İhale Duyurusu  

İhale Detayı
Bu ihalenin tarihi geçmiş.
KİK* Dosya No: 2010/14832
İşin AdıNamık Kemal Üniversitesi Rektörlük Binası ve Konferans Salonu Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
KurumNamık Kemal Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
İşin TürüYapımİhale Tarihi05/03/2010 CumaSaati14:00İlTEKİRDAĞ
İlan Metni
  1. İdarenin
  a ) Adresi : Değirmenaltı Yerleşkesi 59030 Merkez Tekirdağ
  b ) Telefon ve Faks Numarası : 0 282 293 33 63 - 0 282 293 38 94
  c)Elektronik Posta Adresi : yapiisleri@nku.edu.tr
  ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) :
  2. İhale konusu yapım işinin
  a ) Niteliği, Türü ve Miktarı

:

yapım İşi, B.A. Karkas, 3 Blok

3. İhalenin
  a ) Yapılacağı Yer

:

Namık Kemal Üniversitesi Rektörlük Binası Toplantı Salonu Değirmenaltı Yerleşkesi Tekirdağ
b ) Tarihi ve Saati : 05.03.2010 - 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6. - Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

MESLEK UNVANI

MESLEKİ ÖZELLİĞİ

ADET

İNŞAAT MÜHENDİSİ VEYA MİMAR

EN AZ 5 YIL DENEYİM

1

MAKİNE MÜHENDİSİ

EN AZ 5 YIL DENEYİM

1

ELEKTRİK MÜHENDİSİ

EN AZ 5 YIL DENEYİM

1

POZİSYONU

MESLEK UNVANI

ÖZELLİĞİ

ADET

ŞANTİYE ŞEFİ

İNŞAAT MÜHENDİSİ

EN AZ 5 YIL DENEYİM

1

ŞANTİYE PERSONELİ

MİMAR

EN AZ 5 YIL DENEYİM

1

ŞANTİYE PERSONELİ

MAKİNE MÜHENDİSİ

EN AZ 5 YIL DENEYİM

1

ŞANTİYE PERSONELİ

ELEKTRİK MÜHENDİSİ

EN AZ 5 YIL DENEYİM

1

CİNSİ VE ÇEŞİDİ

ÖZELLİĞİ

ADET

DAMPERLİ KAMYON

10 TON TAŞIMA KAPASİTELİ

3

EKSKAVATÖR

100 Hp

1

VİBRATÖR

2,5 Hp

2

YÜKLEYİCİ

11/2 YD3 veya 5500 LİBRE 80 Hp LASTİK TEKERLEKLİ

1

BORU İSKELE TAKIMI

5000 M2

1

YÜK ASANSÖRÜ

250 KG KAPASİTELİ

1

FORE KAZIK DELGİ MAKİNESI

100+76 Hp

1

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 750 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Namık Kemal Üniversitesi Rektörlük Binası Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Değirmenaltı Yerleşkesi Tekirdağ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.  teklif bedelini oluşturan iş kalemleri ve/veya iş gruplarına ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatlar ile bu fiyatlara ilişkin idarenin tanımladığı yapım şartlarına göre ihale dökümanı kapsamında verilen analiz formatına uygun analizler ve teklif bedelini gösteren hesap cetveli sunulacaktır.
          Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
          
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
Diğer Hususlar:
- İhale dokümanı; T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. TEKİRDAĞ Şubesi Namık Kemal Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 46585540-5001 no´lu hesaba ilgili işin İhale Kayıt numarası ve adı yazılmış ödeme makbuzu karşılığı Namık Kemal Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı´ndan alınacaktır.
 

İhale yapan Kurumdan satın alınan ihale dosyası ve ekleri asıldır.


1495572322