İhale Duyurusu  

İhale Detayı
Bu ihalenin tarihi geçmiş.
KİK* Dosya No: 2010/76238
İşin Adı159 Kalem Muhtelif Oto Elektrik Yedek Parça Malzemeleri alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
KurumEgo Genel Müdürlüğü Otobüs İşletme Dairesi Başkanlığı
İşin TürüMal Alımıİhale Tarihi11/08/2010 ÇarşambaSaati14:00İlANKARA
İlan Metni
  1. İdarenin
  a ) Adresi : Emniyet Mah. Hipodrum Cad. No:5 A Blok Yenimahalle/ANKARA
  b ) Telefon ve Faks Numarası : 312 5071114 - 312 5071492
  c)Elektronik Posta Adresi : zekeriya.eksi@ego.gov.tr
  ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : http://web.ego.gov.tr
  2. İhale konusu malın
  a ) Niteliği, Türü ve Miktarı

:

İhale konusu işin türü, niteliği ve miktarı ekli listede belirtilmiştir.
  b ) Teslim Yeri(leri) : Ego Genel Müdürlüğü Otobüs İşletme Dairesi Başkanlığı Satınalma Şube Müdürlüğü Yedek Parça Ambarı´dır.
  c ) Teslim Tarihi : Yedek Parçaların Teslimi Sözleşmenin İmzalanmasını Müteakip Termin Programına Göre 90 (Doksan) Takvim Günü İçinde Gerçekleştirilecektir.
3. İhalenin
  a ) Yapılacağı Yer

:

