İhale Duyurusu  

İhale Detayı
Bu ihalenin tarihi geçmiş.
KİK* Dosya No: inc/00716706
İşin AdıKANTİN İHALESİ
Kurumistanbul il milli eğitim müdürlüğü
İşin TürüKiraya Vermeİhale Tarihi01/10/2009 PerşembeİlİSTANBUL
İlan Metni

KANTİN İHALESİ ŞARTNAMESİ

Mahmut Erseven İlköğretim Okulu Müdürlüğü

14.09.2009

MADDE-1-İş sahibi idareye ilişkin bilgiler

İdarenin adı : Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Adres : Adnan Saygun Cd.Salih Rüştü Bey sk.2.Ulus

Telefon : 325-49-43


MADDE-2-İhale edilecek okul kantini

MADDE-3-İhale ile İlgili Bilgiler

İhale usulü :M.E.B. 31,05,2005 Tarih ve 25831 Sayılı Okul- Aile Birliği Yönetmeliği

17.Maddesi hükümleri doğrultusunda, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 35/d ve 5l/g maddesi gereğince yapılacaktır.


İhalenin yapılacağı Adres : Beşiktaşİlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

İhale Tarihi : 01.10.2009

İhale Saati : 14:30

MADDE- 4- İhaleye katılmak için istenilen belgeler

A Dikilitaş İşbank Şubesi nezrindeki 1161-327961 nolu hesabına ,

kiralanacak okul kantininin ismi belirtilmek suretiyle yıllık muhammen bedelin % 3'ü kadar geçici teminatın yatırıldığına dair banka dekontu veya herhangi bir bankadan alınacak Teminat Mektubu.(Aslı) (2886 sayılı Devlet İhale kanununda 26.maddesinde belirtilen değerler teminat olarak kabul edilecektir.)

b) İkametgah İlmühaberi (Aslı,Bir ay geçerli)

c) Nüfus cüzdan örneği (Aslı) veya arkalı önlü nüfus cüzdan fotokopisi,

d) Cumhuriyet Başsavcılığından alınmış olan sabıka kayıt belgesi (Aslı) son altı içerisinde alınmış olacaktır.

e) Herhangi bir sağlık kuruluşundan alınacak portör muayene raporu (boğaz kültürü, akciğer grafiği ve gaita) son altı içerisinde alınmış olacaktır.


f) Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı 2006/18 nolu genelgesi l6.Maddesi
hükmü gereği Okul Aile Birliğinin Yönetmeliğinin 17'nci maddesine göre yapılacak ihaleye
katılımcılardan öncelikle Kantin İşletmeciliği Ustalık Belgesine sahip olanlar kabul
edilecektir. Ancak katılımcıların hiçbirinde Ustalık belgesi bulunmaması durumunda Kantin
İşletmeciliği kalfalık Belgesi olanlar ihaleye kabul edilecektir. (İhaleye Kantin işletmeciliği
Ustalık Belgesi sahipleri müracaat ettiği takdirde Kalfalık belgesi sahiplerinin başvuruları
değerlendirmeye alınmayacaktır.)

g) İstanbul Kantinciler odasından alınacak, adına kayıtlı kantin işletmesi bulunmadığına ve
ihaleden men yasağı olmadığına dair belge (Aslı)

h) İstekli tarafından imzalanmış idarece düzenlenen şartname örneği

ı) Usulüne uygun olarak hazırlanmış Teklif Mektubu. Katılımcıların istenilen belgeleri belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar teslim etmeleri gerekmektedir. Posta kanalı ve İhale başlama saatinden sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Başvurular katılımcı veya vekili tarafından (Noterden Vekaletname ibrazı olan)bizzat yapılacaktır. Okul yemekhane hizmeti M.E.B.Strateji Geliştirme Başkanlığı 2006/18 Sayılı genelge 8.Maddesi hükmü gereği ihale üzerinde bırakılan katılımcıya ait olacaktır. Belgeleri eksik olan katılımcıların başvuruları iptal edilecek, değerlendirmeye alınmayacaktır.


MADDE-5- Başvuru dosyasının hazırlanması ve sunulması:


Son başvuruda bulunma tarihi ve saati: 01.10.2009 tarihi ihale saatine kadar


Başvuruların sunulacağı yer:Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü


Müracaat Zarfının Hazırlanması : 2886 Sayılı Devlet ihale kanununun 37 nci maddesinde

açıklandığı şekilde Bu şartnamenin 4.maddesinde belirtilen istenilen evraklar ve Teklif mektubu (Teklif mektubu iç zarfa konularak ağzı kapatılacak ve üzerine katılımcının adı soyadı açık adresi ile teklifin hangi işe ait olduğu yazılarak zarfın kapatılan kısmı imzalanır.) Tam ve eksiksiz olarak Büyük bir zarfa konularak kapatılacak ve zarfın üzerine isteklinin adı soyadı açık adresi ile teklifin hangi işe ait olduğu yazılarak zarfın kapatılan kısmı istekli tarafından imzalanır.


