İhale Duyurusu  

İhale Detayı
Bu ihalenin tarihi geçmiş.
KİK* Dosya No: 2010/45360
İşin AdıAnkara Merkez Komutanlığı Personel Taşıması İçin Araç Kiralanmasıhizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Kurum4’üncü Kolordu Komutanlığı Mamak/Ankara
İşin TürüKiralamaİhale Tarihi14/05/2010 CumaSaati10:00İlANKARA
İlan Metni
  1. İdarenin
  a ) Adresi : ORGENERAL EŞREF AKINCI KIŞLASI MAMAK/ANKARA
  b ) Telefon ve Faks Numarası : 312 3695710-2976 - 312 3696011
  c)Elektronik Posta Adresi : ihkom4.kor@mynet.com
  ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) :
  2. İhale Konusu hizmetin
  a ) Niteliği, Türü ve Miktarı

:

Ankara Merkez Komtanlığındaki Personeli Taşıması İçin 8 Kalem Araç Kiralanması
  b ) Yapılacağı Yer : Ankara Merkez Komutanlığı Etiler Kışlası ve Org.Doğu Aktulga (Balgat)
    c ) İşin Süresi : Sözleşmenin İmzalandığı Tarihten İtibaren 5 (Beş) Gün İçinde İşe Başlanır.İşin Süresi 365 (Üçyüzaltmışbeş) Gündür. Bu Süre 30 Haziran 2011´u Geçmeyecektir.
3. İhalenin
  a ) Yapılacağı Yer

:

4’üncü Kor.K.Lığı İhale Komisyon Başkanlığı Mamak/Ankara
b ) Tarihi ve Saati : 14.05.2010 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;4.1.1.1 Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 4.1.1.2 Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;4.1.2.1 Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,4.1.2.2 Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6.Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 20 Türk Lirası karşılığı 4’üncü Kor.K.Lığı İhale Komisyon Başkanlığı Mamak/Ankara adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 4’üncü Kor.K.Lığı İhale Komisyon Başkanlığı Mamak/Ankara 14 Mayıs 2010 Saat:10:00 adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
Diğer Hususlar:

İHTİYAÇ LİSTE
S.NO SERVİS GÜZERGAHI ARAÇ CİNSİ TAŞINACAK PERSONEL SAYISI TAŞINACAK MESAFE (GİDİŞ GELİŞ TAM SEFER)
1 ETİLER KIŞLASI-FATİH MİNİBÜS 17 64
2 ETİLER KIŞLASI-KAYAŞ-MAMAK MİNİBÜS 17 32
3 ETİLER KIŞLASI-KEÇİÖREN MİNİBÜS 17 28
4 ETİLER KIŞLASI-ETİMESGUT-SİNCAN kÜÇÜK OTOBÜS (MİDİBÜS) 29 76
5 DOĞU AKTULGA KIŞLASI-ÜMİTKÖY-ETİMESGUT-SİNCAN MİNİBÜS 17 76
6 DOĞU AKTULGA KIŞLASI-KEÇİÖREN MİNİBÜS 17 50
7 DOĞU AKTULGA KIŞLASI-BATIKENT-ERYAMAN-FATİH MİNİBÜS 17 80
8 DOĞU AKTULGA KIŞLASI-ETLİK MİNİBÜS 17 60


İhale yapan Kurumdan satın alınan ihale dosyası ve ekleri asıldır.


1495572276