İhale Duyurusu  

İhale Detayı
Bu ihalenin tarihi geçmiş.
KİK* Dosya No: 2010/51308
İşin AdıSakarya Karasu 75 Yataklı Hastane İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
KurumT.C.Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı
İşin TürüYapımİhale Tarihi28/06/2010 PazartesiSaati14:00İlANKARA
İlan Metni
  1. İdarenin
  a ) Adresi : BİLKENT PLAZA B1 BLOK 06530 BİLKENT ÇANKAYA/ANKARA
  b ) Telefon ve Faks Numarası : 312 2667680 - 312 2660134
  c)Elektronik Posta Adresi : etiras@toki.gov.tr
  ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) :
  2. İhale konusu yapım işinin
  a ) Niteliği, Türü ve Miktarı

:

konvansiyonel Kalıp Sistemi ile 1 Adet 75 Yataklı Hastane İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi

  b ) Yapılacağı Yer : Sakarya
  c ) İşe Başlama Tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır
    ç ) İşin Süresi : Yer tesliminden itibaren 750 (yediyüzelli) takvim günüdür.
3. İhalenin
  a ) Yapılacağı Yer

:

T.C.Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Bilkent Plaza B1 Blok Bilkent Çankaya/Ankara
b ) Tarihi ve Saati : 28.06.2010 - 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İstekliler, ihale konusu yapım işinde, alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi teklifleri ekinde vereceklerdir.
4.1.6. - Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

ADET

MESLEKİ ÜNVAN

1

İnş. Müh. / Mimar

Adet

Pozisyonu

Mesleki Ünvanı

1

Şantiye Şefi

İnş.Müh./ Mim.

1

Şantiye Müh.(Hakediş)

İnş.Müh./ Mim.

2

Şantiye Müh.(Saha Müh.)

İnş.Müh./ Mim.

1

Şantiye Müh.(Mekanik)

Makina Müh.

1

Şantiye Müh.(Elektrik)

Elektrik Müh.

1

Şantiye Müh./Tek.(Harita)

Harita Müh./Tekniker

Sıra No

Makine, Ekipman cinsi ve Özellikleri

Gerekli Minumum Adet

1

Ekskavatör

2 Adet

2

Traktör Kepçe

2 Adet

3

Dozer

1 Adet

4

İnş.Asansörü

3 Adet

5

Kamyon

5 Adet

6

Vibratör

4 Adet

7

Kırıcı

2 Adet

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 1.000 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar T.C.Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Bilkent Plaza B1 Blok 06530 Bilkent Çankaya/Ankara adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.  teklif bedelini oluşturan iş kalemleri ve/veya iş gruplarına ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatlar ile bu fiyatlara ilişkin idarenin tanımladığı yapım şartlarına göre ihale dökümanı kapsamında verilen analiz formatına uygun analizler ve teklif bedelini gösteren hesap cetveli sunulacaktır.
          Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
          
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 75 (Yetmişbeş) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
 

İhale yapan Kurumdan satın alınan ihale dosyası ve ekleri asıldır.


1495578453