İhale Duyurusu  

İhale Detayı
Bu ihalenin tarihi geçmiş.
KİK* Dosya No: 2010/69643
İşin AdıKsb Marka Çeşitli Kapasitelerde Pompa ve Mikserlere Yedek Parça alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
KurumT.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Ticaret İşleri Dairesi Başkanlığı Satınalma Şube Müdürlüğü
İşin TürüMal Alımıİhale Tarihi19/07/2010 PazartesiSaati14:00İlİZMİR
İlan Metni
  1. İdarenin
  a ) Adresi : Cumhuriyet Bulvarı No:16 KONAK/İZMİR
  b ) Telefon ve Faks Numarası : 232 455 22 52 - 232 489 05 33
  c)Elektronik Posta Adresi : İzsu.gov.tr
  ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : İzsu.gov.tr
  2. İhale konusu malın
  a ) Niteliği, Türü ve Miktarı

:

İhale konusu işin türü, niteliği ve miktarı ekli listede belirtilmiştir.
  b ) Teslim Yeri(leri) : İzsu Güney Bölgesi Atıksu Arıtma Tesisi Mithatpaşa Cad. No:617 Narlıdere/İzmir
  c ) Teslim Tarihi : Sözleşmenin Yürürlüğe Girmesinden İtibaren 210 Takvim Günüdür.
3. İhalenin
  a ) Yapılacağı Yer

:

