İhale Duyurusu  

İhale Detayı
Bu ihalenin tarihi geçmiş.
KİK* Dosya No: 2010/40395
İşin Adı16 Kalem, Piyasa Üretimi İlaç alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
KurumAnkara Jandarma Tedarik Merkezi Komutanlığı
İşin TürüMal Alımıİhale Tarihi11/05/2010 SalıSaati09:30İlANKARA
İlan Metni
  1. İdarenin
  a ) Adresi : JANDARMA TEDARİK MERKEZİ KOMUTANLIĞI 06377 GÜVERCİNLİK / ANKARA
  b ) Telefon ve Faks Numarası : 312 4565247-48 - 312 2780951
  c)Elektronik Posta Adresi : IHLKOM1IKM06@JANDARMA.GOV.TR
  ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) :
  2. İhale konusu malın
  a ) Niteliği, Türü ve Miktarı

:

İhale konusu işin türü, niteliği ve miktarı ekli listede belirtilmiştir.
  b ) Teslim Yeri(leri) : 1 Numaralı Jandarma Depo Komutanlığı Güvercinlik / Ankara
  c ) Teslim Tarihi : Sözleşmenin İmzalanmasını Müteakip İşe Başlama Talimatını Tebliğ Edildiği Tarihi Takip Eden Günden İtibaren 30 (Otuz) Takvim Günü İçerisinde, Defaten Teslim Edilecektir.
3. İhalenin
  a ) Yapılacağı Yer

:

Jandarma Tedarik Merkezi Komutanlığı 1 Numaralı İhale Komisyon Başkanlığı İhale Salonu 06377 Güvercinlik / Ankara
b ) Tarihi ve Saati : 11.05.2010 - 09:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi; 4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,
4.1.5. İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 7 Türk Lirası karşılığı Jandarma Tedarik Merkezi Komutanlığı /Ankara adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Jandarma Tedarik Merkezi Komutanlığı 1 Numaralı İhale Komisyon Başkanlığı İhale Salonu 06377 Güvercinlik / Ankara adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem- kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (DOKSAN) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
Ek:
 
