İhale Duyurusu  

İhale Detayı
Bu ihalenin tarihi geçmiş.
KİK* Dosya No: 2010/50147
İşin AdıBingöl Havaalanı Üst Yapı ve Müteferrik İşler İnşaatı
KurumT.C. Ulaştırma Bakanlığı Demiryollar, Limanlar ve Hava Meydanları Genel Müdürlüğü
İşin TürüYapımİhale Tarihi10/06/2010 PerşembeSaati14:30İlANKARA
İlan Metni
İdarenin Adı : T.C. Ulaştırma Bakanlığı Demiryollar, Limanlar ve Hava Meydanları Genel Müdürlüğü    
İşin Adı : Bingöl Havaalanı Üst Yapı ve Müteferrik İşler İnşaatı    
İhale Kayıt No : 2010/50147    
Türü - Usulü : Yapım işi - Açık ihale usulü    
  1. İdarenin
  a ) Adresi : ULAŞTIRMA BAKANLIĞI SİTESİ D BLOK 06338 EMEK/ANKARA
  b ) Telefon ve Faks Numarası : 312 2031782 - 312 2031469
  c)Elektronik Posta Adresi : dlhmeyyap@ubak.gov.tr
  ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) :
  2. İhale konusu yapım işinin
  a ) Niteliği, Türü ve Miktarı

:

İç Hatlar Terminal Binası, Giriş Kontrol Binası, Teknik Blok-Kule, Dhmi Hizmet Binası, Isı Merkezi - Su Deposu, Güç Merkezi, Emniyet Binası, İtfaiye Binası, İş Makineleri Garajı, Sundurma Binası, Tesisat Galerisi, Dahili Yollar ve Otoparklar, Atık Su ve Yağmur Suyu Hattı.
enerji Temini ve Dağıtımı, 34,5/6,3 Kv 2x2500 Kva Kuru Tip Regüleli Trafo, 6,3 Kv Çıkışlı 2x1250 Kva Bilgisayar Destekli Diesel-Elektrojen Grubu ile Üst Yapı Tesislerine Ait Elektrikli - Elektronik Sistemleri,
  b ) Yapılacağı Yer : Bingöl Havaalanı / Bingöl
  c ) İşe Başlama Tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır
    ç ) İşin Süresi : Yer tesliminden itibaren 450 takvim günüdür.
3. İhalenin
  a ) Yapılacağı Yer

:

Ulaştırma Bakanlığı Dlh İnşaatı Genel Müdürlüğü Zemin Kat Toplantı Salonu Ulaştırma Bakanlığı Sitesi ( D ) Blok Emek/Ankara
b ) Tarihi ve Saati : 10.06.2010 - 14:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İstekliler, ihale konusu yapım işinde, alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi teklifleri ekinde vereceklerdir.
4.1.6. - Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.


 

Anahtar Teknik Personel Listesi


 

Sıra No

Mesleki Özellikler

Adet

1

İnşaat Mühendisi veya Mimar

1

2

Makine Mühendisi

1

3

Elektrik Mühendisi

1

Adet

Pozisyonu

Mesleki Unvanı

Mesleki Özellikleri

1

Şantiye Şefi

İnşaat Mühendisi veya Mimar

En az 5 yıl deneyimli

1


 

İnşaat Mühendisi

En az 3 yıl deneyimli

1


 

Mimar

En az 3 yıl deneyimli

1


 

Makine Mühendisi

En az 3 yıl deneyimli

1


 

Elektrik Mühendisi

En az 3 yıl deneyimli

1


 

İnşaat Teknikeri


 

 

 

İstenen Yapı araçları Listesi

 

Sıra No

Cinsi

Adet

Asgari Kapasite

1

Beton Pompası

1

Çekilir tip pompasının (75HP)

2

Vibratör

2

(2,5 HP Güç (9-16 Yd3/saat) kapasiteli vibratör

3

Motor Greyder

1

80 HP´den yukarı güçte takriben 9 ton

4

Titreşimli Silindir

1

5-6 ton-6 ton dahil-statik ağırlık ve 10-12 ton dinamik kuvvette silindir+paletli traktör takriben 45-61 HP

5

Yükleyici

1

Takriben 80 Dhp muadili lastik teker veya 56 Dhp Muadili palet

6

Kamyon

3

Damperli Kamyon (120 HP gücünde, 7 ton kapasiteli)

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. İhalede yerli istekliler lehine %15 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır %
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 1.250 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ulaştırma Bakanlığı Dlh İnşaatı Genel Müdürlüğü Hava Meydanları Yapım Daire Başkanlığı Ulaştırma Bakanlığı Sitesi ( D ) Blok Emek / Ankara Meydanları Yapım Dairesi Başkanlığı Ulaştırma Bakanlığı Sitesi ( D ) Blok Emek/Ankara adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.  teklif bedelini oluşturan iş kalemleri ve/veya iş gruplarına ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatlar ile bu fiyatlara ilişkin idarenin tanımladığı yapım şartlarına göre ihale dökümanı kapsamında verilen analiz formatına uygun analizler ve teklif bedelini gösteren hesap cetveli sunulacaktır.
          Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
          
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (Yüzyirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
 

İhale yapan Kurumdan satın alınan ihale dosyası ve ekleri asıldır.


1495572393