Cumhuriyet Bulvarı No:16 Konak/İzmir
b ) Tarihi ve Saati : 19.07.2010 - 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi; 4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,
4.1.5. İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 20 Türk Lirası karşılığı Cumhuriyet Bulvarı No:16 K.1 Konak/İzmir adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Genel Evrak Şefliği Cumhuriyet Bulvarı No:16 K.Z Konak/İzmir adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem- kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
Diğer Hususlar:
Yedek parçalar hiç kullanılmamış orjinal veya dengi olacaktır.
Ek:
SIRA MAL/İŞ KALEMİNİN ADI VE KISA AÇIKLAMASI MİKTAR BİRİM
1 CABLE GLAND 834 ( F65-160/012 ÇAMUR POMPASI ) 3 Adet
2 81-2 SOKET.AMAREX F65-160/012 UG1-145 U1G FAZLA ÇAMUR POMPASI İÇİN. 3 Adet
3 REPAİR KİT 99-20 ( F65-160/012 ÇAMUR POMPASI ) 3 Adet
4 99-20 SPARE PART KIT.AMAREX F65-160/012 UG1-145 U1G FAZLA ÇAMUR POMPASI İÇİN. 3 Adet
5 834 CABLE GLAND(10 m-1 pompa için) KSB-AMAREX F65-160/002 U2G-115 YAĞ POMPASI İÇİN. 3 Adet
6 81-2 SOKET- KSB-AMAREX F65-160/002 U2G-115 YAĞ POMPASI İÇİN. 3 Adet
7 99-20 SPARE PART KIT- KSB-AMAREX F65-160/002 U2G-115 YAĞ POMPASI İÇİN. 4 Adet
8 REPAİR KİT 99-20 ( F50-160/002 YAĞ POMPASI ) 4 Adet
9 69-6 TEMPRATURE SENSOR-KSB-AMAREX F65-160/002 U2G-115 YAĞ POMPASI İÇİN. 2 Adet
10 818 ROTOR-KSB-AMAREX F65-160/002 U2G-115 YAĞ POMPASI İÇİN. 2 Adet
11 81-56 MOISTURE PROTECT-KSB-AMAREX F65-160/002 U2G-115 YAĞ POMPASI İÇİN. 2 Adet
12 330 BEARING BRACKET-KSB-AMAREX F65-160/002 U2G-115 YAĞ POMPASI İÇİN. 2 Adet
13 476 SEAT RING HOLDER- KSB-AMAREX F65-160/002 U2G-115 YAĞ POMPASI İÇİN. 2 Adet
14 113 INTERSTAGE CASING-KSB-AMAREX F65-160/002 U2G-115 YAĞ POMPASI İÇİN. 2 Adet
15 162 SUCTION COVER-KSB-AMAREX F65-160/002 U2G-115 YAĞ POMPASI İÇİN. 6 Adet
16 İMPELLER 230 ( F65-160/012 (YAĞ POMPASI ) 5 Adet
17 GEAR UNİT 667870 ( V 46-2500/54 HAVA HAVUZU MİKSERİ ) 4 Adet
18 99-7 INSTALLATION KIT-KSB-AMAPROP V 46-2500/54 URG HAVA HAVUZU MİKSERİ İÇİN. 4 Adet
19 CABLE GLAND 834 ( V 46-2500/54 HAVA HAVUZU MİKSERİ ) 5 Adet
20 476 SEAT RING HOLDER-KSB-AMAPROP V 46-2500/54 URG HAVA HAVUZU MİKSERİ İÇİN. 4 Adet
21 471 SEAL COVER-KSB-AMAPROP V 46-2500/54 URG HAVA HAVUZU MİKSERİ İÇİN. 4 Adet
22 AXİAL PROBELLER 23-9 ( V 46-2500/54 HAVA HAVUZU MİKSERİ ) 3 Adet
23 01-26 SPARE PART KIT-KSB-AMAPROP V 46-2500/54 URG HAVA HAVUZU MİKSERİ İÇİN. 3 Adet
24 İMPELLER 230 ( 622/412 ANAEROBİK MİKSER ) 10 Adet
25 CABLE GLAND 834 ( 622/412 ANAEROBİK MİKSER ) 10 Adet
26 SET OF MECHANİCAL SEAL 433.01 ( 622/412 ANAEROBİK MİKSER ) 10 Adet
27 321.01 RADIAL BALL BEARING-KSB-AMAMİX C 622/412 UMG ANAEROBİK MİKSER İÇİN. 4 Adet
28 321.02 GROOVED BALL BEARING-KSB-AMAMİX C 622/412 UMG ANAEROBİK MİKSER İÇİN. 4 Adet
29 SET OF GASKETS 99-9 ( 622/412 ANAEROBİK MİKSER ) 10 Adet
30 161 CASING COVER-KSB-AMAMİX C 622/412 UMG ANAEROBİK MİKSER İÇİN. 4 Adet
31 81-2 SOKET-KSB-AMAMİX C 622/412 UMG ANAEROBİK MİKSER İÇİN. 10 Adet
32 MOTOR CASİNG COVER 812 ( 622/412 ANAEROBİK MİKSER ) 10 Adet
33 CABLE GLAND 834 ( P 725-303/58 İÇSEL GERİ DEVİR ) 4 Adet
34 81-2 SOKET-KSB AMALİNE P 725-303/58 UMG1 İÇSEL GERİ DEVİR İÇİN. 4 Adet
35 MECHANİCAL SEAL 433.01 ( P 725-303/58 İÇSEL GERİ DEVİR ) 3 Adet
36 321.01 GROOVED BALL BEARING-KSB AMALİNE P 725-303/58 UMG1 İÇSEL GERİ DEVİR İÇİN. 3 Adet
37 321.02 BEARING-KSB AMALİNE P 725-303/58 UMG1 İÇSEL GERİ DEVİR İÇİN. 3 Adet
38 99-9 SET OF GASKETS-KSB AMALİNE P 725-303/58 UMG1 İÇSEL GERİ DEVİR İÇİN. 3 Adet
39 411 SEALING RING-KSB AMALİNE P 725-303/58 UMG1 İÇSEL GERİ DEVİR İÇİN. 3 Adet
40 CABLE GLAND 834 ( F50-160/002 KUM POMPASI ) 3 Adet
