İhale Duyurusu  

İhale Detayı
Bu ihalenin tarihi geçmiş.
KİK* Dosya No: 2009/183737
İşin Adı Çeşme - Şifne Yat Limanı İmar Planı Çalışması
Kurumİzmir Ulaştırma Bölge Müdürlüğü
İşin TürüHizmet Alımıİhale Tarihi28/01/2010 PerşembeSaati10:00İlİZMİR
İlan Metni

maketable2(19)
Kamu İhale Kurumu Elektronik Kamu İhale Bülteni ilanın Yayınlanma Tarihi :20.01.2010
İhale İlanı Çeşme - Şifne Yat Limanı İmar Planı Çalışması
İdarenin Adı : İzmir Ulaştırma Bölge Müdürlüğü
İşin Adı : Çeşme - Şifne Yat Limanı İmar Planı Çalışması
İhale Kayıt No : 2009/183737
Türü - Usulü : Hizmet alımı - Açık ihale usulü
1. İdarenin
a ) Adresi : Atatürk Caddesi No:99 Alsancak - İZMİR
b ) Telefon ve Faks Numarası : 232 4630900 - 232 4648087
c)Elektronik Posta Adresi : kugmizmir@ubak.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) :
2. İhale Konusu hizmetin
a ) Niteliği, Türü ve Miktarı : Yaklaşık 38 Hektarlık Alana İlişkin İmar Planının Hazırlanması
b ) Yapılacağı Yer : Çeşme - İzmir
c ) İşin Süresi : Yer Tesliminden İtibaren 250 Takvim Günüdür.
3. İhalenin
a ) Yapılacağı Yer : İzmir Ulaştırma Bölge Müdürlüğü 4. Kat
b ) Tarihi ve Saati : 28.01.2010 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;4.1.1.1 Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 4.1.1.2 Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;4.1.2.1 Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,4.1.2.2 Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6.Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
4.3.1. İş deneyim belgeleri: Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %35 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1 Nazım İmar Planı ve Uygulama İmar Planı Hazırlanması işidir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 Türk Lirası karşılığı İdarenin Aynı (İzmir Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne Yatırılan Ücret Karşılığında Alınan Makbuz ile Birlikte) adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İzmir Ulaştırma Bölge Müdürlüğü Atatürk Caddesi No:99 Alsancak - İzmir adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
Kamu İhale Bülteni Yayınlanma Tarihi :20.01.2010

İhale yapan Kurumdan satın alınan ihale dosyası ve ekleri asıldır.


1495578141