İhale Duyurusu  

İhale Detayı
Bu ihalenin tarihi geçmiş.
KİK* Dosya No: 2010/28419
İşin Adıİhale Çerçeve İlanı Tıbbi Sarf Malzeme Satın Alınacaktır
KurumT.C. Hakkari Valiliği Devlet Hastanesi Baştabipliği
İşin TürüMal Alımıİhale Tarihi19/04/2010 PazartesiSaati10:00İlHAKKARİ
İlan Metni
  1. İdarenin
  a ) Adresi : Dağgöl Mahallesi Çevre Yolu Üzeri MERKEZ/HAKKARİ
  b ) Telefon ve Faks Numarası : 438 211 60 67 - 438 211 64 46
  c)Elektronik Posta Adresi : hakkaridhs1@saglik.gov.tr
  ç)İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : www.hakkaridh.gov.tr
  2. İhale konusu malın
  a ) Niteliği, Türü ve Tahmini Miktarı

:

620 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme Alımı 620 Kalem
  b ) Teslim Yeri(leri) : İdari şartnamede belirtilmiş 3 farklı yerdir.
3. İhalenin
  a ) Yapılacağı Yer

:

Hakkari Devlet Hastanesi Baştabipliği Sağlık Kurulu Toplantı Salonu
b ) Tarihi ve Saati : 19.04.2010 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1 İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası yada ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına yada ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler T.C Sağlık Bakanlığının 2008/36 numaralı Tıbbi Cihaz Satın Alma İşlemleri Konulu Genelgesi gereği ; İstekliler ve teklif ettikleri ürün / ürünlerin T.C. İlaç ve ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TITUBB) sistemine kayıtlı ve tıbbi cihazlar/ürünler için yapılan kayıtlarda / bildirimlerde "Sağlık Bakanlığı tarafından onaylıdır" ibaresi aranacaktır. Ayrıca piyasaya tıbbi cihazlar/ürünler arz eden ve ihaleye teklif veren isteklilerin , TITUBB´ da ilgili ürünlerin tedarikçi firmalarının ( üretici/ithalatçı) bayisi olarak tanımlanmış olması gerekmektedir. İhaleye teklif veren istekli tedarikçi firma (üretici/ithalatçı) ise kendisine ait, bayi ise tedarikçi firma ve bayisi olarak tanımlandığını gösterir TITUBB kayıtlarını ( T.C. Sağlık Bakanlığının ilgili web sitesinden alınan kayıt belgeleri) teklif ettikleri ürün /ürünlere ait TITUBB kayıtları ile birlikte İhale Komisyon Başkanlığına sunacaklardır.İstekliler teklif ettikleri kalemlere ait TITUBB kod numaralarını teklif mektubu eki cetvelde veya ayrı bir liste halinde ihale dosyasında sunacaklardır. İhale Komisyon Başkanlığı istekli ve ürünlerin T.C. Sağlık Bakanlığının ilgili web sitesinden onaylı olup olmadığının teyidini yapacaktır. T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TITUBB) mevzuatı kapsamı dışında olan tıbbi malzemeler için üretici/ithalatçının yönetmelikler kapsamında olmadığı ile ilgili yazılı beyanı ihale dosyasında sunacaklardır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
4.1.4. İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.5. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde,ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
5. Ekonomik açıdan en avantajlı tekliften başlamak üzere listeye alınacak teklifler sadece fiyat esasina göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. Tekliflerin değerlendirilmesinde yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 Türk Lirası karşılığı Hakkari Devlet Hastanesi Baştabipliği Satınalma Birimi adresinden satın alınabilir.
Ihale dokümaninin posta yoluyla da satin alinmasi mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümani almak isteyenler, posta masrafi dahil 50 Türk Lirasi doküman bedelini T.C.Ziraat Bankası Hakkari Şubesi TR 930001000299279513035001 nolu hesabına yatirmak zorundadir. Posta yoluyla ihale dokümani satin almak isteyenler, ihale doküman bedeline iliskin ödeme dekontu ile ihale dokümaninin gönderilecegi adresin de belirtildigi ihale dokümani talep basvurularini yukarida yer alan faks numarasına veya yazili olarak idareye son basvuru tarihinden en az bes gün önce göndermek zorundadir. Ihale dokümani iki is günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. Ihale dokümaninin posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanin ulasmamasindan veya geç ulasmasindan ya da dokümanin eksik olmasindan dolayi idaremiz hiçbir sekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanin postaya verildigi tarih, dokümanin satin alma tarihi olarak kabul edilecektir.
