İhale Duyurusu  

İhale Detayı
Bu ihalenin tarihi geçmiş.
KİK* Dosya No: 2010/65174
İşin AdıDemirbaş ve Tefriş Malzemesi
KurumEmniyet Genel Müdürlüğü
İşin TürüMal Alımıİhale Tarihi12/07/2010 PazartesiSaati14:00İlANKARA
İlan Metni
İdarenin Adı : Emniyet Genel Müdürlüğü    
İşin Adı : Demirbaş ve Tefriş Malzemesi    
İhale Kayıt No : 2010/65174    
Türü - Usulü : Mal alımı - Açık ihale usulü    
  1. İdarenin
  a ) Adresi : İkmal ve Bakım Daire Başkanlığı 3 Nolu Satınalma Şube Müdürlüğü O Blok 2. Kat. Dikmen Cad. No:89 A.Ayrancı-Çankaya/ANKARA
  b ) Telefon ve Faks Numarası : 312 4122425-2451 - 312 4679750
  c)Elektronik Posta Adresi : 3nolusatinalma@egm.gov.tr
  ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : --
  2. İhale konusu malın
  a ) Niteliği, Türü ve Miktarı

:

İhale konusu işin türü, niteliği ve miktarı ekli listede belirtilmiştir.
  b ) Teslim Yeri(leri) : Kastamonu Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü Yeni Hizmet Binası/Kastamonu
  c ) Teslim Tarihi : Sözleşmenin İmzalanmasını Müteakip (100) Takvim Günüdür
3. İhalenin
  a ) Yapılacağı Yer

:

