İhale Duyurusu  

İhale Detayı
Bu ihalenin tarihi geçmiş.
KİK* Dosya No: 2009/110287
İşin AdıTıbbi Sarf Malzeme Satın Alınacaktır
KurumT.C. Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Bezm-İ Alem Valide Sultan Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesi
İşin TürüMal Alımıİhale Tarihi29/09/2009 SalıSaati10:00İlİSTANBUL
İlan Metni

maketable2(17)
1. İdarenin
a ) Adresi : Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi FATİH/İSTANBUL
b ) Telefon ve Faks Numarası : 212.4531700/ 7726-27 - 212.6217585/5313113
c)Elektronik Posta Adresi : satinalma@vakifgureba.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : www.vakifgureba.gov.tr
2. İhale konusu malın
a ) Niteliği, Türü ve Miktarı : Ortopedi Kliniği İhtiyacı Olan İyileştirici Nitelikteki Sarf Malzeme Alımı 281 Kalem
b ) Teslim Yeri(leri) : Bezm-İ Alem Valide Sultan Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği
c ) Teslim Tarihi : Sözleşmenin Yürürlüğe Girmesinden İtibaren 365 Takvim Günüdür. Mücbir Veya Sair Sebeplerle İhale Sürecinin Uzaması ve Malın Tamamının Tesliminin Gecikmesi Halinde İdare Tarafında Yeni Tarihler Yükleniciye Bildirilecektir.
3. İhalenin
a ) Yapılacağı Yer : Bezm-İ Alem Valide Sultan Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği Satınalma Servisi
b ) Tarihi - Saati : 29.09.2009 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi; 4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,
4.1.5. İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler: Teklif edilen bedelin % 10`undan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi kredisini veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu, Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir.4.2.2. Bilanço veya eşdeğer belgeler İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait; a) Yıl sonu bilançosunun ve bilançonun gerekli görülen bölümleri, b) (a) bendinde belirtilen belgelere eşdeğer belgeler, a ve b bendinde sayılan belgelerden birinin sunulması yeterlidir. İsteklinin; a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,50 olması b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,10 olması, c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75`den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır. Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu, b) Taahhüt altında devam eden mal satışlarının gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen mal satışlarının parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar, Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir. Bu belgelerdeki tutarların, toplam ciro için, isteklinin teklif edeceği bedelin % 15`inden, taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlere ilişkin mal satışlarının parasal tutarının ise teklif edilen bedelin % 12`sinden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir. Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayan istekliler, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
4.3.1. İş deneyim belgeleri:: Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %30 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler    a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,   b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,    c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. verilmesi İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir. İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır: a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi, b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu, c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi, ç) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi, d) Alım konusu fidan, çiçek veya tohum gibi mallar ise Tarım ve Köyişleri Bakanlığı düzenlenen ve isteklinin teklif edilen ürünün üretici olduğunu gösteren belge veya belgeler, e) Alım konusu malın gıda veya gıda ile temas eden madde ve malzeme olması durumunda gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemelerin üretimini düzenleyen mevzuat çerçevesinde istekli adına düzenlenmiş ve alım konusu mal veya malların faaliyet konusu olarak belirlendiği Gıda Sicil Belgesi (Sertifikası) ya da istekli adına ve teklif edilen ürüne ilişkin düzenlenen Gıda Üretim Sertifikası/Gıda Üretim İzin Belgesi, f) Tıbbi cihaz üreticisi, OEM (Original Equipment Manafacturer – Orijinal Malzeme Üreticisi) tarzı ürün ürettirmek suretiyle üretici niteliğini kazanmış ise bu üretime ilişkin sözleşme, g) Harp araç ve gereçleri ile silah, mühimmat ve patlayıcı maddelere ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili bakanlık veya kuruluşlarca verilen üretim/işletim izni (müsaadesi) belgeleri, ğ) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler. İdare tarafından isteklinin imalatçı olduğunu yukarıdaki belgelerden birini sunarak tevsik edeceği belirtilecektir. İdarenin yukarıdaki belgeleri birlikte istemesi ( Alım konusu mal gıda, fidan, çiçek, tohum veya tıbbi cihaz, silah ve mühimmat değil ise (d), (e), (f) ve (g) alt bentlerinde yer alan belgelerin belirtilmesi gerekmemektedir.); 4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları a) İhaleye iştirak eden istekliler malzemelerin numunelerini, kataloglarını, fotoğraflarını yanlarında bulunduracaklardır. İhale esnasında firmanın teklif ettiği mal kalemi ile ilgili numune olmadığı takdirde teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır. b) İstekliler daha önce hastanemizde kullanılmayan malzemelerin numunelerini kullanıcı uzman hekimlere tanıtacaklardır. c) İsteklilerce teklif edilen ihale konusu malzemenin teknik şartnameye uygun olduğuna dair taahhütnameyi teklif dosyalarında bulundurmaları zorunludur. d) Teklif mektubunda teklif edilen malzemelerin markası belirtilecektir. e) Tüm ürünlerin üzerinde "İhale malıdır, satılamaz" ibaresi olacaktır. f) Teslim edilecek ürünler belirtilen kod numaralarına göre barkotlanarak hastanemiz ecza deposuna teslim edilecek barkotsuz ürünlerin kesinlikle teslim alınmayacaktır.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1 Kamu veya Özel sağlık kurum/kuruluşlarda yapılmış İyileştirici Nitelikteki Tıbbi Sarf malzeme alımı benzer iş olarak kabul edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. Tekliflerin değerlendirilmesinde yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 Türk Lirası karşılığı Bezm-İ Alem Valide Sultan Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği Satınalma Servisi adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bezm-İ Alem Valide Sultan Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği Satınalma Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem- kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle mal kalemi-kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günü olmalıdır.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
Diğer Hususlar:İdari ve Teknik Şartnamede belirtilen hususları kabul etmiş sayılacaktır. Bahse konu olan Malzeme Alımı işinde; yüklenici firma ile hastanemiz yönetimi arasında imzalanan sözleşmenin ihaleye iştirak eden firmalar tarafından itirazda bulunulması durumunda yada her hangi bir neden ile  Kamu İhale Kurumunun veya hastane idaresinin sözleşmeyi fesh etmesi durumunda yüklenici firma her ne ad altında olursa olsun hastane yönetiminden hak talebinde bulunamayacaktır. Bir (1) yıl içinde anapara ödendiği taktirde,yüklenici firma tarafından gecikme adı altında hiçbir ücret ve hak talebinde bulunamaz. Her türlü hamaliye nakliye ve benzeri masraflar teklif veren firmaya aittir.