7.2. Ihaleye teklif verecek olanlarin ihale dokümanini satin almalari zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Hakkari Devlet Hastanesi Baştabipliği Sağlık Kurulu Toplantı Odası adresine elden teslim edilebilecegi gibi, ayni adrese iadeli taahhütlü posta vasitasiyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif ettikleri birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat çerçeve anlaşma imzalanacaktır. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
11. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
12. İhale sonucunda 24 ay süreli çerçeve anlaşma imzalanacaktır.
13. İhale sonucunda üçten az olmamak üzere yeterli olduğu tesbit edilen 25 istekli ile çerçeve anlaşması imzalanacaktır.
14. Çerçeve anlaşma yapılmış olması idareye çerçeve anlaşma konusu alımlar yönünden alım yapma yükümlülüğü getirmez.
 
Tıbbi Cihaz Kalemleri Listesi
#zoqxml td {font:11px "Microsoft Sans Serif"}; #zoqxml #mnu td {padding:5px;font:bold 12px Tahoma}S.NoBransKoduBransAdAdetTic. Sunum ŞekliAçıklama
1 99 Abeslang(100’lük Kutu) 251000  Kutu   
2 99 Aırway No:0 430  Adet   
3 99 Aırway No:1 350  Adet   
4 99 Aırway No:2 350  Adet   
5 99 Aırway NO:3 560  Adet   
6 99 Aırway NO:4 1510  Adet   
7 99 Alçı Pamuğu 5 cm 2000  Adet   
8 99 Alçı Pamuğu 7, 5 cm 5000  Adet   
9 99 Alçı Pamuğu 10 cm 6400  Adet   
10 99 Alçı Pamuğu 15 cm 8900  Adet   
11 99 Alçı Pamuğu 20 cm 500  Adet   
12 99 Alçılı Sargı no:5 cm 5000  Adet   
13 99 Alçılı Sargı no:7, 5 cm 5000  Adet   
14 99 Alçılı Sargı no:10 cm 12400  Adet   
15 99 Alçılı Sargı no:15 cm 12400  Adet   
16 99 Alçılı Sargı no:20 cm 3000  Adet   
17 99 Cerrahi Alet Yağlayıcısı 75  Litre   
18 99 Aspirasyon Hortumu Ucu ile Beraber 8000  Adet   
19 99 ASpirasyon Sondası NO:6 3000  Adet   
20 99 ASpirasyon Sondası NO:8 5200  Adet   
21 99 ASpirasyon Sondası NO:10 4500  Adet   
22 99 ASpirasyon Sondası NO:12 4900  Adet   
23 99 ASpirasyon Sondası NO:14 8600  Adet   
24 99 ASpirasyon Sondası NO:16 8900  Adet   
25 99 ASpirasyon Sondası NO:18 7400  Adet   
26 99 Baticon %10 6000  Litre   
27 99 Povyod %7, 5 2000  Litre   
28 99 Alkol 3540  Litre   
29 99 Beden Derecesi 7750  Adet   
30 99 Betafix 10 cm 11050  Adet   
31 99 Betafix 5 Cm 20000  Adet   
32 99 Bistüri Ucu NO:10 20000  Adet   
33 99 Bistüri Ucu NO:11 16500  Adet   
34 99 Bistüri Ucu NO:12 8700  Adet   
35 99 Bistüri Ucu NO:15 11000  Adet   
36 99 Bistüri Ucu NO:18 4000  Adet   
37 99 Bistüri Ucu NO:20 27000  Adet   
38 99 Bistüri Ucu NO:21 15000  Adet   
39 99 Bistüri Ucu NO:22 6000  Adet   
40 99 Bistüri Ucu NO:23 15000  Adet   
41 99 Bistüri Ucu NO:24 3500  Adet   
42 99 Aırway NO:00 100  Adet   
43 99 Bone Bayan 80000  Adet   
44 99 Bone Erkek 55000  Adet   
45 99 Bonewax 2, 5 gr. 350  Adet   
46 99 Branül NO:14 150  Adet   
