İhale Duyurusu  

İhale Detayı
Bu ihalenin tarihi geçmiş.
KİK* Dosya No: 2010/3193
İşin Adı Çiftehavuzlar Remzi Zümrüt İlköğretim Okulu Bahçe Duvarı ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı İşi
KurumOsmangazi Belediyesi
İşin TürüHizmet Alımıİhale Tarihi29/01/2010 CumaSaati10:00İlBURSA
İlan Metni

maketable2(19)
Kamu İhale Kurumu Elektronik Kamu İhale Bülteni ilanın Yayınlanma Tarihi :19.01.2010
İhale İlanı Çiftehavuzlar Remzi Zümrüt İlköğretim Okulu Bahçe Duvarı ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı İşi
İdarenin Adı : Osmangazi Belediyesi
İşin Adı : Çiftehavuzlar Remzi Zümrüt İlköğretim Okulu Bahçe Duvarı ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı İşi
İhale Kayıt No : 2010/3193
Türü - Usulü : Yapım işi - Açık ihale usulü
1. İdarenin
a ) Adresi : S.Garaj Mah. U.Hasan Bulv. No:6 Osmangazi/BURSA
b ) Telefon ve Faks Numarası : 224 4441601 - 224 2707033
c)Elektronik Posta Adresi : osmangazi@osmangazi.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) :
2. İhale konusu yapım işinin
a ) Niteliği, Türü ve Miktarı : Osmangazi Belediyesi Çiftehavuzlar Remzi Zümrüt İlköğretim Okulu Bahçe Duvarı ve Çevre Düzenleme İnşaatı İşi. Yapım İşi, 70 İş Kalemi
b ) Yapılacağı Yer : Remzi Zümrüt İlköğretim Okulu
c ) İşe Başlama Tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır
ç ) İşin Süresi : Yer tesliminden itibaren 50 takvim günüdür.
3. İhalenin
a ) Yapılacağı Yer : Osmangazi Belediyesi İhale Komisyon Odası
b ) Tarihi ve Saati : 29.01.2010 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İstekliler, ihale konusu yapım işinde, alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi teklifleri ekinde vereceklerdir.
4.1.6. - Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
4.3.1. İş deneyim belgeleri: Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin %50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler, 4.3.2. Organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler    a) Anahtar Teknik Personel istenilmemektedir.   b) Teknik PersonelAşağıda belirtilen teknik personel iş süresince iş başında bulundurulacaktır. 1 Şantiye şefi İnşaat Mühendisi 2 yıl deneyimli,1 Kontrol Mimar 2 yıl deneyimli,1 Kontrol Elektrik Mühendisi 2 yıl deneyimli,1 Kontrol Makine Mühendisi 2 yıl deneyimli,1 Konrol Harita Mühendisi 2 yıl deneyimli,
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1 Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: Yapım İşlerinde iş deneyimde değerlendirilecek benzer işlere dair tebliğde yer alan B-III grubu işler kabul eilecektir 4.4.2 Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri; İnşaat Mühendisliği ve Mimarlık dir
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini,Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günü olmalıdır.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
Kamu İhale Bülteni Yayınlanma Tarihi :19.01.2010

İhale yapan Kurumdan satın alınan ihale dosyası ve ekleri asıldır.


1495572377