İhale Duyurusu  

İhale Detayı
Bu ihalenin tarihi geçmiş.
KİK* Dosya No: 2009/122159
İşin AdıKalkan Takımı Satın Alınacaktır.
KurumEmniyet Genel Müdürlüğü İkmal ve Bakım Dairesi Başkanlığı
İşin TürüMal Alımıİhale Tarihi12/10/2009 PazartesiSaati14:00İlANKARA
İlan Metni

maketable2(16)
1. İdarenin
a ) Adresi : Dikmen Caddesi No:89 Çankaya/ANKARA
b ) Telefon ve Faks Numarası : 312 4122480 - 312 4288162
c)Elektronik Posta Adresi : 2nolusatinalma@egm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : www.egm.gov.tr
2. İhale konusu malın
a ) Niteliği, Türü ve Miktarı : 20 Takım Kalkan
b ) Teslim Yeri(leri) : Egm İkmal ve Bakım Dairesi Başkanlığı Depo Şube Müdürlüğü İstanbul Yolu 7.Km. Bölge Trafik Müdürlüğü Yanı Yenimahalle/Ankara Adresine Teslim Edilecektir.
c ) Teslim Tarihi : Yerli İstekli İçin, Sözleşmenin Noter Tarafından Tescil Edilip Yürürlüğe Girdiği Tarihten İtibaren ,. Serbest Bölgeden Teklif Veren Yerli İstekli Veya Yabancı İstekli İçin, Açılacak Akreditifin Yüklenici Firmaya Tebliğ Tarihinden İtibaren 30(Otuz) Takvim Günüdür.
3. İhalenin
a ) Yapılacağı Yer : Emniyet Genel Müdürlüğü İkmal ve Bakım Daire Başkanlığı Dikmen Caddesi No:89 O Blok 2.Kat Çankaya/Ankara
b ) Tarihi - Saati : 12.10.2009 - 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi; 4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,
4.1.5. İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler: Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi kredisini veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu, Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman, İhaleye teklif veren firmalar,teklif ettikleri kalkanın resim,şekil ve tanıtım bilgilerini içeren CD´sini ve kataloğunu ihale esnasında ihale komisyonuna sunacaktır.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. Tekliflerin değerlendirilmesinde yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 10 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Emniyet Genel Müdürlüğü İkmal ve Bakım Daire Başkanlığı 2 Nolu Satın Alma Şube Müdürlüğü Eşik Değer Üstü Mal Alımları Büro Amirliği Dikmen Cad. No:89 O Blok 2. Kat Çankaya /Ankara adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem- kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle mal kalemi-kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İhale yapan Kurumdan satın alınan ihale dosyası ve ekleri asıldır.


1493130331