İhale Duyurusu  

İhale Detayı
Bu ihalenin tarihi geçmiş.
KİK* Dosya No: 2010/56115
İşin AdıÇankırı Acıçay Projesi Koyunbaba Barajı Sulamaları Planlama Revizyonu Planlama Mühendislik Hizmetleri danışmanlık hizmeti işi için, yeterli tecrübeye sahip adaylar teklif vermek üzere ön yeterlik başvurusuna davet edilmektedir. Ön yeterlik değerlendirmesi
KurumDsi 5. Bölge Müdürlüğü
İşin TürüHizmet Alımıİhale Tarihi09/06/2010 ÇarşambaSaati14:00İlANKARA
İlan Metni
  1. İdarenin
  a ) Adresi : M. KEMAL MAH. 2151/1 A BLOK NO:24 06520 ÇANKAYA/ANKARA
  b ) Telefon ve Faks Numarası : 312 2197700 - 312 2197800
  c)Elektronik Posta Adresi : dsi5planlama@dsi.gov.tr
  ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) :
  2. Ön yeterlik konusu danışmanlık hizmetinin
  a ) Niteliği, Türü ve Miktarı

:

İhale konusu işin türü, niteliği ve miktarı ekli listede belirtilmiştir.
  b ) Yapılacağı Yer : Çankırı
    c ) İşin Süresi : 540 Takvim Günüdür. Sözleşmenin İmzalandığı Tarihten İtibaren 10 (On) Gün İçinde İşe Başlanır.
3. Ön yeterlik değerlendirmesinin
  a ) Yapılacağı Yer

:

İhale Salonu Zemin Kat Z-8 Nolu Oda M.Kemal Mah. 2151/1 A Blok No:24 Çankaya/Ankara
b ) Tarihi ve Saati : 09.06.2010 - 14:00
4. Ön yeterlilik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1. Ön yeterlilik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler:
 
4.1.1. . Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi,4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ilgili meslek odasından ya da ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 4.1.1.3. İhale konusu işin yapılmasına ilişkin olarak ilgili mevzuatı gereği alınması zorunlu olan belge:
4.1.2. Ön yeterlik başvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri.4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği Ön Yeterlik Şartnamesinde belirtilen Başvuru Mektubu,
4.1.4.Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge

Sıra No

Hizmet Pozisyonu

Mesleki Unvanı

Niteliği

Adedi

1

Proje Müdürü

İnşaat Mühendisi

Su kaynaklarının planlamasında en az 5 yıl mesleki deneyimi olmak

1

2

Mühendis

İnşaat Mühendisi

Su kaynaklarının planlamasında en az 5 yıl mesleki deneyimi olmak

1

Sıra No

Hizmet Pozisyonu

Mesleki Unvanı

Niteliği

Adedi

1

Mühendis

Meteoroloji Müh.

Su kaynaklarının planlamasında ve hidroloji planlama raporu yapımı konusunda en az 5 yıl mesleki deneyimi olmak

1

2

Mühendis

Jeoloji Müh.

Su kaynaklarının planlamasında ve mühendislik jeolojisi planlama raporu yapımı konusunda en az 5 yıl mesleki deneyimi olmak

1

3

Mühendis

Ziraat Müh.

Su kaynaklarının planlamasında ve tarımsal ekonomi ve kamulaştırma planlama raporu yapımı konusunda en az 5 yıl mesleki deneyimi olmak

1

4

Mühendis

Çevre Müh.

Su kaynaklarının planlamasında ve ÇED Raporu/Proje Tanıtım Dosyası hazırlanması konusunda en az 5 yıl mesleki deneyimi olmak

1

5

Teknik Ressam

Teknik Ressam

Teknik Ressam

1

5. Yapılacak ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda, yeterlikleri tespit edilenler arasından 10 aday teklif vermek üzere davet edilecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. Ön yeterlilik dokümanının görülmesi ve satın alınması
7.1Ön yeterlik dökümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.
7.2. Önyeterliğe başvuracak olanların ön yeterlik dokümanını satın almaları zorunludur.
8. İhale dokümanı, teklif vermek üzere ihaleye davet edilecek adaylara davet mektubu ekinde gönderilecektir.
9. Ön yeterlik başvurusu, ön yeterlik değerlendirmesi tarihi ve saatine kadar İhale Salonu Zemin Kat Z-8 Nolu Oda M.Kemal Mah. 2151/1 A Blok No:24 Çankaya/Ankara adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
10.Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
Ek:
Yapılacak çalışmalar; kesin projeleri tamamlanıp 2010 yılı yatırım programında yer alan “Koyunbaba barajı” kapsamındaki yaklaşık 10 291 ha arazinin sulanması maksadıyla, depolama, regülatör, pompa istasyonu, isale hattı, sulama tesisleri ve içmesuyu tesisleri ile ilgili çeşitli alternatiflerin teknik ve ekonomik yapılırlıklarının ortaya konularak 2004 yılında tamamlanmış olan “Acıçay Projesi Koyunbaba Barajı ve Sulaması Planlama Raporu”nun sulamaları ile birlikte revize edilmesi ve gerektiğinde civar yerleşim yerlerinden içmesuyu talep edilmesi durumunun da göz önünde bulundurularak bu çalışmalarla ilgili revize planlama raporu ve eklerinin hazırlanarak DSİ’ye verilmesi ve tasdiklerinin sağlanması konularını kapsamaktadır.

 

İhale yapan Kurumdan satın alınan ihale dosyası ve ekleri asıldır.


1495578150