Emniyet Genel Müdürlüğü İkmal ve Bakım Daire Başkanlığı İhale Salonu (O) Blok 2. Kat Dikmen Cad. No:89 A.Ayrancı-Çankaya/Ankara
b ) Tarihi ve Saati : 12.07.2010 - 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi; 4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,
4.1.5. İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. Tekliflerin değerlendirilmesinde yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Emniyet Genel Müdürlüğü İkmal ve Bakım Daire Başkanlığı 3 Nolu Satınalma Şube Müdürlüğü (O) Blok 2. Kat. Dikmen Cad. No:89 A.Ayrancı-Çankaya/Ankara adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem- kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
Ek:
Sıra No Malzemenin Cinsi Miktarı Birimi
1 Okul müdürü makam masası (kesonlu) (220*95 h:75 cm) 1 Adet
2 Makam etejeri (100*50 h:75 cm) 1 Adet
3 Makam arkası konsol (230*45 h:115 cm) 1 Adet
4 Makam elbise dolabı (80*40 h:190 cm) 1 Adet
5 Makam camlı evrak dolabı (80*40 h:190 cm) 1 Adet
6 Makam sehbası (60*90 h:45 cm) 2 Adet
7 Müdür makam koltuğu 1 Adet
8 Müdür makam masası önü misafir koltuğu 2 Adet
9 Müdür makam ikili koltuk 1 Adet
10 Müdür makam tekli koltuk 2 Adet
11 Bayrak + flama 1 Takım
12 Müdür yardımcsı makam masası+keson +etejer+(2 adet sehba) (210*90 h:75 cm)  3 Adet
13 Müdür yardımcısı makam koltuğu 3 Adet
14 Müdür yardımcısı masası önü misafir koltuğu 6 Adet
15 Müdür yardımcısı ve şube müdürleri evrak dolabı (80*40 h:190 cm) 9 Adet
16 Evrak dolabı (80*40 h:190 cm) 250 Adet
17 Camlı evrak dolabı (80*40 h:190 cm) 9 Adet
18 Soyunma dolabı (80*50 h:190 cm) 100 Adet
19 Sehpa (50*50 h:42cm) 200 Adet
20 DVD player 2 Adet
21 Şube müdürü çalışma masası+ keson +etejer+(2 adet sehba)(200*90 h:75 cm) 6 Adet
22 Şube müdürü çalışma koltuğu  6 Adet
23 Şube müdürü masası önü misafir koltuğu 24 Adet
24 L Amir çalışma masası + keson (180*160cm) (lamine) 40 Adet
25 L Memur çalışma masası + keson (160*160cm) (lamine) 156 Adet
26 Memur çalışma masası + keson (140*75 cm) (lamine) 6 Adet
27 Amir çalışma koltuğu 40 Adet
28 Amir masası önü misafir koltuğu 80 Adet
29 Memur çalışma koltuğu 150 Adet
30 Memuru masası önü misafir koltuğu 150 Adet
31 İkili koltuk 200 Adet
32 Tekli koltuk 200 Adet
33 Masa (100*100cm h:75 cm) 10 Adet
34 Hilton sandalye (yükseklik 92 cm) 680 Adet
35 Kütüphane okuma masası (80*140cm  h:75 cm) 110 Adet
36 Toplantı masası (16 kişilik) (634*154 h:75 cm) (öğretmen odalarına) 2 Adet
37 Toplantı masası (28 kişilik) (866*146 h:75cm) (makam katına)  1 Adet
38 Toplantı masası koltuğu 75 Adet
39 Raflı kitaplık (kapaksız 80*35 h:190 cm) 30 Adet
40 Tek kişilik okul sıra takımı (werzalit) 1130 Adet
41 Yazı tahtası (sabit 120*300 cm) 34 Adet
42 Sınıf dolabı (80*40 h:190 cm) 144 Adet
43 Öğretmen masası (sabit çekmeceli ) (140*75 h:75) 34 Adet
44 Öğretmen çalışma koltuğu 34 Adet
45 Yükseltilmiş döşeme (200*500 h:25 cm) 33 Adet
46 Bilgisayar masası (80*75 h:75 cm) 153 Adet
47 Bilgisayar koltuğu 120 Adet
48 Silah eğitim masası (160*100 h:75 cm) 24 Adet
49 Tabure 160 Adet
50 Antistatik yer döşeme kaplaması (ilk yardım sınıfı için) 46 M2
51 Çöp kovası 150 Adet
52 Çalışma tezgahı (bilgi işlem tamir odası) 8 Metre
