İhale Duyurusu  

İhale Detayı
Bu ihalenin tarihi geçmiş.
KİK* Dosya No: inc/00714981
İşin AdıFOÇA ÖZEL EĞİTİM MERKEZİ KOMUTANLIĞI KARARGAH BİNASI İÇ VE DIŞ CEPHE BAKIM VE ONARIMI
Kurum57 nci Topçu Tug. K.Yrdc.lığı
İşin TürüBakım-Onarımİhale Tarihi15/09/2009 SalıİlİZMİR
İlan Metni

İŞİN ADI : FOÇA ÖZEL EĞİTİM MERKEZİ KOMUTANLIĞI KARARGAH BİNASI İÇ VE DIŞ CEPHE BAKIM VE ONARIMI
İLAN TÜRÜ ve USULÜ: İHALE İLANI - Açık İhale Usulü
İDARE ADI: 57 nci Topçu Tug. K.Yrdc.lığı
ADRESİ: 57 nci Topçu Tug. K.Yrdc.lığı Menemen/İZMİR
TELEFON VE FAX NUMARASI: +902328322621 - +902328313301
ELEKTRONİK POSTA ADRESİ: toptugkyrdc@mynet.com.tr
MALIN NİTELİĞİ VE TÜRÜ: BAKIM VE ONARIM
MİKTARI: 1 Adet (Bina
MALIN TESLİM YERİ: FOÇA ÖZEL EĞİTİM MERKEZİ KOMUTANLIĞI ESKİ FOÇA / İZMİR
MALIN TESLİM TARİHİ/TARİHLERİ: İŞYERİ TESLİM TARİHİNDEN İTİBAREN 30 (OTUZ) TAKVİM GÜNÜDÜR.
İhalenin YAPILACAĞI YER: 57 NCİ TOPÇU TUGAY KOMUTAN YARDIMCILIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI MENEMEN / İZMİR
İhalenin TARİH VE SAATİ: 15/9/2009-11:00
İHALE İLANI METNİ
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1- İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası yada Esnaf ve Sanatkar Odası Belgesi;
4.1.1.1.Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından yada esnaf ve sanatkar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.
4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1.Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi,bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
4.1.3.Şekli ve içeriği İdari şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu.
4.1.4.Şekli ve içeriği İdari şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık yada Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar..
4.1.5.Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.6.İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.
4.1.7.Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son 1 (bir) yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.1.8.Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az %51 hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından, ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son 5 (beş) yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.1.9.İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;
4.1.9.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından (7.1.) maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine / en az %51 hissesine sahip ortağına ait olması halinde bu ortak (h) ve (ı) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.
4.2-Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. İş Deneyim Belgeleri:
4.2.1.1.İsteklinin, son 15 (on beş) yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az % 70’i oranında gerçekleştirdiği veya % 50’si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin % 70 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi.
4.2.1.2. İş ortaklıklarında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının tamamını, diğer ortakların her birinin ise, istenen asgari iş deneyim tutarının %40’ını sağlaması gerekir.
4.2.2.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.2.2.1.Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ’de yer alan B grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.2.2.2. Gerçek kişiler, iş deneyim belgesi yerine inşaat mühendisi diplomalarını sunmak suretiyle ihaleye girebilirler.
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif; fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
6-İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7-İhale dökümanının görülmesi ve satın alınması:
7-1 İhale dokümanı, 57’nci Topçu Tug.K.Yrdc.lığı İhale Komisyon Başkanlığı adresinde görülebilir ve 5 (Beş) TL karşılığı aynı adresten satın alınabilir.
7-2 İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8-Teklifler, 15.09.2009 Salı günü saat 11:00’e kadar, 57’nci Topçu Tug.K.Yrdc.lığı İhale Komisyon Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9-İstekliler tekliflerini, anahtar teslim götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
10-İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (kırk beş) takvim günü olmalıdır.
12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
İLANLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR:
1. Bu sayfada yayınlanan bilgilerin hukukî ve mali sorumluluğu bulunmamaktadır. Kamu İhale Bülteni ve ihale dosyasındaki bilgiler esas alınacaktır.
2. İlânla ilgili sorumluluk ve başvuru makamı bilgileri aşağıdadır.
a.Şikayet ve Başvuru Makamı: 57 nci Topçu Tug. K.Yrdc.lığı
b.Telefon Numarası: +902328322621
c.Fax Numarası: +902328313301
d.Elektronik Posta adresi: toptugkyrdc@mynet.com.tr
Yazıcıya Gönder


İhale yapan Kurumdan satın alınan ihale dosyası ve ekleri asıldır.


1493123686