Ego Genel Müdürlüğü Emniyet Mahallesi Hipodrum Cad. No:5 A Blok Kat:4 İdare Encümeni Salonu Yenimahalle/Ankara
b ) Tarihi ve Saati : 11.08.2010 - 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi; 4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,
4.1.5. İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. Tekliflerin değerlendirilmesinde yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ego Genel Müdürlüğü Genel Evrak Servisi Emniyet Mahallesi Hipodrum Caddesi No:5 A Blok Yenimahalle/Ankara adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem- kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
Ek:
Sıra No Mal Kaleminin Kısa Adı ve Açıklaması Birimi Miktarı Orjinal/Dengi Marka Menşei
1 Florasan Lamba Ampulü 07.92130.0013  MN/0099 Adet 400      
2 Kapı Üstü Kontrol Lambası 83.25210.0506 MN/02162 Adet 50      
3 Florosan Lamba Ampulü 07.92130.0009 MN/0098 Adet 400      
4 Göğüs Tablası Taşıyıcısı 81.76001.0272 MN/1442 Adet 2      
5 Ön Görüş Bakalit Alt Parçası 88.76001.0076 MN/01564 Adet 2      
6 Arka Stop Lambası Sol 81.25225.6511 MN/00101 Adet 100      
7 Arka Stop Lambası Sağ 81.25225.6510 MN/ 00100 Adet 100      
8 Tavan Lambası Basamak 81.25203.6014 MN/00048 Adet 20      
9 Transparan Göğüs Levha Kontrol Lambası 81.97811.0898 Mn/02144 Adet 10      
10 Florosan Lamba Ampulü 07.92130.0011 MN/0097 Adet 400      
11 Göğüs Kontrol Lambası Siyah 81.25210.6074 Mn/02082 Adet 5      
12 Tavan Lambası Spot Ödeme Masası 88.25203.6006 MN/00136 Adet 20      
13 Ön Devre Cihazı Tavan Lambası 83.25943.6007 Mn/02151 Adet 50      
14 Yağ Müşürü 81.27421.0109 Mn/00056 Adet 30      
15 Ampul 28 V. 20W-XENON-64 88.25901.0010 Mn/00020 Adet 250      
16 Yağ Basınç Sensörü 51.27421.0228 Mn/02294 Adet 30      
17 Ampul 81.25901.0075 Mn/02108 Adet 3000      
18 Göğüs Ampul Yuvalı 81.25901.0076 Mn/02109 Adet 2000      
19 Far Ampulü H7 70 W 07.92008.1673 Mn/00008 Adet 4000      
20 Florosan Ampul 07.92130.0014 Mn/02068 Adet 250      
21 Tavan Lambası Kenar Kapağı 83.25209.0504 Mn/02145 Adet 20      
22 Kapak Tavan Lambası 83.25209.0505 Mn/02146 Adet 50      
23 Tavan Lamba Camı (kapatma) 83.25229.0554 Mn/02147 Adet 10      
24 Kapatma Camı 83.25229.0587 Mn/02148 Adet 10      
25 Kapatma Camı 83.25229.0588 Mn/02149 Adet 10      
26 Tavan Lamba Kapama Camı 83.25229.0589 Mn/02150 Adet 10      
27 Döner Düğme 81.61990.0085 Mn/02140 Adet 20      
28 Devirmeli Şalter İç Mekan 2 KADEMELİ 81.25505.6337 MN/00049 Adet 60      
29 Ön Kalorifer Anahtarı 81.25505.6787 Mn/00050 Adet 10      
30 Devirmeli Şalter Fan 81.25505.6340 Mn/00164 Adet 30      
31 Devirmeli Şalter Ödeme Masası Aydınlatma 81.25505.6379 MN/00165 Adet 50      
32 Sis Farı Anahtarı 81.25505.6852 Mn/02102 Adet 20      
33 Devirmeli Şalter Süspansiyon Kaldırma 81.25503.6424 MN/02088 Adet 20      
34 Silecek Fiskiye Germe Bandı 81.66950.6009 Mn/02141 Adet 10      
35 Su Fiskiyesi Spiral Hortum 04.37135.9938 Mn/02065 Metre 30      
36 Far Ampulü H4 70 W Mn/00019 Adet 2000      
37 Kapı Açık Rölesi 81.25020.0494 MN/02080 Adet 50      
38 Role 88.25902.0013 MN/00090 Adet 20      
39 Çift Kontak Role 81.25902.0474 Mn/00134 Adet 50      
40 Yük Rölesi Ana Santral 24v2x20 A 81.25902.0519 Mn/00132 Adet 10      
41 Role Ana Santral 81.25902.0473 MN/00133 Adet 5      
42 Role 24V 2x20 81.25902.0410 Mn/00135 Adet 100      
43 Marş Rölesi 81.25902.0454 MN/00064 Adet 20      
44 Kapatma Rölesi 81.25951.0012 Mn/00174 Adet 10      
45 Güç Rölesi 300 A 81.25902.0534 Mn/00186 Adet 20      
46 Devirmeli Şalter 81.25311.0023 MN/02042 Adet 50      
47 Yan Sinyal Lambası (Komple) 81.25320.6088 MN/00198 Adet 50      
