İhale Duyurusu  

İhale Detayı
Bu ihalenin tarihi geçmiş.
KİK* Dosya No: 2010/30202
İşin AdıAnkara Güvercinlik Şehit Org. Eşref Bitlis Kışlası 1inci Bk.Mrk.K Lığı 1inci ve 2nci Atölye Binaları Proje Hizmet Alım İşihizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntıl
KurumJandarma Tedarik Merkezi Komutanlığı
İşin TürüHizmet Alımıİhale Tarihi06/04/2010 SalıSaati10:30İlANKARA
İlan Metni
  1. İdarenin
  a ) Adresi : JANDARMA TEDARİK MERKEZİ KOMUTANLIĞI 06377 GÜVERCİNLİK/ANKARA
  b ) Telefon ve Faks Numarası : 312 4565257-59 - 312 2780947
  c)Elektronik Posta Adresi : ihl3ikm06@jandarma.gov.tr
  ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) :
  2. İhale Konusu hizmetin
  a ) Niteliği, Türü ve Miktarı

:

Ankara Güvercinlik Şehit Org. Eşref Bitlis Kışlası 1inci Bk.Mrk.K Lığı 1inci ve 2nci Atölye Binaları Proje Hizmet Alım İşi
  b ) Yapılacağı Yer : Ankara Güvercinlik Şehit Org. Eşref Bitlis Kışlası
    c ) İşin Süresi : İşin Süresi 60(Altmış) Takvim Günüdür (Bu Süreye Projenin Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Veya Üniversitelere Onaylattırılması Dahildir)
3. İhalenin
  a ) Yapılacağı Yer

:

Jandarma Tedarik Merkezi Komutanlığı 3 Nu Lı İhale Komisyon Başkanlığı Güvercinlik /Ankara
b ) Tarihi ve Saati : 06.04.2010 - 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;4.1.1.1 Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 4.1.1.2 Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;4.1.2.1 Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,4.1.2.2 Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu işin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi, teklif eki olarak tekliflerine dahil edeceklerdir.
4.1.6.Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 6 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Jandarma Tedarik Merkezi Komutanlığı 3 Nu Lı İhale Komisyon Başkanlığı Güvercinlik /Ankara adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90(DOKSAN) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
Diğer Hususlar:
BU İŞTE MAKİNE VE ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ İLE JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ (ZEMİN ETÜDÜ) HİZMETLERİNDE ALT YÜKLENİCİ KULLANILABİLECEKTİR.
 

İhale yapan Kurumdan satın alınan ihale dosyası ve ekleri asıldır.


1495578169