PİYASA ÜRETİMİ İLAÇ; 16 KALEM
S.NO NATO STOK NO ETKEN MADDESİ AMBALAJ ŞEKLİ ÖLÇÜ BİRİMİ MİKTARI İLACIN TİCARİ ADI
1 6505-27-014-8228 ORNİDAZOL 500 MG 10 TABLET/BLİSTER ADET 30.000 ORNİSİD FORT FİLM TABLET 500 MG
            ORNİDONE FORT FİLM TABLET
2 6505-27-005-5300 DİKLOFENAK SODYUM 25 MG/ML 10x3 ML AMPUL ADET 20.000 MİYADREN 75 MG AMPUL IM
            DİCLOMEC IM AMPUL
            DEFLAMAT IM AMPUL
3 6505-27-004-0022 AMOKSİSİLİN TRİHİDRAT 1 G 16 TABLET/BLİSTER ADET 48.000 TOPRAMOXİN TABLET 1 G
            REMOXİL TABLET 1 G
            LARGOPEN TABLET 1 G
            DEMOKSİL 1 G TABLET
            ATOKSİLİN TABLET
            AMOKSİNA 1 G TABLET
4 6505-27-005-5808 AMOKSİSİLİN TRİHİDRAT (875 MG AMOKSİSİLİNE EŞDEĞER)+POTASYUM KLAVULANAT (125 MG KLAVULONİK ASİDE EŞDEĞER) 10 TABLET/BLİSTER ADET 80.000 KLAVUNAT-BİD 1000 MG FİLM TABLET
            KLAMOKS BID 1000 MG FİLM TABLET
            CROXİLEX BID 1000 MG FİLM TABLET
            BİOMENT-BID 1000 MG FİLM TABLET
            AUGMENTİN-BID FİLM TABLET 1000 MG
            AMOKSİLAV BID 1000 MG FİLM TABLET
            AMOKLAVİN BİD TABLET 1000 MG
5 6505-27-001-2329 RANİTİDİN HİDROKLORÜR 50 MG/ 2ML 10x2 ML AMPUL ADET 30.000 ULCURAN AMP.
            RANİVER 50 MG / 2 ML İM /IV İNFÜZYON İÇİN SOLÜSYON İÇEREN AMPUL
6 6505-27-006-3123 LİDOKAİN HİDROKLORÜR 5 MG/ML+ SEFAZOLİN SODYUM 1000 MG 1 FLAKON + ÇÖZÜCÜ AMPUL ADET 15.000 SEFAZOL IM 1 G ENJEKTABL FLAKON
            SEFAMAX 1 G IM ENJEKTABL TOZ FLAKON
            MAKSİPORİN ENJEKSİYON İÇİN TOZ 1000 MG IM FLAKON
            İESPOR ENJEKTABL TOZ İÇEREN FLAKON IM 1000 MG
            EQİZOLİN 1 G IM ENJEKTABL TOZ İÇEREN FLAKON
            CEZOL ENJEKTABL TOZ İÇEREN 1 G IM FLAKON
            CEFOZİN 1 G IM ENJEKTABL FLAKON
            CEFAMEZİN IM ENJEKTABL TOZ İÇEREN FLAKON 1000 MG
            REBASİN 1000 MG IM ENJEKTABL TOZ İÇEREN FLAKON
7 6505-27-G-01061 SACCHAROMYCES BOULARDİİ 250 MG 10 KAPSÜL/ŞİŞE ADET 30.000 REFLOR 250 MG KAPSÜL
8 6505-27-004-0446 TERBİNAFİN HİDROKLORÜR 250 MG 14 TABLET/BLİSTER ADET 14.000 TİGAL 250 MG TABLET
            TERBONİLE 250 MG TABLET
            TERBİSİL 250 MG TABLET
            TEKFİN 250 MG 14 TABLET
            MİKONAFİN 250 MG TABLET
            LAMİSİL 250 MG TABLET
            LAMİNOX 250 MG TABLET
            CORBİNAL 250 MG TABLET
            TERBİN 250 MG TABLET
            MYCOCUR 250 MG TABLET
9 6505-27-008-7301 AKRİVASTİN 8 MG + PSÖDOEFEDRİN HCI 60 MG 30 KAPSÜL/BLİSTER ADET 33.000 DUACT KAPSÜL
10 6505-27-005-5309 HİYOSİN N-BUTİL BROMÜR 20 MG/ML 6X1 ML AMPUL ADET 24.000 SPAZMOTEK IV / IM / SC.
            MOLİT AMPUL
            BUTOPAN AMPUL
            BUSCOPAN AMPUL
11 6505-27-000-8291 METİL SALİSİLAT % 15 + MENTOL % 10 50 G/ TÜP ADET 2.000 KAMFOLİN POMAD
            BEN-GAY POMAD
12 6505-27-000-6274 METOKLOPRAMİD HCI 10 MG / 2 ML 5x2 ML/AMPUL ADET 20.000 METPAMİD AMPUL 10 MG
13 6505-27-007-2175 TİYOKOLŞİKOSİD 4 MG/2 ML 6x2 ML AMPUL ADET 18.000 THİOSPA 4 MG/ 2 ML IM ENJEKSİYON İÇİN SOLÜSYON İÇEREN AMPUL
            TYOFLEX 4 MG/2 ML IM AMPUL
            TİORELAX 4 MG/2 ML IM AMPUL
            MUSCORİL IM AMPUL 4 MG/ 2 ML
            MUSCOR AMPUL 2 ML
            MUSCOFLEX IM 4 MG/2 ML AMPUL
            DYNAXON 4 MG/2 ML IM AMPUL
            ADELEKS IM 4 MG/2 ML AMPUL
14 6505-27-007-2176 TİYOKOLŞİKOSİD 4 MG 20 KAPSÜL/BLİSTER ADET 40.000 TYOFLEX 4 MG KAPSÜL
            MUSCORİL 4 MG KAPSÜL
            MUSCOFLEX 4 MG KAPSÜL
            DYNAXON 4 MG KAPSÜL
15 6505-27-000-6522 D-PANTENOL 4,3 MG/ML+NİOSİNAMİD 25 MG/ML+VİT B1 25 MG/2 ML +VİT B2 2 MG /2 ML +VİT B6 5 MG/ 2 ML 5x2 ML AMPUL ADET 10.000 BEMİKS KOMPOZE AMPUL
16 6505-27-000-6340 LİDOKAİN HCI 40 MG / 2 ML + ADRENALİN 0.025 MG / 2 ML 20x2 ML/AMPUL ADET 10.000 JETOKAİN AMPUL %2
            JETOSEL AMPUL
            İEKAİN AMPUL

İhale yapan Kurumdan satın alınan ihale dosyası ve ekleri asıldır.


1495572265