41 81-2 SOKET-KSB AMAREX F 50-160/002 UG1-115 KUM POMPASI İÇİN. 3 Adet
42 99-20 SPARE PART KIT-KSB AMAREX F 50-160/002 UG1-115 KUM POMPASI İÇİN. 3 Adet
43 REPAİR KİT 99-20 ( F50-160/002 KUM POMPASI ) 3 Adet
44 69-6 TEMPRATURE SENSOR-KSB-AMAREX F65-160/002 U2G-115 KUM POMPASI İÇİN. 2 Adet
45 818 ROTOR-KSB AMAREX F 50-160/002 UG1-115 KUM POMPASI İÇİN. 2 Adet
46 330 BEARING BRACKET-KSB AMAREX F 50-160/002 UG1-115 KUM POMPASI İÇİN. 2 Adet
47 476 SEAL RING HOLDER-KSB AMAREX F 50-160/002 UG1-115 KUM POMPASI İÇİN. 2 Adet
48 162 SUCTION COVER-KSB AMAREX F 50-160/002 UG1-115 KUM POMPASI İÇİN. 2 Adet
49 İNTERSTAGE CASİNG 113 ( F50-160/002 KUM POMPASI ) 2 Adet
50 İMPELLER 230 ( F50-160/002 KUM POMPASI ) 5 Adet
51 81-56 MOISTURE PROTECT-KSB-AMAREX F65-160/002 U2G-115 KUM POMPASI İÇİN. 2 Adet
52 CABLE GLAND 834 ( K200-280/96 ÇAMUR GERİ DEVİR ) 4 Adet
53 81-2 SOKET-KSB KRTK K 200-280/96 UG-278 ÇAMUR GERİ DEVİR İÇİN. 4 Adet
54 CASİNG WEAR RİNG 502 ( K200-280/96 ÇAMUR GERİ DEVİR ) 2 Adet
55 İMPELLER 230 ( K200-280/96 ÇAMUR GERİ DEVİR ) 1 Adet
56 01-26 SPARE PART KIT-KSB KRTK K 200-280/96 UG-278 ÇAMUR GERİ DEVİR İÇİN. 3 Adet
57 CABLE GLAND 834 ( K200-330/504 TERFİ POMPASI ) 10 Adet
58 CABLE GLAND 834.03 ( K200-330/504 TERFİ POMPASI ) 5 Adet
59 81-2 SOKET-KSB KRTK K 200-330/504 UG1-300 TERFİ POMPASI İÇİN. 10 Adet
60 PUMP CASİNG 101 ( K200-330/504 TERFİ POMPASI ) 1 Adet
61 163 DISCHARGE COVER- KSB KRTK K 200-330/504 UG1-300 TERFİ POMPASI İÇİN. 3 Adet
62 01-26 SPARE PART KIT-KSB KRTK K 200-330/504 UG1-300 TERFİ POMPASI İÇİN. 10 Adet
63 230 IMPELLER-KSB KRT F 80-250/54 UG1-237 SEYYAR POMPA İÇİN. 1 Adet
64 330 BEARING BRACKET-KSB KRT F 80-250/54 UG1-237 SEYYAR POMPA İÇİN. 1 Adet
65 01-26 SPARE PART KIT-KSB KRT F 80-250/54 UG1-237 SEYYAR POMPA İÇİN. 2 Adet
66 834 CABLE GLAND(10 M-1 POMPA İÇİN)- KSB KRT F 80-250/54 UG1-237 SEYYAR POMPA İÇİN. 1 Adet
67 163 DISCHARGE COVER-KSB KRT F 80-250/54 UG1-237 SEYYAR POMPA İÇİN. 1 Adet
68 GEAR UNIT P210-802/74 UG SERİ NO:5-M18-775 535/4 PARÇA NO:870 (DİŞLİ KUTUSU) 2 Adet
69 81-2 SOKET-KSB AMALINE P 210-802/74 UG1 İÇİN. 2 Adet
70 CABLE GLAND PA4 700-470/656 UAG SERİ NO:5-L36-775 540 PARÇA NO:834.01 4 Adet
71 CABLE GLAND 150-315/234 UG-295 SERİ NO:5-M04-775 543/2 PARÇA NO:834 2 Adet
72 81-2 SOKET-KSB AMAREX KRT E 150-315/234 UG İÇİN. 2 Adet
73 101 PUMP CASING-KSB AMAREX KRT E 150-315/234 UG İÇİN. 3 Adet
74 732 HOLDER-KSB AMAREX KRT E 150-315/234 UG İÇİN. 3 Adet
75 113 INTERSTAGE CASING-KSB AMAREX KRT E 150-315/234 UG İÇİN. 3 Adet
76 İMPELLER 150-315/234 UG-295 SERİ NO:5-M04-543/2 PARÇA NO:230 4 Adet
77 CABLE GLAND 80-210/024 UG-190 SERİ NO:5-L27-774 223/4 PARÇA NO:834 2 Adet
78 81-2 SOKET- KSB AMAREX F 80-210/024 UG-190 İÇİN. 2 Adet
79 İMPELLER JL-1040 ( AMAREX F80-210/024UG 190 S.N:2-L27-946685 ) 4 Adet
80 230 IMPELLER- KSB AMAREX F 80-210/034 UG-207 İÇİN. 4 Adet
81 CABLE GLAND P210-830/164 UMG SERİ NO:5-L38-774 552/2 PARÇA NO:834 4 Adet
82 81-2 SOKET-KSB AMAMIX P210-830/164 UMG İÇİN. 4 Adet
83 CABLE GLAND 100-250/74 UG-249 SERİ NO:5-M04-774 770/5 PARÇA NO:834 1 Adet
84 81-2 SOKET-KSB AMAREX KRTF 100-250/74 UG-249 İÇİN. 1 Adet
85 230 IMPELLER- KSB AMAREX KRTF 100-250/74 UG-249 İÇİN. 8 Adet
86 113 INTERSTAGE CASING-KSB AMAREX KRTF 100-250/74 UG-249 İÇİN. 3 Adet
87 CABLE GLAND P210-802/74 UG SERİ NO:5-M18-774 804/4 PARÇA NO:834 1 Adet
88 81-2 SOKET-KSB AMALINE P 210-802/74 UMG1 İÇİN 1 Adet
89 CABLE GLAND 150-315/234 UG-295 SERİ NO:5-M04-775 245/2 PARÇA NO:834 2 Adet
90 81-2 SOKET-KSB KRTE 150-315/234 UG-295 İÇİN. 2 Adet
91 230 IMPELLER- KSB AMACAN PA4 700-470/656 UG1 İÇİN. 3 Adet

İhale yapan Kurumdan satın alınan ihale dosyası ve ekleri asıldır.


1495578007