53 2´li metal ranza (198*98 h:188 cm) 520 Adet
54 Tek kişilik tam ortapedik hazır yatak (90*190 cm) 1070 Adet
55 2´li metal soyunma dolabı (92*50 h:208 cm) 535 Adet
56 Katlanır ayaklı masa 70*120 cm (werzalit) 260 Adet
57 Katlanır ayaklı sandalye h:82 cm (werzalit) 1040 Adet
58 Kapaksız kitaplık 60*120cm derinlik:30 cm duvara monteli 260 Adet
59 Tek kişilik nevresim takımı 2660 Adet
60 Tek kişilik battaniye 2160 Adet
61 Yastık 1070 Adet
62 Yemek masası (werzalit) (80*140 h:75 cm) 520 Adet
63 Yemek sandalyesi (werzalit) 1040 Adet
64 Q 90 cm yemek masası (werzalit) 50 Adet
65 Q 180cm yemek masası (melamin) 1 Adet
66 Halı 1.00*3.00 metre 4 Adet
67 32" (82 cm) LCD televizyon 4 Adet
68 42" (106 cm) LCD televizyon 4 Adet
69 Masa örtüsü ve kapağı (Q90 cm masalar için) 100 Adet
70 Masa örtüsü ve kapağı (q180 cm masa içi) 2 Adet
71 Alüminyum boru ayaklı, kolçaklı, polipropilen esaslı sandalye 2120 Adet
72 Elektrikli çay kazanı (250 bardaklık) 6 Adet
73 Self servis tepsisi 5 gözlü 1040 Adet
74 Yemek kaşığı 1240 Adet
75 Yemek çatalı 1240 Adet
76 Yemek bıçağı 1240 Adet
77 Porselen servis tabağı 25 cm (yaldızlı) 200 Adet
78 Porselen düz tabak 20 cm (yaldızlı) 200 Adet
79 Porselen düz tabak 16 cm (yaldızlı) 200 Adet
80 Porselen çorba kasesi 15 cm (yaldızlı) 200 Adet
81 Porselen joker kase 12 cm 200 Adet
82 Porselen çukur yemek tabağı 19 cm (yaldızlı) 200 Adet
83 Porselen kayık tabak 17 cm 200 Adet
84 Porselen kayık tabak 25 cm (yaldızlı) 24 Adet
85 Porselen kayık tabak 30 cm (yaldızlı)  24 Adet
86 Restorant tipi, masa üstü, metal, otomatik peçetelik (250 yaprak kap.) 310 Adet
87 Selform kaymaz servis tepsisi (43*61 cm) 200 Adet
88 Tavuk makası 3 Adet
89 Konserve açacağı 5 Adet
90 Çelik çift saplı tava (büyük boy) 3 Adet
91 Çelik çift saplı tava (küçük boy) 3 Adet
92 Cam sürahi 310 Adet
93 Cam su bardağı 200 Adet
94 Çelik su bardağı 1040 Adet
95 Baharatlık takımı 310 Adet
96 Çelik yemek tenceresi 110*35 15 Adet
97 Çelik yemek tenceresi 70*30 5 Adet
98 Çelik sefer tası (çap:24 h:14 cm 4 katlı) 60 Adet
99 Çelik yemek kepçesi n:10 10 Adet
100 Gastronorm küvet 530*325 mm h:20 cm 25 Adet
101 Sebze doğrama kütüğü (polietilen) h:5 cm 5 Adet
102 Sebze doğrama kütüğü (polietilen) h:10 cm 5 Adet
103 Ekmek sepeti 310 Adet
104 Çelik süzgeç (büyük boy) 4 Adet
105 Çelik süzgeç (küçük boy) 4 Adet
106 Çelik çırpma teli 8 Adet
107 Satır 4 Adet
108 Kasap bıçağı 8 Adet
109 Servis kaşığı 20 Adet
110 Servis çatalı 20 Adet
111 Çelik maşa 20 Adet
112 Çelik kepçe 30 Adet
113 Çelik telli kevgir no:7 10 Adet
114 Çelik telli kevgir no: 10 10 Adet
115 Fırın tepsisi (kapaksız) (530*325 mm) 20 Adet
116 Fırın tepsisi (kapaksız) (530*625 mm) 24 Adet
117 Üç demlikli tam otomatik gazlı + elektrikli çay kazanı 3 Adet
118 Cam çay bardağı, bardak altı + kaşık 204 Adet
119 Porselen çay fincanı, fincan altlığı+ kaşık (170 cc)  72 Adet
120 Elektrikli tost makinası (48*25 ızgara genişliği) 4 Adet
121 Mikrodalga fırın 1 Adet
122 Konveksiyon fırın (10 tepsili) 1 Adet
123 Servis arabası 5 Adet
124 Kazan taşıma arabası 3 Adet
125 İlaç dolabı (80*40 h:190 cm) 2 Adet
126 Muayene sedyesi 2 Adet
127 Üçlü paravan 2 Adet
