İhale Duyurusu  

İhale Detayı
Bu ihalenin tarihi geçmiş.
KİK* Dosya No: 2010/60606
İşin AdıŞırnak Beytüşebab Mezra Jandarma Komando Tabur K Lığı Bina ve Tesisleri Danışmanlık Proje Hizmet Alım İşi danışmanlık hizmeti işi için, yeterli tecrübeye sahip adaylar teklif vermek üzere ön yeterlik başvurusuna davet edilmektedir. Ön yeterlik değerlendir
KurumJandarma Tedarik Merkezi Komutanlığı
İşin TürüHizmet Alımıİhale Tarihi07/06/2010 PazartesiSaati10:30İlANKARA
İlan Metni
  1. İdarenin
  a ) Adresi : JANDARMA TEDARİK MERKEZİ KOMUTANLIĞI 06377 GÜVERCİNLİK ANKARA
  b ) Telefon ve Faks Numarası : 312 4565258 - 312 2780947
  c)Elektronik Posta Adresi : ihale03ikm06@jandarma.gov.tr
  ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) :
  2. Ön yeterlik konusu danışmanlık hizmetinin
  a ) Niteliği, Türü ve Miktarı

:

1 Adet Şırnak Beytüşebab Mezra Jandarma Komando Tabur Komutanlığı Bina ve Tesisleri Danışmanlık Proje Hizmet Alım İşi
  b ) Yapılacağı Yer : Şırnak / Beytüşebab / Mezra
    c ) İşin Süresi : 60(Altmış) Takvim Günüdür. Bu Süreye Projenin Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Veya Üniversitelerde Onaylattırılması Dahildir.
3. Ön yeterlik değerlendirmesinin
  a ) Yapılacağı Yer

:

Jandarma Tedarik Merkezi Komutanlığı 3 Nu Lı İhale Komisyon Başkanlığı Güvercinlik Ankara
b ) Tarihi ve Saati : 07.06.2010 - 10:30
4. Ön yeterlilik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1. Ön yeterlilik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler:
 
4.1.1. . Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi,4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ilgili meslek odasından ya da ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 4.1.1.3. İhale konusu işin yapılmasına ilişkin olarak ilgili mevzuatı gereği alınması zorunlu olan belge:
4.1.2. Ön yeterlik başvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri.4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği Ön Yeterlik Şartnamesinde belirtilen Başvuru Mektubu,
4.1.4.Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge
POZİSYONU SAYISI TOPLAM TECRÜBE (YIL) BENZER TECRÜBE (YIL)
YÜK.MİMAR/MİMAR 1 5 5
MİMAR MESLEKİ DENEYİMİ EN AZ 5 YIL
İNŞAAT MÜH. MESLEKİ DENEYİMİ EN AZ 5 YIL
MAKİNE MÜH. MESLEKİ DENEYİMİ EN AZ 5 YIL
ELEKTRİK MÜH. MESLEKİ DENEYİMİ EN AZ 5 YIL
JEOLOJİ MÜH. MESLEKİ DENEYİMİ EN AZ 5 YIL
5. Yapılacak ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda, yeterlikleri tespit edilenler arasından 10 aday teklif vermek üzere davet edilecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. Ön yeterlilik dokümanının görülmesi ve satın alınması
7.1Ön yeterlik dökümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 4 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.
7.2. Önyeterliğe başvuracak olanların ön yeterlik dokümanını satın almaları zorunludur.
8. İhale dokümanı, teklif vermek üzere ihaleye davet edilecek adaylara davet mektubu ekinde gönderilecektir.
9. Ön yeterlik başvurusu, ön yeterlik değerlendirmesi tarihi ve saatine kadar Jandarma Tedarik Merkezi Komutanlığı 3 Nu Lı İhale Komisyon Başkanlığı Güvercinlik Ankara adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
10.Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
Diğer Hususlar:
ANAHTAR TEKNİK PERSONELİN DENEYİMLERİ İLGİLİ RESMİ KURUMLAR TARAFINDAN VERİLMİŞ İŞ DENEYİM BELGESİ VEYA DENEYİMİ GÖSTEREN BELGE VEYA ONAYLI PROJE PAFTALARI İLE BELGELENECEKTİR. BU BELGELER ÖZGEÇMİŞ EKİ OLARAK SUNULACAKTIR. AYRICA ÖZGEÇMİŞ EKİNE ANAHTAR TEKNİK PERSONELİN İMZA BEYANNAMESİ DE KONULACAKTIR
 

İhale yapan Kurumdan satın alınan ihale dosyası ve ekleri asıldır.


1495578291