99 TIBBİ DEMİRBAŞ 10 ADET OVER PENSİ (EĞRİ DİŞLİ 24CM)
155 99 TIBBİ DEMİRBAŞ 30 ADET HEMOSTATİK DOKU PENSİ (DÜZ, 20CM)
156 99 TIBBİ DEMİRBAŞ 30 ADET HEMOSTATİK DOKU PENSİ (EĞRİ, 20CM)
157 99 TIBBİ DEMİRBAŞ 15 ADET PENSET (ORTA, UZUNLUK:18CM)
158 99 TIBBİ DEMİRBAŞ 1 ADET BİYOPSİ PENSİ (TABANCA, 24CM)
159 99 TIBBİ DEMİRBAŞ 6 ADET BİYOPSİ PENSİ (DÜZ YUVARLAK UÇLU, UZUNLUK:28.5CM)
160 99

İhale yapan Kurumdan satın alınan ihale dosyası ve ekleri asıldır.


1495572350