47 99 Branül NO:16 2680  Adet   
48 99 Branül NO:18 5000  Adet   
49 99 Branül NO:20 67500  Adet   
50 99 Branül NO:22 195000  Adet   
51 Branül No:24 130000  Adet   
52 99 Branül NO:26 22400  Adet   
53 99 CİLT TEMİZLEME PEDİ 3000  Kutu   
54 99 Buhar Otoklavı İçin Bowidick-Test Paketi 500  Paket   
55 99 Buhar Otoklavı İçin Kimyasal İndikatör 80000  Adet   
56 99 Buhar otoklav Uyumlu Yazıcı Kağıt 5000  Adet   
57 99 Buhar otoklav uyumlu yazıcı kalem (Kırmızı) 10  Adet   
58 99 Buhar otoklav uyumlu yazıcı kalem (Yeşil) 10  Adet   
59 99 Dezenfektan Formaldehitsiz yer ve Yüzey Dezenfektanı 1600  Litre   
60 99 Disposable Koter Ucu 10100  Adet   
61 99 Disposable Koter Plağı Çiftli 1000  Adet   
62 99 Disposable Ventilatör Devresi Çocuk 150  Adet   
63 99 Disposable Ventilatör Devresi erişkin 200  Adet   
64 99 Doziflow 52800  Adet   
65 99 Dökümantsayon Etiketi 30000  Adet   
66 99 Ekg Jeli 3900  Litre   
67 99 Ekg Paleti Çocuk 7000  Adet   
68 99 Ekg Paleti Yetiştin 98600  Adet   
69 Enjektör 2 CC 201000  Adet   
70 Enjektör 5 CC 393500  Adet   
71 Enjektör 10 CC 670500  Adet   
72 99 Enjektör 20 cc 41100  Adet   
73 99 Enjektör 50 cc 30000  Adet   
74 99 Enjektör Dental 17500  Adet   
75 99 Enjektör Ucu Siyah 15000  Adet   
76 99 Enjektör Ucu Yeşil 30000  Adet   
77 99 Enjektör 50 cc Çam Uçlu 35000  Adet   
78 99 Enjektör İnsülin 1 cc 40870  Adet   
79 99 Entübasyon Tüpü Kafsız NO:2 430  Adet   
80 99 Entübasyon Tüpü Kafsız NO:2.5 370  Adet   
81 99 Entübasyon Tüpü Kafsız NO:3 350  Adet   
82 99 Entübasyon Tüpü Kafsız NO:3, 5 250  Adet   
83 99 Entübasyon Tüpü Kaflı NO:2 100  Adet   
84 99 Entübasyon Tüpü Kaflı NO:2, 5 440  Adet   
85 99 Entübasyon Tüpü Kaflı NO:3 120  Adet   
86 99 Entübasyon Tüpü Kaflı NO:3, 5 450  Adet   
87 99 Entübasyon Tüpü Kaflı NO:4 1250  Adet   
88 99 Entübasyon Tüpü Kaflı NO:4, 5 1400  Adet   
89 99 Entübasyon Tüpü Kaflı NO:5 1550  Adet   
90 99 Entübasyon Tüpü Kaflı NO:5, 5 1550  Adet   
91 99 Entübasyon Tüpü Kaflı NO:6 1900  Adet   
92 99 Entübasyon Tüpü Kaflı NO:6, 5 1900  Adet   
93 99 Entübasyon Tüpü Kaflı NO:7 3750  Adet   
94 99 Entübasyon Tüpü Kaflı NO:7, 5 3050  Adet   
95 99 Entübasyon Tüpü Kaflı NO:8 1800  Adet   
96 99 Entübasyon Tüpü Kaflı NO:8, 5 1000  Adet   
97 99 Entübasyon Tüpü Kaflı NO:9.0 400  Adet   
98 99 Entübasyon Tüpü Spiralli Kaflı NO:2 20  Adet   
99 99 Entübasyon Tüpü Spiralli Kaflı NO:2, 5 20  Adet   
100 99 Entübasyon Tüpü Spiralli Kaflı NO:3 10  Adet   
101 99 Entübasyon Tüpü Spiralli Kaflı NO:3, 5 10  Adet   
102 99 Entübasyon Tüpü Spiralli Kaflı NO:4 220  Adet   
103 99 Entübasyon Tüpü Spiralli Kaflı NO:4, 5 220  Adet   
104 99 Entübasyon Tüpü Spiralli Kaflı NO:5 820  Adet   
105 99 Entübasyon Tüpü Spiralli Kaflı NO:6 120  Adet   
106 99 Entübasyon Tüpü Spiralli Kaflı NO:6, 5 1020  Adet   
