İhale Duyurusu  

İhale Detayı
Bu ihalenin tarihi geçmiş.
KİK* Dosya No: 2010/51501
İşin AdıKüçükmenderes Bayındır Projesi Burgaz (Zeytinova) Barajı ve Tesisleri yapım işi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 20 nci maddesine göre belli istekliler arasında ihale usulüyle ihale edilecektir. Ön yeterlik değerlendirilmesi sonucu yeterliği tespit edile
KurumDsi 2. Bölge Müdürlüğü
İşin TürüYapımİhale Tarihi24/05/2010 PazartesiSaati10:30İlİZMİR
İlan Metni
  1. İdarenin
  a ) Adresi : KAZIMDİRİK MAH. SANAYİ CAD. NO:39 35100-BORNOVA/İZMİR
  b ) Telefon ve Faks Numarası : 232 4355100 - 232 4353742
  c)Elektronik Posta Adresi : barajlar02@dsi.gov.tr
  ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : --
  2. Ön yeterlik konusu yapım işinin
  a ) Niteliği, Türü ve Miktarı

:

Merkezi Kil Çekirdekli,kum-Çakıl Dolgu Gövdeli 1 Adet Baraj (Gövde ve Batardo,dolusavak,derivasyon-Dipsavak Tüneli) ile İşe Ait Tüm Yolların (Ulaşım,malzeme Taşın ve Rölekasyon Yolları ile Bu Yollara Ait Sanat Yapıları) Yapımı
  b ) Yapılacağı Yer : İzmir İli, Bayındır İlçesi´nin 7 Km. Batısındaki Zeytinova Beldesi´nin 1 Km. Kuzeyinde,falaka Çayı Üzerinde
  c ) İşe Başlama Tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 30 (otuz) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır
    ç ) İşin Süresi : Yer tesliminden itibaren 1350 (binüçyüzelli) takvim günüdür.
3. Ön yeterlik değerlendirmesinin
  a ) Yapılacağı Yer

:

Dsi 2.Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu Kazımdirik Mah. Sanayi Cad. No: 39 35100-Bornova/İzmir
b ) Tarihi ve Saati : 24.05.2010 - 10:30
4. Ön yeterlilik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği Ön Yeterlik Şartnamesinde belirtilen başvuru mektubu.
4.1.4. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge
5. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen esaslar yerli istekliler lehine %15 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
6. Ön yeterlilik dokümanının görülmesi ve satın alınması
6.1Ön yeterlik dökümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.
6.2. Önyeterliğe başvuracak olanların ön yeterlik dokümanını satın almaları zorunludur.
7. Ön yeterlik başvurusu, ön yeterlik değerlendirmesi tarihi ve saatine kadar Dsi 2. Bölge Müdürlüğü Kazımdirik Mah. Sanayi Cad. No:39 35100-Bornova/İzmir adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
8.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
 

İhale yapan Kurumdan satın alınan ihale dosyası ve ekleri asıldır.


1495572391