İhale Duyurusu  

İhale Detayı
Bu ihalenin tarihi geçmiş.
KİK* Dosya No: 2010/41940
İşin AdıErzincan Yalnızbağ İlköğretim Okulu Takviye Güçlendirme ve Onarım yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Kurumİl Özel İdaresi
İşin TürüBakım-Onarımİhale Tarihi03/05/2010 PazartesiSaati14:30İlERZİNCAN
İlan Metni
  1. İdarenin
  a ) Adresi : DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÜLABİBEY MAH. 798 SOK. NO:2 MERKEZ / ERZİNCAN
  b ) Telefon ve Faks Numarası : 446 2242631-32 - 446 2141601
  c)Elektronik Posta Adresi : : destek@erzincanilozelidaresi.gov.tr
  ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : http://www.erzincanilozelidaresi.gov.tr
  2. İhale konusu yapım işinin
  a ) Niteliği, Türü ve Miktarı

:

Bina Onarım İşi - 1 Adet
  b ) Yapılacağı Yer : Yanlızbağ İlköğretim Okulu
  c ) İşe Başlama Tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 (on) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır
    ç ) İşin Süresi : Yer tesliminden itibaren 120 takvim günüdür.
3. İhalenin
  a ) Yapılacağı Yer

:

İl Özel İdaresi Gülabibey Mah. 798 Sok. No:2 Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Odası.
b ) Tarihi ve Saati : 03.05.2010 - 14:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6. - Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
Adet Pozisyon Mesleki Unvanı Mesleki Özellikleri
1 MÜHENDİS İNŞAAT MÜHENDİS EN AZ BEŞ YIL DENEYİMLİ
1 TEKNİKER ELEKTRİK TEKNİKERİ EN AZ BEŞ YIL DENEYİMLİ
1 TEKNİKER MAKİNE TEKNİKERİ EN AZ BEŞ YIL DENEYİMLİ
1 TEKNİKER İNŞAAT TEKNİKERİ EN AZ BEŞ YIL DENEYİMLİ
Sıra Ekipman cinsi ve Özellikleri Gereken Minimum adet
1 KAZIYICI YÜKLEYİCİ 1
2 DAMPERLİ KAMYON 1
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 Türk Lirası karşılığı İl Özel İdaresi Gülabibey Mah. 798 Sok. No:2 Destek Hizmetleri Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İl Özel İdaresi Gülabibey Mah. 798 Sok. No:2 Destek Hizmetleri Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
          Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
          
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
Diğer Hususlar:
YUKARIDAKİ MADDELERDE BELİRTİLMEYEN HUSUSLARDA TEKNİK ŞARNEME, İDARİ ŞARTNAME VE DİĞER İHALE MEVZUATI GEÇERLİDİR.
 

İhale yapan Kurumdan satın alınan ihale dosyası ve ekleri asıldır.


1493123521