107 99 Entübasyon Tüpü Spiralli Kaflı NO:7 1020  Adet   
108 99 Entübasyon Tüpü Spiralli Kaflı NO:7, 5 1020  Adet   
109 99 Entübasyon Tüpü Spiralli Kaflı NO:8 220  Adet   
110 99 Entübasyon Tüpü Spiralli Kaflı NO:8, 5 1020  Adet   
111 99 Enzimatik Solüsyon 5 Literlik 50  Bidon   
112 99 Kombine Spinal -Epidural Set 16 G 450  Adet   
113 99 Lord Tekniği İle Epidural Set 750  Adet   
114 99 Çocuk Tartı Aleti Dijital Adet   
115 99 Ürofix 500  Adet   
116 99 Ağız Bakım Seti 1500  Adet   
117 99 Enfeksiyon Valfli Safety İ.V.Kanül NO:20 5000  Adet   
118 99 Enfeksiyon Valfli Safety İ.V.Kanül NO:22 12000  Adet   
119 99 Enfeksiyon Valfli Safety İ.V.Kanül NO:24 2000  Adet   
120 99 Lomber Ponksiyon Kanülü No:22G 500  Adet   
121 99 Lomber Ponksiyon Kanülü No:25 G 700  Adet   
122 99 İpek Flaster 5X5 Cm 45600  Adet   
123 99 Foley Sonda Üç Yollu NO:14 500  Adet   
124 99 Foley Sonda Üç Yollu NO:16 500  Adet   
125 99 Foley Sonda Üç Yollu NO:18 250  Adet   
126 99 Foley Sonda Üç Yollu NO:20 600  Adet   
127 99 Foley Sonda Üç Yollu NO:22 1200  Adet   
128 99 Foley Sonda Üç Yollu NO:24 1000  Adet   
129 99 Foley Sonda 2 Yollu No:6 600  Adet   
130 99 Foley Sonda 2 Yollu No:8 2100  Adet   
131 99 Foley Sonda 2 Yollu No:10 2550  Adet   
132 99 Foley Sonda 2 Yollu No:12 2550  Adet   
133 99 Foley Sonda 2 Yollu No:14 7050  Adet   
134 99 Foley Sonda 2 Yollu No:16 15300  Adet   
135 99 Foley Sonda 2 Yollu No:18 20300  Adet   
136 99 Foley Sonda 2 Yollu No:20 11100  Adet   
137 99 Foley Sonda 2 Yollu No:22 6080  Adet   
138 99 0Foley Sonda 2 Yollu No:24 2000  Adet   
139 99 Kadın Doğum Pedi 5000  Adet   
140 99 Posche açacağı 2000  Adet   
141 99 Tartı Aleti mekanik Boy Ölçerli 10  Adet   
142 99 Formaldehit Otoklav İçin Biyolojik İndikatör 50  Adet   
143 99 Formaldehit Otoklav İçin Kimyasal İndikatör 6000  Adet   
144 99 Formaldehit İçin Küme Testi 100  Adet   
145 99 Formaldehit Solüsyon 1650  Adet   
146 99 Gazlı Bez 180000  Metre   
147 99 Göbek klempi 14200  Adet   
148 99 Göz Bandı fototerapi 600  Adet   
149 99 Göz Bıçağı 15 Derece 75  Adet   
150 99 Göz Bıçağı 3, 2 200  Adet   
151 99 Göz Bıçağı 45 Derece 50  Adet   
152 99 Göz Bıçağı Crecent 50  Adet   
153 99 Göz Bıçağı MVR 200  Adet   
154 99 Göz drape 500  Adet   
155 99 Göz Kapama Bandı(Rondel) 10500  Adet   
156 99 BSS Dengeli Tuz Solüsyonu 400  Adet   
157 99 Katlanabilir Lens(Hidrofilik) 100  Adet   
158 99 Göz PCIO(Pecce Lensi) 100  Adet   
159 99 Göz Simko Kanülü 50  Adet   
160 99 Greft 30x30 130  Adet   
161 99 Hemovak Dren Tek İğneli NO:14 6000  Adet   
162 99 Hemovak Dren Çift İğneli NO:14 1000  Adet   
163 99 Hood Oksijen Başlığı 300  Adet   
164 99 İdrar Torbası Steril Musluklu 35000  Adet   
165 99 Kağıt Flaster 5x5 cm 12000  Adet   
