İhale Duyurusu  

İhale Detayı
Bu ihalenin tarihi geçmiş.
KİK* Dosya No: 2010/63736
İşin AdıYurtkur Gaziantep Bölge Müdürlüğü ile Bağlı Yurt Müdürlüklerinin 2011 Yılı Temizliğinin (İlaçlama Dahil) Yapılması,çamaşırlarının Yıkanması ve Kaloriferlerinin Yakılmasıhizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü
KurumYüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Gaziantep Bölge Müdürlüğü
İşin TürüHizmet Alımıİhale Tarihi06/08/2010 CumaSaati14:00İlGAZİANTEP
İlan Metni
  1. İdarenin
  a ) Adresi : Binevler Mah. 81019.Sok. No:9/A Şahinbey GAZİANTEP
  b ) Telefon ve Faks Numarası : 342 335 04 35 - 342 336 06 64
  c)Elektronik Posta Adresi : g.a@kykgaziantep.gov.tr
  ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) :
  2. İhale Konusu hizmetin
  a ) Niteliği, Türü ve Miktarı

:

 hizmet Alımı- Miktarları; 2011 Yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık Aylarında Toplam:151 adet Personel Çalıştırılması ,2011yılı Temmuz ve Ağustos Aylarında 70 Adet Personel Çalıştırılması Hizmet Alımı İşi (Hizmet Alımı İşinin Ayrıntıları  İdari ve Teknik Şartnamede Belirtilmiştir.)


  b ) Yapılacağı Yer : 1-Bölge Müdürlüğü - Binevler Mah. 81019. Sok. No:9/A Gaziantep,2- Gaziantep Yurt Müdürlüğü -Üniversite Kampus İçi Gaziantep, 3- Kilis Yurt Müdürlüğü: A- Karma Blok Mehmet Şanlı Mah. Doğan Güreş Paşa Bulvarı No:148 Kilis B- Yusuf Şerefoğlu Kız Bloğu- Namık Kemal Mah. 7 Aralık Cad. Kilis, 4-Kahramanmaraş Yurt Müdürlüğü- Karacasu Beldesi Kahramanmaraş, 5- Elbistan Yurt Müdürlüğü Doğan Kasabası/Elbistan/Kahramanmaraş, 6-Şanlıurfa Yurt Müdürlüğü A -Erkek Bloku - Harran Üniversitesi Eyyübiye Kampusu Şanlıurfa, B- 1. Blok - Abdülkadir Karahan Cad.Öğretmenevi Karşısı No: 3 Şanlıurfa, C- 2. Blok- Korukent Sitesi Oto Alım - Satım Arkası Şanlıurfa, 7- Harran Yurt Müdürlüğü Harran Üniversitesi Osmanbey Kampusu Şanlıurfa, 8- Afşin Kız Yurdu Müdürlüğü Karşıyaka Cad. Gaziosmanpaşa Mah. Mehtap Sok. No: 22 Afşin /Kahramanmaraş
    c ) İşin Süresi : 01 Ocak - 31 Aralık 2011 Tarihleri Arasındaki 365 Takvim Günü
3. İhalenin
  a ) Yapılacağı Yer

:

Yurtkur Gaziantep Bölge Müdürlüğü (Toplantı Salonu)
b ) Tarihi ve Saati : 06.08.2010 - 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;4.1.1.1 Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 4.1.1.2 Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;4.1.2.1 Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,4.1.2.2 Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6.Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. İhalede yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Yurtkur Gaziantep Bölge Müdürlüğü Binevler Mah. 81019 No.Lu Sokak No:9/A Şahinbey Gaziantep adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (DOKSAN) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
 

İhale yapan Kurumdan satın alınan ihale dosyası ve ekleri asıldır.


1495578553