İhale Duyurusu  

İhale Detayı
Bu ihalenin tarihi geçmiş.
KİK* Dosya No: inc/00711403
İşin Adı2 adet araç satış duyurusu
KurumPTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İşin TürüMal Satışıİhale Tarihi25/08/2009 SalıİlANTALYA
İlan Metni

Tarihi07-08-2009
İhale Tarihi25-08-2009
İhale Konusu2 adet araç satış duyurusu
AçıklamaANTALYA PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ
ARAÇ SATIŞ DUYURUSU

İHALE KONUSU:
a) İşin Konusu: 3 adet araç satılmasıdır. KDV HARİÇ
ARACIN CİNSİ/MARKA MODELİ PLAKA NO RENGİ MUHAMMEN BEDELİ HASAR ORANI
OTOMOBİL RENAULT 21
CONCORDE 1991 07 AGU 88 GRİ FÜME 3.000,00 TL ARACIN KLİMASI ÇALIŞMIYOR
BAKIM İSTİYOR, ÖNDÜZEN VE
DİREKSİYON KUTUSU ARIZALI
TOFAŞ-FİAT 1991 07 SP 088 SİYAH 2.100,00 TL ARACIN BAKIM ONARIMI GEREKİYOR
KARTAL MUAYENESİ YOK

b) İdarenin Adı: Antalya PTT Başmüdürlüğü
c) İdarenin Adresi: Deniz Mah. Güllük Cad. No: 5 K:6 ANTALYA
d) İrtibat: a mail: antalya_malz@ptt.gov.tr Tel:0.242.243 32 40 Faks:0.242.244 01 94
e)İhale usulü: Pazarlık Usulü.
f) ihale tarih ve saati : 25/08/2009 günü saat 10.00’da
g) Tekliflerin nereye verileceği: Antalya PTT Başmüdürlüğü İdari ve Sosyal İşler Müdürlüğü 6. kat 602 no’lu oda
h) İhaleye katılabilmek için gereken belgeler.
1) Tebligat adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi.
2) Teklif mektubu.
3) Geçici teminat ihale zarfının içine koyacaklardır.
4) ihale şartnamesini alan her istekli ihale şartlarını kabul etmiş sayılır
ı) TEKLİFLERİN SUNULMASI:
(1) İhaleye ait teklif mektubu ve teminata ilişkin belge dahil istenen tüm belgeler bir zarf içine konularak sunulur.
(2) İstekli veya teklif vermeye yetkili kılınan kişi tarafından zarfın ağzı kapatılarak imzalanır ve kaşelenir veya mühürlenir. Bu zarfın üzerinde isteklinin adı, soyadı veya ticari unvanı, açık adresi veya bu bilgileri taşıyan kaşesi, teklifin hangi ihaleye ait olduğu ve ihaleyi yapan birimin açık adresi belirtilir.
(3) Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar verilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın iade edilir. Teklifler kayıtlı gönderi olarak posta yoluyla da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulamayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir ve değerlendirmeye alınmaz.
(4) Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez.
(5) İstekliler teklif mektubunu sunmakla ihale dokümanında belirtilen bütün koşulları kabul etmiş sayılır.

i) Tekliflerin geçerlilik süresi: 60 gün
j) İş artırım şartları: İştirakçiler araç başına istenilen geçici teminat miktarını önceden yatırmak kaydıyla istedikleri araçların açık artırmasına katılabilirler.
k) İhale konusu işin tamamına veya bir kısmına teklif verilmesi: Geçici teminatın yatırılması şartıyla işin tamamına teklif verilebileceği gibi seçtikleri araç teklif verilebilir.
l) Vergi, resim ve harçlar ile sözleşme ile ilgili diğer giderlerin kimin tarafından ödeneceği,
1) Vergi Dairesi harçları ile trafik alım-satım ve plaka devir işlem masrafları.
2) Bu satışla ilgili her türlü vergi, resim ve harçlar, Alıcıya aittir.

m) GEÇİCİ VE KESİN TEMİNAT ORANLARI İLE TEMİNATLARA AİT ŞARTLAR:
(1) Geçici teminat bedeli, muhammen bedelinin % 3’ünden az olamaz.
(2) İdare tarafından belirtilen tutardan daha az geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.
(3) Geçici teminat, mektup olarak verildiği takdirde süresi teklif geçerlilik süresinden en az otuz gün fazla olmak üzere isteklilerce belirlenir.
(4) Nakit para olarak verilecek teminat, ihale komisyonlarınca elden teslim alınmaz, idare veznesine yatırılarak makbuzları teklif zarfının içinde sunulur.
(5) Üzerinde ihale kalan istekli ile en yüksek ikinci teklif sahibi istekliye ait geçici teminat mektupları iade edilmez. Diğer isteklilere ait geçici teminatlar ise iade edilir.
(6) Üzerinde ihale kalan isteklinin geçici teminatı satış bedelinin yatırılması halinde istekli veya yetkili temsilcisine iade edilir. Ayrıca bu durumda en yüksek ikinci teklif sahibi isteklinin geçici teminatı da iade edilir.
(7) Süresi içerisinde idareye satış bedelinin yatırılmaması halinde protesto çekmeye ve ayrıca karar almaya gerek kalmaksızın ihale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir.
n) İhale gününden önce ihalenin iptal edilmesinde idarenin serbest olduğu: Kurum ihalenin herhangi bir safhasında, ihaleyi iptal etme, tehir etme veya gerçekleştirmekte serbest olup, istekliler itiraz hakkına sahip değildir.
o) TEMİNAT OLARAK KABUL EDİLECEK DEĞERLER:
a) Tedavüldeki Türk Parası veya Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca konvertibilitesi kabul edilen yabancı para.
b) Bankalar ve katılım bankaları tarafından verilen teminat mektupları.
c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler.
(2) Birinci fıkranın (c) bendinde belirtilen senetler ve bu senetler yerine düzenlenen belgelerden nominal değere faiz dahil edilerek ihraç edilenler, ana paraya tekabül eden satış değeri üzerinden teminat olarak kabul edilir.
(3) Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.