128 Tek kişilik karyola 30 Adet
129 Komidin 30 Adet
130 Ev tipi buzdolabı 2 Adet
131 Bekleme koltuğu 60 Adet
132 Vitrin tipi, yatay, bombeli camlı buzdolabı 2 Adet
133 Divan kurulu masası (200*80 h:75 cm) 2 Adet
134 Divan kurulu masası koltuğu 6 Adet
135 3000 Anslümen Projeksiyon cihazı 38 Adet
136 Konuşmacı kürsüsü 2 Adet
137 Halı yolluk 20 Metre
138 Tenis masası (top, file, raketler) takım halde 4 Adet
139 Bilardo masası (takım halde) (üç top) 2 Adet
140 Bilardo masası (takım halde) (Amerikan)  2 Adet
141 Altı kapaklı vestiyer dolabı (80*40 h:195 cm) 30 Adet
142 Ahşap oturma bankı 24 Metre
143 Yer minderi 30 Adet
144 Atlama kasası 1 Adet
145 Paralel aleti 1 Adet
146 Denge aleti 1 Adet
147 Barfiks aleti 1 Adet
148 Kulplu beygir 1 Adet
149 Koşu bandı 2 Adet
150 Kondüsyon bisikleti 2 Adet
151 Kondüsyon küreği 2 Adet
152 Mekik sehbası 2 Adet
153 Birbirine geçmeli yer minderi (100*100 h:2,6 cm) 250 Adet
154 Hidrolikli berber koltuğu 3 Adet
155 Malzeme dolabı (80*40 h:190 cm) 2 Adet
156 Berber malzeme takımı 3 Adet
157 Sanayi tipi dikiş makinası 1 Adet
158 Buhar kazanlı ütü (Sanayi tipi) 1 Adet
159 Terzi çalışma tezgahı (200*100 h:75 cm) 2 Adet
160 Overlok makinası 1 Adet
161 Portatif askılık 75 Adet
162 Duvara monteli askılık 300 Metre
163 Çelik arşiv rafı (93*31 h:300 cm) 200 Takım
164 Çelik depolama rafı (93*59 h:300 cm) 150 Takım
165 Kartoteks dolabı (50*62 h:130 cm) 5 Adet
166 Çelik dolap (92*40 h:196 cm) 10 Adet
167 Çelik para kasası (54*47 h:125 cm) 1 Adet
168 Atatürk portresi çerçeveli 100 Adet
169 Atatürk köşesi 1 Takım
170 Boy aynası 40 Adet
171 Temizlik seti 20 Adet
172 Sert zemin yıkama ve vakumlu silme makinası 1 Adet
173 Kıvırcık yolluk 100 Metre
174 Basketbol potası 2 Adet
175 Veleybol direkleri + filesi (takım halde) 2 Takım
176 İlan panosu (kenarı çerçeveli+ortası sünger üstü kumaş kaplı) (10*70*20 cm) 10 Adet
177 Elektrikli süpürge 5 Adet
178 Stor perde 1650 M2
179 Saten güneşlik 1100 Metre
180 Tül perde 1550 Metre
181 Konferans koltuğu 250 Adet
182 Yükseltilmiş döşeme h:70 cm (büyük salonun sahnesi için) 96 M2
183 Kademeli yükseltilmiş döşeme h:0-130 cm arası 200 M2
184 Bölme paravanı 80*7,5 h:160 cm 40 Adet
185 Yazar kasa bankosu (konveyorsüz) 2 Adet
186 Sahne perdesi (Sinema Salonu için) 95 Metre
187 Sahne perdesi (Büyük Salonu için) 136 Metre
188 Sahne perdesi motor takımı (Sinema Salonu için) 1 Takım
189 Sahne perdesi motor takımı (Büyük Salonu için) 1 Takım
190 Sahne rayı 26 Metre
191 Ahşap travers 5*10 cm 1000 Metre
192 "Polis Akademisi Başkanlığı Kastamonu Polis Meslek Yüksek Okulu" yazısı+Polis Amblemi  1 Adet
193 İdari Bina yazısı 1 Adet
194 Derslikler A Blok yazısı 1 Adet
195 Derslikler B Blok yazısı 1 Adet
196 Yatakhane A Blok yazısı 1 Adet
197 Yatakhane B Blok yazısı 1 Adet
198 Yatakhane C Blok yazısı 1 Adet
199 Spor Salonu yazısı 1 Adet
200 Yemekhane yazısı 1 Adet
201 Atış Poligonu yazısı 1 Adet
202 200*120 cm İdari bina katlarındaki birimleri gösterir yardımcı dış levha 1 Adet
203 65*14 cm iç levha 2 Adet
204 32*13 cm iç levha 291 Adet
205 14*12 cm iç levha 382 Adet

İhale yapan Kurumdan satın alınan ihale dosyası ve ekleri asıldır.


1495572375