İhale Duyurusu  

İhale Detayı
Bu ihalenin tarihi geçmiş.
KİK* Dosya No: 2009/159788
İşin AdıEvde Muayene ve Hasta Bakımı Sağlık Hizmeti Alınacaktır.
KurumMamak Belediye Başkanlığı Sağlık İşleri Müdürlüğü
İşin TürüHizmet Alımıİhale Tarihi11/12/2009 CumaSaati10:30İlANKARA
İlan Metni

maketable2(19)
Kamu İhale Kurumu Elektronik Kamu İhale Bülteni ilanın Yayınlanma Tarihi :19.11.2009
Evde Muayene ve Hasta Bakımı Sağlık Hizmeti Alınacaktır.
İdarenin Adı : Mamak Belediye Başkanlığı Sağlık İşleri Müdürlüğü
İşin Adı : Evde Muayene ve Hasta Bakımı Sağlık Hizmeti Alımı
İhale Kayıt No : 2009/159788
Türü - Usulü : Hizmet alımı - Açık ihale usulü
1. İdarenin
a ) Adresi : MAMAK CAD.NO:213 ZEMİN KAT MAMAK/ANKARA
b ) Telefon ve Faks Numarası : 312 5507068 - 312 5507385
c)Elektronik Posta Adresi : ozgur.aydin@mamak.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) :
2. İhale Konusu hizmetin
a ) Niteliği, Türü ve Miktarı : Hizmet, 1 Araçla; 1 Pratisyen Hekim, 1 Hemşire/Sağlık Memuru/Att/Ebe, 1 Bakım destek Elemanı, 1 Şoför ile Mamak Belediyesi Sınırları İçinde Bulunan İnsanların,  Evlerinde Ziyaret Edilerek Muayene, Tetkik ve Tedavilerinin Yapılması, Gerekli Görülmesi Halinde Sonraki Ziyaretler Yapılarak, Bunlarla Birlikte Daha Önceden Tespiti Yapılan Hasta, Bakıma Muhtaç ve Özürlü insanların Muayene, Tetkik, Tedavi, Bakım Kontrol ve Bilgilendirilmesinin Planlanarak Yapılması İş ve İşlemleri. 5616 evde Muayene ve Hasta Bakımı Hizmetidir.
b ) Yapılacağı Yer : Mamak Belediyesi Sınırları
c ) İşin Süresi : 01.01.2010-31.12.2010 Tarihleri Arası
3. İhalenin
a ) Yapılacağı Yer : Mamak Belediye Başkanlığı Encümen Salonu Mamak Cad. No:213 1. Kat Mamak/Ankara
b ) Tarihi - Saati : 11.12.2009 - 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;4.1.1.1 Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 4.1.1.2 Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler, Bu hizmetler 10/03/2005 tarih ve 25751 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan "Evde Bakım Hizmeti Sunumu Hakkında Yönetmelik" esaslarına uygun olarak yapılmaktadır. İstekli Evde Bakım Hizmetleri ile ilgili ruhsatının aslını ya da noter tasdikli suretini ihale dosyasında sunacaktır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;4.1.2.1 Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,4.1.2.2 Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6.Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler: Teklif edilen bedelin % 10 undan , az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı gösteren banka referans mektubu, Bu kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
4.3.1. İş deneyim belgeleri:: Son beş  yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1 Evde Bakım Hizmeti benzer iş olarak kabul edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Mamak Belediye Başkanlığı Encümen Salonu Mamak Cad. No:213 1. Kat Mamak/Ankara adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günü olmalıdır.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
Kamu İhale Bülteni Yayınlanma Tarihi :19.11.2009

İhale yapan Kurumdan satın alınan ihale dosyası ve ekleri asıldır.


1495578685