Tıbbi Cihaz Kalemleri Listesi
S.No BransKodu BransAd Adet Tic. Sunum Şekli Açıklama
1 99 İntramedüler Çiviler (Kilitli Femur İntramedüler Çivi Seti (Antegrade uygulamar için )) 100 Adet TEK KALEM
2 99 İntramedüler Çiviler (Kilitli Tibia İntramedüler Çivi Seti 100 Adet TEK KALEM
3 99 İntramedüler Çiviler (Distal Kilitli Femur IM Çiviler)(Retrograde Uygulamar İçin ) 80 Adet TEK KALEM
4 99 Ön Kol IM Kilitli Çivi (Ulna ve Radius) 20 Adet TEK KALEM
5 99 PEDİATRİK IM ÇİVİLER(Titanyum Elastik Çivi (TEN) Seti) 20 Adet TEK KALEM
6 99 Humerus İntramedüller Çivi 20 Adet TEK KALEM
7 99 Bilgisayar destekli deformite düzeltme fiksatörü (hasta adet) 5 Adet TEK KALEM
8 99 Tibia Femur Deformite (Multiaksta) Düzeltme Fixatörü 20 Adet TEK KALEM
9 99 OSTEKONDRAL TRASFER SİSTEMİ (TÜM BOYLAR) 30 Adet TEK KALEM
10 99 SÜTÜR TAŞIYICILAR ÇEŞİTLERİ 20 Adet TEK KALEM
11 99 Chips Allogreft 30 cc 100 Adet TEK KALEM
12 99 Strut Greft 10 cm 10 Adet TEK KALEM
13 99 Strut Greft 15 cm 10 Adet TEK KALEM
14 99 Strut Greft 20 cm 10 Adet TEK KALEM
15 99 Deminarilize Bone Matriks (DBM) (5cc) 100 Adet TEK KALEM
16 99 Hızlı Donan Kemik Çimentosu (standart) 150 Adet TEK KALEM
17 99 Antibiyotikli kemik çimentosu 50 Adet TEK KALEM
18 99 Yavaş Donan Kemik Çimentosu 150 Adet TEK KALEM
19 99 Antibiyotikli spacer (diz ve kalça için) 30 Adet TEK KALEM
20 99 Kirschener Teli 600 Adet TEK KALEM
21 99 Steinman Teli 200 Adet TEK KALEM
22 99 Serklaj Teli 100 Adet TEK KALEM
23 99 Gigli Testeresi 100 Adet TEK KALEM
24 99 Matkap Ucu 500 Adet TEK KALEM
25 99 Kesici Motor Uçları (Mikro Ve Standart) 100 Adet TEK KALEM
26 99 Kortikal Vida 3, 5mm 200 Adet TEK KALEM
27 99 Kortikal Vida 4, 5mm 200 Adet TEK KALEM
28 99 Malleol Vidası 100 Adet TEK KALEM
29 99 Spongioz Vida Tam Yivli 6, 5mm 200 Adet TEK KALEM
30 99 Spongioz Vida 4mm 200 Adet TEK KALEM
31 99 Kanüllü Vida 4mm 100 Adet TEK KALEM
32 99 Kanüllü Vida 6, 5mm 100 Adet TEK KALEM
33 99 Vida Pulu 200 Adet TEK KALEM
34 99 Seramik - Seramik Çimentosuz Total Kalça Protezi 40 Adet TOTAL KALCA ARTROPLASTISI GRUP I
35 99 Metal - Metal Çimentosuz Total Kalça Protezi (Küçük ve/veya Büyük Baş) 40 Adet TOTAL KALCA ARTROPLASTISI GRUP I
36 99 Metal - Metal Yüzey Artroplasti Tipi Total Kalça Protezi 40 Adet TOTAL KALCA ARTROPLASTISI GRUP I
37 99 Çimentosuz Total Kalça Protezi (UHMWPE insert) 40 Adet TOTAL KALCA ARTROPLASTISI GRUP I
38 99 Çimentolu Total Kalça Protezi 40 Adet TOTAL KALCA ARTROPLASTISI GRUP I
39 99 Hibrit Total Kalça Protezi 40 Adet TOTAL KALCA ARTROPLASTISI GRUP I
40 99 Çimentosuz Total Kalça Protezi (Cross Linked İnsertli) 40 Adet TOTAL KALCA ARTROPLASTISI GRUP II
41 99 Monoblok Femoral Stemli Çimentosuz Revizyon Total Kalça Protezi 30 Adet TOTAL KALCA ARTROPLASTISI GRUP II
42 99 Modüller Femoral Stemli Çimentosuz Revizyon Total Kalça Protezi 30 Adet TOTAL KALCA ARTROPLASTISI GRUP II
43 99 Asetabular Ve Femoral Mesh 20 Adet TOTAL KALCA ARTROPLASTISI GRUP III
44 99 Asetabular Ring 20 Adet TOTAL KALCA ARTROPLASTISI GRUP III
45 99 Cimentosuz Parsiyel Kalca Protezi (Bipolar Bas) 50 Adet PARSIYEL KALCA ARTROPLASTI
46 99 Çimentosuz Parsiyel Kalça Protezi (Unipolar Baş) 50 Adet PARSIYEL KALCA ARTROPLASTI
