İhale Duyurusu  

İhale Detayı
Bu ihalenin tarihi geçmiş.
KİK* Dosya No: 2009/105135
İşin AdıTıbbi Sarf Malzeme Satın Alınacaktır
KurumGazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi
İşin TürüMal Alımıİhale Tarihi08/09/2009 SalıSaati10:00İlANKARA
İlan Metni

maketable2(17)
1. İdarenin
a ) Adresi : GAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ E/BLOK KAT:8 06500 BEŞEVLER / ANKARA
b ) Telefon ve Faks Numarası : 312 2025050 - 312 2129011
c)Elektronik Posta Adresi : gazitipihale@gazi.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) :
2. İhale konusu malın
a ) Niteliği, Türü ve Miktarı : Ekli Liste
b ) Teslim Yeri(leri) : Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Deposu Beşevler/Ankara
c ) Teslim Tarihi : İhale Konusu Mal/Mallar, İdarece Yazılı Sipariş ile Bildirilen Miktarda ve Yazılı Siparişin Yükleniciye Tebliğ Tarihini Müteakip 30 (Otuz) Takvim Günü İçinde İdaremiz Deposuna Teslim Edilecektir. Toplam Taahhüt Miktarı Peyderpey En Son 30.06.2010 Tarihine Kadar Tamamlanacaktır.
3. İhalenin
a ) Yapılacağı Yer : Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi E Blok 8. Kat İhale Salonu Beşevler/Ankara
b ) Tarihi - Saati : 08.09.2009 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi; 4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,
4.1.5. İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
4.3.1.    4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler    İstekli teklifini http://portal.huap.org/C17/KIK-Teklif%20Hazirlama/default.aspx adresindeki “İhale Teklif Hazırlama Programı” yazan bölümden hazırlayarak bu bilgileri bir CD’ye aktaracak ve bu CD’yi ihale teklif zarfı içinde sunacaktır. (TİTUBB’na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.)   4.3.1.2. Yetkili Kurum ve Kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler    İsteklinin teklif ettiği mal, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı olmalıdır. Her kalem için ayrı ayrı TİTUBB’da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, İlaç ve Tıbbi Cihaz Tanımlama Formunu ihale teklif zarfı içinde sunacaktır. 4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman, Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman, İstekli, teklif ettiği malın markasını, modelini, firma veya bayi tanımlayıcı numarasını, onaylı ürün barkod numarasını birim fiyat teklif cetvelinde veya ayrı bir sayfada teklif vermeye yetkili kişi veya kişilerce imzalı belgeyi verecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 25 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi E Blok 8. Kat İhale Salonu Beşevler/Ankara adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem- kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle mal kalemi-kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
Tıbbi Cihaz Kalemleri Listesi
S.No BransKodu BransAd Adet Tic. Sunum Şekli Açıklama
1 07E01AC06000000013 GREFTLER, ORGANİK, BONE MORPHOGENİC PROTEİNLER, EQUINE, KOLAJEN İÇERİKLİLERBİOCOLLAGEN BONE MATRİX PUTTY enjektable 1 CC 50 adet Demineralize kemik matriksi enjekte edilebilir Putty 1 cc
2 07E01AC06000000015 GREFTLER, ORGANİK, BONE MORPHOGENİC PROTEİNLER, EQUINE, KOLAJEN İÇERİKLİLERBİOCOLLAGEN BONE MATRİX PUTTY enjektable 5CC 50 adet Demineralize kemik matriksi enjekte edilebilir Putty 5 cc
3 07E01AC06000000016 GREFTLER, ORGANİK, BONE MORPHOGENİC PROTEİNLER, EQUINE, KOLAJEN İÇERİKLİLERBİOCOLLAGEN BONE MATRİX PUTTY enjektable 10 CC 30 adet Demineralize kemik matriksi enjekte edilebilir Putty 10 cc
4 99 Lindeman frez ucu 4, 5 cm 15 adet
5 99 Lindeman frez ucu 6, 5 cm 25 adet
6 99 Lindeman frez ucu 8, 0 cm 15 adet
7 10A01A22 PNÖMATİK TUR UCU 50 adet Tur ucu (contouring burr) no 4
8 10A01A22 PNÖMATİK TUR UCU 50 adet Tur ucu (contouring burr) no 5
