İhale Duyurusu  

İhale Detayı
Bu ihalenin tarihi geçmiş.
KİK* Dosya No: 2009/97208
İşin AdıSu Sondaj Kuyusu Açtırılması İşi Yaptırılacaktır.
KurumDsi Iv.Bölge Müdürlüğü Iv/3 Sondaj Şube Müdürlüğü
İşin TürüYapımİhale Tarihi18/08/2009 SalıSaati10:00İlKONYA
İlan Metni

maketable2(18)
1. İdarenin
a ) Adresi : Ankara yolu No:171 42060 Selçuklu / KONYA
b ) Telefon ve Faks Numarası : 332 2332720 - 332 2355767
c)Elektronik Posta Adresi : sondaj.konya@dsi.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) :
2. İhale konusu yapım işinin
a ) Niteliği, Türü ve Miktarı : 25 Adet, Toplam 4010 Metre Su Sondaj Kuyusu
b ) Yapılacağı Yer : Konya
c ) İşe Başlama Tarihi : Sözleşmenin yapıldığının tebliğ tarihinden itibaren5 (beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır
ç ) İşin Süresi : Yer tesliminden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
3. İhalenin
a ) Yapılacağı Yer : Konya Dsi Iv/3 Sondaj Şube Müdürlüğü
b ) Tarihi - Saati : 18.08.2009 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi yada Esnaf ve Sanatkarlar Odası Belgesi.4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan ya da ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6. - Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
4.3.1. İş deneyim belgeleri:: Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin %80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler, 4.3.2. Organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler    a) Anahtar Teknik Personel istenilmemektedir.   b) Teknik Personel İstenilen teknik personel sayısı ve niteliği aşağıda yazılmıştır. Yüklenici, İşin belirlenen süre içinde bitirilmesini sağlayacak sayı ve nitelikte teknik personeli iş yerinde devamlı olarak bulundurmak zorundadır.Kuyu açımı safhasında en az 5 yıl tecrübeli bir veya daha fazla Jeoloji, Jeofizik veya Maden Mühendisini (veya Yüks.Müh.) devamlı bulundurmak zorundadır.Her Sondaj makinası için vardiyada "Sondör Yeterlilik Belgesi"ne sahip bir sondör kuyu sahasında bulundurulacaktır.4.3.3. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgelerYüklenici, bu iş´te kullanılmak üzere ve işin zamanında bitirilmesini sağlayacak sayıda, bu işi yapabilecek kapasite ve özelliklere sahip sondaj makinası/makinaları, teçhizat ve ekipmanı temin edecek ve iş yerinde devamlı bulunduracaktır. Yüklenici sondaj makinası/makinaları ile ilgili bilgileri istenilmesi halinde idarenin onayına sunacaktır.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1 Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: Yapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzer işlere dair tebliğde yer alan A/V grubu işler, Sıcak su sondajları ve Petrol sondajları benzer iş olarak kabul edilecektir. 4.4.2 Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri; a-Jeoloji Mühendisliği b-Jeofizik Mühendisliği c-Maden Mühendisliğidir. dir
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Dsi Iv/3 Sondaj Şube Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini,Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günü olmalıdır.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
Diğer Hususlar:SU SONDAJ KUYULARI İLE İLGİLİ BİLGİLER:
Sıra No Kuyu Yeri Miktar (Adet) Kuyu Derinliği (Metre) Toplam Derinlik (Metre)
1 Konya - Ilgın - Çavuşçugöl 8 150 1200
2 Konya - Ilgın - Argıthanı 7 175 1225
3 Konya - Ilgın - Olukpınar 6 150 900
4 Konya - Meram - Kayadibi 3 175 525
5 Konya - Çeltik - Gökpınar 1 160 160
TOPLAM 25 ADET KUYU TOPLAM DERİNLİK 4010 METRE

İhale yapan Kurumdan satın alınan ihale dosyası ve ekleri asıldır.


1495572358