47 99 Çimentolu Parsiyel Kalça Protezi ( Bipolar Baş) 50 Adet PARSIYEL KALCA ARTROPLASTI
48 99 Çimentolu Parsiyel Kalça Protezi ( Unipolar Baş) 50 Adet PARSIYEL KALCA ARTROPLASTI
49 99 Çimentolu Parsiyel Kalça Protezi ( Bone Plug) 200 Adet PARSIYEL KALCA ARTROPLASTI
50 99 Thomson Kalça Protezi 20 Adet PARSIYEL KALCA ARTROPLASTI
51 99 Kalkar Destekli Kalça Protezi (Leinbach ve benzer)Bipolar Baş 50 Adet PARSIYEL KALCA ARTROPLASTI
52 99 Kalkar Destekli Kalça Protezi (Leinbach ve benzer)Unipolar Baş 50 Adet PARSIYEL KALCA ARTROPLASTI
53 99 Kalkar Destekli Kalça Protezi (Leinbach ve benzer)Bone Plug 50 Adet PARSIYEL KALCA ARTROPLASTI
54 99 Menisküs Hareketli Total Diz Protezi 30 Adet DIZ ARTROPLASTISI
55 99 Menisküs Hareketsiz Total Diz Protezi (PCL Kesen) 30 Adet DIZ ARTROPLASTISI
56 99 Menisküs Hareketsiz Total Diz Protezi (PCL Koruyan) 60 Adet DIZ ARTROPLASTISI
57 99 Çimentolu Total Revizyon Diz Protezi 30 Adet DIZ ARTROPLASTISI
58 99 Total Omuz Protezi (Poroz Kaplamasız Yakalıklı Humeral Komponent Titanyum) 10 Adet OMU/Z ARTROPLASTI
59 99 Parsiyel Omuz Protezi (Poroz Kaplamasız Humeral Komponent Titanyum) 10 Adet OMU/Z ARTROPLASTI
60 99 Smal DCP 3, 5 mm 200 Adet STANDART PLAKLAR- DINAMIK KOMPRESYON PLAKLARI
61 99 Dar DCP 4, 5 mm 150 Adet STANDART PLAKLAR- DINAMIK KOMPRESYON PLAKLARI
62 99 Geniş DCP 4, 5 mm 100 Adet STANDART PLAKLAR- DINAMIK KOMPRESYON PLAKLARI
63 99 1/3 Tübüler Plak 200 Adet STANDART PLAKLAR-TUBULER PLAKLAR
64 99 1/2 Tübüler Plak 40 Adet STANDART PLAKLAR-TUBULER PLAKLAR
65 99 Düz 3, 5 mm Rekonstrüksiyon Plağı 100 Adet STANDART PLAKLAR-REKONSTRUKSIYON PLAKLAR
66 99 Eğri 3, 5 mm Rekonstrüksiyon Plağı 100 Adet STANDART PLAKLAR-REKONSTRUKSIYON PLAKLAR
67 99 Düz 4, 5 mm Rekonstrüksiyon Plağı 100 Adet STANDART PLAKLAR-REKONSTRUKSIYON PLAKLAR
68 99 Eğri 4, 5 mm Rekonstrüksiyon Plağı 100 Adet STANDART PLAKLAR-REKONSTRUKSIYON PLAKLAR
69 99 95 Derece Acili Kamali Plak 100 Adet STANDART PLAKLAR- FEMUR UST VE ALT UC PLAKLARI
70 99 130 Derece Acili Kamali Plak 100 Adet STANDART PLAKLAR- FEMUR UST VE ALT UC PLAKLARI
71 99 DCS Plak ve Vida Seti 100 Adet STANDART PLAKLAR- FEMUR UST VE ALT UC PLAKLARI
72 99 DHS Plak ve Vida Seti 60 Adet STANDART PLAKLAR- FEMUR UST VE ALT UC PLAKLARI
73 99 4, 5 mm L butterus Plaklari 100 Adet STANDART PLAKLAR -PROKSIMAL TIBIA PLAKLARI
74 99 4, 5 mm T butterus Plaklari 100 Adet STANDART PLAKLAR -PROKSIMAL TIBIA PLAKLARI
75 99 Proksimal Plaklari -Lateral 100 Adet STANDART PLAKLAR -PROKSIMAL TIBIA PLAKLARI
76 99 Proksimal Tibia Plalkari -Medial 100 Adet STANDART PLAKLAR -PROKSIMAL TIBIA PLAKLARI
77 99 Femur Üst Uç Plağı 20 Adet KILITLI ANATOMIK PLAKLAR-ANATOMIK PLAKLAR
78 99 Femur Alt Uç Kilitli Plağı 100 Adet KILITLI ANATOMIK PLAKLAR-ANATOMIK PLAKLAR
79 99 Proksimal Tibia Plağı Medial 100 Adet KILITLI ANATOMIK PLAKLAR-ANATOMIK PLAKLAR
80 99 Proksimal Tibia Plağı Lateral 100 Adet KILITLI ANATOMIK PLAKLAR-ANATOMIK PLAKLAR
81 99 Kilitli Distal Tibia Plağı Medial 100 Adet KILITLI ANATOMIK PLAKLAR-ANATOMIK PLAKLAR
82 99 Kilitli Distal Tibia Plağı Lateral 100 Adet KILITLI ANATOMIK PLAKLAR-ANATOMIK PLAKLAR