166 99 Karmen kanülü Enjektörü tek valfli 2500  Adet   
167 99 Karmen kanülü Enjektörü Çift valfli 1000  Adet   
168 99 Karmen Kanülü Ucu No:4 1000  Adet   
169 99 Karmen Kanülü Ucu No:5 300  Adet   
170 99 Karmen Kanülü Ucu No:6 260  Adet   
171 99 Karmen Kanülü Ucu No:10 200  Adet   
172 99 Jinekolojik Muayene masa örtüsü rulo 3000  Adet   
173 99 Konsantre Alet Dezenfektanı (5 Litrelik) 50  Bidon   
174 99 Küvez İçi Andrped 10500  Adet   
175 99 Cerrahi Maske Bağcıklı 175000  Adet   
176 99 Cerrahi Maske Lastikli 20000  Adet   
177 99 Minivak Seti 1400  Adet   
178 99 Nazo gastrik Sonda NO:6 10000  Adet   
179 99 Nazo gastrik Sonda NO:8 10000  Adet   
180 99 Nazo gastrik Sonda NO:10 10000  Adet   
181 99 Nazo gastrik Sonda NO:12 10100  Adet   
182 99 Nazo gastrik Sonda NO:14 16100  Adet   
183 99 Nazo gastrik Sonda NO:16 16200  Adet   
184 99 Nazo gastrik Sonda NO:18 12100  Adet   
185 99 Bandafix kafa filesi NO:5 10  Adet   
186 99 Nötralizm(Cerrahi Alet Yıkanma Dezenfaktörü İçin)5 Litrelik 50  Bidon   
187 99 Oksijen Maskesi Çocouk 15070  Adet   
188 99 Oksijen Maskesi Pediatrik 7000  Adet   
189 99 Oksijen Maskesi Yetişkin 27500  Adet   
190 99 Oksijen Maskesi Hazneli 100  Adet   
191 99 Nebul Maskesi Pediatrik 19000  Adet   
192 99 Oksijen saturasyon probu Nelcor cihazına uyumlu 1000  Adet   
193 99 Nebul Maskesi Yetişkin 20540  Adet   
194 99 Pamuk 4500  Kilo   
195 99 Oksijenli Su 320  Adet   
196 99 Poşet Eldiven 50000  Paket   
197 99 Retrobulber Needle 1000  Adet   
198 99 Savalon Alet Dezenfektanı 500  Litre   
199 99 Saydex Solüsyon 5000  Adet   
200 99 Vajinal Spekülüm 15000  Adet   
201 99 Bis monitör Elektrodu 250  Adet   
202 99 Steril Cerrahi Eldiven NO:6, 5 26000  Çift   
203 99 Steril Cerrahi Eldiven NO:7 38500  Çift   
204 99 Steril Cerrahi Eldiven NO:7, 5 60000  Çift   
205 99 Steril Cerrahi Eldiven NO:7, 5 Pudrasız 1000  Çift   
206 99 Steril Cerrahi Eldiven NO:8 36000  Çift   
207 99 Steril Cerrahi Eldiven NO:8, 5 15100  Çift   
208 99 Sterilizasyon Rulosu Büyük Boy 125  Adet   
209 99 Sterilizasyon Rulosu Orta Boy 20  Adet   
210 99 Sterilizasyon Rulosu Küçük Boy 10  Adet   
211 99 Steril Strip 1.2 mmx100mm 120  Adet   
212 99 Steril strip 6mmx100mm 500  Adet   
213 99 Surgicel 5 cmx7, 5cm 750  Adet   
214 99 Temizleyici Deterjen(Alet Yıkama Dezenfaktörü için)5 Litrelik 50  Bidon   
215 99 Torax Kateteri No:16 70  Adet   
216 99 Torax Kateteri No:20 70  Adet   
217 99 Torax Kateteri No:24 70  Adet   
218 99 Torax Kateteri No:28 70  Adet   
219 99 Torax Kateteri No:32 70  Adet   
220 99 Torax Kateteri No:36 70  Adet   
221 99 Torax Tüpü NO:12 40  Adet   
222 99 Torax Tüpü NO:14 20  Adet   
223 99 Üç Yollu Musluk 1250  Adet   
224 99 Üçgen Spanç 400  Adet   
225 99 Steril Kayganlaştıcı lidokainli 5500  Adet   