9 10A01A05 DRİLL RECONSTRUCTİON 5 adet Midas marka motor için drill ucu F1/8 TA 15
10 10A01A05 DRİLL RECONSTRUCTİON 5 adet Midas marka motor için drill ucu F2/8 TA 23
11 10A01A05 DRİLL RECONSTRUCTİON 5 adet Midas marka motor için drill ucu 8 MH 17
12 10A01A05 DRİLL RECONSTRUCTİON 5 adet Midas marka motor için drill ucu 8 MH 22
13 10A01A05 DRİLL RECONSTRUCTİON 5 adet Midas marka motor için drill ucu 7BA 50-MN
14 10A01A05 DRİLL RECONSTRUCTİON 5 adet Midas marka motor için drill ucu 7BA 30-MN
15 10A01A05 DRİLL RECONSTRUCTİON 2 adet Midas marka motor için drill ucu 7BA 20-MN
16 10A01A05 DRİLL RECONSTRUCTİON 2 adet Midas marka motor için drill ucu 7BA 15-MN
17 10A01A05 DRİLL RECONSTRUCTİON 1 adet Midas marka motor için drill ucu 7BA 10-MN
18 10A01A05 DRİLL RECONSTRUCTİON 1 adet Midas marka motor için drill ucu 7BA 05-MN
19 10A01A05 DRİLL RECONSTRUCTİON 5 adet Midas marka motor için drill ucu 8 TD 158
20 10A01A05 DRİLL RECONSTRUCTİON 5 adet Midas marka motor için drill ucu 8 TD 208
21 10A01A05 DRİLL RECONSTRUCTİON 2 adet Midas marka motor için drill ucu T 15 MH 25
22 10A01A05 DRİLL RECONSTRUCTİON 2 adet Midas marka motor için drill ucu T 15 MH 30 D
23 11A04A01 YARA, ÖRTÜSÜ "BELİRTİN" 300 adet Vakum yardımlı yara örtü seti küçük boy
24 11A04A01 YARA, ÖRTÜSÜ "BELİRTİN" 300 adet Vakum yardımlı yara örtü seti orta boy
25 11A04A01 YARA, ÖRTÜSÜ "BELİRTİN" 100 adet Vakum yardımlı yara örtü seti büyük boy
26 99 Vakum yardımlı yara örtüsü toplama kabı 150 adet
27 99 Vakum yardımlı kapama için PVA emdirilmiş sünger 30 adet
28 99 Vakum yardımlı kapama instilasyon seti 50 adet
29 99 Arch bar teli 0, 3 mm x 1 m 5 adet
30 99 Arch bar teli 0, 4 mm x 1 m 5 adet
31 99 Arch bar teli 0, 5 mm x 1 m 5 adet
32 99 Arch bar ateli 0, 4 mm x 1 m 2 adet
33 99 Arch bar ateli 0, 5 mm x 1 m 2 adet
34 99 Dermabrazyon ucu küçük 10 adet
35 99 Dermabrazyon ucu büyük 10 adet
36 99 Kirschner teli 0, 5 mm 20 adet
37 99 Kirschner teli 0, 8 mm 50 adet
38 99 Kirschner teli 1, 0 mm 50 adet
39 99 Kirschner teli 1, 2 mm 20 adet
40 11A04A01 YARA, ÖRTÜSÜ "BELİRTİN" 5.000 adet Antiseptik tül yara örtüsü 10x10 cm
41 11A04A01 YARA, ÖRTÜSÜ "BELİRTİN" 2.000 adet Anetiseptik tül yara örtüsü 15x20 cm
42 11A04B YARA SARGI, PANSUMAN VE PEDLERİ 500 adet Şeffaf su geçirmez pansuman 6.5 x 5.0 cm (Opsite postop ve benzeri)
43 11A04B YARA SARGI, PANSUMAN VE PEDLERİ 500 adet Şeffaf su geçirmez pansuman 15, 5 x 8, 5 cm (Opsite postop ve benzeri)
44 11A04B YARA SARGI, PANSUMAN VE PEDLERİ 200 adet Şeffaf su geçirmez pansuman 30 x 10 cm (Opsite postop ve benzeri)
45 11A04B YARA SARGI, PANSUMAN VE PEDLERİ 2.000 adet Elastik sargı bezi 10 cm
46 11A04B YARA SARGI, PANSUMAN VE PEDLERİ 1.000 adet Elastik sargı bezi 5 cm
47 99 Proxy-SteriStrip 3 mm x 75 mm 300 adet
48 99 Proxy-SteriStrip 6 mm x 100 mm 1.000 adet
49 99 Proxy-SteriStrip 12 mm x 100 mm 500 adet
50 99 Hızlı donan alçı(Gypsona S alçı) 10 cm x 2.0 m 250 adet
51 11A04A01 YARA, ÖRTÜSÜ "BELİRTİN" 300 adet Aqua-fiberli gümüş ihtiva eden yara örtüsü
52 99 Transparan Likit Film (spray form) 28 ml 100 adet
53 99 İki katlı kompresyon bandaj sistemi 160 adet
54 99 Hidrokolloid örtü 10x12 cm 150 adet
55 99 Hidrokolloid örtü 13x15 cm 150 adet
56 99 Hidrokolloid örtü 16, 1x17, 1 cm 100 adet
57 99 Yapışkansız köpük sırtlı yara örtüsü 10x10 cm 100 adet
58 99 Yapışkansız köpük sırtlı yara örtüsü 20x20 cm 100 adet
59 99 Yapışkanlı köpük örtü 10x11 cm 100 adet
60 99 Yapışkanlı köpük örtü 14, 3x15, 6 cm 100 adet
61 99 Hidrojel yara bakım jeli 25 gr lık 100 adet
62 99 IV kateter sabitleyici 1.000 adet
63 99 kuru yara spreyi 50 adet
64 99 Drape Cerrahi İnsizyon Örtüsü 35 cm x 60 cm 500 adet
65 99 Yara kapama örtüsü 3, 0 cm x 2.0 cm 1.000 adet
66 99 Yara kapama örtüsü 5, 0 cm x 3, 0 cm 500 adet

İhale yapan Kurumdan satın alınan ihale dosyası ve ekleri asıldır.


1493123539