83 99 Humerus Üst Uç Kilitli Plağı 80 Adet KILITLI ANATOMIK PLAKLAR-ANATOMIK PLAKLAR
84 99 3, 5 mm Small LC DCP Plak 100 Adet KILITLI ANATOMIK PLAKLAR-ANATOMIK PLAKLAR
85 99 4, 5 mm Dar LC DCP Plak 100 Adet KILITLI ANATOMIK PLAKLAR-ANATOMIK PLAKLAR
86 99 4, 5 mm Geniş LC DCP Plak 100 Adet KILITLI ANATOMIK PLAKLAR-ANATOMIK PLAKLAR
87 99 3, 5 mm Kilitli Humerus LC DCP Shaft Plağı 80 Adet KILITLI ANATOMIK PLAKLAR-ANATOMIK PLAKLAR
88 99 Distal Humerus Medial Plağı 100 Adet KILITLI ANATOMIK PLAKLAR-ANATOMIK PLAKLAR
89 99 Distal Humerus Lateral Plağı 100 Adet KILITLI ANATOMIK PLAKLAR-ANATOMIK PLAKLAR
90 99 Olecranon Plağı 100 Adet KILITLI ANATOMIK PLAKLAR-ANATOMIK PLAKLAR
91 99 Radius Başı Plağı 20 Adet KILITLI ANATOMIK PLAKLAR-ANATOMIK PLAKLAR
92 99 Kalkaneus Plağı 100 Adet KILITLI ANATOMIK PLAKLAR-ANATOMIK PLAKLAR
93 99 Coronid Plağı 80 Adet KILITLI ANATOMIK PLAKLAR-ANATOMIK PLAKLAR
94 99 Pilon Plakları -Medial ve Anterior 200 Adet KILITLI ANATOMIK PLAKLAR-ANATOMIK PLAKLAR
95 99 Fibula Plakları 200 Adet KILITLI ANATOMIK PLAKLAR-ANATOMIK PLAKLAR
96 99 Distal Radius Volar Plakları 200 Adet KILITLI ANATOMIK PLAKLAR-ANATOMIK PLAKLAR
97 99 Klavikula Plakları 80 Adet KILITLI ANATOMIK PLAKLAR-ANATOMIK PLAKLAR
98 99 Titanyum DCS Plak ve Seti 80 Adet KILITLI ANATOMIK PLAKLAR-KILITLI TITANYUM DHS-DCS
99 99 Titanyum DHS Plak ve Seti 80 Adet KILITLI ANATOMIK PLAKLAR-KILITLI TITANYUM DHS-DCS
100 99 Kilitli Rekonstrüksiyon Plağı (Pelvis) 30 Adet KILITLI ANATOMIK PLAKLAR-PELVIS PLAKLAR
101 99 Sakral Rod ve Vidası (Bolt Vidası) 10 Adet KILITLI ANATOMIK PLAKLAR-PELVIS PLAKLAR
102 99 Trokanterik Gripli Plak 20 Adet KILITLI ANATOMIK PLAKLAR-DIGER BOLGE PLAKLARI
103 99 Proksimal Femoral Çivi Seti 50 Adet KILITLI ANATOMIK PLAKLAR-DIGER BOLGE PLAKLARI
104 99 Trokantrik Grip 50 Adet KILITLI ANATOMIK PLAKLAR-DIGER BOLGE PLAKLARI
105 99 Kablo 150 Adet KILITLI ANATOMIK PLAKLAR-DIGER BOLGE PLAKLARI
106 99 Açık Kama Osteotomi Plağı 30 Adet KILITLI ANATOMIK PLAKLAR- YUKSEK TIBIAL OSTEOTOMI PLAKLARI
107 99 Eksternal Guide ile Plak -Vida Uygulamasına izin veren (Distal Femur Plağı tüm Boyları) 80 Adet KILITLI ANATOMIK PLAKLAR-MINIMAL INVASIVE TITANYUM ANATOMIK ANATOMIK PLAKLAR
108 99 Eksternal Guide ile Plak -Vida Uygulamasına izin veren (Proksimal Tibia Medial) 80 Adet KILITLI ANATOMIK PLAKLAR-MINIMAL INVASIVE TITANYUM ANATOMIK ANATOMIK PLAKLAR
109 99 Eksternal Guide ile Plak -Vida Uygulamasına izin veren (Distal Tibia Medial ) 80 Adet KILITLI ANATOMIK PLAKLAR-MINIMAL INVASIVE TITANYUM ANATOMIK ANATOMIK PLAKLAR
110 99 Eksternal Guide ile Plak -Vida Uygulamasına izin veren (Distal Radius Anatomik Plakları (Styoide Vida)) 100 Adet KILITLI ANATOMIK PLAKLAR-MINIMAL INVASIVE TITANYUM ANATOMIK ANATOMIK PLAKLAR
111 99 Eksternal Guide ile Plak -Vida Uygulamasına izin veren (Tibia ve Femur cisim Plakları) 80 Adet KILITLI ANATOMIK PLAKLAR-MINIMAL INVASIVE TITANYUM ANATOMIK ANATOMIK PLAKLAR
112 99 Harris Müller Plağı Bebek 95 Derece 20 Adet KILITLI ANATOMIK PLAKLAR-COCUK YAS GRUBU IMPLANTLARI
113 99 Harris Müller Plağı Çocuk 95 Derece 20 Adet KILITLI ANATOMIK PLAKLAR-COCUK YAS GRUBU IMPLANTLARI