Tekliflerin sunulması : Teklifler 2886 Sayılı Devlet ihale kanununun Pazarlık usulü başlıklı 50,Madde hükmü gereği komisyon tarafından bir veya daha fazla istekliden kapalı teklif almak ve son teklifler üzerinde anlaşmak sureti ile yapılacaktır.

Kapalı Teklif Usulü ile yapılan artırma ihalelerinde; geçerli en yüksek teklifin altında olmamak üzere oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü ve yazılı teklif alınmak suretiyle ihale sonuçlandırılır.

Ancak, geçerli teklif sayısının üç’ ten fazla olması durumunda bu işlem, geçerli en yüksek teklif, üzerinden oturumda hazır bulunan en yüksek üç teklif sahibi istekli ile, bu üç teklif ile aynı olan bir den fazla teklifin bulunması halinde ise bu istekliler dahil edilmek suretiyle yapılır.

Komisyon, uygun gördüğü her aşamada oturumda hazır bulunan isteklilerden yazılı son tekliflerini alarak ihaleyi sonuçlandırabilir. Bu husus ihale komisyonunca ikinci bir tutanakla tespit edilir.

MADDE-6 İhaleye Katılamayacak olanlar :


1- ihaleye komisyon başkanı ve üyeleri ile okul aile birliğinin yönetim ve denetim kurulu
üyelerinin üçüncü dereceye kadar yakınları katılamaz.

2- Taksirli suçlar ile tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere hapis ve yahut affa uğramış
olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla basit ve nitelikli
zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık,dolandırıcılık,sahtecilik,inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas
gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı
hariç kaçakçılık,resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma,Devlet sırlarını açığa vurma
suçlarından dolayı hükümlü bulunanlar, Ağır hapis ve 6 aydan fazla hapis yatanlar ve kamu
haklarından yoksun bırakılanlar ihalelere katılamazlar.

3- İlimizde daha önce kantin ihalesine katılıp taahhüdünden vazgeçen.sözleşme imzalamayan
istekliler ihaleye katılamaz. Katıldıkları tespit edilenlerin sözleşmeleri fesih edilerek kati
teminatları idareye gelir kaydedilir.

4- Daha önce herhangi bir okulun kantin veya yemekhane işletmeciliği ihalesini kazanıp
işletmecilik yaparken,kendi kusurundan dolayı idarece sözleşmesi feshedilenler bu ihaleye
katılamaz. Bu durumda olup, ihale üzerinde kalan isteklinin durumunun tespitinde
teminatları gelir kaydedilecek sözleşmeler fesh edilecektir.

5- İhaleye Şirket,dernek,vakıf vb tüzel kişiler, kurumlar ve basit usul vergi mükellefleri
katılamazlar. İhalelere sadece gerçek usulde gelir vergisi mükellefi olmayı kabul eden gerçek
kişiler kabul edilecektir.

6- Adına kayıtlı herhangi bir kantin işletmesi (Okul,Üniversite,hastane,kurum,yurt,özel vb)
bulunanlar ile Kantinciler odası üyeleri ihalelere katılamazlar.

7- Kantin işletmecisi kantini Okul Aile Birliği Yönetmeliği Eki (Ek-2) Sözleşme hükmü
9.maddesi hükmü gereği bizzat işletmek zorunda olduğundan, sadece bir okulun kantin /
yemekhane ihalesine katılabilirler.

MADDE-7 İhaleye Katılacaklar


1-İhaleye sadece gerçek usulde gelir vergisi mükellefi olmayı kabul eden gerçek kişiler bizzat

veya vekilleri vasıtası ile katılacaktır.


MADDE-8- Teminatın Verilmesi


Geçici Teminat: İhaleyi kazanamayan katılımcıların geçici teminatları bir hafta sonra kendilerine iade edilecektir.

Kati Teminat : İhaleyi kazanacak işleticiden aylık kiranın (9) dokuzla çarpılması ile

bulunacak yıllık sözleşme bedelinin % 6 'sı kadar kesin teminat alınacak olup, kesin teminat sözleşme

İmzalanmadan Okulun İşbankası Dikilitaş şubesi nezrindeki 1161-327961 nolu hesabına okulun ve kiralanacak yerin cinsi (kantin) de belirtilerek Nakit olarak yatırılacaktır. ( 2886 sayılı Devlet İhale kanununda 26. Maddesinde belirtilen değerlerde kati teminat olarak kabul edilecektir.)


