İhale Duyurusu  

İhale Detayı
Bu ihalenin tarihi geçmiş.
KİK* Dosya No: inc/00715362
İşin AdıAvrupa Yakası PTT Başmüdürlüğüne ait olup , tasfiye kapsamına alınan muhtelif marka ve modeldeki toplam 3 adet aracın satış ihalesi
KurumPTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İşin TürüMal Satışıİhale Tarihi11/09/2009 CumaİlİSTANBUL
İlan Metni

Duyuru Tarihi02-09-2009
İhale Tarihi11-09-2009
İhale KonusuAvrupa Yakası PTT Başmüdürlüğüne ait olup , tasfiye kapsamına alınan muhtelif marka ve modeldeki toplam 3 adet aracın satış ihalesi
AçıklamaİHALE İLANI

AVRUPA YAKASI PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ
34113-Sirkeci / İSTANBUL

Başmüdürlüğümüze ait olup , tasfiye kapsamına alınan muhtelif marka ve modeldeki toplam 3 adet aracın satışı , 08.06.1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesi ve 22.02.2000 tarihli ve 23972 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren Posta ve Telgraf Teşkilatı Ana Statüsünün 6 ncı maddesine dayanılarak hazırlanan PTT Genel Müdürlüğü Taşınır Mal Satım İşlemleri Yönetmeliğine göre açık arttırma usulü ile yapılacaktır.

1-İdarenin
a) adresi :Avrupa Yakası PTT Başmüdürlüğü
Hobyar Mah. Büyük Postane Cad. No:25
34113-Sirkeci / İSTANBUL
b) telefon ve faks numarası :Telf: 0 212 527 05 74
Faks: 0 212 512 09 49
2-İhale konusu işin
Niteliği, türü ve miktarı : Muhtelif marka ve modeldeki toplam 3 adet aracın açık arttırma
usulü ile satışı.

3-İhalenin
a) yapılacağı yer :Avrupa Yakası PTT Başmüdürlüğü
Hobyar Mah. Büyük Postane Cad. No:25
34113-Sirkeci / İSTANBUL
b) tarihi ve saati :11.09.2009 Cuma günü Saat: 10.30

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler :
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri sunmaları gerekir:
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi.
b) Satış tarihinden önceki 6 (altı) ay içinde alınmış iş veya ikamet adreslerini gösterir belge.

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

d) Bu Şartnamenin 19’uncu maddesi kapsamında belirtilen durumlarda olunmadığına ilişkin taahhütname.

e) Birim Fiyat Teklif Mektubu ve eki Birim Fiyat Teklif Cetveli

f) Geçici teminat.

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, iş ortaklığı beyannamesi.

ı)) İhale dokümanının satın alındığına dair belge

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b),(c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

5-Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en yüksek teklif esasına göre belirlenecektir.

6- İhale,şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan yerli isteklilere açıktır.

7-İhale dokümanı ; Avrupa Yakası PTT Başmüdürlüğü Malzeme Müdürlüğü Hobyar Mah. Büyük Postane Cad. No:25 Sirkeci-İSTANBUL adresinde görülebilir ve KDV dahil 11.80.- TL. karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye iştirak edecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8-İstenilen belgelerin 11.09.2009 Cuma günü , saat 10.30’ a kadar Hobyar Mah. Büyük Postane Cad. No: 25 34113-Sirkeci / İSTANBUL adresinde bulunan Avrupa Yakası PTT Başmüdürlüğü Malzeme Müdürlüğüne verilmesi ve ihaleye katılacakların ihale saatinde hazır bulunmaları gerekmektedir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale saatine kadar ulaşması şart olup postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

9- İştirakçiler araç başına istenilen geçici teminat miktarını yatırmak kaydı ile istedikleri araç miktarı kadar ihaleye katılabilirler.

10- Bu satışa ait geçici teminat, her araç için muhammen bedel üzerinden % 3 dür.
(Muhammen bedel x % 3)

11-Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

ARAÇ LİSTESİ

Sıra No: Modeli: Markası: Plaka No: Muhammen Bedeli: Ünitesi:
1 1991 Anadol Kamyonet 34 MLV 70 275.00.-TL.+ KDV Av.Yak.PTT Başmüd2 1991 İveco 65,9 Kamyon 34 MLV 62 3.500.00.-TL. + KDV “ “
3 1992 İveco M25 Otobüs 34 RCU 59 3.750.00.-TL. + KDV “ “

İdari Şartnamedosya mevcutturIdari Şartname


İhale yapan Kurumdan satın alınan ihale dosyası ve ekleri asıldır.


1495572310