114 99 Harris Müller Plağı Erişkin 95 Derece 20 Adet KILITLI ANATOMIK PLAKLAR-COCUK YAS GRUBU IMPLANTLARI
115 99 Geçici Epifizyodez Plağı ve Vidaları 20 Adet KILITLI ANATOMIK PLAKLAR-COCUK YAS GRUBU IMPLANTLARI
116 99 Uzun Kemik Tespit Seti 80 Adet MINIMAL INVASIVE TITANYUM ANATOMIK KILITLI PLAK+KABLO
117 99 8-18 mm arası boy 2, 5mm Distal Çap 100 Adet KOMPRESYON VIDALARI-BASSIZ KANULLU TAMAMI YIVLI TITANYUM KOMPRESYON VIDALARI
118 99 16-30 mm arası boy 3, 5mm Distal Çap 80 Adet KOMPRESYON VIDALARI-BASSIZ KANULLU TAMAMI YIVLI TITANYUM KOMPRESYON VIDALARI
119 99 16-30 mm arası boy 4mm Distal Çap 20 Adet KOMPRESYON VIDALARI-BASSIZ KANULLU TAMAMI YIVLI TITANYUM KOMPRESYON VIDALARI
120 99 40-120 mm arası boy 60mm 30 Adet KOMPRESYON VIDALARI-BASSIZ KANULLU TAMAMI YIVLI TITANYUM KOMPRESYON VIDALARI
121 99 12, 5-30 mm arası 3, 0mm Distal Çap 100 Adet KOMPRESYON VIDALARI-BASSIZ KANULLU TAMAMI YIVLI TITANYUM KOMPRESYON VIDALARI
122 99 20-50 mm arası 4, 0mm Distal Çap 80 Adet KOMPRESYON VIDALARI-BASSIZ KANULLU TAMAMI YIVLI TITANYUM KOMPRESYON VIDALARI
123 99 35-90 mm arası 5, 0mm Distal Çap 30 Adet KOMPRESYON VIDALARI-BASSIZ KANULLU TAMAMI YIVLI TITANYUM KOMPRESYON VIDALARI
124 99 4, 0 mm Titanyum Kanüllü Spongioz Vida Seti 150 Adet KOMPRESYON VIDALARI-TITANYUM KANULLU SPONGIOZ KOMPRESYON VIDALARI
125 99 6, 5 mm Titanyum Kanüllü Spongioz Vida Seti 150 Adet KOMPRESYON VIDALARI-TITANYUM KANULLU SPONGIOZ KOMPRESYON VIDALARI
126 99 Vida Pulu 150 Adet KOMPRESYON VIDALARI-TITANYUM KANULLU SPONGIOZ KOMPRESYON VIDALARI
127 99 Metatarsal Füsyon Plakları (Artrodez) 10 Adet OZEL PLAKLAR
128 99 Metakarpal Artrodez Plağı 20 Adet OZEL PLAKLAR
129 99 Falaks Plakları 20 Adet OZEL PLAKLAR
130 99 Karbon Yarım Halka 100 Adet SIRKULER FIXATOR
131 99 Karbon Yarım Halka Mini 20 Adet SIRKULER FIXATOR
132 99 Alüminyum Yarım Halka Tüm Boyları 10 Adet SIRKULER FIXATOR
133 99 Femoral Ark 90 Derece-120 Derece mm 5 Adet SIRKULER FIXATOR
134 99 Karbon Femoral Ark 10 Adet SIRKULER FIXATOR
135 99 Footring 5 Adet SIRKULER FIXATOR
136 99 Karbon Footring 20 Adet SIRKULER FIXATOR
137 99 Ring 5/8 C Tüm Boyları 10 Adet SIRKULER FIXATOR
138 99 Karbon Tam Halka Mini 10 Adet SIRKULER FIXATOR
139 99 Karbon 5/8 Halka Mini 10 Adet SIRKULER FIXATOR
140 99 Karbon 3/4 Halka Mini 10 Adet SIRKULER FIXATOR
141 99 Hibrit Klemp 5 Adet SIRKULER FIXATOR
142 99 Dişli Rod Tüm Boyları 75 Adet SIRKULER FIXATOR
143 99 Dişli Rod 50 Adet SIRKULER FIXATOR
144 99 Zeytinli Krishner Teli Tüm Boyları 150 Adet SIRKULER FIXATOR
145 99 Zeytinli Krishner Teli Mini 50 Adet SIRKULER FIXATOR
146 99 Krishner Teli Tüm Boyları 75 Adet SIRKULER FIXATOR
147 99 Krishner Teli Mini 50 Adet SIRKULER FIXATOR
148 99 Krishner Teli Tutucusu 200 Adet SIRKULER FIXATOR
149 99 Krishner Teli Tutucusu Mini 70 Adet SIRKULER FIXATOR
150 99 Çelik Shanz Vidası Tüm Boyları 50 Adet SIRKULER FIXATOR
151 99 Çelik Shanz Vidası 2, 5mm Tüm Boyları 10 Adet SIRKULER FIXATOR
152 99 Hidroksiapetit Kaplı Shanz Vidası Tüm Boyları 100 Adet SIRKULER FIXATOR
153 99 Shanz Tutucu 150 Adet SIRKULER FIXATOR
154 99 Shanz Tutucu Mini 10 Adet SIRKULER FIXATOR
155 99 Küp 20 Adet SIRKULER FIXATOR
156 99 Küp Mini 5 Adet SIRKULER FIXATOR