48 Role Mikro 81.25902.0476 Mn/02113 Adet 50      
49 Role Alternatör İkili 81.25902.0518 Mn/02114 Adet 20      
50 Eriyen Sigorta 50 A-RT  81.25436.0096 MN/00188 Adet 20      
51 Eriyen Sigorta 125 A 07.93310.0012 MN/00189 Adet 30      
52 Sigorta 81.25441.0579 MN/00191 Adet 10      
53 Sigorta Otomatiği 5A/6A 81.25437.0117 OM/00335 Adet 300      
54 Sigorta Otomatiği 5A 81.25437.0118 OM/00336 Adet 50      
55 Düz Sigorta Otomatiği 15A 81.25437.0120 OM/00338 Adet 1000      
56 Arka Santral Sigorta Tutucusu (Kapaklı) 81.25441.6177 MN/00187  Adet 10      
57 Arka Santral 83.25540.6549 MN/00192 Adet 1      
58 Yakıt Göstergesi 81.27201.6059 Mn/02127 Adet 10      
59 Takograf KM SAATİ 85.27101.6412 MN/00070 Adet 10      
60 Ampul 24V Çift Duy Şaşı Yan Tırnak 81.25901.0102 Mn/00015 Adet 5000      
61 Kombine Cihazı Göstergesi Tablosu 81.27202.6209 Mn/02128 Adet 2      
62 Ampul 24 V Tek Duy Şaşı Yan Tırnak 81.25901.0101 Mn/00013 Adet 3000      
63 Devir Saati 1,3 SİYAH 81.27102.6124 MN/00069 Adet 10      
64 Ampul 24 V Çift Duy Şaşı Tırnak 81.25901.0075 Mn/00014 Adet 1000      
65 Lamda Sonda 51.11614.0004 CNG Mn/02055 Adet 2000      
66 Şalter Retarder Kapalı 81.25505.6637 MN/ 02098 Adet 10      
67 Devirmeli Şalter Tavan Pervanesi 81.25505.6790 MN/ 02100 Adet 30      
68 Yardımcı Devir Vericisi 51.27120.0003 Mn/ 02078 Adet 20      
69 Sıcaklık Müşürü 51.27421.0190 MN/ 00169 Adet 100      
70 Sıcaklık Müşürü 81.27421.0125 Mn/00178 Adet 30      
71 Sıcaklık Müşürü Su Oluğu 51.27421.0113 MN/00179 Adet 30      
72 Sıcaklık Müşürü 51.27421.0077 MN/00180 Adet 30      
73 Sıcaklık Müşürü 51.27421.0151 MN/00181 Adet 30      
74 Eksoz Sıcaklık Müşürü 51.27421.0132 Mn/02045 Adet 30      
75 Sıcaklık Müşürü Vebosta İçin 81.77907.0011 Mn/02142 Adet 30      
76 Vebosta Aşırı Sıcaklık Müşürü 81.27421.0208 Mn/02133 Adet 30      
77 Sıcaklık Müşürü Dış 81.27421.0224 Mn/02134 Adet 30      
78 Vebosta  Ateşleme Müşürü 81.25909.0041 Mn/ 02116 Adet 20      
79 Gaz Pedal Potansı (Değer Verici) 81.25970.6079 Mn/02123 Adet 30      
80 Pedal Değer Müşürü 81.25970.6096 Mn/02124 Adet 10      
81 KM Müşürü 81.27421.0135 Mn/02159 Adet 10      
82 Devir Sensörü 51.27120.0008 Mn/00071 Adet 20      
83 Basınç Şalteri 81.25520.0200 MN/00193 Adet 50      
84 Basınç Şalteri 81.25520.0163 Mn/00194 Adet 50      
85 Basınç Müşürü Hava Kurutucusu 81.27421.0246 Mn/02135 Adet 10      
86 Ventil Turba Basınç Müşürü 51.09413.0006 Mn/02071 Adet 50      
87 Durak fren Müşürü 81.25520.0190 MN/00053 Adet 50      
88 El Fren Müşürü 81.25520.0184 MN/00161 Adet 50      
89 Fren Müşürü 81.25520.0167 MN/00163 Adet 50      
90 Basınç Müşürü Yüke Bağlı Otomatik Fren 81.27421.0202 Mn/02132 Adet 20      
91 Su Seviye Müşürü 81.27421.0152 Mn/00055 Adet 20      
92 Limit Değer Müşürü 81.25902.0378 Mn/02112 Adet 20      
93 Kontak Anahtarı İki Kademeli 81.97100.6034 Mn/02143 Adet 10      
94 Soket Gövdesi Yaylı Kablo Pabucu 81.25435.0921 Mn/02064 Adet 50      
95 Soket Gövdesi Yaylı Kablo Pabucu 81.25435.0923 Mn/02086 Adet 50      
96 Soket Gövdesi Yaylı kablo Pabucu 81.25439.0927 Mn/02087 Adet 50      
97 Akü Ana Şalter 81.25506.6120 Mn/00040 Adet 30      
98 Kaput Şalteri Marş Blokaj 88.25505.0155 MN/00047 Adet 50      
99 Devirmeli Şalter Süspansiyon İndirim 81.25503.6425 Mn/02089 Adet 20      
100 Vebosta Kumanda Aleti (Beyin) 83.25935.6580 Mn/02160 Adet 20      
101 Devirmeli Şalter 81.25505.6126 Mn/02092 Adet 30      
102 Devirmeli Şalter Aydınlatma 81.25505.6255 Mn/02093 Adet 60      
103 Sis Farı Devirmeli Şalter 81.25505.6287 Mn/02094 Adet 30      
104 Dörtlü Flaşör şalter 81.25505.6291 Mn/02095 Adet 30      
