İhale Duyurusu  

İhale Detayı
Bu ihalenin tarihi geçmiş.
KİK* Dosya No: 2010/75035
İşin AdıKırtasiye Malzemesi Alımı İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
KurumÇerkezköy Belediye Başkanlığı
İşin TürüMal Alımıİhale Tarihi29/06/2010 SalıSaati10:30İlTEKİRDAĞ
İlan Metni
  1. İdarenin
  a ) Adresi : ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI G.M.K.P.MAH.ATATÜRK CADDESİ NO:40 59500 ÇERKEZKÖY/TEKİRDAĞ
  b ) Telefon ve Faks Numarası : 282 7265019 - 282 7267820
  c)Elektronik Posta Adresi : muhabesebld@cerkezkoy.bel.tr
  ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) :
  2. İhale konusu malın
  a ) Niteliği, Türü ve Miktarı

:

88 Kalem Kırtasiye Malzemesi
  b ) Teslim Yeri(leri) : Çerkezköy Belediye Başkanlığı Satın Alma Ambarı
  c ) Teslim Tarihi : Sözleşme İmzalanmasına Müteakip 30 Gün İçinde Teslim Edilecektir.
3. İhalenin
  a ) Yapılacağı Yer

:

Çerkezköy Belediye Başkanlığı İhale Komisyon Odası
b ) Tarihi ve Saati : 29.06.2010 - 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi; 4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,
4.1.5. İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çerkezköy Belediye Başkanlığı İhale Komisyon Odası adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem- kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
Diğer Hususlar:
Toplu İğne 250 Kutu
Ataç 500 Kutu
Cetvel 30 cm 100 Adet
İşaretleme Kalemi (Mavi) 50 Adet
İşaretleme Kalemi (Sarı) 100 Adet
İşaretleme Kalemi (Yeşil) 50 Adet
İşaretleme Kalemi (Turuncu) 100 Adet
Makas 100 Adet
Koli Bandı 300 Adet
Geniş Klasör 1250 Adet
Dar Klasör 750 Adet
Telgraf Klasör 500 Adet
Bağcıklı Klasör 500 Adet
Tam Kapak Karton Dosya 2500 Adet
12 x 33 Sele Bant 500 Adet
Istampa Mürekkebi (Siyah) 50 Adet
Plastik Telli Dosya (50´li) 200 Paket
Şeffaf Naylon Föy Dosya (100´lü) 150 Paket
Asetat Kalemi 50 Adet
A4 Zarf (229 x 324) (100´lü) 50 Kutu
Battal Boy Zarf (297 x 420) ( 100´lü) 20 Kutu
Küp Bloknot (88 x 88) 500 Adet
Kurşun Kalem (Siyah) 600 Adet
Şerit Daksil 4-4.2 mm 500 Adet
Pul Süngeri 5 Adet
Zarf 12.5 x 76.5 mm (100´lü) 75 Kutu
Roller Kalem 0.7 (Mavi) 500 Adet
Roller Kalem 0.7 (Siyah) 1000 Adet
Roller Kalem 0.7 (Kırmızı) 100 Adet
Tükenmez Kalem Sabit Refilli (Mavi) 1200 Adet
Tükenmez Kalem Sabit Refilli (Siyah) 600 Adet
İmza Kalemi (Siyah 1.0 mm) 1200 Adet
Kurşun Kalem Silgisi 250 Adet
Uhu 100 Gr 250 Adet
A3 Fotokopi Kağıdı (297 x 420 mm) 25 Paket
A4 Fotokopi Kağıdı (210 x 297 mm) 1500 Paket
Bağcıklı Klasör (8 x 28,5 x 34 cm) 250 Adet
Tahta Kalemi (Siyah) 50 Adet
Tahta Kalemi (Mavi) 50 Adet
Tahta Kalemi (Kırmızı) 20 Adet
Zımba Makinesi (Büyük Otomatik Tip) 100 Adet
Zımba Makinesi (Küçük Otomatik Tip) 100 Adet
Delgeç 150 Adet
Hesap Makinesi (12 Rakkam) 50 Adet
Sümen Takımı (3´lü) 10 Adet
Istampa (Küçük Boy) 50 Adet
Delgeç (Arşiv Tipi Büyük) 5 Adet
Tel Zımba Makinesi (Arşiv Tipi Büyük) 5 Adet
Numaratör (Tarihsiz) 2 Adet
Kalem Açma Makinesi (Kalemtraş) 50 Adet
Koli Bandı Makinesi 5 Adet
0.7 Kurşun Kalem Basmalı 250 Adet
0.5 Kurşun Kalem Basmalı 250 Adet
Zımba Teli Küçük (4.5 mm) 300 Adet
Zımba Teli Büyük (6 mm) 500 Adet
Oki 3321 Şerit 120 Adet
(1.20/2.70) Yazı Tahtası Emaye Beyaz Duvara Monte 2 Adet
Yazı Tahtası Kalemi (Kırmızı) 25 Adet
Yazı Tahtası Kalemi (Siyah) 25 Adet
Japon Yapıştırıcı 100 Adet
Naylon Föylü Dosya 20´li 50 Adet
Naylon Föylü Dosya 30´lu  60 Adet
Naylon Föylü Dosya 40´lı 100 Adet
Naylon Föylü Dosya 60´lı 100 Adet
Naylon Föylü Dosya 80´li 50 Adet
Naylon Föylü Dosya 100´lü 30 Adet
Sekreterlik (Kapaksız) 50 Adet
0.7 Kalem Ucu Siyah (12´li Kutu) 500 Kutu
0.5 Kalem Ucu Siyah (12´li Kutu) 500 Kutu
0.7 Kalem Ucu Kırmızı 100 Kutu
Sıvı Daksil 250 Adet
Prit Yapıştırıcı (8 Gr) 250 Adet
Kalemlik 50 Adet
3´lü Evrak Rafı (Dosya Havuzu) Tekli 50 Adet
Kalem Daksil 100 Adet
35*77 Bilgisayar Etiketi 10 Paket
Termal Rulo (50*30) 100 Adet
Broşür Defter 300 Yapraklı (Kareli Defter) 25 Adet
Kağıt Bant (5*30) 10 Adet
Kalem Fırça 10 Adet
Tahta Kalem Silgisi 5 Adet
Maket Bıçağı (Küçük Metal) 20 Adet
Maket Bıçağı (Büyük Metal) 20 Adet
Mantar Pano (60*90) 10 Adet
Mantar Pano (45*60) 5 Adet
Paket Lastik (500 Gr) 10 Adet
Seperatör (A-2´ye) 10 Adet
Arşiv Tipi Zımba Teli 10 Adet
Metal Kıskaç 50 Adet
 
 

İhale yapan Kurumdan satın alınan ihale dosyası ve ekleri asıldır.


1493123591