157 99 Küp Sleeve 20 Adet SIRKULER FIXATOR
158 99 Küp Sleeve Mini 5 Adet SIRKULER FIXATOR
159 99 Tek Yönlü Menteşe 20 Adet SIRKULER FIXATOR
160 99 Çok Yönlü Menteşe 20 Adet SIRKULER FIXATOR
161 99 Support Male - Female 30 Adet SIRKULER FIXATOR
162 99 Support Male - Female Mini 10 Adet SIRKULER FIXATOR
163 99 Domio - Threaded Socket Buşon 10 Adet SIRKULER FIXATOR
164 99 Düz Plak Tüm Boyları 20 Adet SIRKULER FIXATOR
165 99 Düz Plak Mini 5 Adet SIRKULER FIXATOR
166 99 Karbon Plak Mini 5 Adet SIRKULER FIXATOR
167 99 Twisted Plak Tüm Boyları 15 Adet SIRKULER FIXATOR
168 99 Twisted Plak Mini 5 Adet SIRKULER FIXATOR
169 99 Teleskopi Rod Tüm Boyları 20 Adet SIRKULER FIXATOR
170 99 Teleskopi Rod Mini 5 Adet SIRKULER FIXATOR
171 99 Femur S Bağlantı 5 Adet SIRKULER FIXATOR
172 99 Konik Pul 10 Adet SIRKULER FIXATOR
173 99 Somun 400 Adet SIRKULER FIXATOR
174 99 Somun Mini 200 Adet SIRKULER FIXATOR
175 99 Civata 200 Adet SIRKULER FIXATOR
176 99 Civata Mini 50 Adet SIRKULER FIXATOR
177 99 Pul 400 Adet SIRKULER FIXATOR
178 99 Pul Mini 50 Adet SIRKULER FIXATOR
179 99 Tranlasyon Rotasyon Plak 5 Adet SIRKULER FIXATOR
180 99 Round Half Pin Connection Plağı Mini 5 Adet SIRKULER FIXATOR
181 99 Ortofix Tip Fixator Short, standart, long(Tibia, Femur, Humerus) 70 Adet DINAMIK AKSIYEL
182 99 Ortofix Tip Fixator Humerus (Tibia, Femur, Humerus) 15 Adet DINAMIK AKSIYEL
183 99 Ortofix Tip Fixator Ayak Bilegi T Klempi (Tibia, Femur, Humerus) 20 Adet DINAMIK AKSIYEL
184 99 Ortofix Tip Fixator icin Kollum Klempi(Tibia, Femur, Humerus) 10 Adet DINAMIK AKSIYEL
185 99 Pelvik Eksternal Fixator(Tibia, Femur, Humerus) 15 Adet DINAMIK AKSIYEL
186 99 Hidroxiepatit Kapli Shanz Vidası (Tibia, Femur, Humerus) 20 Adet DINAMIK AKSIYEL
187 99 Ortofix Schanz Vidası(4, 5, 6mm)(Tibia, Femur, Humerus) 100 Adet DINAMIK AKSIYEL
188 99 Karbon Fiber El Bilegi Ortofiksi 20 Adet EL BILEK - PARMAK FIKSATORU
189 99 Penning Tipi Eksternal Fiksatoru 40 Adet EL BILEK - PARMAK FIKSATORU
190 99 Penning Tipi Eksternal Fiksator Schanz Vidasi 200 Adet EL BILEK - PARMAK FIKSATORU
191 99 Penning Tipi Eksternal Fiksator Hidroxiepatit Schanz Vidasi 20 Adet EL BILEK - PARMAK FIKSATORU
192 99 Parmak Fiksator Karbon Fiber 10 Adet EL BILEK - PARMAK FIKSATORU
193 99 Lrs Tip Eksternal Fiksator 20 Adet LRS TIPI FIKSATOR KUCUK, STANDART, UZUN
194 99 Hidroxiepatit Kapli Schanz Vidasi 20 Adet LRS TIPI FIKSATOR KUCUK, STANDART, UZUN
195 99 Ortofix Schanz Vidasi(4, 5, 6 mm) 60 Adet LRS TIPI FIKSATOR KUCUK, STANDART, UZUN
196 99 Karbon Fiber 20 Adet LRS TIPI FIKSATOR KUCUK, STANDART, UZUN
197 99 Hidroxiepatit Kapli Schanz Vidasi 20 Adet LRS TIPI FIKSATOR KUCUK, STANDART, UZUN
198 99 Ortofix Schanz Vidasi (4, 5, 6 mm ) 60 Adet LRS TIPI FIKSATOR KUCUK, STANDART, UZUN
199 99 Carbon Fiber Rod 100 Adet KARBON TUPLU EXTERNAL FIKSATOR
200 99 MRI Compatible Rod To Pin Clemp 150 Adet KARBON TUPLU EXTERNAL FIKSATOR
201 99 MRI Compatible Curved semi-circular rod 30 Adet KARBON TUPLU EXTERNAL FIKSATOR
202 99 Adult Omniaxial Pin Clemp 20 Adet KARBON TUPLU EXTERNAL FIKSATOR
203 99 Adult Rigit Pin Clamp 20 Adet KARBON TUPLU EXTERNAL FIKSATOR