226 99 Ventilasyon Tüpü Grommet Shaperd 200  Adet   
227 99 Alet Yağlayıcı(cerrahi Alet Dezenfaktörü İçin)5 Litrelik 50  Adet   
228 99 Işınlı Dolgu Maddesi Seti Adet   
229 99 Artikülasyon Kağıdı 10  Adet   
230 99 Frezler(Elmas) 200  Adet   
231 99 Periodontal Pat Adet   
232 99 Polisaj Pastal Lastiği anguldurya için Adet   
233 99 Polisaj Fırçası 30  Adet   
234 99 Parlatma Lastiği Adet   
235 99 Kanama Durdurucu Adet   
236 99 Dycal Kutu   
237 99 Çerçevesiz matrix sistemi Adet   
238 99 Viskoelastik(sodyum hiyaluronat-iki milyondan daltondan fazla) 300  Adet   
239 99 Viskoelastik(Sodyum hiyaluronat+kondroitin sülfat) 300  Adet   
240 99 Biopsi Punch 1200  Adet   
241 99 Lam 55050  Adet   
242 99 Lamel 20100  Adet   
243 99 Röntgen Banyo Solüsyonu 925  Takım   
244 99 Röntgen Filmi 18x24 cm 245  Kutu   
245 99 Röntgen Filmi 24x30 cm 950  Kutu   
246 99 Röntgen Filmi 30x40 cm 1580  Kutu   
247 99 Röntgen Filmi 35x35 cm 1720  Kutu   
248 99 Röntgen Filmi 35x43 cm 800  Kutu   
249 99 Röntgen Merdane Temizleme Solüsyonu 20  Bidon   
250 99 Vicryl Polyglactine No:1/0 Y.İğne 40 mm 90 cm 1184  Düzine   
251 99 Vicryl Polyglactine No:2/0 Y.İğne 26 mm 367  Düzine   
252 99 Vicryl Polyglactine No:2/0 K.İğne 26 mm 250  Düzine   
253 99 Vicryl Polyglactine No:3/0 Y.İğne 26 mm 250  Düzine   
254 99 Vicryl Polyglactine No:3/0 K.İğne 26 mm 180  Düzine   
255 99 Vicryl Polyglactine No:4/0 Y.iğne 20 mm 155  Düzine   
256 99 Vicryl Polyglactine No:4/0 K.İğne 20 mm 100  Düzine   
257 99 Vicryl Polyglactine No:5/0 Y.İğne 16 mm 75  Düzine   
258 99 Vicryl Polyglactine No:5/0 K.İğne 16 mm 50  Düzine   
259 99 Vicryl Polyglactine No:6/0 Y.İğne 16 mm 75  Düzine   
260 99 Vicryl Polyglactine No:6/0 K.İğne 16 mm 70  Düzine   
261 99 Vicryl Polyglactine No:8/0 Y.İğne 45  Düzine   
262 99 Vicryl Polyglactine No:10/0 25  Düzine   
263 99 Vicryl Polyglactine No:3/0 Serbest 125  Düzine   
264 99 Vicryl Polyglactine No:6/0 Çift Spatul İğne 25  Düzine   
265 99 Ambu Maskesi NO:1 50  Adet   
266 99 Ambu Maskesi NO:2 75  Adet   
267 99 Ambu Maskesi NO:3 75  Adet   
268 99 Ambu Maskesi NO:4 75  Adet   
269 99 İpek Atrvmatik No:0 y.İğne 40 mm 20  Düzine   
270 99 İpek Atrvmatik No:1 K İğne 36 mm 40  Düzine   
271 99 İpek Atrvmatik No:1 y.İğne 40 mm 80  Düzine   
272 99 İpek Atrvmatik No:1/0 Y.İğne 40 mm 100  Düzine   
273 99 İpek Atrvmatik No:1/0 K.İğne 40 mm 200  Düzine   
274 99 İpek Atrvmatik No:2/0 Y.İğne 37 mm 200  Düzine   
275 99 İpek Atrvmatik No:2/0 K.İğne 36 mm 400  Düzine   
276 99 İpek Atrvmatik No:3/0 Y.İğne 26 mm 250  Düzine   
277 99 İpek Atrvmatik No:3/0 K.İğne 26 mm 285  Düzine   
278 99 İpek Atrvmatik No:4// Y.iğne 20 mm 113  Düzine   
279 99 İpek Atrvmatik No:4/0 K.İğne 20 mm 100  Düzine   
280 99 İpek Atrvmatik No:5/0 Y.İğne 16 mm 50  Düzine   
