İhale Duyurusu  

İhale Detayı
Bu ihalenin tarihi geçmiş.
KİK* Dosya No: 2010/42837
İşin Adı2010 Yılı 6 Kalem Hasta Alt Bezi ve Çocuk Bezi Alımı İhalesi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
KurumSaray Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü
İşin TürüMal Alımıİhale Tarihi12/05/2010 ÇarşambaSaati10:00İlANKARA
İlan Metni
  1. İdarenin
  a ) Adresi : OSMANGAZİ MAH. TURGUT ÖZAL BULVARI NO:162/A SARAY PURSAKLAR/ANKARA
  b ) Telefon ve Faks Numarası : 312 3993784 - 312 3993108
  c)Elektronik Posta Adresi : n-emel@hotmail.com
  ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) :
  2. İhale konusu malın
  a ) Niteliği, Türü ve Miktarı

:

İhale konusu işin türü, niteliği ve miktarı ekli listede belirtilmiştir.
  b ) Teslim Yeri(leri) : Saray Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü Depolarına
  c ) Teslim Tarihi : Sözleşme İmzalandıktan Sonra 31.12.2010 Tarihine Kadar Kurumun İstekleri Doğrultusunda
3. İhalenin
  a ) Yapılacağı Yer

:

Saray Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü Osmangazi Mah. Turgut Özal Bulvarı No:162/A Saray Pursaklar/Ankara
b ) Tarihi ve Saati : 12.05.2010 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi; 4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler : 1. Teklif veren isteklilerin ve teklif ettikleri malzemelerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bankasında (TITUBB) kayıtlı olması ve teklif edilen malzemenin TITUBB de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması zorunlu olup istekliler teklifleri ekinde bu durumu belgeleyeceklerdir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,
4.1.5. İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 500 Türk Lirası karşılığı Pursaklar Mal Müdürlüğünden Alacakları Makbuz Karşılığında Saray Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü Osmangazi Mah. Turgut Özal Bulvarı No:162/A Saray Pursaklar/Ankara adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Saray Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü Osmangazi Mah. Turgut Özal Bulvarı No:162/A Saray Pursaklar/Ankara adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem- kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (DOKSAN) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
Ek:
S. NO ÜRÜN ADI MİKTAR BİRİMİ
1 YETİŞKİN HASTA ALT BEZİ (ORTA BOY) 300.000 ADET
2 YETİŞKİN HASTA ALT BEZİ (BATTAL BOY) 250.000 ADET
3 HİJYENİK KADIN BAĞI (ULTRA KANAT) 150.000 ADET
4 ÇOCUK BEZİ (7-18 KG) 30.000 ADET
5 ÇOCUK BEZİ (11-25 KG ÜZERİ) 30.000 ADET
6 YATAK KORUYUCU ÖRTÜ (30-90) 10.000 ADET

İhale yapan Kurumdan satın alınan ihale dosyası ve ekleri asıldır.


1493131192