204 99 Lengthening Compression Tube 20 Adet KARBON TUPLU EXTERNAL FIKSATOR
205 99 Rod To Rod Clamp 80 Adet KARBON TUPLU EXTERNAL FIKSATOR
206 99 Hidroxiepatit Kapli Schanz Vidasi 50 Adet KARBON TUPLU EXTERNAL FIKSATOR
207 99 Schanz Vidasi 4, 5, 6 mm 100 Adet KARBON TUPLU EXTERNAL FIKSATOR
208 99 Titanium Schanz Vidasi 100 Adet KARBON TUPLU EXTERNAL FIKSATOR
209 99 Vida 80 Adet VERTEBRA - ANTERIOR SISTEM
210 99 Rod 40 Adet VERTEBRA - ANTERIOR SISTEM
211 99 Arabar 20 Adet VERTEBRA - ANTERIOR SISTEM
212 99 Plak 20 Adet VERTEBRA - ANTERIOR SISTEM
213 99 Pul 20 Adet VERTEBRA - ANTERIOR SISTEM
214 99 Korpektomi Cagesi 10 Adet VERTEBRA - ANTERIOR SISTEM
215 99 Anterior Kilitli Plak 10 Adet VERTEBRA - ANTERIOR SERVIKAL PLAK SISTEMI
216 99 Anterior Kilitli Plak Vidasi 40 Adet VERTEBRA - ANTERIOR SERVIKAL PLAK SISTEMI
217 99 Servikal Polyaxial Vida 160 Adet VERTEBRA - SERVIKAL POSTERIOR STABILIZASYON SISTEMI
218 99 Servikal Rod 40 Adet VERTEBRA - SERVIKAL POSTERIOR STABILIZASYON SISTEMI
219 99 Servikal Ara Baglanti 20 Adet VERTEBRA - SERVIKAL POSTERIOR STABILIZASYON SISTEMI
220 99 Servikal Hook 20 Adet VERTEBRA - SERVIKAL POSTERIOR STABILIZASYON SISTEMI
221 99 Occpital Plak 20 Adet VERTEBRA - SERVIKAL POSTERIOR STABILIZASYON SISTEMI
222 99 Occpital Plak Vidasi 40 Adet VERTEBRA - SERVIKAL POSTERIOR STABILIZASYON SISTEMI
223 99 Pedikuler Vida Eriskin 160 Adet VERTEBRA - POSTERIOR STABILIZASYON SISTEMI
224 99 Pedikuler Vida Cocuk 40 Adet VERTEBRA - POSTERIOR STABILIZASYON SISTEMI
225 99 Hook 20 Adet VERTEBRA - POSTERIOR STABILIZASYON SISTEMI
226 99 Kilitli Hook 20 Adet VERTEBRA - POSTERIOR STABILIZASYON SISTEMI
227 99 Rod 80 Adet VERTEBRA - POSTERIOR STABILIZASYON SISTEMI
228 99 Arabar 40 Adet VERTEBRA - POSTERIOR STABILIZASYON SISTEMI
229 99 Skolyoz Rod 20 Adet VERTEBRA - POSTERIOR STABILIZASYON SISTEMI
230 99 Polyaxiel Delikli Vida 20 Adet VERTEBRA - POSTERIOR STABILIZASYON SISTEMI
231 99 Poliaxiel Hook 10 Adet VERTEBRA - POSTERIOR STABILIZASYON SISTEMI
232 99 Domino 10 Adet VERTEBRA - POSTERIOR STABILIZASYON SISTEMI
233 99 Sobkutan Rod 20 Adet VERTEBRA - POSTERIOR STABILIZASYON SISTEMI
234 99 Lishesis Vida 20 Adet VERTEBRA - POSTERIOR STABILIZASYON SISTEMI
235 99 Bio Crosspin Implant 50 Adet DIZ ARTROSKOPISI - BIO-CROSSPIN ON CAPRAZ BAG SETI
236 99 Bio Interference Vidasi 50 Adet DIZ ARTROSKOPISI - BIO-CROSSPIN ON CAPRAZ BAG SETI
237 99 Ligament Staple 50 Adet DIZ ARTROSKOPISI - BIO-CROSSPIN ON CAPRAZ BAG SETI
238 99 Yardimci Drill Tip Pin 50 Adet DIZ ARTROSKOPISI - BIO-CROSSPIN ON CAPRAZ BAG SETI
239 99 Metal Crospin Implant 10 Adet DIZ ARTROSKOPISI - METAL CROSSPIN ON CAPRAZ BAG SETI
240 99 Ligament Staple 10 Adet DIZ ARTROSKOPISI - BIO-CROSSPIN ON CAPRAZ BAG SETI
241 99 Bio Interference Vidasi 10 Adet DIZ ARTROSKOPISI - BIO-CROSSPIN ON CAPRAZ BAG SETI
242 99 Yardimci Drill Tip Pin 10 Adet DIZ ARTROSKOPISI - BIO-CROSSPIN ON CAPRAZ BAG SETI
243 99 Cannulated Interference Vidasi 10 Adet DIZ ARTROSKOPISI - PATELLAR TENDON ON CAPRAZ BAG SETI
244 99 Guide Tip Pin 10 Adet DIZ ARTROSKOPISI - PATELLAR TENDON ON CAPRAZ BAG SETI
245 99 Yardimci Drill Tip Pin 10 Adet DIZ ARTROSKOPISI - PATELLAR TENDON ON CAPRAZ BAG SETI