281 99 İpek Atrvmatik No:5/0 K.İğne 16 mm 50  Düzine   
282 99 İpek Atrvmatik No6/0 Y.İğne 16 mm 66  Düzine   
283 99 İpek Atrvmatik No:6/0 K.İğne 16 mm 50  Düzine   
284 99 İpek Atrvmatik No:0 Serbets Çile 66  Düzine   
285 99 İpek Atrvmatik No:1 serbest Çile 60  Düzine   
286 99 İpek Atrvmatik No:2 Serbest Çile 91  Düzine   
287 99 İpek Atrvmatik No:3 Serbest Çile 91  Düzine   
288 99 İpek Atrvmatik No:4 serbest Çile 85  Düzine   
289 99 Policaprone No:2/0 Y.İğne 100  Düzine   
290 99 Policaprone No:2/0 K.İğne 30 mm 50  Düzine   
291 99 Policaprone No:3/0 Y.İğne 26 mm 266  Düzine   
292 99 Policaprone No:3/0 K.İğne 26 mm 100  Düzine   
293 99 Policaprone No:4/0 Y.İğne 20 mm 266  Düzine   
294 99 Policaprone No:4/0 K.İğne20 mm 100  Düzine   
295 99 Policaprone No:5/0 Y.İğne 16 mm 150  Düzine   
296 99 Policaprone No:5/0 K.İğne 16 mm 50  Düzine   
297 99 Policaprone No:6//0 Y.İğne 16 mm 40  Düzine   
298 99 Policaprone No:6/0 K.İğne 16 mm 40  Düzine   
299 99 Prolen Polyprolene No:0 Y.İğne 25  Düzine   
300 99 Prolen Polyprolene No:1 Y.İğne 40 mm 225  Düzine   
301 99 Prolen Polyprolene No:1/0 Y.İğne 36 mm 50  Düzine   
302 99 Prolen Polyprolene No:1/0 K.İğne 36 mm 100  Düzine   
303 99 Prolen Polyprolene No:2/0 Y.İğne 20 m 416  Düzine   
304 99 Prolen Polyprolene No:2/0 K.İğne 26 mm 210  Düzine   
305 99 Prolen Polyprolene No:3/0 Y.İğne 20 mm 225  Düzine   
306 99 Prolen Polyprolene No:3/0 K.İğne 26 mm 660  Düzine   
307 99 Prolen Polyprolene No:4/0 K.İğne 20 mm 144  Düzine   
308 99 Prolen Polyprolene No:4/0 Y.İğne20 mm 100  Düzine   
309 99 Prolen Polyprolene No:5/0 Y.İğne 16 mm 50  Düzine   
310 99 Prolen Polyprolene No:5/0 K.İğne 16 mm 112  Düzine   
311 99 Prolen Polyprolene No:6/0 Y.İğne 16 mm 112  Düzine   
312 99 Prolen Polyprolene No:6/0 K.İğne 16 mm 50  Düzine   
313 99 Prolen Polyprolene No:6/0 Çift Spatullu 60  Düzine   
314 99 Prolen Polyprolene No:5/0 Çift Spatullu 120  Düzine   
315 99 Prolen Polyprolene No:8/0 Çift Spatullu 230  Düzine   
316 99 PDS Loop No:1 Y.İğne 66  Düzine   
317 99 PDS No:1 Y.İğne 66  Düzine   
318 99 PDS No:0 Y.İğne 66  Düzine   
319 99 Naylon Sutur No:10/0 Çift Spatullu 40  Düzine   
320 99 Pezzer Sonda 200  Adet   
321 99 Böbrek Küvet Disp. 21020  Adet   
322 99 Double j Üretral Stent Seti 4, 8 f 26 cm 300  Adet   
323 99 Üretral Balon Dilatasyon Kiti Adet   
324 99 Üretral Dilatasyon Balonu 52  Adet   
325 99 Double j Kateter no:4, 7 f 26 cm 600  Adet   
326 99 Double j Kateter no:4 f 20 cm 400  Adet   
327 99 Double j Kateter no:3 f 16 cm 200  Adet   
328 99 Double j Kateter no:6 f 26 cm 200  Adet   
329 99 Malekot perkütam nefrestomi seti- 14 fr Adet   
330 99 Üreter kateteri Açık Uçlu 150  Adet   
331 99 Tieman uçlu foley sonda no:20 f 30  Adet   
