İhale Duyurusu  

İhale Detayı
Bu ihalenin tarihi geçmiş.
KİK* Dosya No: 2009/94846
İşin AdıGaz Kromatografisi/Kütle Spektrometre Cihazı ile Aksesuarları ve Sarf Malzemeleri Satın Alınacaktır.
KurumT.C. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü
İşin TürüMal Alımıİhale Tarihi28/08/2009 CumaSaati10:00İlANKARA
İlan Metni

maketable2(17)
1. İdarenin
a ) Adresi : Dikmen Cad. No:89 A.Ayrancı/Çankaya/ANKARA
b ) Telefon ve Faks Numarası : 312 4122460 - 312 4122460
c)Elektronik Posta Adresi : 1nolusatinalma@egm.gov.tr.
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : www.egm.gov.tr
2. İhale konusu malın
a ) Niteliği, Türü ve Miktarı : 2 Adet Gaz Kromatografisi/Kütle Spektrometre Cihazı ile 32 Kalem Aksesuarları ve Sarf Malzemeleri Alımı
b ) Teslim Yeri(leri) : İzmir ve İstanbul Kriminal Polis Laboratuarı Müdürlüğüne Montajı Yapılmak Üzere Emniyet Genel Müdürlüğü İkmal ve Bakım Daire Başkanlığı Depo Şube Müdürlüğü (İstanbul Yolu 7.Km Bölge Trafik Yanı Yenimahalle /Ankara) Adresine Teslim Edilecektir.
c ) Teslim Tarihi : Sözleşmenin İmzalanıp Notere Tastik Ettirilmesine Müteakip 70(Yetmiş) Takvim Günüdür.
3. İhalenin
a ) Yapılacağı Yer : Emniyet Genel Müdürlüğü İkmal ve Bakım Daire Başkanlığı İhale Salonu (Dikmen Cad. No:89 O Blok 2.Kat A.Ayrancı/Çankaya/Ankara)
b ) Tarihi - Saati : 28.08.2009 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası yada ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi; 4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,
4.1.5. İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman,            Teknik şartnamede istenilen şartlar madde madde tek tek ayrıntılı olarak yanıtlanacak, bu yanıtlar kabul ediyoruz, evet gibi kısa şekilde geçiştirilmeyecektir Sistemi oluşturan tüm parçalara ilişkin teknik nitelikleri gösteren orijinal kataloglar verilecektir.            Sistemi oluşturan tüm birimlere ilişkin sarf malzemesi, yedek parça ve aksesuarlar siparişlerine esas katalog numaraları ve fiyatları ile birlikte bir liste halinde verilecektir.            Teklif veren firmalar, kalibrasyon ve validasyon bedelini döviz cinsinden teklif dosyalarında sunacaklardır.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 20 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Emniyet Genel Müdürlüğü İkmal ve Bakım Daire Başkanlığı 1 Nolu Satınalma Şube Müdürlüğü Eşik Değer Altı Mal Alımları Büro Amirliği Dikmen Cad. No:89 O Blok Kat:2 A.Ayrancı / Çankaya/Ankara adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem- kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle mal kalemi-kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
Diğer Hususlar:İHTİYAÇ LİSTESİ  
Sıra No Malzeme Cinsi Miktarı
0 Gaz Kromatografisi/Kütle Spektrometre (GC/MS) Cihazı  2 adet
Her bir cihazla birlikte verilmesi gereken aksesuar ve sarf malzemelerin listesi
1 GC için manuel şırınga (5 µL) 5 adet
2 Oto örnekleyici şırıngası (5 µL) 10 adet
3 Oto örnekleyici şırıngası (10 µL) 10 adet
4 En az 300 °C’a dayanıklı septum 300 adet
5 Vespel içerikli grafit ferrul (Kütle bağlantısı için) 30 adet
6 Liner için O-ring 30 adet
7 Grafit ferrul (Inlet bağlantısı için) 30 adet
8 Enjektör için gerekli (split ve splitless) "glass liner" 20 adet
9 Liner içine konulmaya uygun, cam fiberi yünü En az 250 gr
10 Inlet bloğu içerisinde varsa bakımda değişmesi gereken parçalar (Gold Seal) en az 10 adet
11 MS için gereken filamentler 10 adet
12 Mekanik ön pompa yağı 5 L
13 Ana vakum pompa yağı 1 L
14 Yazıcı için gerekli kartuş (siyah-beyaz, yüksek kapasiteli) 4 adet
15 Kullanıcı düzeyinde bakımı ve servisi için gerekli aletleri (kolon takma kiti, kolon temizleme kiti, kolon kesici, septum ve ferrul çıkarıcı, tornavidalar, pense vb.) içeren bir bakım, onarım, temizleme kiti 1 adet
16 0.25 mm iç çaplı 0.25 mikrometre film kalınlıklı 30m fused silica, "low bleed", DB-5ms veya HP-5ms tipi kapiler kolon 5 adet
17 GC/MS analizleri için uygun saflıkta (%99.999) Helyum gazı ile dolu tüp 2 adet
18 Helyum gazına uygun manometre (filtre ve tertibatı) 2 adet
19 Gaz tüpleri için, içerdiği gaza uygun nem, safsızlık ve oksijen filtreleri 4’er adet
20 Gaz tüplerinin her biri için duvara monte kiti 1’er adet
21 0.1-100 mL aralığında 0.1 mL hassasiyet ile ölçüm yapabilen, dijital göstergeli, ölçüm sıcaklığı aralığı 10-120 °C olan akış ölçer 1 adet
22 Otomatik numune verme sistemi şişesi 1000 adet
23 Önceden yerleştirilmiş septalı ve vidalı kapak 1000 adet
24 Şişe muhafaza kabı (vial station) 1 adet
25 Değişik boyutlarda düşük hacimli numune ekleri (insert) en az 5’er adet
26 Nylon 66 şırınga filtresi ve bu filtreler için uygun plastik şırınga 1000’er adet
27 Kırmızı kolon işaretleme kalemi (Marker) 5 adet
28 PFTBA kalibrasyon maddesi 2 ml
29 Doğrudan numune verme sistemi için gerekli tüketim malzemeleri ve katı ve sıvı numuneler için numune verme kabı 250’şer adet olmak üzere, 500 adet
30 Bilgisayar 1 adet
31 Yazıcı 1 adet
32 Otomatik Numune verme sistemi (Oto örnekleyici) 1 adet

İhale yapan Kurumdan satın alınan ihale dosyası ve ekleri asıldır.


1495578111