246 99 Ligament Staple 10 Adet DIZ ARTROSKOPISI - PATELLAR TENDON ON CAPRAZ BAG SETI
247 99 Tenodesis Vidasi 50 Adet DIZ ARTROSKOPISI - CIFT TUNEL ON CAPRAZ BAG SETI
248 99 Aski Sistemi Button 50 Adet DIZ ARTROSKOPISI - CIFT TUNEL ON CAPRAZ BAG SETI
249 99 Bio İnterference Vidasi 50 Adet DIZ ARTROSKOPISI - CIFT TUNEL ON CAPRAZ BAG SETI
250 99 Ligament Staple 50 Adet DIZ ARTROSKOPISI - CIFT TUNEL ON CAPRAZ BAG SETI
251 99 3, 0 mm Drill Tip Pin 50 Adet DIZ ARTROSKOPISI - CIFT TUNEL ON CAPRAZ BAG SETI
252 99 Kanatli Aski Sistemi 20 Adet DIZ ARTROPLASTISI - PROKSIMAL ASKI SISTEMI TEK KANATLI
253 99 Bio Ä°nterference Vidasi 20 Adet DIZ ARTROPLASTISI - PROKSIMAL ASKI SISTEMI TEK KANATLI
254 99 Ligament Staple 20 Adet DIZ ARTROPLASTISI - PROKSIMAL ASKI SISTEMI TEK KANATLI
255 99 Yardimci Drill Tip Pin 20 Adet DIZ ARTROPLASTISI - PROKSIMAL ASKI SISTEMI TEK KANATLI
256 99 Shaver Ucu Cesitleri 150 Adet DIZ ARTROPLASTISI - SARF MALZEMELERI
257 99 Artropimp 150 Adet DIZ ARTROPLASTISI - SARF MALZEMELERI
258 99 Pf Probu 150 Adet DIZ ARTROPLASTISI - SARF MALZEMELERI
259 99 Sutur Gecirici Needle 150 Adet DIZ ARTROPLASTISI - SARF MALZEMELERI
260 99 Yuksek Dayanikli Emilmeyen Dikis Metaryeli Fiber Wire Vs. 200 Adet DIZ ARTROPLASTISI - SARF MALZEMELERI
261 99 Meniskus Yirtigi Tamir Ä°mplanti 20 Adet DIZ ARTROPLASTISI - SARF MALZEMELERI
262 99 Akromizer 50 Adet DIZ ARTROPLASTISI - SARF MALZEMELERI
263 99 Cakilabilir Crosspin 50 Adet DIZ ARTROPLASTISI - SARF MALZEMELERI
264 99 3 mm Metal Dikis Kanca Titanyum 100 Adet YUMUSAK DOKU KEMIK TESPITINDE KULLANILAN DIKISLI KANCALAR (SUTURE ANCHOR)
265 99 5 mm Metal Dikis Kanca Titanyum 100 Adet YUMUSAK DOKU KEMIK TESPITINDE KULLANILAN DIKISLI KANCALAR (SUTURE ANCHOR)
266 99 6, 5 mm Metal Dikis Kanca Titanyum 100 Adet YUMUSAK DOKU KEMIK TESPITINDE KULLANILAN DIKISLI KANCALAR (SUTURE ANCHOR)
267 99 3, 5 mm Bio Hazir Dugumlu Dikis Kanca 100 Adet YUMUSAK DOKU KEMIK TESPITINDE KULLANILAN DIKISLI KANCALAR (SUTURE ANCHOR)
268 99 5, 5 mm Bio Hazir Dugumlu Dikis Kanca 100 Adet YUMUSAK DOKU KEMIK TESPITINDE KULLANILAN DIKISLI KANCALAR (SUTURE ANCHOR)
269 99 3 mm Bio Dikis Kanca 100 Adet YUMUSAK DOKU KEMIK TESPITINDE KULLANILAN DIKISLI KANCALAR (SUTURE ANCHOR)
270 99 5 mm Bio Dikis Kanca 100 Adet YUMUSAK DOKU KEMIK TESPITINDE KULLANILAN DIKISLI KANCALAR (SUTURE ANCHOR)
271 99 3, 5 mm Bio Dikissiz Kanca 100 Adet YUMUSAK DOKU KEMIK TESPITINDE KULLANILAN DIKISLI KANCALAR (SUTURE ANCHOR)
272 99 4, 5 mm Bio Dikissiz Kanca 100 Adet YUMUSAK DOKU KEMIK TESPITINDE KULLANILAN DIKISLI KANCALAR (SUTURE ANCHOR)
273 99 Mikro Dikis Kanca 100 Adet YUMUSAK DOKU KEMIK TESPITINDE KULLANILAN DIKISLI KANCALAR (SUTURE ANCHOR)
274 99 5, 75 mm Capinda Kanul 30 Adet KANULLER
275 99 8, 50 mm Capinda Kanul 30 Adet KANULLER
276 99 Hemostatik ve Yuksek Poroziteli, Vidalanabilen Sentetik Kemik Dolgu Materyali 10 Adet KEMIK IYILESTIRME SISTEMLERI
277 99 Antibiyotikli kanama durdurucu tampon 10 Adet KEMIK IYILESTIRME SISTEMLERI
278 99 Antibiyotiksiz kanama durdurucu tampon 10 Adet K

İhale yapan Kurumdan satın alınan ihale dosyası ve ekleri asıldır.


1495572274