İhale Duyurusu  

İhale Detayı
Bu ihalenin tarihi geçmiş.
KİK* Dosya No: 2010/41495
İşin AdıMustafa Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Ad. Na 8 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bi
KurumMustafa Kemal Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü
İşin TürüMal Alımıİhale Tarihi06/05/2010 PerşembeSaati10:00İlHATAY
İlan Metni
  1. İdarenin
  a ) Adresi : Tayfur Sökmen Kampüsü MKÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Kat:3 Antakya/Hatay
  b ) Telefon ve Faks Numarası : 326 2291000-2938/2939 - 326 2455855
  c)Elektronik Posta Adresi : osmangulay1970@hotmail.com
  ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) :
  2. İhale konusu malın
  a ) Niteliği, Türü ve Miktarı

:

Ekli Listede Belirtilmiştir.
  b ) Teslim Yeri(leri) : Mkü Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Ambarı
  c ) Teslim Tarihi : İhale Konusu Malzemeler Sözleşmenin İmzalanmasını Müteakip İdarenin Siparişinden İtibaren 20 Gün İçerisinde Teslim Edilecektir.
3. İhalenin
  a ) Yapılacağı Yer

:

Tayfur Sökmen Kampüsü Mkü Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Yemekhane Salonu Antakya
b ) Tarihi ve Saati : 06.05.2010 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi; 4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,
4.1.5. İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Tayfur Sökmen Kampüsü Mkü Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Satın Alma Servisi Kat:3-Antakya/Hatay adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem- kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
Diğer Hususlar:
Malzemeler tedavide bütünlük, tedarik kolaylığı, malzeme uyumu ve cerrahi alternatiflerin arttırılabilmesi için gruplandırılmıştır. İhaleye giren firmalar bir grubun tamamına teklif vermelidir.
 
Tıbbi Cihaz Kalemleri Listesi
#zoqxml td {font:11px "Microsoft Sans Serif"}; #zoqxml #mnu td {padding:5px;font:bold 12px Tahoma}S.NoBransKoduBransAdAdetTic. Sunum ŞekliAçıklama
1 99 GİGLİ 50  ADET   
2 99 KEMİK ÇİMENTOSU 100  ADET  60 adet 40cc lik, 40 adet 60cc lik verilecektir. 
3 99 TABANCALI KEMİK ÇİMENTOSU 50  ADET   
4 99 KİLİTLİ 3.5 LİK TİTANYUM DCP+VİDALAR 20  ADET  Her plak için 8 adet vida verilecektir. 
5 99 SMALL VİDA ÇELİK (3.5 LİK) 100  ADET   
6 99 HERBERT VİDASI 10  ADET   
7 99 PELVİS ASETABULUM PLAK SETİ ADET  20 ad.Acetabulum symphisis kilitli plak, 20 ad.Acetabulum kilitli LCD recon plak, 20 ad.Acetabulum kilitli LCD eğri recon plak, 2 0 ad Acetabulum kilitli kancalı tubular plak, 20 Ad. Acetabulum kilitli LDC recon plak 4.5mm, 250 ad. Kilitli ve kilitsiz titanyum vidalar, 250 ad. Kilitli ve kilitsiz çelik vidalar 
8 99 BOYNA KİLİTLENEBİLİR TİTANYUM İNTRAMEDÜLLER FEMORAL NAİL 30  ADET  1 nail, 2 boyuna kilitlenen, 2 distal vida 

İhale yapan Kurumdan satın alınan ihale dosyası ve ekleri asıldır.


1495578575