332 99 Üretral Basket Kateteri (Helikal Tip) Adet   
333 99 Üretral Basket kateteri(“0”Tip) Adet   
334 99 Zebra Guidwire(Zebra Klavuz Tel) Adet   
335 99 Gümüş Nitrat Çubuğu 20  Adet   
336 99 Combo Doyle Splint 600  Adet   
337 99 Hemostatik Nazal Tampon 3, 5 cm 500  Adet   
338 99 Hemostatik Nazal tampon 8 cm 1200  Adet   
339 99 Rektal Tüp No:6 50  Adet   
340 99 Rektal Tüp No:8 50  Adet   
341 99 Rektal Tüp No:10 50  Adet   
342 99 Rektal Tüp No:12 50  Adet   
343 99 Rektal Tüp No:14 50  Adet   
344 99 Rektal Tüp No:16 50  Adet   
345 99 Rektal Tüp No:18 100  Adet   
346 99 Rektal Tüp No:20 100  Adet   
347 99 Rektal Tüp No:22 50  Adet   
348 99 Rektal Tüp No:24 50  Adet   
349 99 EKG Kağıdı 215x20 7000  Adet   
350 99 EKG Kağıdı üç kanallı 1000  Adet   
351 99 ABS Tampon(5cmx7, 5cm-10ml) 100  Adet   
352 99 ABS Sprey 10 ml Adet   
353 99 ABS Ampul 2 ml 100  Adet   
354 99 Spongostan 500  Adet   
355 99 Mikroskop Kılıfı 400  Adet   
356 99 Non Steril Muayene Eldiveni Pudarlı Large 50  Kutu   
357 99 Non Steril Muayene Eldiveni Pudralı Medium 100600  Kutu   
358 99 Non Steril Muayene Eldiveni Pudrasız large 50  Kutu   
359 99 Non Steril Muayene eldiveni Pudrasız Medium 200  Kutu   
360 99 Non Steril Muayene Eldiveni Pudrasız Small 70  Kutu   
361 99 Hazır Spanç 3500  Adet   
362 99 Turnike Kauçuk 1520  Metre   
363 99 Aırway No:5 30  Adet   
364 99 Bez Flaster 10 cm 300  Adet   
365 99 Ördek Sürgü 525  Adet   
366 99 Sürgü 775  Adet   
367 99 Otomatik Turnike 370  Adet   
368 99 Hazır Sargı Bezi 10x5 cm 12500  Paket   
369 99 Nazal Oksijen Kanülü Ped. 15000  Adet   
370 99 Nazal Oksijen kanülü Yetişkin 23500  Adet   
371 99 Hazır Ped 10x20cm 7000  Paket   
372 99 Larengeal Mask no:1, 5 Adet   
373 99 Larengeal Mask no:2.0 Adet   
374 99 Larengeal Mask no:2, 5 Adet   
375 99 Larengeal Mask no:3, 0 Adet   
376 99 Larengeal Mask no:4, 0 Adet   
377 99 Larengeal Mask no:5, 0 Adet   
378 99 Spinal İğne NO:25G 50  Adet   
379 99 Spinal İğne NO:22 G 1200  Adet   
380 99 Spinal İğne NO:24g 1000  Adet   
381 99 Spinal İğne NO:26 g 1000  Adet   
382 99 Bakteri Filtresi Nem tutucu Anestezik Amaçlı 200  Adet   
383 99 Cantral Venöz kateter (Çift Lümenli)4F 10  Adet   
384 99 Cantral Venöz kateter (üç Lümenli)5F 210  Adet   
385 99 Cantral Venöz kateter (Çift Lümenli)7F 10  Adet   
386 99 Hasta altı Simidi 3’lü Adet   
387 99 Çok Fonksiyonlu Pozisyon pedi Adet   
388 99 Silikonlu Yetişkin Anestezi Devresi 10  Adet   
389 99 Silikonlu Orta Sistem Anestezi Devresi Adet   
390 99 Salmonella AH 22000  Test   
391 99 Salmonella BH 22000  Test   
392 99 Salmonella H 22000  Test   
393 99 Salmonella AO 22000  Test   
394 99 Salmonella BO 22000  Test   
395 99 Salmonella O 22000  Test   

İhale yapan Kurumdan satın alınan ihale dosyası ve ekleri asıldır.


1495578475