MADDE-9-Özel hükümler :


1- Sözleşme süresi ihale kararının işleticiye tebliğ tarihinden itibaren 12 aylık süreyi kapsar.

2- Yıllık kira bedeli aylık kira bedelinin ( 9) dokuzla çarpılması sonucu bulunacak miktardır.

3- İhaleyi kazanan işletici, Kantinciler Odasına üye değil ise, l (bir) ay içerisinde üye olmak
zorundadır. Aksi halde işletmecilikten vazgeçmiş sayılacak ve sözleşmesi fesh edilecektir.

4- İstekli sözleşme imzaladıktan sonra gerçek usulde vergi mükellefi olduğunu kanıtlayan
belgeyi ve İstanbul Kantinciler Odasına kayıt olduğuna dair belgeyi l (bir) ay içerisinde İlçe
Milli Eğitim Müdürlüğü ibraz edecektir. Etmeyenlerin sözleşmeleri fesh edilerek kati
teminatları irat kaydedilecektir.

5- İhaleyi kazanan işletmeci,ihale kararı kendisine tebliğinden sonra kantin işletmeciliğinden
vazgeçtiği,7 (yedi) iş günü içinde gerekli şartlan yerine getirip sözleşmeyi imzalamadığı
takdirde yatırmış olduğu geçici teminatı ve sözleşmeyi imzalamakla birlikte ilk altı ay içinde
işletmecilikten vazgeçtiği yada sözleşmeyi fesh ettiği taktirde ise yatırmış olduğu kesin
teminatı (yıllık kira bedelinin % 6'sı) iade edilmeyerek idareye gelir kaydedilir.Bu durumda
ihale idare tarafından belirlenecek bir tarihte yeniden yapılacaktır.

6- Diğer taraftan kendi kusurundan dolayı sözleşmesi fesih edilen işletmeci üzerine ihalelere
giremeyeceği yönünde işleticiye bir yıl süre ile men yasağı konularak bu durum İstanbul Kantinciler Odası Başkanlığı'na bildirilecektir.

7- Yaz tatilinde (Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında) kira alınmayacaktır.

8- İhaleyi kazanan işletici kantin / yemekhaneyi bizzat çalıştıracak olup, hiçbir suretle devir
veya temlik yapamaz.

9- İşbu şartnameden doğacak bütün vergi,resim ve harçlar ihale üzerinde bırakılan işleticiye
aittir. İhaleyi kazanan işletici Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğünce yayınlanan
05,08,2004 tarih ve 11 nolu kurumlar vergisi sirküleri gereği Okul-Aile Birliğine ödeyeceği
kiranın üzerinden % 18 oranında hesaplanacak KDV'yi bağlı olduğu vergi dairesi
müdürlüğüne her ay beyan ederek ödeyecektir.

10-İhaleyi kazanan işletici Okul Aile Birliği yönetmeliği eki (EK-2) sözleşme "Özel Şartlar"
1.Maddesi hükmü gereği eski işletmecinin kantine yapmış olduğu sabit tesis masraflarını
…………………. ay içerisinde ödemeyi şimdiden kabul, beyan ve taahhüt eder.

11- İşbu ihale şartnamesinden doğacak Anlaşmazlıklarda Bursa mahkemeleri yetkilidir.


MADDE-10 Sözleşme Feshi:


İdare bu şartnamede belirtilen hususlara uymayan işleticinin sözleşmesini Fesh eder ve kati teminatını idareye gelir kaydeder. İhale üzerinde bırakılan kişinin bu şartnamedeki hususları yerine getirmemesi durumunda sözleşme kendiliğinden fesih olur. Bu durumda ihaleyi kazanan kişi hiçbir hak talep edemez.


MADDE-11 : İşbu şartname ve eklerinde yazılı bulunmayan hususlarda 2886 Sayılı ihale kanunu ve 16,12,1984 Tarih ve 18607 Sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Devlete Ait Taşınmaz Mal Satış,Trampa, Kiraya verme, Mülkiyetin Gayri Ayni Hak Tesis, Ecri misil ve tahliye yönetmeliği hükümleri uygulanır.


MADDE-12 : Şartname ile ilgili dosya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü kantin işleri bölümünde görülebilir. İhaleye girecek istekliler şartnameyi almaya zorunludur.

MADDE-13 : İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve dilediğine vermekte serbesttir.

MADDE-14 : Keyfi olarak ilan edilir.
14/09/2009

İhale yapan Kurumdan satın alınan ihale dosyası ve ekleri asıldır.


1495578649