p) İhale teklif zarfları 25/08./2009 günü saat:10.00’e kadar Antalya PTT Başmüdürlüğü İdari ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne elden teslim edilebilir:
r) İhale konusu işin başlama ve bitirme tarihi, yapılma yeri, teslim şartları: İhale, .25./08/2009 günü saat 10.00’da açık arttırma usulü ile Antalya PTT Başmüdürlüğü ihale solonun da yapılacaktır.
Satılacak araçlar iş günlerinde 09.00-12.30/ 13.30-17.30 saatleri arasında park edildiği yerde, Antalya Posta İşleme Merkez Müdürlüğü Arapsuyu Mahallesi 600 Sok No: 1 adresinde bulunan Otoparkında görülebilir. Alıcılar aracı hiçbir şekilde deneme ve çalıştırma işlemine tabi tutulamaz, aracın ön camında yazılı bulunan mevcut durumunu kabul etmiş sayılırlar ve herhangi bir ilave talepte bulunamazlar.
s) Ödeme yeri: Antalya PTT Başmüdürlüğü Muhasebe Müdürlüğü’dür.
t) Gerekli açıklamalar, şartnamesinde mevcut olup, şartnameler Antalya PTT Başmüdürlüğü İdari ve Sosyal İşler Müdürlüğü 6 kat 602 ANTALYA adresinden ücretsiz temin edilebilir.
u) SATIŞ ŞEKLİ :
Yukarıda belirtilen KDV hariç tespit edilen muhammen bedel üzerinden açık artırma usulü ile satış yapılacaktır.

ü) TESLİMAT ve ÖDEME ŞEKLİ :
İhale kendisinde kalan alıcı, ihalenin kesinleşmesini müteakip en geç 10 (On) iş günü içerisinde araç bedelini peşin olarak Başmüdürlüğümüz veznesine yatırarak alınacak fatura ile aracın Vergi Dairesinden Taşıt Alım Vergisini yatırdığı, Trafik Şube Müdürlüklerinden de Tescil işlemlerinin tamamlandığını gösterir belgelerin ibrazını müteakip en geç 10 (on) gün içerisinde aracı alacaklardır. (Tescil işlemi için araç tespite götürülmesi gerekmesi halinde, bir İdare personeli nezaretinde, birlikte götürülecektir).
Söz konusu araçlar, belirtilen sürede teslim alınmadığı takdirde her geçen gün için teslim alınmayan araç bedelinin % 05 (Binde beş) nispetinde gecikme cezası alınacaktır.
Cezalı müddet 10 (on) gündür. Bu müddet içerisinde teslim alınmayan araçlar, gecikme cezası ödenmek şartıyla teslim alınacaktır. Cezalı sürenin 10 (on) günü de geçmesi ve araç teslim alınmaması halinde geçici teminat irat kaydedilecektir.

v) İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR
Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamazlar:
1) İhaleyi yapan idarenin ihale yetkilileri
2)İhale yapan idarenin ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar.
3) (1) ve (2) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlat edinenleri.
4) (1), (2) ve (3) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri.
Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.


y) DİĞER ŞARTLAR :

1)Muhammen bedeller KDV hariç olarak tespit edilmiş olup, açık artırmada verilecek fiyatlarda da KDV hariç olacaktır. Panel ve binek tipi araçlarda KDV % 1, diğer tip araçlarda ise KDV % 18’dir.
2)İştirakçiler araç başına istenilen geçici teminat miktarını yatırmak kaydıyla istedikleri araç sayısı kadar ihaleye katılabilirler.
3)Araçların nakliyesi alıcıya aittir.
4)İş bu şartnamede, alıcının gösterdiği adres Kanuni ikametgah adresi olacak ve bu adrese yazılacak her türlü tebligat geçerli olacaktır.
5)İş bu şartname tarafların imzası ile mukavele yerine kaimdir.
6)Kuruluşumuz 2886 sayılı Kanun, 4734 sayılı Kanuna tabi olmayıp, satışı kısmen veya tamamen yapıp yapmamakta serbesttir.
7)İhaleye katılacakların ihale saatinde Başmüdürlüğümüzde bulunmaları gerekmektedir.

z)İHTİLAFLARIN HALLİ :

İş bu ihaleden doğabilecek her türlü ihtilaflar için ANTALYA Mahkemeleri ve İcra Daireleri
yetkilidir.


İhale yapan Kurumdan satın alınan ihale dosyası ve ekleri asıldır.


1495578385