105 Devirmeli Şalter Sis Farı 81.25505.6607 Mn/02096 Adet 50      
106 Şalter Komple Aydınlatma 81.25505.6624 Mn/02097 Adet 50      
107 Devirmeli Şalter 81.25505.6776 Mn/02099 Adet 50      
108 Çevirmeli Şalter komple Aydınlatma 81.25505.6818 Mn/02101 Adet 20      
109 Çevirmeli Şalter Şanzıman Kumandası 81.25505.6872 Mn/02103 Adet 10      
110 Alçak Basınç Müşürü 81.27421.0231 Mn/01240 Adet 30      
111 Basınç Şalteri 81.25520.0209 Mn/02105 Adet 30      
112 Kapı Beyni 88.25935.6582 Mn/00065 Adet 10      
113 E.D.C Motor Beyni 51.11616.7203 Mn/00066 Adet 5      
114 ABS Beyni Dizel 81.25935.6710 Mn/00174 Adet 5      
115 Ön Görüş Bakalit Üst Parçası 88.76001.0096 Mn/00171 Adet 5      
116 Devre Cihazı 83.25943.6008 MN/02483 Adet 250      
117 Ön Devre Cihazı 83.25943.6024 Mn/02152 Adet 200      
118 Ön Devre Cihazı 36.25943.6018 Mn/02070 Adet 100      
119 İkaz Düdüğü Geri Vites 81.25305.0000 Mn/00129 Adet 10      
120 Direnç Grubu 81.25907.0253 Mn/02115 Adet 20      
121 Gabari Lambası Ampul Duyu 81.25236.6027 Mn/02083 Adet 100      
122 Kumanda Aleti Havalı Süspansiyon FCAS 6x2 81.25811.7020 Mn/02028 Adet 20      
123 Kumanda Aleti Kapı 88.25935.6599 Mn/02029 Adet 30      
124 Kumanda Aleti Merkezi Bilgisayar 88.25806.1001 Mn/02156 Adet 20      
125 Kumanda Aleti Merkezi Bilgisayar 36.25806.6000 Mn/02069 Adet 20      
126 Kumanda Aleti Araç Kılavuz Bilgisayarı 81.25805.7088 Mn/02106 Adet 10      
127 Korna 24 V 85.25301.6002 H (İnce Ses-Tiz) Mn/00083 Adet 100      
128 Havalı Korna 85.25301.6002 L (Kalın Ses-Bas) Mn/02084 Adet 100      
129 Kalorifer Motoru Arka Çiftli Fan 83.77930.6506 Mn/00074 Adet 100      
130 Çiftli Radyal fan Komple 81.77930.6076 Mn/02154 Adet 50      
131 Vebosta 88.77901.6049 Mn/02158 Adet 2      
132 Şarj Dinamo Kayışı dar Ve Kayışı Seti 06.58073.1362 Mn/02067 Adet 200      
133 Direksiyon Kaplaması Üst 88.46113.0003 Mn/02157 Adet 10      
134 Diresksiyon Sütunu Kaplaması Arka Kısım 81.46113.0097 Mn/02136 Adet 10      
135 Direksiyon Sütunu Kaplama Ön 81.46113.0112 Mn/02137 Adet 10      
136 Direksiyon Sütunu Kaplama Arka 81.46113.0118 Mn/02138 Adet 10      
137 Kapı Potansiyel Metreli Mafsal 81.25907.0315 Mn/00092 Adet 50      
138 Fren Balata Aşınma Göstergesi Tamir Takımı 81.50822.6018 Mn/02139 Adet 20      
139 Altı Köşe Cıvata Fren Disk Sensörü 06.01283.5110 Mn/02066 Adet 50      
140 Fren Basınç Göstergesi 81.27410.6052 Mn/02129 Adet 10      
141 Ateşleme Bobini 51.25919.0016 Mn/02076 Adet 50      
142 Buji 51.25923.0050 CNG Mn/00063 Adet 3000      
143 Buji Kablosu 51.25409.4001 Mn/02131 Adet 1000      
144 Buji Ucu 51.25435.0025 Mn/02073 Adet 1000      
145 Buji soketi 51.25435.0104 Mn/02074 Adet 1000      
146 Sensör İçin Ateşleme Kumandası 51.27421.0134 Mn/02079 Adet 10      
147 Şarj Dinamosu Komple 51.26101.7270 Mn/00037 Adet 10      
148 Diyot Gurubu 81.25927.0099 Mn/02117 Adet 100      
149 Diyot gurubu 81.25927.0103 Mn/02118 Adet 100      
150 Diyot 81.25927.0107 Mn/02119 Adet 50      
151 Diyot 81.25927.0110 Mn/02120 Adet 10      
152 Diyot Gurubu İkili 02039 81.25927.0112 Mn/02121 Adet 20      
153 Diyot Gurubu 81.25927.0115 Mn/02122 Adet 100      
154 Dış Kapı Açma Butonu 81.25503.0222 Mn/00200 Adet 10      
155 Voltaj Regülatörü Elektronik 51.25601.0006 Mn/02075 Adet 100      
156 Platin 51.25919.0017 Mn/02077 Adet 100      
157 Kumanda Aleti EBS KNORR 2.3 81.25808.7016 Mn/02024 Adet 20      
158 Hava Kütle Ölçer CNG 51.09413.6000 Mn/02295 Adet 100      
159 Direksiyon Plastik Kapağı 81.25425.0042 Mn/02085 Adet 10      

İhale yapan Kurumdan satın alınan ihale dosyası ve ekleri asıldır.


1493130749