İhale Duyurusu  

İhale Detayı
Bu ihalenin tarihi geçmiş.
KİK* Dosya No: inc/00714919
İŞİN ADI : GES K.LIĞI BAYRAK GARNİZONU ISI SANTRALİ BACA ONARIMI VE ISI SANTRALİ BUHAR KAZANLARININ YENİLENMESİ İLAN TÜRÜ ve USULÜ: İHALE İLANI - Açık İhale Usulü - Yapım İhale İlanı İDARE ADI: MSB.Ankara İnş.Eml. ve Nato Enf.Blg.Bşk.lığı ADRESİ: MSB.Ankara İnş.Eml. ve Nato Enf.Blg.Bşk.lığı Kirazlıdere/ANKARATELEFON VE FAX NUMARASI: +903124174446 - +903124250417ELEKTRONİK POSTA ADRESİ: tesupankara@msb.gov.trMALIN NİTELİĞİ VE TÜRÜ: Buhar Kazanları,bacaları ve Ekipmanları Değiştirilerek otomasyon Sist.Kurulması ve Kazan Dairesi Tadilatı Yap. MİKTARI: 1 Adet MALIN TESLİM YERİ: GES K.LIĞI BAYRAK GARNİZONU/GÖLBAŞI/ANKARA MALIN TESLİM TARİHİ/TARİHLERİ: Yer tesliminden itibaren 250 takvim günüdür. İhalenin YAPILACAĞI YER: MSB.ANKARA İNŞAAT EMLAK BÖLGE BAŞKANLIĞI İHALE SALONU İhalenin TARİH VE SAATİ: 11/9/2009-10:00 İHALE METNİ 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
1.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
1.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası Belgesi.
1.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan ya da ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
1.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
1.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
1.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
1.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
1.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
1.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
1.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
1.1.6. - Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

1.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
1.3.1. İş deneyim belgeleri::
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin %100 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,
1.3.2. Organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler

a) Anahtar Teknik Personel istenilmemektedir.b) Teknik Personel İstenilen teknik personel sayısı ve niteliği aşağıda yazılmıştır.


TEKNİK PERSONEL LİSTESİ

SIRA POZİSYONU MESLEKİ ÜNVANI MESLEKİ ÖZELLİKLERİ ADET
1 ŞANTİYE ŞEFİ MAKİNE MÜH. EN AZ 3 YIL DENEYİMLİ 1
2 SAHA MÜHENDİSİ İNŞAAT MÜH. VEYA MİMAR EN AZ 3 YIL DENEYİMLİ 1
3 SAHA MÜHENDİSİ ELEKTRİK MÜH. EN AZ 3 YIL DENEYİMLİ 1
4 SAHA TEKNİKERİ MAKİNE TEKNİKERİ EN AZ 3 YIL DENEYİMLİ 1

1.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
1.4.1 Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
E-II GRUBU İŞLER BENZER İŞ OLARAK DEĞERLENDİRİLECEKTİR.
1.4.2 Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri; MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ dir
2. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
3. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
4. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması
4.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 500 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.
4.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
5. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MSB.ANKARA İNŞAAT EMLAK BÖLGE BAŞKANLIĞI/KİRAZLIDERE/ÇANKAYA/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
6. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

7. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
8.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (ALTMIŞ) takvim günüdür.
9. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İşin AdıGES K.LIĞI BAYRAK GARNİZONU ISI SANTRALİ BACA ONARIMI VE ISI SANTRALİ BUHAR KAZANLARININ YENİLENMESİ
KurumMSB.Ankara İnş.Eml. ve Nato Enf.Blg.Bşk.lığı
İşin TürüMal Alımıİhale Tarihi11/09/2009 CumaİlANKARA
İlan Metni


İhale yapan Kurumdan satın alınan ihale dosyası ve ekleri asıldır.


1495578211