İhale Duyurusu  

İhale Detayı
Bu ihalenin tarihi geçmiş.
KİK* Dosya No: 2009/159213
İşin AdıAnkara İli Akyurt İlçesi Polis Meslek Yüksek Okulu Uygulama Projelerinin ve İhale Dosyasının Hazırlanması İşi Danışmanlık Hizmeti Alınacaktır
KurumAnkara İl Özel İdaresi
İşin TürüHizmet Alımıİhale Tarihi20/11/2009 CumaSaati10:00İlANKARA
İlan Metni

maketable2(19)
Kamu İhale Kurumu Elektronik Kamu İhale Bülteni ilanın Yayınlanma Tarihi :13.11.2009
Ankara İli Akyurt İlçesi Polis Meslek Yüksek Okulu Uygulama Projelerinin ve İhale Dosyasının Hazırlanması İşi Danışmanlık Hizmeti Alınacaktır
İdarenin Adı : Ankara İl Özel İdaresi
İşin Adı : Ankara İli Akyurt İlçesi Polis Meslek Yüksek Okulu Uygulama Projelerinin ve İhale Dosyasının Hazırlanması İşi
İhale Kayıt No : 2009/159213
Türü - Usulü : Danışmanlık hizmeti alımı - Belli istekliler arasında
1. İdarenin
a ) Adresi : Çankırı Caddesi Çiçek Sokak No:1 Altındağ-ANKARA
b ) Telefon ve Faks Numarası : 312 3066751 - 312 3066938
c)Elektronik Posta Adresi : proje@ankarailozelidaresi.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) :
2. Ön yeterlik konusu danışmanlık hizmetinin
a ) Niteliği, Türü ve Miktarı : Yaklaşık 60.000m2 Kapalı İnşaat Alanı ile 10.000m2 Açık Alan
b ) Yapılacağı Yer : Ankara İli Akyurt İlçesi
c ) İşin Süresi : Yer Teslim Tarihi (Tahmini) 10.01.2010 İşin Bitim Tarihi :yer Teslimini Müteakip 150 Takvim Hünü
3. Ön yeterlik değerlendirmesinin
a ) Yapılacağı Yer : Ankara İl Özel İdaresi İmar ve Bayındırlık Daire Başkanlığı
b ) Tarihi - Saati : 20.11.2009 - 10:00
4. Ön yeterlilik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. Ön yeterlilik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. . Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi,4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ilgili meslek odasından ya da ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 4.1.1.3. İhale konusu işin yapılmasına ilişkin olarak ilgili mevzuatı gereği alınması zorunlu olan belge:
4.1.2. Ön yeterlik başvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri.4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği Ön Yeterlik Şartnamesinde belirtilen Başvuru Mektubu,
4.1.4.Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge
4.2. Mali kapasiteye ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler: 75.000TL az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı gösteren banka referans mektubu, Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir. 4.2.2. Bilanço veya eşdeğer belgeler, İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait; a) Yıl sonu bilançosunun ve bilançonun gerekli görülen bölümleri,b) (a) bendinde belirtilen belgelere eşdeğer belgeler,a ve b bendinde sayılan belgelerden birinin sunulması yeterlidir. Adayın; 4.2.2. Maddesinin düzeltilen bu hali 11/ 07/ 2009’dan 01.05.2010 tarihine kadar geçerli olacaktır -->   a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,50 olması,    b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0.10 olması,    c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0.75’ten küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır. Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir. Bu durumda, yukarıda bilançolar veya gerekli görülen bölümler üzerinden hesaplanacak oranlar aranmaz. 4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu, b) Taahhüt altında devam eden danışmanlık hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen danışmanlık hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar. Serbest meslek erbabının iş hacmi serbest meslek kazanç defteri özeti ile belgelendirilir. Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir. Bu belgelerin değerlendirilmesinde ;    a) toplam ciro için, en az 120.000TL   b) Taahhüt altında devam eden danışmanlık hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen danışmanlık hizmet işleri için, 90.000TLtutarı ön yeterlilik asgari şartı olarak istenir. Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan yeterli kabul edilir.
4.3. Teknik yeteneğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri::Yapımla ilgili danışmanlık hizmet işlerinde son onbeş  yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında 250.000TL tutarından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler, İsteklinin ön yeterlik ilk ilan tarihinden itibaren geriye doğru son beş yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında kamu veya özel sektörde, sözleşme bedelinin en az % 70’i oranında gerçekleştirdiği veya en az % 50’si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin % oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi, -->4.3.2. Organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler   a) Anahtar Teknik PersonelBenzer işlerde en az 5 (beş) yıl deneyimli;1 adet Y.Mimar veya Mimar,1 adet Y.İnşaat Mühendisi veya İnşaat Mühendisi,1 adet Y.Makina Mühendisi veya Makina Mühendisi,1 adet Y.Elektrik Mühendisi veya Elektrik Mühendisi anahtar teknik personel olarak istenmektedir.   b) Teknik PersonelAnahtar teknik psersonel olarak istenen personel aynı zamanda teknik personel olarak değerlendirilecektir.4.3.3. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler 1 adet lisasnlı mimari çizim programıı,1 adet lisanslı statik ve betonarme çizim programı,1 adet lisanslı makine tesiastı hesap ve çizim programı,1 adet lisanslı elektrik tesisastı hesap cetveli ve çizim programı,1 adet lisanslı yaklaşık maliyet, metraj, nakilye ve özel imalat analiz hesap programı4.3.4. Kalite ve standarda ilişkin belgeler kalite Yönetim belgesi olarak İSO 9001:2000 istenmektedir.Bu belgenin/Belgelerin Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. Teyit yazısı ihale veya son başvuru tarihinde geçerli olması koşuluyla düzenlendiği tarihten itibaren bir yıl süreyle kullanılabilir. Ancak Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1 Bu ihalede benzer iş olarak son onbeş yıl içerisinde öncelikle üniversite kampüsü, yüksek okul, eğitim enstitüsü ve özelliği olan büyük okul yapılarının tamamına ait tam takım uygulma projeleri ile ikincil olarak yurt binalarına ait tam takım uygulama projeleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
5. Yapılacak ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda, yeterlikleri tespit edilenler arasından 5 aday teklif vermek üzere davet edilecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. Ön yeterlilik dokümanının görülmesi ve satın alınması 7.1Ön yeterlik dökümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.
7.2. Önyeterliğe başvuracak olanların ön yeterlik dokümanını satın almaları zorunludur.
8. İhale dokümanı, teklif vermek üzere ihaleye davet edilecek adaylara davet mektubu ekinde gönderilecektir.
9. Ön yeterlik başvurusu, ön yeterlik değerlendirmesi tarihi ve saatine kadar Ankara İl Özel İdaresi İmar ve Bayındırlık Daire Başkanlığı adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
10.Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
Kamu İhale Bülteni Yayınlanma Tarihi :13.11.2009

İhale yapan Kurumdan satın alınan ihale dosyası ve ekleri asıldır.


1493130840